Loki (noun m.) ‘[to Loki, Loki]...’

elements in compounds