Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Continue

ONP

ONP

Menu Search
Dokumentation // Documentation ○. onp.ku.dk at 6.3.2019 2. English 1. About ONP 2. Printed publications 8. Abbreviations

8. Abbreviations

ForkortelserAbbreviations
a. ante, før ante, before
abbr. forkortelse, forkortet abbreviation, abbreviated
abs. absolut absolute(ly)
acc. akkusativ accusative
act. aktiv active
add. tilføjelse, tilføjet (af) addition, added (by)
adj. adjektiv adjective
adjectiv. adjektivisk, som adjektiv adjectival(ly)
adv. adverbium adverb
adverbial. adverbiel(t), som adverbium adverbial(ly)
afv. afvigende divergent
ags. angelsaksisk Anglo-Saxon
al. alii, andre alii, others
alien. alienus, fremmed(ord) alienus, foreign (word)
alm. almindelig, almindeligvis general(ly)
ambig. ambiguøs(t) ambiguous(ly)
ang. angående concerning
anglonorm. anglonormannisk Anglo-Norman
antea tidligere earlier
apogr. apograf, diplomafskrift apograph, copy of a diploma
app. apparat apparatus
apposition. appositionel(t), som apposition appositional(ly), in apposition
approx. approximately
art. artikel article
assim. assimilation, assimileret assimilation, assimilated
astron. astronomisk astronomical(ly)
attrib. attributiv(t) attributive(ly)
beg. begyndelse beginning
bet. betydning meaning
bibet. bibetydning secondary sense
bibl. bibliografi, bibliografisk oplysning bibliography, bibliographical information
bis (om blad/side i håndskrift) anden (of folio/page in ms.) second
bl.a. blandt andet inter alia, among other things
c./c cirka circa, about
c. spalte column
ca. cirka circa, about
Calif. California California
cap. kapitel, kapiteloverskrift chapter, chapter heading
cardin. kardinal, grund- cardinal
carmina vers, poesi verses, poetry
cas. kasus grammatical case
cat. katalog catalogue
cc. spalterne columns
cet. øvrige (håndskrifter) the other (mss.)
cf. jævnfør confer, compare
cit. citat, citeret quotation, quoted
cogn. tilnavn, som tilnavn byname, nickname, as a byname
cogn.elem. sammensætningsled i tilnavn, 
tilnavneagtigt led (i proprium)
compound element in a byname, 
byname-like element (in a proper noun)
col. spalte column
coll. kollektiv(t) collective(ly)
collab. medarbejder, i samarbejde med collaborator, in collaboration with
comm. kommentar(er) (ved) comment(s) (by)
comp. sammensætning, i sammensætning med compound, compounded with
compar. komparativ comparative
compil. kompilator, kompileret (af) compilator, compiled (by)
cond. grundlægger, grundlagt af initiator, initiated by
conj. konjunktiv subjunctive
conjunc. konjunktion conjunction
conn. connection, connected
Conn. Connecticut Connecticut
contamin. contamination (with), contaminated (with)
cop. copyright copyright
corr. rettelse, rettet (af) correction, corrected (by)
corrupt. korrupt corrupt(ly)
cum med with
da. dansk Danish
dat. dativ dative
dat. datering, dateret dating, dated
D.C. District of Columbia District of Columbia
debil. debilis, svagt bøjet debilis, weakly inflected
def. definition, forklaring definition, explanation
defin. definit, bestemt definite
dem. demonstrativ(t) demonstrative(ly)
derog. derogativ(t), nedsættende derogative(ly)
dial. dialekt, dialektal(t) dialect, dialectal(ly)
diall. dialekter dialects
dipl. diplom diploma
dir. direkte direct(ly)
diss. disputats, afhandling dissertation, thesis
distrib. distributiv(t) distributive(ly)
div. diverse various
do. ditto, det samme ditto, the same
dual. dualis dual
dvs. det vil sige i.e., that is
e-a einhverja (fem. acc. sg.) einhverja (fem. acc. sg.)
e-at eitthvat (neutr. nom. sg.; non hum.) eitthvat (neutr. nom. sg.; non hum.)
econ. economical(ly)
ed. udgave (af), udgiver, udgivet (ved) edition (of), editor, edited (by)
ed. facs. faksimileudgave facsimile edition
e.g. exempli gratia, for example
egtl. egentlig literal(ly)
e-ja einhverja (masc. acc. pl.; hum.) einhverja (masc. acc. pl.; hum.)
e-jum einhverjum (dat. pl.; hum.) einhverjum (dat. pl.; hum.)
el. eller or
elem. element, led element
ellipt. elliptisk elliptical(ly)
e-m einhverjum (masc. dat. sg.; hum.) einhverjum (masc. dat. sg.; hum.)
emend. emendation, rettelse, emenderet (af) emendation, emended (by)
emphat. emfatisk emphatical(ly)
e-n einhvern (masc. acc. sg.; hum.) einhvern (masc. acc. sg.; hum.)
enc. encyklopædisk encyclopaedic
eng. engelsk English
e-r(f.) einhver (fem. nom. sg.) einhver (fem. nom. sg.)
e-r(pl.) einhver (neutr. nom./acc. pl.;   non hum.) einhver (neutr. nom./acc. pl.; non hum.)
e-ra einhverra (gen. pl.; non hum.) einhverra (gen. pl.; non hum.)
e-rr einhverr (masc. nom. sg.; hum.) einhverr (masc. nom. sg.; hum.)
err. fejl, fejlagtig(t) error, erroneous(ly)
e-rra einhverra (gen. pl.; hum.) einhverra (gen. pl.; hum.)
e-rrar einhverrar (fem. gen. sg.) einhverrar (fem. gen. sg.)
e-rri einhverri (fem. dat. sg.) einhverri (fem. dat. sg.)
e-rs einshvers (masc. gen. sg.; hum.) einshvers (masc. gen. sg.; hum.)
e-s einshvers (neutr. gen. sg.; non hum.) einshvers (neutr. gen. sg.; non hum.)
esp. especially
e-t eitthvat (neutr. acc. sg.; non hum.) eitthvat (neutr. acc. sg.; non hum.)
etc. et cetera, og så videre et cetera, and so on
etym. etymologisk etymological(ly)
e-u einhverju (neutr. dat. sg.; non hum.) einhverju (neutr. dat. sg.; non hum.)
e-um einhverjum (dat. pl.; non hum.) einhverjum (dat. pl.; non hum.)
evt. eventuel(t) possible, possibly
ex. eksempel, eksemplificeret example, exemplified
exx. eksempler examples
f. femininum feminine
f. blad folio, leaf
f. og følgende (sg.) and the following (sg.)
facs. (i) faksimile (in) facsimile
fasc. fascikel, hæfte fascicle
fem. femininum feminine
ff. bladene folios, leaves
ff. og følgende (pl.) and the following (pl.)
fig. figurativ(t) figurative(ly)
fin. afsluttet finished
firm. firmus, stærkt bøjet firmus, strongly inflected
fl. flere, fleste several, more, most
flg. følgende following
fol. folio (format), blad, foliering folio (size), leaf, foliation
forb. forbindelse, forbundet connection, connected
foreg. foregående previous
forh. forhold relation
form. formodet, formodentlig, formentlig presumed, presumably
forsk. forskellig(t) different(ly)
fort. fortis, stærkt bøjet fortis, strongly inflected
fr. fransk French
frg. fragment, fragmentarisk fragment, fragmentary
fut. futurum, (om) fremtiden futurum, (of) the future
fx. for eksempel e.g., for example
fær. færøsk Faroese
g. gang time
gen. genitiv genitive
geneal. genealogisk tavle, slægtstavle genealogical table
geogr. geografisk geographical(ly)
gl. gammel old
got. gotisk Gothic
gramm. grammatisk grammatical(ly)
hebr. hebræisk Hebrew
henv. henvisning reference
hty. højtysk High German
hum. menneskelig human
ibid. ibidem, samme sted ibidem, same place
i.e. id est, that is
if. ifølge according to
ill. illustration illustration
Ill. Illinois Illinois
imp. imperativ imperative
impers. upersonlig(t) impersonal(ly)
impr. oplag impression
in i in
incert. usikker uncertain
incl. inklusive including
ind. indikativ indicative
Ind. Indiana Indiana
indecl. ubøjelig indeclinable
indef. indefinit, ubestemt indefinite
indir. indirekte indirect(ly)
indl. indledning introduction
inf. infinitiv infinitive
inf. oplysning (fra) information (from)
infirm. infirmus, svagt bøjet infirmus, weakly inflected
infl. indflydelse, under indflydelse (af) influence, influenced (by)
infra nedenfor below
instrum. instrumental(t) instrumental(ly)
intens. intensiverende, forstærkende intensifying
interj. interjektion interjection
interlin. interlineær(t), mellem linjerne interlinear, between the lines
interr. interrogativ, spørgende interrogative
in toto i alt in all
intr. indledning (ved) introduction (by)
intrans. intransitiv(t) intransitive(ly)
iron. ironisk ironic(ally)
isl. islandsk, islænder Icelandic, Icelander
item ligeledes, endvidere likewise, additionally
jur. juridisk legal
Kan. Kansas Kansas
Kbh. København København
kons. konsonant consonant
Kra. Christiania/Kristiania Christiania/Kristiania
l. linje line
lat. latin(sk) Latin
lectio læsemåde reading
lectio? tvivlsom læsemåde dubious reading
lege læs read
lign. lignende similar
lit. literal(ly)
litt. litteraturhenvisning(er) reference(s) to secondary literature
liturg. liturgisk liturgical(ly)
ll. linjerne lines
loc. localis, lokativ(t) localis, locative(ly)
m. maskulinum masculine
m. med with
marg. margen, i margenen, marginalnote margin, in the margin, marginal note
masc. maskulinum masculine
Mass. Massachusetts Massachusetts
mat. matematisk mathematical(ly)
Md. Maryland Maryland
med. middelalderlig, middelalder- medieval
medic. medicinsk in medicine
metat. metatese metathesis
meton. metonymisk metonymical(ly)
metr. metrisk, i metrik metrical(ly)
mhp. med henblik på with a view to
mht. med hensyn til with regard to
Mich. Michigan Michigan
Minn. Minnesota Minnesota
ml. mellem between
mobil. mobilis, betegnende bevægelse mobilis, indicating movement
mod. moderne, nutids- modern
mods. modsat, i modsætning til opposite, as opposed to
ms. håndskrift manuscript
mss. håndskrifter manuscripts
mul. mulig, muligvis possible, possibly
n. neutrum neuter
n. note, fodnote, i note-/variantapparatet note, footnote, in the apparatus
naut. nautisk nautical(ly)
ned. nederlandsk Netherlandish
neg. negativ, negerende negative, privative
neutr. neutrum neuter
ngn nogen somebody
ngns nogens somebody's
ngt noget something
ngts nogets something's
no. norsk Norwegian
nom. nominativ nominative
non ikke not
norr. norrøn (middelalderlig norsk-islandsk) Old Norse (medieval 
Norwegian-Icelandic)
not. (i håndskrift) notits (in ms.) minor note
nov. ny new
nr. nummer number
nty. nedertysk Low German
num. talord numeral
num. cardin. kardinaltal, grundtal cardinal number
num. ordin. ordenstal ordinal number
N.Y. New York New York
obj. objekt object
obl. oblik (kasus) oblique (case)
oecon. økonomisk economical(ly)
ol. og lignende and the like
olim tidligere previously
om. udeladelse, udeladt (af) omission, omitted (by)
op. opus, arbejde opus, work
opp. opposition, opponent (ved 
disputats)
opposition, opponent (at public defence 
of a dissertation)
opr. oprindelig original(ly)
ordforb. ordforbindelse collocation
ordin. ordinal, ordens- ordinal
orig. oprindelig, oprindelig tekst original(ly), original text
orth. ortografisk orthographic(ally)
overf. overført transferred
overfl. overflødig(t) superfluous(ly)
p. post, efter post, after
p. side page
Pa. Pennsylvania Pennsylvania
pag. side, paginering page, pagination
pal. palæografisk palaeographic
pap./papp. papir paper
pars del part
part. participium participle
part. partikel particle
partim delvis partly
partit. partitiv(t), partitivisk partitive(ly)
pass. passiv passive
passim hist og her here and there
pejor. pejorativ(t), nedsættende pejorative(ly)
perf. perfektum perfect (tense)
perg. pergament vellum
perh. perhaps
pers. person, personlig, personlig 
meddelelse
person, personal(ly), private 
communication
pga. på grund af because of
pl. pluralis plural
pleon. pleonastisk pleonastic(ally)
poet. poetisk, i poesi, kun registreret i 
poesi
poetical, in poetry, only recorded in 
poetry
pos. positiv (i gradbøjning) positive (first degree of comparison)
poss. possessiv possessive
poss. possible, possibly
postea senere later
postp. postposition postpositional
pp. siderne pages
pr. per per
pr. trykt printed
pres. present
pret. preterite
prob. probably
pron. pronomen pronoun
propr. proprium proper noun
propr.comp. sammensætning med proprium compound formed with a proper noun
proprial. proprialt appellativ, appellativ 
brugt som proprium
common noun used as a proper noun
prov. proveniens provenance
proverb. ordsprog, ordsprogsagtig(t) proverb, proverbial(ly)
præf. præfiks, forled prefix
præp. præposition preposition
præp.konstr. præpositionskonstruktion prepositional construction
præposition. præpositionel(t) prepositional(ly), as a preposition
præs. præsens present (tense)
præt. præteritum preterite, past (participle)
publ. publikation, publiceret (af) publication, published (by)
quamquam imidlertid however
quater (om blad/side i håndskrift) fjerde (of folio/page in ms.) fourth
q.v. quod vide, se dette quod vide, which see
r recto, forside (af blad) recto, the front (of a leaf)
rec. anmeldelse review
recipr. reciprok(t) reciprocal(ly)
redig. redigeret (af) edited (by)
ref. henvisning, refererende til reference, referring to
refl. refleksiv reflexive
reg. register, index index
rel. relativ relative
relig. religiøs(t) religious(ly)
repr. genoptryk, genoptrykt reprint, reprinted
resp. henholdsvis respective(ly)
rev. revideret (af) revised (by)
Rvk. Reykjavík Reykjavík
s. saga saga
s.a. sine anno, uden år sine anno, no year given
saml. samling collection
sammenbl. sammenblanding, sammenblandet confusion, confused
sands. sandsynlig, sandsynligvis probable, probably
sb. substantiv noun
sby somebody
sby's somebody's
sc. scilicet, underforstået scilicet, that is to say, namely
s.d. sine dato, uden dato sine dato, without date
sec. secundum, ifølge secundum, according to
sec. sekundær secondary
sg. singularis singular
sic således thus
sign. signatur siglum
sj. sjælden(t) rare(ly)
s.l. sine loco, uden sted sine loco, without place
sm. samme the same
sm. sammen together
spec. speciel(t), specifik(t), i specielle 
forbindelser
special, especially, specifically, in special 
constructions
stat. stationalis, betegnende stilstand stationalis, stationary, stationarily
sth. something
Sth. Stockholm Stockholm
sth's something's
stk. styk item(s)
str. strofe stanza
Strasb. Strasbourg Strasbourg
strr. stroferne stanzas
sub under under
subj. subjekt subject
subst. substantiv noun
substantiv. substantivisk nominally, as a noun
suff. suffiks, efterled suffix
suffig. suffigeret suffixed
summ. resume summary
superfl. superfluous(ly)
superl. superlativ superlative
suppl. supplement (ved/til), suppleret (af/fra) supplement (by/to), supplied (by/from)
supra ovenfor above
sv. svensk Swedish
synon. synonym, synonym(t) synonym, synonymous(ly)
sål. således thus
temp. temporalis, temporal(t) temporalis, relating to time
ter (om blad/side i håndskrift) tredje (of folio/page in ms.) third
theol. teologisk theological(ly)
tidl. tidligere earlier, previously
tilsynel. tilsyneladende apparent(ly)
tr. transskript, (bekræftet) afskrift 
af diplom
transcript, (certified) copy of a diploma
trans. transitiv(t) transitive(ly)
transf. overført transferred
transl. oversættelse, oversætter, oversat (af) translation, translator, translated (by)
ty. tysk German
typ. typografisk typographical
undt. undtagen except
Upps. Uppsala Uppsala
usands. usandsynlig improbable
v verso, bagside (af blad) verso, the back (of a leaf)
v. ved by, in connection with
var. variant, parallel læsemåde variant, parallel reading
var.app. variantapparat variant apparatus
varr. varianter variants
vb. verbum verb
vedr. vedrørende concerning
verb. verbum verb
vha. ved hjælp af by means of
vid. vidisse, bekræftet afskrift af et diplom vidisse, certified copy of a diploma
vol. bind volume
vs. versus versus
Wash. Washington Washington
Wis. Wisconsin Wisconsin
y. yngre, senere (om eftermiddelalderlige 
sprog, norsk efter ca. 1370, islandsk
efter 1540)
younger, later (of languages after the 
Middle Ages, Norwegian after c. 1370, 
Icelandic after 1540)
þ. þáttr þáttr
økon. økonomisk economical(ly)
øvr. øvrig remaining
quarto (format) quarto (size)
octavo (format) octavo (size)
12° duodecimo (format) duodecimo (size)
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close