Om signaturregisteret – Københavns Universitet

Signaturer

I dette register bringes ordbogens signaturer for benyttede kildetekster.
Ud for hver signatur anføres det, hvilken udgave (sider/linjer) signaturen refererer til med parentetisk tilføjelse af udgavens eventuelle betegnelse for det pågældende håndskrift; ONP benytter ikke en udgaves interne linjetælling, hvor denne følger kapitler eller afsnit og ikke sider. I tilfælde af uudgiven tekst står der ms. i anden spalte. I tredje spalte anføres den eller de til signaturen svarende passager i håndskriftet samt den ved ONP gældende datering. Kursivering af en håndskriftbetegnelse angiver, at man kan læse om baggrunden for den pågældende datering i registeret over middelalderlige håndskrifter.For yngre håndskrifters eller håndskriftdeles vedkommende citeres i almindelighed blot håndskriftkatalogernes dateringer. Når kun en del af et værk er aftrykt i udgaven, kan det i tredje spalte inden for » « være anført, hvor i håndskriftet hele det pågældende værk befinder sig. For variantteksters vedkommende bringes udelukkende denne rummeligere angivelse. Når værket fylder hele håndskriftet (dvs. når der ikke er anden tekst af væsentlig længde i håndskriftet), ses anbragt en firkant □.
Efter anførelsen af alle norrøne tekster inden for et værk opføres, efter betegnelserne da., eng., fr., lat. eller nty., udenlandske paralleltekster. Mange af disse er endnu ikke blevet excerperet, og det provisoriske ved at opføre dem som paralleltekster skal understreges; ved et værk som fx. Maríu saga venter mange problemer vedr. kildeforhold således stadig på opklaring. Parallelsteder i Vulgata registreres ikke her.
Der findes rundt omkring i det middelalderlige håndskriftmateriale tekster, som ikke er udgivet, og som ikke er blevet præcist identificeret, men som kan bestemmes som værende af fx. juridisk, teologisk eller encyklopædisk art, eller det kan dreje sig om homilier, exempla, mindre notitser etc.De er ligeledes optaget i håndskriftregisteret, og indtil udgave eller nøjere identifikation foreligger, citeres de i ordbogen ved generelle signaturer som Jur, Theol, Enc, Hóm, Æv, Not, etc. med tilføjet fuldstændig håndskriftbetegnelse og med nøjagtig henvisning til side/linje i håndskriftet.
Angående foliering/paginering/spaltetælling se indledningen til håndskriftregisteret.
Kursiverede bibliografiske signaturer forklares i bibliografien.

Klik her for at vise signaturregisteret.