Symboler – Københavns Universitet

 SymbolerSymbols
?(ved opslagsord) dubiøst(alongside a headword) dubious
!(i citat) således (ifølge udgiver)(in a citation) thus
(according to the editor)
!(i konstruktionsklamme) absolut
(uden styrelse)
(in syntagma brackets) absolutely (without a predicate)
*(i bøjningsklamme) u-omlyd(in designation of inflection) u-umlaut
*(i signatur) originaltekst tabt(in a siglum) original text lost
*(i citat) ord rettet i udgaven(in a citation) word emended in an edition
*(i rubrikken Gloss.) rekonstrueret form(in the section Gloss.) reconstructed form
*  ⸣(i citat) passage rettet i udgaven(in a citation) passage emended in an edition
{\stjernex}(ved opslagsord) ordet falder uden for ONP's korpus, spøgelsesord(alongside a headword) the word falls outside ONP's corpus, ghost-word
{\stjernexc})(indledende definitionsafdeling) definition/frase/citat falder uden for ONP's korpus(introducing a sense division)
definition/phrase/citation falls outside ONP's corpus
x(i signatur) papir(håndskrift, -diplom)(in a siglum) paper (manuscript, diploma)
afdøddeceased
ældste belæg i ONP's materialethe oldest example recorded by ONP
°(ved opslagsord) ikke belagt konstrueret form(alongside a headword) reconstructed form
°(i citat) udgavens læsemåde (efterfulgt af håndskriftets)(in a citation) reading in an edition (followed by the ms. reading)
°(i citat) ulæseligt bogstav(in a citation) illegible letter
(i konstruktionsklamme) styrelse i form af substantivisk sætning, infinitiv, relativkonjunktion eller adverbial(in the syntagma brackets) predicate in the form of a nominal clause, infinitive, relative conjunction, or adverbial
ONP's materiale udtømtall of ONP's examples are presented
(i signaturregisteret) håndskriftet indeholder kun dette værk(in the key to the sigla) the ms. contains this work only
(i citat) indleder passage, hvortil følgende varianttekst svarer(in a citation) introduces a passage to which a subsequent variant text corresponds
⸢    ⸣(i citat) passage, hvortil følgende varianttekst svarer(in a citation) passage to which a subsequent variant text corresponds
:(i signatur) originaltekst overleveret i(in a siglum) original text preserved in
ɔ:det vil sige, med andre ordi.e., in other words
~svarende tilcorresponding to
parallelt medparallel to
|linjeskift i håndskriftetline division in a ms.
||sideskift i håndskriftetpage division in a ms.
/linjeskift i poesiline division in poetry
//skift mellem stroferdivision between stanzas
indleder grammatisk/syntaktisk underafsnitintroduces grammatical/syntactic subdivision
adskiller dansk og engelsk definitionseparates Danish and English definitions
af, fraof, from
(i signatur) overleveret i
(originaltekst tabt)
(in a siglum) preserved in
(original text lost)
sesee
refererer til, refererende tilrefers to, with reference to
÷(forrest i bøjningsklamme) singularis ikke belagt i ONP's materiale(at the start of a designation of inflection) no singular forms in ONP's material
“ ”(i diplomsignatur) forfalsket diplom(in a diploma siglum) spurious diploma
» «inden for (afgrænser et helt værk i et håndskrift el. en udgave)within (delimit the full extent of a work within a manuscript or an edition)
»⸢   ⸣«inden for (afgrænser et helt værk i et håndskrift incl. interpolationer, þǽttir etc. med anden signatur)within (delimit the full extent of a work within a manuscript incl. interpolations, þǽttir, etc. that have other sigla)
< >udfyldning, supplerende emendationsupplementary emendation
[ ]variant-/paralleltekstvariant/parallel text
[ ]utydelig tekstillegible text
[ ](i signatur) datering usikker(in a siglum) date uncertain
( )(i citat) redaktionel kommentar(in a citation) editorial comment
⸌  ⸍tekst skrevet over linjentext written above the line
⸍  ⸌tekst skrevet i marginentext written in the margin
...tekst (incl. interpunktion) udeladttext (incl. punctuation) omitted