This is a backup server for skaldic.abdn.ac.uk. Any changes made here will be lost.

ONP

login: password: stay logged in: help

  documentation

   

   

  (○. onp.ku.dk at 6.3.2019 > 1. Dansk > 1. Om ONP > 2. Trykte publikationer > 9. Symboler)

  9. Symboler

  SymbolerSymbols
  ? (ved opslagsord) dubiøst (alongside a headword) dubious
  ! (i citat) således (ifølge udgiver) (in a citation) thus
  (according to the editor)
  ! (i konstruktionsklamme) absolut
  (uden styrelse)
  (in syntagma brackets) absolutely (without a predicate)
  * (i bøjningsklamme) u-omlyd (in designation of inflection) u-umlaut
  * (i signatur) originaltekst tabt (in a siglum) original text lost
  * (i citat) ord rettet i udgaven (in a citation) word emended in an edition
  * (i rubrikken Gloss.) rekonstrueret form (in the section Gloss.) reconstructed form
  *  ⸣ (i citat) passage rettet i udgaven (in a citation) passage emended in an edition
  {\stjernex} (ved opslagsord) ordet falder uden for ONP's korpus, spøgelsesord (alongside a headword) the word falls outside ONP's corpus, ghost-word
  {\stjernexc}) (indledende definitionsafdeling) definition/frase/citat falder uden for ONP's korpus (introducing a sense division)
  definition/phrase/citation falls outside ONP's corpus
  x (i signatur) papir(håndskrift, -diplom) (in a siglum) paper (manuscript, diploma)
  afdød deceased
  ældste belæg i ONP's materiale the oldest example recorded by ONP
  ° (ved opslagsord) ikke belagt konstrueret form (alongside a headword) reconstructed form
  ° (i citat) udgavens læsemåde (efterfulgt af håndskriftets) (in a citation) reading in an edition (followed by the ms. reading)
  ° (i citat) ulæseligt bogstav (in a citation) illegible letter
  (i konstruktionsklamme) styrelse i form af substantivisk sætning, infinitiv, relativkonjunktion eller adverbial (in the syntagma brackets) predicate in the form of a nominal clause, infinitive, relative conjunction, or adverbial
  ONP's materiale udtømt all of ONP's examples are presented
  (i signaturregisteret) håndskriftet indeholder kun dette værk (in the key to the sigla) the ms. contains this work only
  (i citat) indleder passage, hvortil følgende varianttekst svarer (in a citation) introduces a passage to which a subsequent variant text corresponds
  ⸢    ⸣ (i citat) passage, hvortil følgende varianttekst svarer (in a citation) passage to which a subsequent variant text corresponds
  : (i signatur) originaltekst overleveret i (in a siglum) original text preserved in
  ɔ: det vil sige, med andre ord i.e., in other words
  ~ svarende til corresponding to
  parallelt med parallel to
  | linjeskift i håndskriftet line division in a ms.
  || sideskift i håndskriftet page division in a ms.
  / linjeskift i poesi line division in poetry
  // skift mellem strofer division between stanzas
  indleder grammatisk/syntaktisk underafsnit introduces grammatical/syntactic subdivision
  adskiller dansk og engelsk definition separates Danish and English definitions
  af, fra of, from
  (i signatur) overleveret i
  (originaltekst tabt)
  (in a siglum) preserved in
  (original text lost)
  se see
  refererer til, refererende til refers to, with reference to
  ÷ (forrest i bøjningsklamme) singularis ikke belagt i ONP's materiale (at the start of a designation of inflection) no singular forms in ONP's material
  “ ” (i diplomsignatur) forfalsket diplom (in a diploma siglum) spurious diploma
  » x inden for (afgrænser et helt værk i et håndskrift el. en udgave) within (delimit the full extent of a work within a manuscript or an edition)
  »⸢   ⸣x inden for (afgrænser et helt værk i et håndskrift incl. interpolationer, þǽttir etc. med anden signatur) within (delimit the full extent of a work within a manuscript incl. interpolations, þǽttir, etc. that have other sigla)
  < > udfyldning, supplerende emendation supplementary emendation
  [ ] variant-/paralleltekst variant/parallel text
  [ ] utydelig tekst illegible text
  [ ] (i signatur) datering usikker (in a siglum) date uncertain
  ( ) (i citat) redaktionel kommentar (in a citation) editorial comment
  ⸌  ⸍ tekst skrevet over linjen text written above the line
  ⸍  ⸌ tekst skrevet i marginen text written in the margin
  ... tekst (incl. interpunktion) udeladt text (incl. punctuation) omitted
  This is an interface to ONP’s data exported every few months. For the official interface go to onp.ku.dk.

  This is a backup server for skaldic.abdn.ac.uk. Any changes made here will be lost.