Om ordlisten – Københavns Universitet

Om ordlisten

1. Generel beskrivelse

Ordlisten består dels af ord som er behandlet i de allerede trykte bind af ordbogen (ONP 1-3 a-em), dels de resterende endnu uredigerede ord i ONP's korpus. For hvert af disse opslagsord eller lemmata gives der en grammatisk specifikation samt en oplysning om antal citater registreret i ONP's ordarkiv under det pågældende ord. Man får adgang til de bagved liggende citater, som oftest findes som billede af den håndskrevne seddel. Herfra er der links til den af ONP anvendte udgave ligeledes i fotografisk form, hvorfra citatet er hentet. Ordlisten har tillige links til de i ONP 1-3 publicerede artikler: a-em i alfabetet. Udarbejdelsen af ordlisten indledtes i 1998-99, og blev mulig ved en generøs bevilling fra den islandske Lýðveldissjóður (se Jóhannes Bjarni Sigtryggsson & Christopher Sanders: The Copenhagen Old Norse Word-list, Orð og tunga 5, Rvk. 2001, 53-59).

2. Udarbejdelsen af ordlisten

Ordlisten er dannet ud fra en interaktiv afdeling af ONP's editeringssystem (en relationel database) og er under konstant revision, især i forbindelse med den igangværende redigering af udvalgte ord. Ordlistens brugere må derfor være forberedt på at møde fejl og inkonsekvenser, men en liste over rettelser og ændringer i ordlisten vil blive vist. Hvor der i 1998-99 endnu ikke var udarbejdet ordbogsartikler, er ordlisten dannet på basis af en gennemgang af ONP's seddelarkiv, suppleret med information fra norrøne ordbøger, hvoraf de vigtigste er:

  • Cleasby & Guðbrandur Vigfússon : An Icelandic-English Dictionary, Oxford 1874, 2. rev. ed. 1957.
  • Johan Fritzner: Ordbog over Det gamle norske Sprog 1-3, Kra. 1886-1896.
  • Jón Þorkelsson: Supplement til islandske Ordbøger 1, 2, 4, Rvk. 1879-1899.
  • Ebbe Hertzberg: Glossarium, Norges gamle Love indtil 1387 5, Kra. 1895.
  • Finn Hødnebø: Rettelser og Tillegg = Johan Fritzner: Ordbog over Det gamle norske Sprog 4, Oslo/Bergen/Tromsø 1972.
  • Leiv Heggstad, Finn Hødnebø & Erik Simensen: Norrøn ordbok, Oslo 1975.
  • Sveinbjörn Egilsson: Lexicon poeticum, ed. Finnur Jónsson, 2. ed., Kbh. 1931.
  • Finnur Jónsson: Ordbog til rímur, STUAGNL 51, Kbh. 1926-1928.

3. Forbehold og begrænsninger

Forbehold refererer hovedsagelig til materialet fra og med en-

Citater

Det bør pointeres, at citaterne på hjemmesiden efter ONP 3: de-em, samt fravalgte citater inden for det trykte materiale i ONP 1-3: a - em ikke er korrekturlæst.

I forbindelse med publiceringen af registerbindet i 1989 blev ONP's signaturer revideret. I nogle tilfælde blev en signatur standardiseret, og i andre tilfælde affødte et skift til en ny udgave en ændring af signatur. Det betyder, at signaturen på seddelen og signaturen i databasen ofte ikke er identiske, og overgang til en nyere udgave kan afstedkomme forskellig ordlyd i citatet. Dog vil selve opslagsordet altid være uændret, selvom dets ortografi varierer en smule.

Opslagsord

Hvis et ord findes i både prosa og poesi er kun dets anvendelse i prosa registreret i ordlisten. Navnestoffet er registreret separat, og er for nærværende ikke tilgængeligt via nettet. Selv om de trykte ordbogsartikler giver alternative former (side- og specialformer) ud over hovedformen, (se fx akkeri, afkeri, atkeri (spec.: acker)), er disse former ikke tilgængelige i netudgaven af ordlisten.

Verber

Verber får homografnummer, hvis der er mere end én bøjning, fx 1klyfja, 2klyfja, eller hvis semantisk analyse kræver en opdeling. Den stærke bøjning stilles altid først. Rækkefølgen inden for den svage bøjning er følgende: on-, ja-, ia- og e-verber. Der findes dog eksempler på afvigelse fra denne regel. I nogle verber er citaterne ikke blevet delt op ifølge de oprettede homografnumre.

Verber med foranstillet adverbium eller præposition, fx fyrirhalda, lægges under det usammensatte verbum (halda), medmindre sammensætningen forekommer som et finit verbum i en hovedsætning. I sidstnævnte tilfælde danner ordet et opslagsord. De sammensatte verber bliver behandlet sammen med de usammensatte, efterhånden som disse bliver ordnet strukturelt. Denne opdeling vil blive gennemført inden for de næste to år. Derfor kan der forekomme citater under de sammensatte verber som kan blive flyttet til det usammensatte verbum.

Kommentarer til ordlisten er velkomne: e-mail: onp@hum.ku.dk.