Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Work

DI: “Diplomatarium Islandicum”

DI I (*[c1100]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 169    63r¹⁻⁸
(*1601)
DI I (*[c1120]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 174    62v
(*1601)
DI I (*[c1140]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 179-180    66r-66v
(*1601)
DI I (*1143›GKS 1812)  GKS 1812 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 185-186    5ra-5rb⁶
(c1225-1250)
DI I (*[c1150]›c1541)  AM dipl isl fasc LXXII 1 b
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 198-199    1r¹⁻¹¹
(c1541)
DI I (*[c1150]›c1541)  AM dipl isl fasc LXXII 1 b
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 199-200    1r¹²⁻²²
(c1541)
DI I (*[c1150]›c1541)  AM dipl isl fasc LXXII 1 b
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 201    1r²³⁻³²
(c1541)
DI I (*[c1150]›c1541)  AM dipl isl fasc LXXII 1 b
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 203    1r³³⁻⁴⁷
(c1541)
DI I (*[c1150]›c1541)  AM dipl isl fasc LXXII 1 b
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 204    1r⁴⁸⁻⁵⁴
(c1541)
DI I (*[1173]›AM 186)  AM 186 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 221-223    57v(114)²⁰-59v(118)¹¹
(c1480)
DI I (*[c1176]›AM 186)  AM 186 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 231-233    59v(118)¹¹-61v(122)¹
(c1480)
DI I (*[c1176]›AM 186)  AM 186 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 234-235    61v(122)¹⁻¹⁵
(c1480)
DI I (*[1178]›AM 624)  AM 624 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 240-244    91-97⁸
(c1500)
DI I (*[1179]›AM 186)  AM 186 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 259-260    63r(125)⁵-63v(126)¹⁸
(c1480)
DI I (*[1179]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 255    98¹²⁻²³
(*1598)
DI I (*[1179]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 257    59²⁸⁻³⁵
(*1598)
DI I (*[1179]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 257    59³⁶⁻⁴³
(*1598)
DI I (*[1179]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2045ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 248-249    
(c1700)
DI I (*[1179]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 249    130r
(*1601)
DI I (*[1179]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 250    130r
(*1601)
DI I (*[1179]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 251    130r-130v
(*1601)
DI I (*[1179]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 252    130v
(*1601)
DI I (*[1179]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 255-256    54v-55r
(*1601)
DI I (*[1180]›AM 186)  AM 186 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 262-264    61v(122)¹⁶-63r(125)⁴
(c1480)
DI I (*[1180]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 265    74v-75r
(*1601)
DI I (*[1180]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 266    77v-78r
(*1601)
DI I (*[1180]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 267    78v-79r
(*1601)
DI I (*[1180]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 268    79r
(*1601)
DI I (*[1180]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 269    80r
(*1601)
DI I (*[1180]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 270    80r-81r
(*1601)
DI I (*[1181]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 276-277    71¹⁰⁻¹⁵
(*1598)
DI I (*[1181]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 273-274    65r-65v
(*1601)
DI I (*[1181]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 275    104r
(*1601)
DI I (*[1181]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 275-276    103v-104r
(*1601)
DI I (*[1182]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 277-278    101r
(*1601)
DI I (*[c1185]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 278-279    104r-104v
(*1601)
DI I (*[c1186]›AM 259ˣ)  AM 259 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 282    100³⁻²³
(c1600-1700)
DI I (*[1189]›AM 186)  AM 186 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 285-289    55v(110)-57v(114)²⁰
(c1480)
DI I (*[1190]›AM 186)  AM 186 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 290-291    63v(126)¹⁸-64v(128)
(c1480)
DI I (*[1198]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 303    56v-57r
(*1601)
DI I ([c1200]: AM 279 a)  AM 279 a 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 305-306    12r(23)-12v(24)¹⁰
(c1250-1275)
DI I (*[c1200]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 319-320    51¹⁻³⁶
(*1598)
DI I (*[c1200]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 303-304    65v-66r
(*1601)
DI I (*[1203]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2011ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 342    2³-3¹¹
(c1700)
DI I (*[c1209]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 355    26r
(*1601)
DI I (*[1211]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 371-372    63r-63v
(*1601)
DI I (*[1218]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 394-395    87⁹⁻³²
(*1598)
DI I (*[c1218]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 396    85¹³⁻¹⁹
(*1598)
DI I ([c1220]: AM 279 a)  AM 279 a 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 398-401    12v(24)¹¹-13r(25)⁹
(c1275-1300)
DI I (*[c1220]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 405    54³²⁻³⁹
(*1598)
DI I (*[c1220]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 406    49³⁷⁻⁴⁴
(*1598)
DI I (*[c1220]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 407    50¹⁻⁸
(*1598)
DI I (*[c1220]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 408    49²⁸⁻³⁶
(*1598)
DI I (*[c1220]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 409    54⁴⁰⁻⁴⁶
(*1598)
DI I (*[c1220]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 411    54²⁵⁻³¹
(*1598)
DI I (*[c1220]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 413    65¹⁴⁻²⁶
(*1598)
DI I (*[c1220]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 402    75v-76v
(*1601)
DI I (*[c1220]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 403-404    59r-59v
(*1601)
DI I (*[c1220]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 410    56r-56v
(*1601)
DI I (*[c1220]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 416    74r-74v
(*1601)
DI I (*[c1220]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 417-418    76v⁹-77r
(*1601)
DI I (*[c1220]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 419    73v-74v
(*1601)
DI I (*[c1223]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 420-421    78r-78v
(*1601)
DI I (*[c1223]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 422-423    68v-69r
(*1601)
DI I (*[1224]›AM 48)  AM 48 8°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 442-444    27r(53)²-27v(54)²⁰
(c1375-1400)
DI I (*[1224]›AM 135)  AM 135 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 463    110v(220)b⁴⁻²⁴
(c1490)
DI I (*[1224]›AM 136)  AM 136 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 461-462    131v(262)⁹-132r(263)²⁰
(c1480-1500)
DI I (*[1224]›AM 148)  AM 148 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 460    135v(270)¹⁸-136r(271)³
(c1500)
DI I (*[1224]›AM 175 a)  AM 175 a 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 448-450    22r(43)¹⁸-23r(45)¹⁰
(c1450)
DI I (*[1224]›AM 186)  AM 186 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 455-457    33v(66)⁶-34v(68)⁷
(c1480)
DI I (*[1224]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 466    75¹⁷⁻²⁴
(*1598)
DI I (*[1224]›AM 344)  AM 344 fol
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 437-439    74ra-74rb²¹
(c1375-1400)
DI I (*[1224]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 446-448    143ra⁷-143va⁴
(c1363)
DI I (*[1224]›AM 351)  AM 351 fol
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 439-441    95ra¹⁶-95va¹⁷
(c1360-1400)
DI I (*[1224]›AM 354)  AM 354 fol
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 451-453    24r²⁴-24v
(c1400)
DI I (*[1224]›AM 456)  AM 456 12°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 458-459    127¹⁶-130⁹
(c1480-1500)
DI I (*[1224]›AM 671)  AM 671 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 435-437    30r⁹-30v⁶
(c1320-1340)
DI I (*[1224]›AM 687 a)  AM 687 a 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 454-455    6v(12)²⁵⁻³⁹
(c1479)
DI I (*[1224]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 465    68r-68v
(*1601)
DI I (*[1226]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 491-492    40v-41r⁶
(c1570)
DI I (*[1226]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 489-490    108¹⁻¹¹
(*1598)
DI I (*[1226]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 496    107⁶⁻¹⁷
(*1598)
DI I (*[c1230]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 497-498    107³⁸⁻⁴⁹
(*1598)
DI I (*[1234]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 507    106³⁷-107⁵
(*1598)
DI I (*[1235]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 512-513    107¹⁷⁻³⁷
(*1598)
DI I (*[1238]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr ? cf. ed. cit., 521
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 522    
(c1700)
DI I ([c1245])  AM dipl isl fasc LXV 1
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 536-537³    
(*1241-1252)
DI I (*[c1245]›1710ˣ)  AM dipl isl apogr 2539ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 537³⁻²³    
(*1710)
DI I (*1247›AM 45)  AM 45 8°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 553    9v(18)⁴-10r(19)⁴
(c1550-1600)
DI I (*1247›AM 45)  AM 45 8°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 568    9r(17)-9v(18)³
(c1550-1600)
DI I (*1247›AM 136)  AM 136 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 551-552    143r(285)²⁰-143v(286)
(c1480-1500)
DI I (*1247›AM 186)  AM 186 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 553    29v(58)⁸⁻¹⁸
(c1480)
DI I (*1247›AM 186)  AM 186 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 567-568    30v(60)¹⁶-31r(61)¹¹
(c1480)
DI I (*1247›AM 350)  AM 350 fol
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 560-561    121rb¹⁵-121vb⁵
(c1363)
DI I (*1247›AM 456)  AM 456 12°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 567    186⁹-187⁹
(c1480-1500)
DI I (*1249›GKS 3269 a)  GKS 3269 a 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 573-574    103rb¹¹-103vb
(c1350)
DI I ([c1250]: AM 279 a)  AM 279 a 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 580    8r(15)
(c1300-1400)
DI I (*[c1250]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 576-578    7v(13)²⁹-8v(15)¹⁸
(*1606)
DI I (*[1257]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 592    73r
(*1601)
DI I (*[1258]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 594    118v-119r
(*1601)
DI I (*[1258]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 596    69v-70r
(*1601)
DI I (*[1259]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 597    106r
(*1601)
DI I (*[1262]›AM 45)  AM 45 8°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 620-621    10r(19)⁵-10v(20)
(c1550-1600)
DI I (*[1262]›NKS 1265 Iˣ)  NKS 1265 I folˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 625    9r: marg.
(c1650-1700)
DI I (*[1262]›StE 1ˣ)  StE 1ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 624    63
(c1800-1825)
DI I (*[1263]›AM 137)  AM 137 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 635-636    101r(201)¹³⁻³¹
(c1500)
DI I (*[1263]›AM 148)  AM 148 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 636-637    107r(213)¹⁹-107v(214)²⁰
(c1500)
DI I (*[1263]›AM 161)  AM 161 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 638-639    10v(20)-11r(21)
(c1560-1565)
DI I (*[1263]›AM 170 a)  AM 170 a 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 643-644    5r(9)b¹⁶-5v(10)b⁹, 2v(4)a¹²⁻²¹
(c1550-1600)
DI I (*[1263]›AM 176)  AM 176 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 641-642    3v(6)-4r(7)
(c1570)
DI I (*[1263]›GKS 3267ˣ)  GKS 3267 4°ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 645-646    21r(41)-22r(43)
(c1700-1750)
DI I (*[1263]›Steph 13ˣ)  Steph 13ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 639-640    3-4
(*1715)
DI I (*[c1263]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 654    74rb³-74va²
(c1363)
DI I (*[c1263]›GKS 3269 b)  GKS 3269 b 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 653    66ra²¹-66rb¹⁶
(c1350-1400)
DI I (*[c1263]›Holm 9)  Holm perg 9 8°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 656-658    201r¹⁰-201v¹⁵, 211v¹¹-212v¹³
(*1608)
DI I (*[1264]›AM 128)  AM 128 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 684-685    82v(164)⁸⁻²⁷
(c1450-1500)
DI I (*[1264]›AM 129)  AM 129 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 693-694    152r(303)⁶-152v(304)
(c1575-1600)
DI I (*[1264]›AM 135)  AM 135 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 688    107r(213)a³⁶-107r(213)b¹⁸
(c1490)
DI I (*[1264]›AM 147)  AM 147 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 703-704    107r(213)¹⁹-107v(214)¹⁴: palimpsest
(c1600)
DI I (*[1264]›AM 151)  AM 151 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 678-679    139v¹⁻²⁵
(c1500)
DI I (*[1264]›AM 157 b)  AM 157 b 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 674-675    27r(53)a-27r(53)b²⁴
(c1460)
DI I (*[1264]›AM 168 b)  AM 168 b 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 681-682    12r(23)¹-12v(24)²
(c1475-1500)
DI I (*[1264]›AM 175 a)  AM 175 a 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 670-671    19r(37)⁷⁻²³
(c1450)
DI I (*[1264]›AM 456)  AM 456 12°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 676    82⁶-83
(c1480-1500)
DI I (*[1264]›AM 458)  AM 458 12°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 696-697    68¹²-70¹
(c1550-1600)
DI I (*[1264]›DG 9)  DG 9
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 701-702    116v⁵-117r⁴
(c1575-1625)
DI I (*[1264]›GKS 3269 b)  GKS 3269 b 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 671-672    66vb
(c1400-1500)
DI I (*[1264]›GKS 3274 aˣ)  GKS 3274 a 4°ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 714-715    172r-172v
(c1600-1625)
DI I (*[1264]›Ledreb 318)  Ledreb 318 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 698-699    167v²¹-168v³
(c1570)
DI I (*[1264]›Steph 13ˣ)  Steph 13ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 690-691    1-2
(*1715)
DI I (*[1264]›Thott 2099)  Thott 2099 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 709    205v(412)-206v(414)
(*1581)
DI I (*[1264]›Thott 2100)  Thott 2100 4°
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 705-706    68r(135)b-68v(136)a
(c1600)
DI I (*[1264]›Thott 2101ˣ)  Thott 2101 4°ˣ
Jón Sigurðsson 1857-1876 [DI 1] 686-687    120v
(c1600-1700)
DI II (*[1263]›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 3-5    8r
(c1450)
DI II (*1265›AM 42 a)  AM 42 a 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 19    90v(180)⁵⁻²¹
(c1500)
DI II (*1265›AM 137)  AM 137 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 16    100v(200)²⁵-101r(201)¹²
(c1440-1480)
DI II (*1265›AM 138)  AM 138 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 17    181v
(c1550-1575)
DI II (*1265›AM 147)  AM 147 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 10-11    100v(200)⁹-101r(201)¹³: palimpsest
(c1600)
DI II (*1265›AM 458)  AM 458 12°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 6-7    70¹⁻¹⁵
(c1550-1600)
DI II (*1265›ÍB 58ˣ)  ÍB 58 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 12-13    135v-136r
(c1700-1800)
DI II (*[1269]›AM 42 a)  AM 42 a 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 42¹⁸⁻²⁷    114v(228)¹⁶⁻²⁶
(c1500)
DI II (*[1269]›AM 42 a)  AM 42 a 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 43    113v(226)²⁻¹³
(c1500)
DI II (*[1269]›AM 135)  AM 135 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 35-36    109v(218)b²⁵-110r(219)a²²
(c1490)
DI II (*[1269]›AM 135)  AM 135 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 51    110r(219)a²²-110v(219)b¹
(c1490)
DI II (*[1269]›AM 174 I C)  AM 174 I C 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 58-61    1ra-2vb □
(c1500)
DI II (*[1269]›AM 175 a)  AM 175 a 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 38-41²²    27r(53)-28r(55)⁷
(c1450)
DI II (*[1269]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 64    64³⁸⁻⁴¹
(*1598)
DI II (*[1269]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 64-65    65¹⁻¹³
(*1598)
DI II (*[1269]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 65    64³⁴⁻³⁷
(*1598)
DI II (*[1269]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 66    91³⁻¹⁷
(*1598)
DI II (*[1269]›AM 344)  AM 344 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 28-33    74rb²¹-75rb⁸
(c1375-1400)
DI II (*[1269]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 53-55    142rb²⁵-143ra⁷
(c1363)
DI II (*[1269]›AM 456)  AM 456 12°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 23-28    130⁹-135¹⁷
(c1480-1500)
DI II (*[1269]›AM 456)  AM 456 12°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 33-34    229⁷-232⁷
(c1480-1500)
DI II (*[1269]›AM 456)  AM 456 12°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 50    93³⁵-94⁹
(c1480-1500)
DI II (*[1269]›AM 671)  AM 671 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 43-47¹⁰, 48¹⁷⁻³¹, 49¹²⁻²⁷^    35r-35v, 34r⁶⁻¹⁵
(c1320-1340)
DI II (*[1269]›AM 687 a)  AM 687 a 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 41²⁵-42¹⁷    6r(11)³⁰⁻³⁸
(c1479)
DI II (*[1269]›AM 687 c II)  AM 687 c II 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 48-49    1r⁸⁻¹³
(c1480)
DI II (*[1269]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 62    57r-57v
(*1601)
DI II (*[1269]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 62-63    56r
(*1601)
DI II (*[1269]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 63-64    57v-58r
(*1601)
DI II (*[1269]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 65-66    27r
(*1601)
DI II (*[1270]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 82-83    96¹¹⁻¹⁶
(*1598)
DI II (*[1270]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 83-84    7⁸⁻³⁰
(*1598)
DI II (*[1270]›tr 1499)  AM dipl isl fasc XXXIV 9
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 86-88    
(*1499)
DI II (*[c1270]›AM 59ˣ)  AM 59 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 73-76    1-5
(c1600)
DI II (*[c1270]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 76-77    49v²⁵-50r²⁴
(c1570)
DI II (*[c1270]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 78-80    48v²⁵-49v²⁴
(c1570)
DI II (*[c1270]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 80-81    39r¹⁷⁻²⁴
(c1570)
DI II (*[c1270]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 81    40r⁷⁻¹⁸
(c1570)
DI II (*[c1270]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 82    159r¹³⁻¹⁸
(c1570)
DI II (*[c1270]›AM 252ˣ)  AM 252 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 82    31v(62)⁹⁻²²
(c1600-1700)
DI II (*[c1270]›AM 261ˣ)  AM 261 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 68-72    9r(17)¹-9v(18)²⁶
(c1600)
DI II (*[c1270]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 84-86    30³²-31¹⁹
(*1598)
DI II (*[c1270]›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 90¹⁵⁻³³    15v²¹-16r⁹
(c1425-1440)
DI II (*[c1270]›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 90³⁵-92    1v-2r¹⁴
(*1446)
DI II (*1272›Kr 4ˣ)  Kr 4ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 94    113r-113v
(c1700-1725)
DI II (*1273›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 789ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 95-98    
(c1700)
DI II (*[1274]›AM 344)  AM 344 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 112    61va²²-61vb⁹
(c1375-1400)
DI II (*[1274]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 111-112    72ra²³-72va²
(c1363)
DI II (*[1274]›GKS 3269 b)  GKS 3269 b 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 108-110    63va-64rb
(c1350-1400)
DI II (*[c1274]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 115    74³⁸⁻⁴⁴
(*1598)
DI II (*[c1274]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 113    69r-69v
(*1601)
DI II (*[c1274]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 114    103v
(*1601)
DI II (*[c1274]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 114    67v-68r
(*1601)
DI II (*[c1274]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 115    103r
(*1601)
DI II (*[c1274]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 116    102r-103r
(*1601)
DI II (*[c1274]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 117    106v-107r
(*1601)
DI II (*[c1274]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 118    101v-102r
(*1601)
DI II (*[c1274]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 118    64r
(*1601)
DI II (*[c1274]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 119    101r-101v
(*1601)
DI II (*[c1274]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 120    63v
(*1601)
DI II (*[1275]›AM 48)  AM 48 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 126-127    30r(59)³-30v(60)⁴
(c1375-1400)
DI II (*[1275]›AM 174 I A)  AM 174 I A 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 125    3v(6)³²⁻⁴²
(c1500)
DI II (*[1275]›AM 210 bˣ)  AM 210 b 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 127-128    1r(1)-1v(2)
(c1600-1700)
DI II (*[1275]›AM 671)  AM 671 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 128-129    31r⁸⁻²⁰
(c1320-1340)
DI II (*[c1275]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2172ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 124-125    
(*1712)
DI II (*[p1275]›AM 175 a)  AM 175 a 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 131-134    28(55)r⁸-29v(58)¹⁰
(c1450)
DI II (*[1280]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 194-195    41v⁷-42r³
(c1570)
DI II (*[1280]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 163    81ra¹¹⁻²⁷
(c1363)
DI II (*[1280]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 201-203    72va²-72vb²⁴
(c1363)
DI II (*[1280]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 204-206⁴, 206¹⁶⁻²³    72vb²⁴-73va¹⁰, 73va²⁴-73vb⁴
(c1363)
DI II (*[1280]›AM 351)  AM 351 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 192-194    120vb²⁹-121rb¹³
(c1360-1400)
DI II (*[c1280]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 164     104²⁶⁻⁴¹
(*1598)
DI II (*[c1280]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 165-166    9r(16)-9v(17)
(*1606)
DI II (*[1281]›AM 42 a)  AM 42 a 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 231-232    91v(182)²⁷-92r(183)²⁵
(c1500)
DI II (*[1281]›AM 42 a)  AM 42 a 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 232-233    91r(181)¹⁻²³
(c1500)
DI II (*[1281]›AM 48)  AM 48 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 212-214    25v(50)¹²-27r(53)²
(c1375-1400)
DI II (*[1281]›AM 158 b)  AM 158 b 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 234¹⁸⁻²¹    14r²²⁻²⁴
(c1450-1550)
DI II (*[1281]›AM 186)  AM 186 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 223-225    31r(61)¹²-32v(64)¹⁸
(c1480)
DI II (*[1281]›AM 186)  AM 186 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 231    30v(60)⁶⁻¹⁶
(c1480)
DI II (*[1281]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 216-217    141vb¹⁵-142ra²²
(c1363)
DI II (*[1281]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 218-219    142ra²²-142rb²⁵
(c1363)
DI II (*[1281]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 221-222    81ra²⁷-81rb²⁴
(c1363)
DI II (*[1281]›AM 351)  AM 351 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 210-211    123rb⁹-123va²⁹
(c1360-1400)
DI II (*[1281]›AM 351)  AM 351 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 214-216    122ra¹⁶-122vb²
(c1360-1400)
DI II (*[1281]›AM 351)  AM 351 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 219³⁻⁶    95ra¹²⁻¹⁶
(c1360-1400)
DI II (*[1281?]›AM 151)  AM 151 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 234-235    137v¹⁰⁻²⁴
(c1500)
DI II (*[1283]›AM 174 I A)  AM 174 I A 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 240-241    8v(16)²⁰⁻⁴¹
(c1500)
DI II (*[1284]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 245-246    39r²⁵-39v³⁰
(c1570)
DI II (*[1284]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 247    39r¹¹⁻¹⁶
(c1570)
DI II (*[1284]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 247    40r¹⁻⁷
(c1570)
DI II (*[1284]›AM 259ˣ)  AM 259 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 248    55-56
(c1600-1700)
DI II (*1285›AM 354)  AM 354 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 251-256    36v¹⁵-38v¹⁸
(c1400)
DI II (*[c1285]›Þjskjs fornskjöl V)  Þjsksj fornskjöl V
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 248-251    1r-1v⁶
(c1300)
DI II (*[1286]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 257    64v-65r
(*1601)
DI II (*[1286]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 257    67r
(*1601)
DI II (*[1286]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 258    67r
(*1601)
DI II (*[1286]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 258    60r
(*1601)
DI II (*[1286]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 259    64r-64v
(*1601)
DI II (*[1286]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 259-260    62r-62v
(*1601)
DI II (*[1286]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 260    62r
(*1601)
DI II (*[1286]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 260    61v
(*1601)
DI II (*[1286]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 261    61v
(*1601)
DI II (*[1286]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 261    60v
(*1601)
DI II (*1290›AM 154)  AM 154 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 273-274    74v¹⁸-75r¹¹
(c1500)
DI II (*1290›AM 200 Iˣ)  AM 200 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 275    5r
(c1700)
DI II ([c1290]: AM 279 a)  AM 279 a 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 269    13r(25)¹¹⁻¹⁴
(c1275-1300)
DI II ([c1290]: AM 279 a)  AM 279 a 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 269-270    13v(26)
(c1275-1300)
DI II (*[c1290]›GKS 3274 aˣ)  GKS 3274 a 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 270    173v-174r: marg.
(c1600-1625)
DI II (*[1292]›AM 671)  AM 671 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 279-280    31r²⁰⁻³⁴
(c1320-1340)
DI II (*[1295]›AM 174 I A)  AM 174 I A 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 293-294    7v(14)¹²-8r(15)¹¹
(c1500)
DI II (*[1295]›AM 344)  AM 344 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 299-300    58rb³⁻²⁵
(c1375-1400)
DI II (*[1295]›Uldall 322)  Uldall 322 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 295-296    175v-176v
(c1600)
DI II (*[1296]›AM 621)  AM 621 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 320    62r
(c1570)
DI II (*[1296]›AM 912ˣ)  AM 912 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 318-319    12r-12v¹⁵
(c1600-1700)
DI II (*[1296]›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 306-314    11r-12v², 12v⁹⁻¹⁶, 13r⁵-14v²⁵
(c1425-1440)
DI II (*[1296]›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 315-317    15r-15v²⁰
(c1425-1440)
DI II (*[1296]›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 317    16r¹⁰-16v⁶
(c1425-1440)
DI II (*[1296]›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 321-322    2r¹⁵-2v²³
(*1446)
DI II (*[1296]›ÍB 216ˣ)  ÍB 216 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 319    33r
(c1600-1800)
DI II (*1297›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 324-325    148ra⁷-148rb¹⁴
(c1363)
DI II (*[c1300]›AM 49)  AM 49 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 329    29r(57)¹⁴⁻¹⁸
(c1300)
DI II (*[c1300]›AM 279 a)  AM 279 a 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 330    8v(16)
(c1500)
DI II (*[c1300]›Thott 110)  Thott 110 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 328-329    13v⁹-14v³
(c1300)
DI II (*1302›AM 137)  AM 137 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 334-336    3v(6)¹⁶-4r(7)⁷
(c1440-1480)
DI II (*[1302]›AM 252ˣ)  AM 252 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 331-332    26v(52)¹⁹-27r(53)²
(c1600-1700)
DI II (*1303›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 337-339    76va³-77ra¹²
(c1363)
DI II (*1303›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 339-340    75va²⁸-75vb
(c1363)
DI II (*[1305]›AM 351)  AM 351 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 346-347    130vb¹⁶-131ra²⁴
(c1360-1400)
DI II (*[1306]›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 360    86¹³⁻²⁸
(c1600-1700)
DI II (*[1306]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2170ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 358-359    
(c1700)
DI II (*[1306]›GKS 3269 b)  GKS 3269 b 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 348-349    63ra-63rb⁸
(c1350-1400)
DI II (*[1307]›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 361    48⁸⁻²⁴
(c1600-1700)
DI II (*1309›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 368-369    75rb²⁵-75va²⁸
(c1363)
DI II (*[1309]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 364-366    78vb²⁰-79va²⁵
(c1363)
DI II (*[c1310]›AM 55)  AM 55 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 370³⁶-371⁶    27v(54)²⁰-28r(55)¹²
(c1600)
DI II (*[c1310]›AM 458)  AM 458 12°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 370⁷⁻³⁰    101⁹-102⁷
(c1550-1600)
DI II (*[c1310]›Steph 13ˣ)  Steph 13ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 371¹⁵⁻²⁰    274
(*1715)
DI II (*1313›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 377    50v¹⁸⁻³¹
(c1570)
DI II (*1313›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 384    74ra¹⁷-74rb³
(c1363)
DI II (*1313›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 384-385    74va³-74vb²¹
(c1363)
DI II (*1313›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 386    78ra¹⁹-78rb²¹
(c1363)
DI II (*[1313]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 378    55¹⁻²³
(*1598)
DI II (*1314›Thott 2097)  Thott 2097 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 395    100v
(c1600-1700)
DI II (*[1314]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4465ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 396    
(c1700)
DI II (*[1314]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 397    57r
(*1601)
DI II (*1315›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 400-401¹⁰    76rb²-76va³
(c1363)
DI II (*1315›GKS 3269 b)  GKS 3269 b 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 401-402    63rb⁹-63va²¹
(c1350-1400)
DI II (*[1315]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 404    66⁴²⁻⁴⁴
(*1598)
DI II (*[1315]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 402-403    73r-73v
(*1601)
DI II (*[1315]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 403-404    47r-48r⁸
(*1601)
DI II (*1316›AM 158 a)  AM 158 a 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 405-406    58r¹⁴⁻³⁰
(c1400)
DI II (*1317›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 409-410    89r-89v⁷
(*1601)
DI II (*[1317]›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 410-411    112-113
(c1600-1700)
DI II (*[1317]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 407    89v
(*1601)
DI II (*[1317]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 407    61r-61v
(*1601)
DI II (*[1317]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 408-409    89v-90v
(*1601)
DI II (*1318›AM 344)  AM 344 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 414    61va⁸⁻²¹
(c1375-1400)
DI II (*1318›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 418³³-420    77rb²¹-78ra¹⁹
(c1363)
DI II (*1318›GKS 3269 a)  GKS 3269 a 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 413    87ra-87rb¹⁷
(c1350)
DI II (*[1318]›ÍB 407ˣ)  ÍB 407 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 421-422    Hrossadómar : sidste tekst
(c1800-1900)
DI II (*[1318]›Steph 48ˣ)  Steph 48ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 422    39v⁴⁻⁸
(*1668)
DI II (*1318-c1400›Bps B III 3ˣ)  Bps B III 3ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 425-487    1r-45v
(*1639)
DI II (*1320›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 438ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 494-495    
(c1700)
DI II (*1320›GKS 3269 b)  GKS 3269 b 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 495-496    64rb⁸-64va¹²
(c1350-1400)
DI II (*[c1320]›AM 279 a)  AM 279 a 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 492    9v(18)⁹⁻²⁷
(c1500)
DI II (*[c1321-1400]›AM 354)  AM 354 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 508-509²    43v²⁵-44r
(c1400)
DI II (*[c1321-1400]›AM 354)  AM 354 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 509⁷-510    45v-46r⁴
(c1410-1430)
DI II (*[1324]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 575-576    100v-101r
(*1601)
DI II (*[1324]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 576    95r
(*1601)
DI II (*[1324]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 577    98r-98v
(*1601)
DI II (*1325›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2254ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 578-579    
(c1700)
DI II (*[c1325]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2253ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 577-578    
(c1700)
DI II (*1326›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 581     31²⁰⁻²²
(*1598)
DI II (*1326›AM 351)  AM 351 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 613-614    125vb²³-126va¹⁰
(c1360-1400)
DI II (*1326›AM 671)  AM 671 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 582-594    20v⁶-23v¹⁹
(c1320-1340)
DI II (*[1326]›AM 42 a)  AM 42 a 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 596-601    114v(228)²⁷-117v(234)¹⁶
(c1500)
DI II (*[1326]›AM 174 I D)  AM 174 I D 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 611    5r¹⁻¹⁰
(c1350)
DI II (*[1326]›AM 174 I D)  AM 174 I D 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 612    5r¹⁰⁻²⁴
(c1350)
DI II (*[1326]›AM 625)  AM 625 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 601-606    77v-80r³
(c1470)
DI II (*[1326]›AM 671)  AM 671 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 594-595    23v²⁰⁻²⁶
(c1320-1340)
DI II (*1327›AM 181ˣ)  AM 181 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 638-641    138v-140r
(c1650-1700)
DI II (*1327›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 622    93r-93v⁸
(*1601)
DI II (*1327›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 633-634    99r-99v
(*1601)
DI II (*1327›tr 1492)  Bps A I fasc IX 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 622-623    
(*1492)
DI II (*[1327]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 636    8v(15)¹⁹⁻²⁴
(*1606)
DI II (*[1327]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 890ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 619-621    
(c1700)
DI II (*[1327]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 615    91v
(*1601)
DI II (*[1327]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 615-616    91v-92r
(*1601)
DI II (*[1327]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 616    92r
(*1601)
DI II (*[1327]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 616-617    92r-92v
(*1601)
DI II (*[1327]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 617    92v
(*1601)
DI II (*[1327]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 618    92v-93r
(*1601)
DI II (*[1327]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 635-636    30v-31v
(*1601)
DI II (*[1327]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 637    31v-32r
(*1601)
DI II (1329)  AM dipl isl fasc LXXIII 1 :^Þingeyraklaustursbréf
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 643-644    
(*1329)
DI II (*1329›GKS 3269 b)  GKS 3269 b 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 645-646    64vb¹⁵-65ra⁹
(c1350-1400)
DI II (*[1329]›AM 354)  AM 354 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 642    44v¹⁻¹⁴
(c1600)
DI II (*1330›GKS 3269 b)  GKS 3269 b 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 648-649    64va¹³-64vb¹⁴
(c1350-1400)
DI II (*[1330]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 650-651    30v
(*1601)
DI II (*[c1330]›AM 671)  AM 671 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 647-648    30v: marg.
(c1320-1340)
DI II (*[c1330-1360]›AM 48)  AM 48 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 659¹³⁻²⁶    46v(92)⁴⁻¹⁴
(c1375-1400)
DI II (*[c1330-1360]›AM 344)  AM 344 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 653-654, 655-657    61vb²⁶-62ra¹¹, 62ra¹⁵-62rb²⁵
(c1375-1400)
DI II (*[c1330-1360]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 654-655, 658-659⁷, 660-661    81va⁵-81va¹⁶, 82ra¹⁴-82rb²³, 82va¹⁴-83ra⁸
(c1363)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 661    20r
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 662    20r-20v
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 662-663    20v
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 663    20v-21r
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 664-666    21r-22r
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 666    22r
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 667    22v
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 667-668    22v-23r
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 669    23v
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 669-670    23v-24r
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 670    24r
(*1601)
DI II (*[1331]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 671-672    24v-25r
(*1601)
DI II (*1332›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 672-673    7v(13)¹³⁻²⁸
(*1606)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 677    17⁸⁻²⁰
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 677-678    17²¹⁻²⁵
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 678    17²⁶⁻³⁵
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 680    21¹⁴⁻²⁷
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 681-682    21²⁸-22⁸
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 682    22⁹⁻¹⁸, 95¹⁵⁻²⁴
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 683    22¹⁹⁻³⁵
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 685    23¹⁻⁸
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 685    23⁹⁻¹⁵
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 686    23¹⁶⁻²⁵
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 686-687    23²⁶⁻³⁵
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 687-689    23³⁶-24²²
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 689-690    24²³⁻³⁵
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 690    24³⁶-25²
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 690-692    25³⁻²⁴
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 692    25²⁵⁻³⁴
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 693    25³⁵⁻⁴²
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 694    26¹⁻⁷
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 694    26⁸⁻¹³
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 695    26¹⁴⁻¹⁹
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 695-696    26²⁰⁻²⁹
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 696-697    26³³-27¹²
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 697    27¹³⁻¹⁶
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 698    27¹⁷⁻²⁷
(*1598)
DI II (*[1332]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 698-699    27²⁸⁻³³
(*1598)
DI II (*[1332]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2053ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 679    
(*1710)
DI II (*[1332]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 693    17v
(*1601)
DI II (*[1332]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 684    180¹⁻¹³
(c1600-1700)
DI II (*[c1336]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 708-709    5¹⁰⁻³²
(*1598)
DI II (*[c1336]›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 708    12v³⁻⁸
(c1425-1440)
DI II (*1337›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 716-717    300⁴⁻¹⁷
(c1600-1700)
DI II (*[1337]›1869ˣ)  Jón Pétursson 1869 (cf. bibl.)
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 714    43
DI II (*1340›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 734    55-56
(c1600-1700)
DI II (*1340›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 737-740    83¹-84¹⁰
(*1598)
DI II (*[1340]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 741    16⁷⁻¹⁵
(*1598)
DI II (*[1340]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 741-742    16¹⁶⁻²⁵
(*1598)
DI II (*[1340]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 742    16²⁶⁻⁴⁰
(*1598)
DI II (*[1340]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 743    16⁴¹-17³
(*1598)
DI II (*[1340]›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 735    3v(6)³⁻¹⁵
(c1600-1700)
DI II (*[1340]›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 735-736    3r(5)-3v(6)²
(c1600-1700)
DI II (*[1340]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 736    34r
(*1601)
DI II ([c1340]: AM 169)  AM 169 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 727    1r¹⁻⁵
(c1340)
DI II ([c1340]: Þjskjs fornskjöl V)  Þjskjs fornskjöl V
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 727-728    1v⁷⁻¹²
(c1340)
DI II (*1342›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 765-766    80va²⁶-81ra¹¹
(c1363)
DI II (*[1343]›AM 259 Iˣ)  AM 259 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 769    29v-30r
(c1600)
DI II (*[1343]›AM 259 Iˣ)  AM 259 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 770    119v
(c1600)
DI II (*[1343]›AM 259 Iˣ)  AM 259 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 774-775    38v-39r, 119v-120r
(c1600)
DI II (*[1343]›AM 259 Iˣ)  AM 259 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 779-780    111v
(c1600)
DI II (*[1343]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 768    9²⁰⁻³²
(*1598)
DI II (*[1343]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 771    15¹⁻¹⁶
(*1598)
DI II (*[1343]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 772    96¹⁻³
(*1598)
DI II (*[1343]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 772-773    94⁷⁻¹⁵
(*1598)
DI II (*[1343]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 773-774    94¹⁶⁻²⁸
(*1598)
DI II (*[1343]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 777-778    15¹⁷⁻²⁶
(*1598)
DI II (*[1343]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 783    15²⁷⁻³⁵
(*1598)
DI II (*[1343]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 783    15³⁶⁻⁴⁰
(*1598)
DI II (*[1343]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 784    95⁷⁻¹⁴
(*1598)
DI II (*[1343]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 784-785    15⁴¹-16⁶
(*1598)
DI II (*[1343]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2046ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 776-777    
(c1700)
DI II (*[1343]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 778-779    5v-6r
(*1601)
DI II (*[1344]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 785    93v⁹⁻¹⁶
(*1601)
DI II (*1345›AM 39)  AM 39 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 796-807    154v¹⁷-162v
(c1470)
DI II (*1345›AM 42 a)  AM 42 a 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 814-815    110r(220)¹⁷-111r(221)¹⁶
(c1500)
DI II (*1345›AM 51)  AM 51 8°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 828-830    38v(76)⁷-40r(79)
(c1500)
DI II (*1345›AM 135)  AM 135 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 821-825    110r(219)b²-110v(220)a¹¹, 111r(221)b⁴¹-111v(222)b¹⁰
(c1490)
DI II (*1345›AM 136)  AM 136 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 825-828    136v(272)⁶-137v(274)¹⁰
(c1480-1500)
DI II (*1345›AM 148)  AM 148 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 815-821    111r(221)-114r(227)
(c1500)
DI II (*1345›AM 186)  AM 186 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 830-831    34v(68)⁷-35r(69)¹⁴
(c1480)
DI II (*1345›AM 344)  AM 344 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 790-794    75rb⁸-76ra⁴, 79r(79ra)⁸⁻³⁵
(c1375-1400)
DI II (*1345›AM 354)  AM 354 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 794-796    26v²⁸-27v²
(c1400)
DI II (*1345›AM 456)  AM 456 12°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 810-813    187⁹-193
(c1480-1500)
DI II (*1345›AM 688 c)  AM 688 c 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 808-809    1r(1)¹⁻³¹
(c1479)
DI II (*[c1345]›AM 350)  AM 350 fol
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 788    80va¹⁻²⁵
(c1363)
DI II (*1346›tr 1542)  AM dipl isl fasc LXVII 8
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 833-834    
(*1542)
DI II (*[1346]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 832    36v⁹⁻²¹
(c1570)
DI II (*[1346]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 832    94v
(*1601)
DI II (*[1346]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 833    327-328
(c1600-1700)
DI II (*1349›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 848-849    4v(7)-5r(8)
(*1606)
DI II (*1349›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3922ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 846-847    
(c1700)
DI II (1350)  Bps B I fasc I 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 857-858    
(*1350)
DI II (*1350›Lbs 115 IIˣ)  Lbs 115 II 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 858     239
(c1700-1800)
DI II (*[1350]›AM 157 b)  AM 157 b 4°
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 859    32v(64)a¹¹⁻²³
(c1460)
DI II (*[1350]›Thott 2106ˣ)  Thott 2106 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 859-860    46r(97)-47r(99)
(c1700-1800)
DI II (*[c1350]›AM 252ˣ)  AM 252 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 849-850    7v(14)-9r(17)
(c1600-1700)
DI II (*[c1350]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 850    9r(16)¹⁻⁷
(*1606)
DI II (*1386›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 305³⁶⁻³⁹    14v²⁵⁻³⁰
(c1425-1440)
DI II ([c1500])  AM dipl isl fasc I 5
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 699-700    1r¹⁻¹⁵
(c1500)
DI II ([c1500])  AM dipl isl fasc I 5
Jón Þorkelsson 1893 [DI 2] 700    1r¹⁶⁻²⁷
(c1500)
DI III (*[1269]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 1    30¹⁸⁻³⁰
(*1598)
DI III (*[c1270]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 2    155r
(*1601)
DI III (*[c1275]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 3    365
(c1600-1700)
DI III (*1308›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 8-9    32r-32v¹⁴
(*1601)
DI III (*1309›a1896ˣ)  ? cf. ed. cit., 9
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 9-10    
DI III ([1312]: AM 415)  AM 415 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 20-24    11v¹⁻¹⁶
(c1310)
DI III ([1312]: AM 415)  AM 415 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 28-31    11v¹⁷⁻²⁷
(c1310)
DI III (*[1312]›Holm 5)  Holm perg 5 fol
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 25-27    59rb²⁷-59va²²
(c1350-1365)
DI III (*[1315]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 32    49r-49v
(*1601)
DI III (*[c1320]›AM 200 IIˣ)  AM 200 II 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 34    44
(c1700)
DI III ([c1336]: AM 62)  AM 62 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 35-39    Ir-Iv
(c1340)
DI III (*[c1350]›AM 309)  AM 309 fol
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 40-45    91v-92r
(c1350)
DI III (*1351›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 53-54    5r(8)⁸⁻²²
(*1606)
DI III (*1351›Holm 5)  Holm perg 5 8°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 57    25r
(c1570-1580)
DI III (*1352›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 68-69    48r-48v⁸
(*1601)
DI III (*1352›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 70-71    50v-51r
(*1601)
DI III (*[1352]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 68    48v-49r
(*1601)
DI III (*[1352]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 69-70    49v-50r
(*1601)
DI III (*1353›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 77     26²⁹⁻³²
(*1598)
DI III (*1353›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 72    76v(152)-77r(153)
(c1600-1700)
DI III (*1353›AM 351)  AM 351 fol
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 72-73    132vb²-133ra⁷
(c1360-1400)
DI III (*1354›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 95-96    111r⁵⁻²³
(c1570)
DI III (*1354›AM 351)  AM 351 fol
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 93-95    123va²⁹-124rb⁹
(c1360-1400)
DI III (*1354›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 90-91    91r-91v
(*1601)
DI III (*1354›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 91-92    95v-96r
(*1601)
DI III (*1354›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 96    129r
(*1601)
DI III (*[1354]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1514ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 80    1-2⁸
(c1700)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 78    28r
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 79    30r
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 79-80    30r-30v
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 81    39r-39v
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 82    39v-40r
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 83    40v
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 83-84    41r
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 84    41r-41v
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 85    42r
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 85    42r
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 86    42v-43r
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 87    43r-43v
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 87    43v
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 88    43v-44r
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 88-89    44r-44v
(*1601)
DI III (*[1354]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 89-90    90v-91r
(*1601)
DI III (*1355›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 105-106    104¹⁻²⁵
(*1598)
DI III (*[1355]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 110-111    73³¹⁻³⁸
(*1598)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 99-100    28r-28v
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 100    28v
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 100-101    29r
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 101-102    29r-29v
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 102    32v¹⁴⁻²¹
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 103-104    33r-33v
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 104    33v
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 104-105    34r-34v
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 107    36v
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 107-108    37r-37v
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 108    37v-38r
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 109    38r
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 109    38r-38v
(*1601)
DI III (*[1355]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 110    38v
(*1601)
DI III (*1356›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 111-112    10r(18)¹⁵-10v(19)¹³
(*1606)
DI III (*[1356]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 113    50r
(*1601)
DI III (*[1356]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 114    126v-127r
(*1601)
DI III (*[1356]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 115    128r
(*1601)
DI III (*[1356]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 115    123r
(*1601)
DI III (*1358›AM 135)  AM 135 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 120-122    111v(222)b¹⁰⁻⁴⁹
(c1490)
DI III (*1358›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 123    44v-45v
(*1601)
DI III (*[1358]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 123-124    45v-46r
(*1601)
DI III (*[1358]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 124    46r-46v
(*1601)
DI III (*[1358]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 125    46v-47r
(*1601)
DI III (*[1358]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 126    47r
(*1601)
DI III (*[1358]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 126    95v
(*1601)
DI III (*1359›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 132    77r(153)
(c1600-1700)
DI III (*1359›AM 351)  AM 351 fol
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 128-130    126va¹⁰-126vb²⁹
(c1360-1400)
DI III (*1359›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 117ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 133-134    
(c1700)
DI III (*1360›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 924ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 147-148    
(c1700)
DI III (*1360›ÍB 104ˣ)  ÍB 104 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 142    143
(c1700-1800)
DI III (*[c1360]›AM 234ˣ)  AM 234 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 135-136    538-539
(c1600-1700)
DI III (*[c1360]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 137    1v(1)⁹-2r(2)⁶
(*1606)
DI III (*[c1360]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 139-140    11r(20)⁶⁻¹⁸
(*1606)
DI III (*[c1360]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 136    45v
(*1601)
DI III (*[c1360]›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 134-135    12v¹⁷-13r⁴
(c1425-1440)
DI III (*[c1360]›Holm 5)  Holm perg 5 fol
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 148-150    58vb¹⁹-59ra³²
(c1350-1365)
DI III (*[c1360]›Holm 5)  Holm perg 5 fol
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 153⁵-154    59ra³³-59rb²⁶
(c1350-1365)
DI III (*[c1360]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 140-142    120-122
(c1720-1780)
DI III (*[1360-1389]›Bps B III 3ˣ)  Bps B III 3ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 155-177    49r-65v
(*1639)
DI III (*1361›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 181-182    41r⁷-41v⁶
(c1570)
DI III (*1361›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 477ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 180-181    
(c1700)
DI III (*1363›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 447ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 184-186    
(c1700)
DI III (*1363›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 192-193    96v
(*1601)
DI III (*1363›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 193-194    97r
(*1601)
DI III (*1363›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 194    97r-97v
(*1601)
DI III (*1363›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 195    97v-98r
(*1601)
DI III (*[1363]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 195    97v
(*1601)
DI III (*[1363]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 196    98r
(*1601)
DI III (*[1363]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 196-197    96r
(*1601)
DI III (*[1363]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 197    94r-94v
(*1601)
DI III (*[1363]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 198    99v-100r
(*1601)
DI III (*[c1363]›c1550-1560ˣ)  AM dipl isl fasc LXXVI A 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 191    
(c1550-1560)
DI III (*[c1363]›c1591-1600ˣ)  AM dipl isl fasc LXXVI A 3ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 192    2va
(c1591-1600)
DI III (*[c1363]›c1608ˣ)  AM dipl isl fasc LXXVI A 2ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 189-190    1v-2v
(c1608)
DI III (*1366›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 892ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 211    
(c1700)
DI III (*1366›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 210    483-484
(c1700-1750)
DI III (*1367›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 212    47²⁵-48⁷
(c1600-1700)
DI III (*1367›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 212-214    105¹⁻²⁸
(*1598)
DI III (*[1367]›AM 259 Iˣ)  AM 259 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 239    18r¹⁷-18v⁴, 97r¹⁶⁻²⁶
(c1600)
DI III (*[1367]›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 235¹⁸⁻³¹    149¹²⁻²³
(c1600-1700)
DI III (*[1367]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 236-237     3⁴⁻³³
(*1598)
DI III (*[1367]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 239-240     20¹⁻¹⁹
(*1598)
DI III (*[1367]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 240    97²⁵⁻²⁷
(*1598)
DI III (*[1367]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 242    14¹⁻¹⁷
(*1598)
DI III (*[1367]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 242-243    14¹⁸⁻²⁸
(*1598)
DI III (*[1367]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 243-244    13¹²⁻³³
(*1598)
DI III (*[1367]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 241    129r-129v
(*1601)
DI III (*[1367]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 215-235¹²    175¹⁻⁴, 177¹⁵⁻¹⁶, 180¹⁴-183²³, 185¹-188²³, 189¹⁰-192²⁴, 193⁹-201¹⁶, 202¹¹⁻¹⁸
(c1600-1700)
DI III (*[1367]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 244    201¹⁷⁻²⁹
(c1600-1700)
DI III (*[1367]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 245    202¹⁻⁵
(c1600-1700)
DI III (*[1367]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 245    202⁶⁻¹⁰, 202¹⁹⁻²¹
(c1600-1700)
DI III (*[1367]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 246    202²²⁻²⁶
(c1600-1700)
DI III (*[1367]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 246    202²⁷⁻²⁹
(c1600-1700)
DI III (*1368›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 249⁶⁻²⁰    66⁷⁻¹⁹
(c1600-1700)
DI III (*1368›Lbs 115 IIˣ)  Lbs 115 II 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 248    26-27
(c1700-1800)
DI III (*[1368]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 249-250    188²⁴-189⁹
(c1600-1700)
DI III (*1369›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 405ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 253-254    
(c1700)
DI III (*1370›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 256-257    50-51
(c1600-1700)
DI III (*[c1370]›NKS 1281ˣ)  NKS 1281 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 257-258    62r⁷⁻²⁵
(c1600-1700)
DI III (*1371›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 657ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 273    
(c1700)
DI III (*[1371]›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 267-268    37²⁵-38²
(c1600-1700)
DI III (*[1371]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2110ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 268-270    
(c1700)
DI III (*[1371]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 258    175⁵⁻¹⁸
(c1600-1700)
DI III (*[1371]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 259    175¹⁹⁻²⁷
(c1600-1700)
DI III (*[1371]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 259    176¹⁻¹⁴
(c1600-1700)
DI III (*[1371]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 260    176¹⁵⁻²⁴
(c1600-1700)
DI III (*[1371]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 260-261    183²⁴-184
(c1600-1700)
DI III (*[1371]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 261-262    176²⁵-177¹⁴
(c1600-1700)
DI III (*[1371]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 262-263    179
(c1600-1700)
DI III (*1372›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 427ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 274-275    
(c1700)
DI III (*1373›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 452ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 275-276    
(*1712)
DI III (*1374›Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 277-281    8v-10r
(c1425-1440)
DI III (*1374›Bps B II 2)  Bps B II 2
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 281-285    1-4
(c1450)
DI III (*1374›tr 1556)  AM dipl isl fasc III 3
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 285-286    
(*1556)
DI III (*1375›AM 128)  AM 128 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 299-300    80v(160)¹³-81r(161)⁹
(c1450-1500)
DI III (*1375›AM 175 a)  AM 175 a 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 302-303    37r(73)-37(74)v
(c1450-1500)
DI III (*1375›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 290-291    48²⁴-49²
(c1600-1700)
DI III (*1375›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 303-304    131¹⁵-132¹⁰
(c1600-1700)
DI III (*1375›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5510ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 292-293    
(*1711)
DI III (*1375›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1132ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 300-301    
(c1700)
DI III (*1375›ÍB 67ˣ)  ÍB 67 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 295-296    40r-40v
(c1720-1740)
DI III (*[1375]›AM 175 a)  AM 175 a 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 306-307    20v(40)⁴⁻¹²
(c1450)
DI III (*[1375]›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 304-305    72⁸⁻²²
(c1600-1700)
DI III (*[1375]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 306    98v-99r
(*1601)
DI III (*[1375]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 305    192³⁰-193⁸
(c1600-1700)
DI III (*[1375]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 305    192²⁵⁻²⁹
(c1600-1700)
DI III (*1376›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2001ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 237-238    
(c1700)
DI III (*1376›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4395ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 307-308    
(c1700)
DI III (*[1376]›AM 731ˣ)  AM 731 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 308-310    16v¹⁴⁻²⁴
(c1600-1650)
DI III (*[1376]›AM 731ˣ)  AM 731 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 310-312    16v²⁴-17r¹¹
(c1600-1650)
DI III (*1377›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 323-324    10r(18)¹⁻¹⁴
(*1606)
DI III (*1377›a1877ˣ)  ? cf. ed. cit., 318
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 318-319    
DI III (*[1377]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 962ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 325    
(c1700)
DI III (*[1377]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 324-325    93v-94r
(*1601)
DI III (*[1377-1378]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 326-329    103⁷⁻⁵¹
(*1598)
DI III (*[1378]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 330    95r-95v
(*1601)
DI III (*[1378]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 330-331    100r-100v
(*1601)
DI III (*1379›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 340    47v-48r
(c1570)
DI III (*1379›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 341    47v¹³⁻²²
(c1570)
DI III (*1379›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 338-339    62³⁰⁻⁵¹
(*1598)
DI III (*[1379]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 340    47r-47v
(c1570)
DI III (*[1379]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 341    47v⁵⁻¹²
(c1570)
DI III (*[1379]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 343    40v¹²⁻¹⁶
(c1570)
DI III (*[1379]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 343    40v¹⁶⁻²⁰
(c1570)
DI III (*[1379]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 342-343    64²⁸⁻³³
(*1598)
DI III (*1380›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 354-355    30r¹¹⁻²⁹
(c1570)
DI III (*1380›ÍB 67ˣ)  ÍB 67 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 350    40v-41v
(c1720-1740)
DI III (*[1380]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 51ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 355-356    
(c1700)
DI III (*[c1380]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 346    5v(9)¹⁵⁻¹⁸
(*1606)
DI III (*[c1380]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 347    5v(9)¹⁹⁻²⁸
(*1606)
DI III (*[c1380]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 348    9v(17)¹⁸⁻²⁵
(*1606)
DI III (*[c1380?]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 344    5r(8)²³⁻²⁷
(*1606)
DI III (*[c1380?]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 345-346    5v(9)¹⁻¹⁴
(*1606)
DI III (*[c1380?]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 347    9v(17)¹²⁻¹⁷
(*1606)
DI III (*[c1380?]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 348-349    10v(19)¹⁴-11r(20)⁵
(*1606)
DI III (*[c1380?]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1668ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 344-345    
(*1710)
DI III (*1381›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5598ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 359    
(c1700)
DI III (*1381›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3923ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 359-360    
(c1700)
DI III (*1382›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4425ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 360    
(c1700)
DI III (*1383›ÍB 215ˣ)  ÍB 215 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 370-371    86v-88r
(c1660-1670)
DI III (*1384›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 372-373    6r(10)¹⁻³¹
(*1606)
DI III (*1384›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 374    77v(154)-78r(155)
(c1600-1700)
DI III (*1384›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 456ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 375    
(*1712)
DI III (*1384›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 413ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 377-378    
(c1700)
DI III (*1384›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 378-379    429-430
(c1700-1750)
DI III (*[1384]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1968ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 379-381    
(c1700)
DI III (*1385›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1968ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 382    
(c1700)
DI III (*1385›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3867ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 382-384    
(c1700)
DI III (*1385›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 413ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 386    
(c1700)
DI III (*1385›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 381    383-384
(c1600-1700)
DI III (*1386›BLAdd 11245ˣ)  BLAdd 11245ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 394    225r-225v
(c1600)
DI III (*1386›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 387-389    266-268
(*1641-1642)
DI III (*1386›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 389-390    268
(*1641-1642)
DI III (*1386›Bps B III 3ˣ)  Bps B III 3ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 387    26v
(*1639)
DI III (*1387›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 972ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 399-400    
(a1641)
DI III (*1387›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2043ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 401    
(*1705)
DI III ([1387]: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 405-407    17r-17v
(*1387)
DI III (*[1387]›AM 262ˣ)  AM 262 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 402-403    118¹⁻¹³
(c1600-1700)
DI III (1388: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 407-412    18r-19v¹³
(*1388)
DI III (1388: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 412-413    19v¹⁴⁻³⁴
(*1388)
DI III (1388: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 413-419    20r-21r
(*1388)
DI III (*1388›AM 277ˣ)  AM 277 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 424    7v(34)¹³⁻³¹
(*1640)
DI III (*1388›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4425ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 419    
(c1700)
DI III (*1388›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5865ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 420-421    
(c1700)
DI III (*1388›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3926ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 421-423    
(c1700)
DI III (*1388›tr 1451)  AM dipl isl fasc IV 9
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 425-426    
(*1451)
DI III (*1389›AM 128)  AM 128 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 432    80v(160)⁸⁻¹², 81r(161)¹⁰⁻¹¹
(c1450-1500)
DI III (*1389›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3924ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 443-444    
(c1700)
DI III ([1389]: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 428    21v¹⁻¹⁶
(c1389)
DI III ([1389]: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 429-431    22r-22v
(c1389)
DI III (*1390›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 52ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 446-447    
(c1700)
DI III (*1390›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2047ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 450-451    
(c1700)
DI III (*1390›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 181ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 452-453    
(*1710)
DI III (*1390›tr 1487)  AM dipl isl fasc IV 17
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 448-449    
(*1487)
DI III (*[c1390]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 444-445    6v(11)²⁷⁻³³
(*1606)
DI III (*1391›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 349ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 461-462    
(c1700)
DI III (*1391›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3925ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 463-464    
(c1700)
DI III (*1391›JS 365ˣ)  JS 365 4°ˣ (sub 1381)
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 458-459    
(c1840-1877)
DI III (*1391›tr 1580)  AM dipl isl fasc LXVIII 29
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 455-456    1r
(*1580)
DI III (*[1391]›c1580)  AM dipl isl fasc LXVIII 29
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 457-458    1v
(c1580)
DI III (*[c1391]›AM 132)  AM 132 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 466-467    66r(131)¹⁻¹²
(c1450-1475)
DI III (*[c1391]›AM 136)  AM 136 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 468    140v(280)³-141r(281)³
(c1480-1500)
DI III (*[c1391]›AM 151)  AM 151 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 471-472    139r
(c1500)
DI III (*[c1391]›AM 160)  AM 160 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 469-470    123r²²-124r²²
(c1550)
DI III (*[c1391]›AM 160)  AM 160 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 473-475    130r⁸-131r⁹
(c1550)
DI III (*[c1391]›AM 175 a)  AM 175 a 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 465-466    29v(58)¹¹-30r(59)¹²
(c1450)
DI III (*[c1391]›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 472-473    62v¹⁰⁻³⁶
(c1500-1600)
DI III (*1392›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 507ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 478-479    
(*1712)
DI III (*1393›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 118ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 485    
(c1700)
DI III (*1393›tr 1542)  AM dipl isl fasc LXVII 8
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 487    
(*1542)
DI III (*1394›AM 273 II)  AM 273 II 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 552³³-553²⁸, 554¹-555¹¹, 576¹¹⁻578⁷, 578²¹-582²⁰, 582³⁰-584¹⁰, 586²¹-588², 588⁵-589¹¹, 589³²⁻³⁵    1r⁴⁻²⁵, 1r²⁹⁻1v²⁶, 4v, 3r¹⁰⁻³¹, 2v¹⁵-3r⁹, 2r¹⁹-2v¹⁴, 1v²⁷-2r¹⁸, 1r¹⁻⁴
(c1426-1483)
DI III (*1394›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5670ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 497-498    
(c1700)
DI III (*1394›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5670ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 498-499    
(c1700)
DI III (*1394›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 459ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 499-500    
(c1700)
DI III (*1394›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 460ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 505    
(c1700)
DI III (*1394›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 520ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 592-595    
(*1699)
DI III (*1394›1888ˣ)  ? cf. ed. cit., 501
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 501-502    
DI III (*[1394]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1514ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 506    
(c1700)
DI III (*[1394]›Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 507    21r¹⁻³⁶
(c1429-1458)
DI III (*1394-1399›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 50ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 559¹⁻²⁷    
(c1700)
DI III (*p1394›Bps B III 3ˣ)  Bps B III 3ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 511-552³², 555¹²-558, 559²⁸-576¹⁰, 578⁷⁻²⁰, 584¹¹-586²⁰, 589¹²⁻³¹, 590    69r-122r (1-30v, 31r-45r, 50r-51r, 53v-54r)
(*1639)
DI III (*1395›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 597¹¹⁻¹³, 597¹⁷-598⁸    50r²⁵-50v⁹
(c1570)
DI III (*1395›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 598    50v¹⁰⁻¹⁷
(c1570)
DI III (*1395›AM 252ˣ)  AM 252 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 595    2v(4)-3r(5)
(c1600-1700)
DI III (*1395›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 597¹⁴⁻¹⁶, 598 ⁹⁻¹³    59³⁻⁶, 59¹⁷⁻¹⁹
(c1600-1700)
DI III (*1395›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 596-597    11r(20)¹⁹⁻²²
(*1606)
DI III (*1395›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 604    2v(4)-3r(5)
(c1600-1700)
DI III (*1395›tr 1589ˣ)  AM dipl isl fasc V 17ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 595-596    
(*1589)
DI III (*1395›c1500-1600)  AM dipl isl fasc V 13
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 601    
(c1500-1600)
DI III (*1396›AM 354)  AM 354 fol
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 615-616    33r-33v⁴
(c1400)
DI III (*1398›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 632-634    12r(22)⁴, 12r(22)¹⁰-12v(23)⁶
(*1606)
DI III (*1398›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 634    12v(23)¹⁷⁻²⁷
(*1606)
DI III (*1398›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 634-635    12r(22)⁵⁻¹⁰, 12v(23)⁶⁻⁷
(*1606)
DI III (*1398›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 638    7v(13)¹⁻¹²
(*1606)
DI III (*1398›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 626-627    
(c1700)
DI III (*1398›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2157ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 635-636    
(c1700)
DI III (*1398›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4064ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 640    
(c1700)
DI III (*1398›BLAdd 11245ˣ)  BLAdd 11245ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 632    225v
(c1600)
DI III (*1398›tr 1487)  AM dipl isl fasc V 23
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 638-639    
(*1487)
DI III (*1398›a1892ˣ)  ? cf. ed. cit., 630
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 631-632    
DI III (*1399›AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 645    2r⁸⁻¹², 2r⁶⁻⁷
(c1460-1500)
DI III (*1399›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 646    12v(23)⁸⁻¹⁶
(*1606)
DI III (*1399›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 641    7r(13)-8r(15)
(c1600-1700)
DI III (*1399›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 641-642    
(c1700)
DI III (*1399›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 898ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 648-649    
(c1700)
DI III (*1399›Bps B I 14ˣ)  Bps B I 14ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 649-650    13-14
(*1693-1708)
DI III (*1399›tr 1479)  AM dipl isl fasc V 24
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 643-644    
(*1479)
DI III (*1399›tr 1479)  AM dipl isl fasc V 24
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 644    
(*1479)
DI III (*1400›tr 1461)  AM dipl isl fasc I 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 654-655    
(*1461)
DI III ([c1400]: AM 249 e)  AM 249 e fol
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 652    1r⁷⁻⁹
(c1400)
DI III (*[c1400]›AM 136)  AM 136 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 652    144r(287)b⁶⁻³³, 144v(288)a¹⁵⁻³⁵
(c1500)
DI III (*[c1400]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 504ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 654    
(*1711 & 1712)
DI III (*1401›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 771ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 661    
(c1700)
DI III (*1401›tr 1487)  AM dipl isl fasc VI 7
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 671    
(*1487)
DI III (*1402›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4384 a-dˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 675-676    
(c1700)
DI III (*1402›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 680-681    67v¹¹⁻³³
(c1500-1600)
DI III (*1403›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 682-683    68r
(c1500-1600)
DI III (*1403›tr 1527)  AM dipl isl fasc VI 13
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 683-684    
(*1527)
DI III (*1404›AM 128)  AM 128 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 692-693    73r(145)¹⁹⁻³⁴
(c1500)
DI III (*1404›AM 128)  AM 128 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 696    83r(165)¹²⁻²¹
(c1450-1500)
DI III (*1404›AM 151)  AM 151 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 691-692    130v
(c1490)
DI III (*1405›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 704    36v³⁻⁹
(c1570)
DI III (*1405›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1093ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 688-689    
(c1700)
DI III (*1405›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1364ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 698    
(c1700)
DI III (*1405›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1095ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 699-700    
(c1700)
DI III (*1405›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 973ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 701-703    
(*1710)
DI III (*1405›ÍB 67ˣ)  ÍB 67 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 705-706    41r-41v
(c1720-1740)
DI III (*1406›AM 255ˣ)  AM 255 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 712-713    138v(244)-139r(245)
(*1687ff.)
DI III (*1406›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 119ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 711    
(c1700)
DI III (*1406›Bps V 1ˣ)  Bps B V 1ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 706-708    136v-137r
(*1576-1619)
DI III (*1406›tr 1508)  AM dipl isl fasc VI 17-19
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 713-714    
(*1508)
DI III (*1406›tr 1513)  AM dipl isl fasc LXV 17
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 708-709    
(*1513)
DI III (*[1406-1420]›AM 273 II)  AM 273 II 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 582²¹⁻²⁹    4r³¹⁻³⁶
(c1426-1483)
DI III (*1407›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1094ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 716-717    
(c1700)
DI III (*1407›tr 1461)  AM dipl isl fasc VI 23
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 716    
(*1461)
DI III (*1409›apogr 1625)  DRA dipl D 12 : Grønland 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 720-721    
(*1625)
DI III (*1410›AM 255ˣ)  AM 255 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 735    258v(484)
(*1687ff.)
DI III (*1410›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1096ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 735-736    
(c1700)
DI III (*1410›tr 1513)  AM dipl isl fasc LXV 17
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 731-733    
(*1513)
DI III (*[c1410]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 728-729    298
(c1600-1700)
DI III (*[c1410]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 729    300¹⁸-301
(c1600-1700)
DI III (*1411›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 741    11r(21)
(c1600-1700)
DI III (*1411›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1099ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 736-737    
(c1700)
DI III (*1411›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1100ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 737-738    
(c1700)
DI III (*1411›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1101ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 738    
(c1700)
DI III (*1411›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1097ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 740-741    
(c1700)
DI III (*[1411]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1102ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 739    
(c1700)
DI III (*1412›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2110ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 742    
(c1700)
DI III (*1412›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1098ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 743    
(c1700)
DI III (*1412›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1104ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 743-744    
(c1700)
DI III (*1412›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1103ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 744-745    
(c1700)
DI III (*1412›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1105ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 745-746    
(c1700)
DI III (*1412›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1106ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 746-747    
(c1700)
DI III (*1412›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1107ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 748    
(c1700)
DI III (*1413›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 749-750    35v²³-36r²⁴
(c1570)
DI III (*1414›apogr 1625)  DRA dipl D 12 : Grønland 1
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 756    
(*1625)
DI III (*1415›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5620ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 761    
(c1700)
DI III (*1415›tr 1471)  AM dipl isl fasc VII 6
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 758    
(*1471)
DI III (*[c1450]›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 771-772    69r
(c1500-1600)
DI III ([c1500])  AM dipl isl fasc I 5
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 198-199    1r²⁸-1v⁹
(c1500)
DI III (1520: AM 273 II)  AM 273 II 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 553²⁹⁻³²    1r²⁵⁻²⁸
(c1520)
DI III ([c1520]: AM 273 II)  AM 273 II 4°
Jón Þorkelsson 1896 [DI 3] 588³⁻⁴    2v¹⁴
(c1520)
DI IV (*1265›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 2-3    36r¹⁵⁻²⁰, 23r¹⁵⁻²⁰, 4r⁶⁻¹³,
(c1500-1600)
DI IV (*1265›BLAdd 11250)  BLAdd 11250
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 1    2rb⁹⁻¹⁶,
(a1548)
DI IV (*[c1285]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 230ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 6    
(*1710)
DI IV (*1300›apogr K 16ˣ)  Þjskjs K 16 : Bárðastrandarsýsla : Laugardalur í Tálknafirðiˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 7    
(*1704)
DI IV (*[1307]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 8    209
(c1600-1700)
DI IV (*1308›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 9    63v¹⁵⁻²⁰
(c1500-1600)
DI IV (*1344›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 10-11    16v¹⁻²⁰
(c1500-1600)
DI IV (*[1378]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 12-13    94v-95r
(*1601)
DI IV (*[1381]›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 13-14    221-222
(c1700-1750)
DI IV (*[1387]›AM 259 Iˣ)  AM 259 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 14    108v¹⁻⁹
(c1600)
DI IV (*1391›1704ˣ)  ? cf. ed. cit., 16
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 16-17 (    
DI IV (*1392›AM 345)  AM 345 fol
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 25-26    169¹¹-170¹⁸
(*1549)
DI IV (*1393›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 17-22    121-126
(c1700-1750)
DI IV (*1395›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 26-27    222
(c1700-1750)
DI IV (*1397›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 38-69, 76³¹-107², 108³⁰-132²⁸, 133²⁵-156⁸, 157⁷-165²⁸, 172¹²-209¹², 213-214²⁴, 216³³-221, 222¹⁷-237    1-2, 2-8, 8-15, 17-27, 30-33, 33-37, 38, 39, 39-47, 49-50, 51-54. 56-57, 60-66, 66-72, 73, 74-75, 76-78, 79-86, 87-92, 93-97, 98-105, 1
(c1600-1700)
DI IV (*1397›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 165²⁹-172¹¹, 214²⁵-215⁶, 238-239    101-102⁹, 102²⁹-103⁶, 1³⁻¹⁵, 86
(*1598)
DI IV (*1397›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2343ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 132²⁹-133²⁴    
(*1708)
DI IV (*1397›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2314ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 156⁹-157⁶    
(*1707)
DI IV (*1397›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1990ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 209¹³-212⁸    
(c1700)
DI IV (*1397›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2011ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 212⁹⁻²⁷, 222¹⁻¹⁶    
(c1700)
DI IV (*1397›apogr 1591ˣ)  AM dipl isl fasc LX 5ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 107³-108²⁷    
(*1591)
DI IV (*1397›tr 1548)  AM dipl isl fasc LXVII 13
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 70-76³⁰    
(*1548)
DI IV (*1398›JS 343ˣ)  JS 343 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 240-242    77r-78v
(c1650)
DI IV (*1398›JS 343ˣ)  JS 343 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 242-243    78v-79r
(c1650)
DI IV (*1400›AM 66 aˣ)  AM 66 a 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 243-244    5r-5v
(c1600)
DI IV (*1402›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 244    76⁷⁻¹⁰
(c1700-1750)
DI IV (*1415›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 245 (incl. n. 1)    42v³¹⁻³⁸
(c1500-1600)
DI IV (*1416›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 754ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 248-249    
(c1700)
DI IV (*1417›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 251    36r²⁴-36v³
(c1570)
DI IV (*1418›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1432ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 261-262    
(c1700)
DI IV (*1418›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1144ˣ & 1349ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 262    
(c1700)
DI IV (*[1419]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2002ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 270-271    
(c1700)
DI IV (*1420›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1733ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 285-286    
(c1700)
DI IV (*[1420]›BLAdd 11250)  BLAdd 11250
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 276-277    1r-1v¹³
(c1500?)
DI IV (*[c1420-1445]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 273    301⁵⁻¹⁸
(c1600-1700)
DI IV (*[a1421]›Alþingi2ˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Dóma- og bréfabók í 4to úr safni Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 287-288    206
(c1630-1640)
DI IV (*1421›AM 277ˣ)  AM 277 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 293-294    7v(34)¹⁻¹²
(*1640)
DI IV (*1421›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5663ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 291-292    
(c1700)
DI IV (*1421›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5664ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 294-295    
(c1700)
DI IV (*1421›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5666ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 295-296    
(c1700)
DI IV (*1421›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2011ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 296    
(c1700)
DI IV (*1422›Lbs 1974ˣ)  Lbs 1974 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 298-300    51-52
(c1595-1660)
DI IV (*1422›Lbs 1974ˣ)  Lbs 1974 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 300-301    52-53
(c1595-1660)
DI IV (*1422›Lbs 1974ˣ)  Lbs 1974 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 301-303    53-54
(c1595-1660)
DI IV (*1422›NKS 1945ˣ)  NKS 1945 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 297-298    53r
(*1666)
DI IV (*1423›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1145ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 312    
(c1700)
DI IV (*1424›apogr 1625)  DRA dipl D 12 : Grønland 1
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 317    
(*1625)
DI IV ([c1425]: Holm 16)  Holm perg 16 4°
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 335    IIr¹⁻⁹
(c1439-1448)
DI IV (*1426›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1146ˣ & 1350ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 335-336    
(c1700)
DI IV (*1426›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5619ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 336    
(c1700)
DI IV (*1426›1703ˣ)  ? cf. ed. cit., 338
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 338    
DI IV (*1426-1493›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3762ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 341-342    
(c1700)
DI IV (*1427›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5793 bˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 346    
(c1700)
DI IV (*1427›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 358ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 350-351    
(c1700)
DI IV (*1427›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 347    139r-139v
(c1600-1620)
DI IV (*1428›AM 253ˣ)  AM 253 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 353-354    76v(152)
(c1600-1700)
DI IV (*1428›AM 253ˣ)  AM 253 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 360    76r(151)¹⁷⁻²¹, 76v(152)⁸⁻¹¹
(c1600-1700)
DI IV (*1428›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 461ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 354-355    
(*1712)
DI IV (*1428›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 357-358    138v-139r
(c1600-1620)
DI IV (*1428›Lbs 115 Iˣ)  Lbs 115 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 359-360    132-133
(c1700-1800)
DI IV (*1428›tr 1460)  AM dipl isl fasc VIII 25
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 352-353    
(*1460)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 371-379    26v-29v²³
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 383    11r¹⁴⁻²³
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 383-384    11r¹⁻¹³
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 386    12r¹⁻¹⁵
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 386-387    12r²⁹⁻³⁴
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 387    11v¹⁻¹⁴
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 388    11v¹⁴⁻²⁶
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 389    11v³⁵⁻⁴²
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 389-390    12r¹⁵⁻²⁸
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 390    12r³⁵⁻⁴⁴
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 391    12v¹⁻⁸
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 391    12v⁸⁻¹⁴
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 392    12v¹⁵⁻²³
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 392-393    12v²⁴⁻³⁴
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 393    12v³⁵⁻⁴²
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 393-394    12v⁴³⁻⁵¹
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 394    13r¹⁻¹⁸
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 396    13r⁴⁵-13v¹⁵
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 397    13v¹⁶⁻²³
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 397    13v²⁴⁻³⁰
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 398    13v³¹-14r⁴
(c1429-1458)
DI IV (1429: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 398    14r⁵⁻¹⁴
(c1429-1458)
DI IV ([1429]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 379-382    30v-31r
(c1429-1458)
DI IV ([1429]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 385    11r²⁵⁻³⁵
(c1429-1458)
DI IV ([1429]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 388    11v²⁷⁻³⁴
(c1429-1458)
DI IV ([1429]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 395    13r³³⁻⁴⁴
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 399    17v¹⁻¹¹
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 399-400    14r¹⁵⁻³⁵
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 400-401    14v¹⁻²⁹
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 401-402    15r¹⁻¹³
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 402-403    15r¹⁴⁻²⁸
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 403-404    15r²⁹⁻⁵⁹
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 406-407    15v¹⁻²³
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 408    15v²⁴⁻³⁶
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 408-409    17v²⁸⁻³⁵
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 409    15v³⁷⁻⁴⁰
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 409-410    15v⁴¹⁻⁵¹
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 411-412    16r¹⁹⁻⁴⁰
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 412    16r¹²⁻¹⁸
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 413    16r¹⁻¹¹
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 414-415    16r⁴¹-16v¹⁰
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 415-416    16v²⁹⁻⁵⁵
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 416-417    17r¹⁻²³
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 417-419    17r²⁴⁻⁶⁰
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 419    17v³⁶⁻⁴⁹
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 422-423    18r⁶⁻³⁰
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 424    18v⁴⁻²⁰
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 424-425    18v²¹⁻²⁸
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 425-426    18v²⁹-19r¹²
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 426-427    19r¹³⁻³³
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 427 (m. n. 2)    19v¹⁻⁸
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 427-428    19v⁹⁻³⁰
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 429    19v³⁰⁻³⁸
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 429-430    17v¹²⁻²⁷
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 430    20r¹⁻¹⁷
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 432    19v³⁹⁻⁴⁹
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 433    20r¹⁷⁻²⁴
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 433    20r²⁴⁻²⁹
(c1429-1458)
DI IV (1430: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 434    26r¹⁻¹¹
(c1429-1458)
DI IV (*1430›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 423    39¹⁻¹⁰
(c1600-1700)
DI IV (*1430›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 350ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 315-316    
(c1700)
DI IV (*1430›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 591ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 405-406    
(c1700)
DI IV ([1430]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 413-414    18r³⁷⁻⁴³
(c1429-1458)
DI IV ([1430]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 420-421    17v⁵⁰⁻⁶²
(c1429-1458)
DI IV ([c1430]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 421-422    18r¹⁻⁶
(c1429-1458)
DI IV (*[c1430]›AM 262ˣ)  AM 262 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 434    3r(5)²⁴-3v(6)³
(c1600)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 437-438    20v¹⁻²³
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 438-439    32r¹⁻²⁶
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 439-440    32r²⁷⁻⁴⁵, 32v³⁻⁷
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 440    32v⁸⁻¹³, ¹⁻²
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 441    32v¹⁴⁻²⁶
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 441-442    33r¹⁻²⁵
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 442    34r⁵¹⁻⁵⁹
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 445    32v⁴⁸⁻⁵⁴
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 448    33v¹⁻²³
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 449-450    34r⁶⁻⁵⁰
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 450-451    22r¹⁻¹⁹
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 451-452    33v²⁴-34r⁵
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 454-455    31v¹⁻²⁰
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 456-458    35v³⁻⁴⁴
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 464-469    23r-24r⁷, 24v
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 469-471    36r
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 471-472    20r³⁰⁻⁵⁵
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 472-473    31v²¹⁻³⁰
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 473    36v¹⁻¹⁷
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 474-475    25r¹⁻³³
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 476-477    22r²⁰⁻³⁶
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 477-479    36v¹⁸-37r¹⁶
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 479    19r³³⁻³⁹
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 480    37r¹⁸⁻³²
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 480-481    37v¹⁻¹⁵
(c1429-1458)
DI IV (1431: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 487    34v¹⁻⁸
(c1429-1458)
DI IV (*1431›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 469    79⁸⁻¹²
(*1598)
DI IV (*1431›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 650ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 436-437    
(c1700)
DI IV (*1431›apogr K 14ˣ)  Þjskjs K 14 : Þórsnesþing : Narfeyri á Skógarströndˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 459-461    
(*1703)
DI IV (*1431›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 461-462    48r¹⁻³²
(c1500-1600)
DI IV ([1431]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 463-464    21r³⁶⁻⁵⁷
(c1429-1458)
DI IV ([1431]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 486    25v¹⁻¹⁷
(c1429-1458)
DI IV ([1431]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 487-488    34v⁹⁻⁵²
(c1429-1458)
DI IV ([1431]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 489-490    35r
(c1429-1458)
DI IV ([1431]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 491    37v¹⁶⁻³⁴
(c1429-1458)
DI IV ([1431-1449]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 463    20v²⁴⁻²⁹
(c1429-1458)
DI IV (1432: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 493-494    26r¹²⁻³⁵
(c1429-1458)
DI IV (1432: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 494-495    21v¹⁻¹²
(c1429-1458)
DI IV (1432: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 495    37v³⁵⁻⁴⁹
(c1429-1458)
DI IV (1432: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 496    21v¹³⁻²⁴
(c1429-1458)
DI IV (1432: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 496-497    21v²⁹⁻⁴⁶
(c1429-1458)
DI IV (1432: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 506    7r¹⁻¹⁵
(c1429-1458)
DI IV (1432: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 510-514    1r¹⁻¹³, 1v¹⁻³, 2r-4r
(c1429-1458)
DI IV (*1432›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 507    72²³⁻²⁹
(c1600-1700)
DI IV (*1432›apogr K 14ˣ)  Þjskjs K 14 : Þórsnesþing : Narfeyri á Skógarströndˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 458-459    
(*1703)
DI IV (*1432›BLAdd 11095ˣ)  BLAdd 11095ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 508-509    102r
(c1600-1700)
DI IV (*1432›ÍB 315ˣ)  ÍB 315 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 504    140-141
(c1600-1700)
DI IV (*1432›Lbs 69ˣ)  Lbs 69 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 507-508    175v-176r
(c1630-1640)
DI IV ([1432]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 514-515    7r¹⁶-7v¹⁵
(c1429-1458)
DI IV (*[1432]›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 519-520    51v¹⁻²⁰
(c1500-1600)
DI IV (1433: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 534-535    8r¹⁻²⁵
(c1429-1458)
DI IV (*1433›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 531    44v⁵⁻¹⁸
(c1570)
DI IV (*1433›AM 253ˣ)  AM 253 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 525    77r(153)
(c1600-1700)
DI IV (*1433›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 529-530    138-141
(c1700)
DI IV (1434: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 535-536    8v²⁻²²
(c1429-1458)
DI IV (1434: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 541    22v¹⁹⁻³²
(c1429-1458)
DI IV (1434: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 547    25v¹⁸⁻⁴⁴
(c1429-1458)
DI IV (1434: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 549-550    22r³⁷⁻⁵³
(c1429-1458)
DI IV (1434: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 552    22v¹⁻⁹
(c1429-1458)
DI IV (1434: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 552    22v¹⁰⁻¹⁹
(c1429-1458)
DI IV (*1434›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 551    15r(29)-15v(30)
(c1600-1700)
DI IV (*1434›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 761ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 539-540    
(c1700)
DI IV ([1434]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 540-541    8v²³⁻³³
(c1429-1458)
DI IV (*1435›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5607ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 554    
(c1700)
DI IV (*1436›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 564    16r(31)¹⁻¹⁶
(c1600-1700)
DI IV (*1436›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5607ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 555    
(c1700)
DI IV (*1436›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5617ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 555-556    
(c1700)
DI IV (*1436›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5607ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 556    
(c1700)
DI IV (*1436›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5618ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 559    
(c1700)
DI IV (*1436›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5606ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 560    
(c1700)
DI IV (*1437›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 571-572    2v⁹(3)-3(4)r³
(*1606)
DI IV (*1437›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 462ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 569    
(c1700)
DI IV (*1437›K XIII 1ˣ)  Þjskjs K XIII 1 B 1 : Bréfa- og skjalabók 1333-1708ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 572²⁸-573    369-370
(c1680)
DI IV (*1438›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 576-577    3r(4)⁴-3v(5)⁹
(*1606)
DI IV (*1438›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 579-580    3v(5)¹⁰-4r(6)¹³
(*1606)
DI IV (*1438›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 580-581    2r(2)⁷-2(3)v⁸
(*1606)
DI IV (*1438›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 581-582    4r(6)¹⁴⁻³¹
(*1606)
DI IV (*1438›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 578    90r(179)³⁻¹⁹
(c1600-1700)
DI IV (*1439›AM 261ˣ)  AM 261 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 591-592    16r(31)-16v(32)
(c1600)
DI IV (*1439›AM 354)  AM 354 fol
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 587-588    43r⁷⁻²⁹
(c1500)
DI IV (*1439›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5605ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 586    
(c1700)
DI IV (*1439›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2340ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 597    
(c1700)
DI IV (*1439›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 463ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 598    
(*1712)
DI IV (*1439›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1108ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 602-603    
(c1700)
DI IV (*1439›BLAdd 11245ˣ)  BLAdd 11245ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 584    226r-226v
(c1600)
DI IV (*1439›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 592    324
(c1600-1700)
DI IV (*1439›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 599-600    298-299
(c1600-1700)
DI IV (*1439›Lbs 107ˣ)  Lbs 107 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 596    414
(c1720-1780)
DI IV (*1439›Lbs 115 IIˣ)  Lbs 115 II 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 593    26, 27
(c1700-1800)
DI IV (*[1439]›AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 593-594    1r¹⁶⁻²⁴
(c1460-1500)
DI IV (*[1439]›AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 594-595    1r⁷⁻¹⁵
(c1460-1500)
DI IV (*[1439]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 594    82r
(*1601)
DI IV (*[1439]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 595-596    81v
(*1601)
DI IV (1440: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 612-613    6r¹⁴⁻³⁹
(c1429-1458)
DI IV (*1440›AM 262ˣ)  AM 262 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 616    1v(2)⁴⁻⁸
(c1600)
DI IV (*1440›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5654ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 606-607    
(c1700)
DI IV (*1440›tr 1471)  AM dipl isl fasc X 14
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 608-609    
(*1471)
DI IV ([1440]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 613-614    6r¹⁻¹³
(c1429-1458)
DI IV ([c1440]: AM 232)  AM 232 fol
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 619    54v
(c1440)
DI IV (*[c1440]›AM 262ˣ)  AM 262 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 617    1r(1)
(c1600)
DI IV (*1441›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1990ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 620    
(c1700)
DI IV (*1441›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 622-623    152
(c1700-1750)
DI IV (*1442›AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 631    2r¹³-2v²
(c1460-1500)
DI IV (*1442›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 626-627    66r(131)¹⁻¹⁹
(c1600-1700)
DI IV (*1442›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 630    81r
(*1601)
DI IV (*1443›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 647-649    42r⁴-42v¹²
(c1570)
DI IV (*1443›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 635-636    90v(180)-91r(181)
(c1600-1700)
DI IV (*1443›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2328ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 641-642    
(c1700)
DI IV (1444: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 663    21v¹⁷⁻¹⁹
(*1444)
DI IV (*1444›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 662    118¹¹⁻¹⁴
(c1600-1700)
DI IV (*1444›AM 262ˣ)  AM 262 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 662    1v(2)¹⁵⁻²¹
(c1600)
DI IV (*1444›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4443ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 652    
(c1700)
DI IV (*1444›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2329ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 655    
(c1700)
DI IV (*1444›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3753ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 655-656    
(c1700)
DI IV (*1444›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 548ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 657-658    
(c1700)
DI IV (*1444›tr 1492)  Bps A I fasc IX 1
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 650-651    
(*1492)
DI IV (*1445›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 510ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 669-670    
(c1700)
DI IV (*1445›Lbs 18ˣ)  Lbs 18 folˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 667    98
(c1830)
DI IV (1446: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 699-700    3r²⁵-4r
(*1446)
DI IV (1446: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 700-702    5r⁴-6r³
(*1446)
DI IV (*1446›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 678-679    147v¹¹-148v¹⁵
(c1570)
DI IV (*1446›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4065ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 663-664    
(c1700)
DI IV (*1446›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 510ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 697    
(*1712)
DI IV (*1446›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 677    334²⁰-335²
(c1700-1750)
DI IV (*1446›tr c1700ˣ)  AM dipl isl fasc LXXVI C 5ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 682-683    
(c1700)
DI IV ([1446]: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 697-698    2v²⁴-3r²⁴
(*1446)
DI IV (*[1446]›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 674-677    50v-51r
(c1500-1600)
DI IV (*[1446]›apogr c1600ˣ)  AM dipl isl fasc LXXVI C 1ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 684-694    
(c1600)
DI IV (1447: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 710-712    6r⁴-6v
(*1447)
DI IV (1447: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 703-704    5v
(c1429-1458)
DI IV (*1447›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 707-708    25r-25v
(c1570)
DI IV (*1447›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 182ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 707    
(c1700)
DI IV (1448: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 739-740    24r⁸⁻³²
(c1429-1458)
DI IV (1448: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 740    25r³⁴⁻⁵⁰
(c1429-1458)
DI IV (1448: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 741    31v³¹⁻⁴⁶
(c1429-1458)
DI IV (*1448›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 716    35v²⁻¹²
(c1570)
DI IV (*1448›AM 259 Iˣ)  AM 259 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 715    110v-111r
(c1600)
DI IV (*1448›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2331ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 714    
(c1700)
DI IV (*1448›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 407ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 748-749    
(*1724)
DI IV (*1448›tr 1475)  Bps A I fasc XI 13
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 731    
(*1475)
DI IV (*1448›tr 1480)  AM dipl isl fasc XII 13
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 734    
(*1480)
DI IV (*1448›tr 1480)  AM dipl isl fasc XII 13
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 735-736    
(*1480)
DI IV ([1448]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 738    8v³³⁻⁴⁴
(c1429-1458)
DI IV ([1448]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 738-739    22v⁴¹⁻⁵³,
(c1429-1458)
DI IV (*[c1448]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 751-752    40r¹⁸⁻²⁸
(c1570)
DI IV (1449: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 752-753    5r¹⁻¹⁹
(c1429-1458)
DI IV (1449: Holm 16)  Holm perg 16 4°
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 757-758    60v: tekst på hovedet
(c1450)
DI IV (*1449›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2627ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 548-549    
(c1700)
DI IV (*1449›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 976ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 754-756    
(c1700)
DI IV (*1449›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2332ˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 768    
(c1700)
DI IV (*1449›apogr K 4ˣ)  Þjskjs K 4 : Vestur-Skaptafellssýsla : Dýrhólar í Myrdalˣ
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 762-764    
(*1643)
DI IV ([c1449]: Holm 16)  Holm perg 16 4°
Jón Þorkelsson 1897 [DI 4] 758    IIr¹¹⁻¹⁸
(c1450)
DI V (*[c1330-1340]: AM 334)  AM 334 fol
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 1    11va⁸⁻¹³
(c1330-1340)
DI V ([c1344])  AM dipl isl fasc LI 24
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 1-3    1v
(c1300-1400)
DI V (*1419›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 5    428
(c1720-1780)
DI V (*1431›AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 7    2v³⁻¹⁹
(c1460-1500)
DI V (*1432›AM 63ˣ)  AM 63 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 7-8    45r(81)
(c1600-1650)
DI V (*1440›JS 66ˣ)  JS 66 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 13-14    9r-11r
(*1729-1741)
DI V (*1442›Bps B I 14ˣ)  Bps B I 14ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 18-19    71 + 72
(*1693-1708)
DI V (*1447›JS 66ˣ)  JS 66 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 22-23    13r¹⁰-15r⁹
(*1729-1741)
DI V (*1447›c1700ˣ)  ? cf. ed. cit., 21
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 22    
DI V (*1448›1704ˣ)  ? cf. ed. cit., 25
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 25    
DI V (1449: Bps B II 1)  Bps B II 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 35-44    23r-27r
(*1449)
DI V (1449: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 44    1r¹⁴⁻¹⁵, 6v³¹⁻³⁴
(c1429-1458)
DI V (1449: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 45    26r³⁵⁻⁴⁷
(c1429-1458)
DI V (*1449›AM 262ˣ)  AM 262 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 35    1v(2)⁹⁻¹⁴
(c1600)
DI V (1450: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 45-46    33r²⁶⁻⁴⁷
(c1429-1458)
DI V (1450: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 47-48    9v-10r²
(c1429-1458)
DI V (1450: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 48-49    10r³⁻²⁶
(c1429-1458)
DI V (*1450›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 60-61    7r(12)⁹⁻³⁴
(*1606)
DI V (*1450›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 508ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 28-30    
(c1700)
DI V (*1450›tr 1543)  AM 187 a 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 63-69    1r
(*1543)
DI V ([c1450]: AM 127)  AM 127 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 81    98v(196)b⁹⁻¹⁶
(c1450)
DI V ([c1450]: AM 133)  AM 133 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 81    92r(181)¹⁷⁻²⁰
(c1450)
DI V ([c1450]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 75    7v¹⁷⁻³⁶
(c1429-1458)
DI V ([c1450]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 77-78    9r
(c1429-1458)
DI V ([c1450]: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 78    10v²⁹⁻³⁹
(c1429-1458)
DI V (1451)  AM dipl isl fasc IV 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 81-82    
(*1451)
DI V (1451)  AM dipl isl fasc XIII 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 82-83    
(*1451)
DI V (1451)  AM dipl isl fasc XIII 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 83    
(*1451)
DI V (1451)  AM dipl isl fasc XIII 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 86    
(*1451)
DI V (1451)  AM dipl isl fasc XIII 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 87-88    
(*1451)
DI V (*1451›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 88-89    100⁸⁻¹⁴
(c1600-1700)
DI V (*1451›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 202ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 84    
(*1703)
DI V (*1451›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3754ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 84-85    
(c1700)
DI V (*1451›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 962ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 88    
(c1700)
DI V (*[c1451]›c1500)  AM dipl isl fasc LI 24
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 85-86    1r
(c1500)
DI V (1452)  AM dipl isl fasc XIII 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 89    
(*1452)
DI V (1452)  AM dipl isl fasc XIII 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 93    
(*1452)
DI V (1452)  AM dipl isl fasc XIII 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 94-95    
(*1452)
DI V (1452)  AM dipl isl fasc XIII 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 99    
(*1452)
DI V (*1452›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5597ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 90    
(c1700)
DI V (*1452›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 509ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 92    
(c1700)
DI V (*1452›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2333ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 96-98    
(c1700)
DI V (*1452›c1500)  AM dipl isl fasc I 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 98    1v¹⁰⁻¹⁹
(c1500)
DI V (*[1452]›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 99-100    127¹¹⁻¹⁴
(c1600-1700)
DI V (*[1452]›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 100    8¹⁴⁻¹⁶
(c1600-1700)
DI V (*[1452]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 100-101    83r-83v
(*1601)
DI V (1453)  AM dipl isl fasc XIII 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 104-105    
(*1453)
DI V (1453)  AM dipl isl fasc XIII 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 105-106    
(*1453)
DI V (1453)  AM dipl isl fasc XIII 16
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 106-107    
(*1453)
DI V (1453)  AM dipl isl fasc XIII 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 116-117    
(*1453)
DI V (*1453›AM 240 IIˣ)  AM 240 II 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 114-116    51v¹⁰-52v¹⁷
(c1600)
DI V (*1453›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 747ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 109-110    
(c1700)
DI V (*1453›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 747ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 110    
(c1700)
DI V (*1453›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4466ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 110-111    
(*1709)
DI V (*1453›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 108-109    325-327
(c1700)
DI V ([1453])  AM dipl isl fasc LXIV 29
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 108    
(c1453)
DI V (1454)  AM dipl isl fasc XIII 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 107-108    
(*1454)
DI V (1454)  AM dipl isl fasc XIII 18
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 119-120    
(*1454)
DI V (1454)  AM dipl isl fasc XIII 17
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 122    
(*1454)
DI V (1454)  AM dipl isl fasc XIII 19
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 125-126    
(*1454)
DI V (*1454›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 118-119    7r(12)¹⁻⁸
(*1606)
DI V (*1454›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3925ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 121-122    
(c1700)
DI V (*1454›ÍB 315ˣ)  ÍB 315 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 124-125    141-142
(c1600-1700)
DI V (*1454›tr 1526)  Bps A I fasc III 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 120-121    
(*1526)
DI V (1455)  AM dipl isl fasc X ad 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 129-130    
(*1455)
DI V (1455)  AM dipl isl fasc XIII 20
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 130-131    
(*1455)
DI V (*1455›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 226ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 129    
(*1710)
DI V (1456)  AM dipl isl fasc XIV 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 136-137    
(*1456)
DI V (1456)  AM dipl isl fasc XIV 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 137-138    
(*1456)
DI V (1456)  AM dipl isl fasc XIV 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 141    
(*1456)
DI V (1456)  Bps A I fasc XVI 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 145    
(*1456)
DI V (1456)  AM dipl isl fasc XIV 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 145-146    
(*1456)
DI V (1456)  AM dipl isl fasc XIV 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 146-147    
(*1456)
DI V (*1456›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 716ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 135-136    
(c1700)
DI V (*1456›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 140-141    97-98
(*1641-1642)
DI V (*1456›ÍB 67ˣ)  ÍB 67 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 131-132    43v-44r
(c1720-1740)
DI V (*1456›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 142-143    187-188
(c1700)
DI V (*1456›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 143-144    403-405
(c1720-1780)
DI V (*1456›tr 1470)  AM dipl isl fasc XIV 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 139-140    
(*1470)
DI V (1457)  Bps A I fasc V 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 152-153    
(*1457)
DI V (1457)  AM dipl isl fasc XIV 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 155-156    
(*1457)
DI V (1457)  AM dipl isl fasc XIV 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 156-157    
(*1457)
DI V (*1457›AM 273ˣ)  AM 273 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 150    69v, 70r
(c1660)
DI V (*1457›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4468ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 153-154    
(c1700)
DI V (*1457›Lbs 107ˣ)  Lbs 107 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 14    414-415
(c1720-1780)
DI V (*1457›tr 1490)  AM dipl isl fasc XXIX 21
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 151-152    
(*1490)
DI V (a1458)  AM dipl isl fasc LXXIII 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 165    
(a1458)
DI V (1458)  AM dipl isl fasc XIV 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 159-160    
( 1458)
DI V (1458)  AM dipl isl fasc XIV 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 164    
(*1458)
DI V (1458)  AM dipl isl fasc XIV 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 167-168    
(*1458)
DI V (1458)  AM dipl isl fasc XIV 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 171-172    
(*1458)
DI V (1458)  AM dipl isl fasc XIV 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 174-175    
(*1458)
DI V (1458: Bps B II 3)  Bps B II 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 172-174    10v¹⁻²⁸
(c1429-1458)
DI V (*1458›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 120ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 165-166    
(c1700)
DI V (*1458›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 175-176    181⁶⁻¹³
(c1600-1700)
DI V (*[1458]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 732ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 160-164    
(c1700)
DI V (1459)  AM dipl isl fasc XIV 18
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 177    
(*1459)
DI V (1459)  AM dipl isl fasc XIV 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 193    
(*1459)
DI V (1459)  AM dipl isl fasc XIV 17
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 193-194    
(*1459)
DI V (1459)  AM dipl isl fasc XIV 24
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 201    
(*1459)
DI V (*1459›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 192    22r(43)-22v(44)
(c1600-1700)
DI V (*1459›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2334ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 176    
(c1700)
DI V (*1459›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1109ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 179    
(c1700)
DI V (*1459›GKS 1159ˣ)  GKS 1159 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 187-189    727-728
(c1600-1700)
DI V (*1459›ÍB 67ˣ)  ÍB 67 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 189-191    100r-100v, 44r-45r
(c1720-1740)
DI V (*1459›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 180    205-206
(c1700)
DI V (*1459›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 180-181    212-216
(c1700)
DI V (*1459›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 182    210-212
(c1700)
DI V (*1459›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 184-185    206-210
(c1700)
DI V (*1459›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 200    203-205
(c1700)
DI V (*1459›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 177-178    63
(c1700-1750)
DI V (*1459›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 178-179    63-64
(c1700-1750)
DI V (*1459›tr 1460)  AM dipl isl fasc XIV 20
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 201-202    
(*1460)
DI V (*1459›tr 1479)  AM dipl isl fasc XIV 23
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 185-186    
(*1479)
DI V (*1459›tr 1479)  AM dipl isl fasc XIV 23
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 186-187    
(*1479)
DI V (*[1459]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1111ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 194-195    
(c1700)
DI V (*[1459]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1112ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 195-196    
(c1700)
DI V (*[1459]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1113ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 196    
(c1700)
DI V (*[1459]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1114ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 197    
(c1700)
DI V (*[1459]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1115ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 198    
(c1700)
DI V (1460)  AM dipl isl fasc XIII 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 91    
(*1460)
DI V (1460)  AM dipl isl fasc LXVI 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 204-205    
(*1460)
DI V (1460)  AM dipl isl fasc VIII 25
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 209    
(*1460)
DI V (1460)  AM dipl isl fasc XIV 22
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 210-211    
(*1460)
DI V (1460)  AM dipl isl fasc XIV 21
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 213-214    
(*1460)
DI V (1460)  AM dipl isl fasc LXVI 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 220    
(*1460)
DI V (1460)  AM dipl isl fasc XIV 20
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 221    
(*1460)
DI V (1460)  AM dipl isl fasc XIV 19
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 221-222    
(*1460)
DI V (*1460›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1110ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 198-200    
(c1700)
DI V (*1460›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1117ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 205-206    
(c1700)
DI V (*1460›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 899ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 207-208    
(c1700)
DI V (*1460›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 756ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 211-212    
(c1700)
DI V (*1460›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5656ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 212-213    
(c1700)
DI V (*1460›apogr 1704ˣ)  Þjskjs Rentukammersskjöl I 4 : Ísafjarðarsýsla 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 206-207    
(*1704)
DI V (*1460›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 223    568
(c1720-1780)
DI V (*1460›tr 1504)  AM dipl isl fasc XXXVII 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 222    
(*1504)
DI V (*1460›tr 1523)  Bps A I fasc III 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 208-209    
(*1523)
DI V (*[c1460]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 223-224    555-556
(c1720-1780)
DI V (1461)  JS dipl 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 225-26    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc XV 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 227    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc XIV ad 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 227-28    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc XV 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 228    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc XV 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 228-229    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc XV 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 231-233    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc XV 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 233-234    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc I 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 234-235    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc VI 23
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 235    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc XV 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 236-237    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc XV 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 241-242    
(*1461)
DI V (1461)  AM dipl isl fasc XV 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 245-246    
(*1461)
DI V (*1461›AM 768ˣ)  AM 768 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 238    38v(76)-39r(77)
(c1600-1700)
DI V (*1461›AM 768ˣ)  AM 768 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 240    39v(78)
(c1600-1700)
DI V (*1461›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1118ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 226    
(c1700)
DI V (*1461›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 895ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 231    
(c1700)
DI V (*1461›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3755ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 235-236    
(c1700)
DI V (*1461›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1119ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 239    
(c1700)
DI V (*1461›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 358    17v¹⁻¹⁰
(c1500-1600)
DI V (*1461›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 358    17v³¹⁻³⁴
(c1500-1600)
DI V (*1461›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 359-361    10v
(c1500-1600)
DI V (*1461›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 229-230    117r-117v
(c1600-1620)
DI V (*1461›Lbs 1974ˣ)  Lbs 1974 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 243-245    64-66
(c1595-1660)
DI V (*1461›tr 1504)  AM dipl isl fasc XXXVII 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 233    
(*1504)
DI V (1461-1510: Bps B II 4)  Bps B II 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 250-357    1-72
(*1461-1510)
DI V (1462)  AM dipl isl fasc XV 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 240-241    
(*1462)
DI V (1462)  AM dipl isl fasc XV 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 362    
(*1462)
DI V (1462)  AM dipl isl fasc XV 17
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 363    
(*1462)
DI V (1462)  AM dipl isl fasc XV 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 366-67    
(*1462)
DI V (1462)  AM dipl isl fasc XV 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 367-368    
(*1462)
DI V (1462)  AM dipl isl fasc XV 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 368-369    
(*1462)
DI V (1462)  AM dipl isl fasc XV 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 369-370    
(*1462)
DI V (1462)  AM dipl isl fasc XV 16
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 371-372    
(*1462)
DI V (1462)  AM dipl isl fasc XV 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 372-373    
(*1462)
DI V (1462)  Bps B I fasc II 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 374    
(*1462)
DI V (*1462›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2004ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 363-364    
(*1712)
DI V (*1462›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4066ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 364-365    
(c1700)
DI V (*1462›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2275ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 377    
(c1700)
DI V (*1462›tr 1474)  AM dipl isl fasc LXVI 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 376-377    
(*1474)
DI V (*1462›tr c1485)  AM dipl isl fasc LXV 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 370-371    
(c1485)
DI V (*[a1463]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1729ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 378    
(c1700)
DI V (1463)  AM dipl isl fasc XV 21
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 379    
(*1463)
DI V (1463)  AM dipl isl fasc XV 20
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 381    
(*1463)
DI V (1463)  AM dipl isl fasc XV 27
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 388-390    
(*1463)
DI V (1463)  AM dipl isl fasc XV 19
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 390-391    
(*1463)
DI V (1463)  AM dipl isl fasc XV 23
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 391-392    
(*1463)
DI V (1463)  AM dipl isl fasc XV 26
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 392    
(*1463)
DI V (1463)  AM dipl isl fasc XV 18
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 397    
(*1463)
DI V (1463)  AM dipl isl fasc XV 25
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 398-399    
(*1463)
DI V (1463: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 399-400    5r¹⁻²¹
(c1460-1500)
DI V (1463: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 404    3r²⁵-3v¹⁰
(c1460-1500)
DI V (1463-1469: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 406-408    1r²⁵-1v¹³
(c1460-1500)
DI V (*1463›AM 262ˣ)  AM 262 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 399    1v(2)
(c1600)
DI V (*1463›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 394-395    19¹⁻³⁹
(*1598)
DI V (*1463›AM 345)  AM 345 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 385    162²⁴-163⁷
(*1549)
DI V (*1463›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 382-384    47r-47v
(c1600-1620)
DI V (*1463›Uldall 322)  Uldall 322 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 384    184r-184v
(c1600)
DI V (*1463›a1829ˣ)  ? cf. ed. cit., 380
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 380    
DI V ([c1463]: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 408-409    1v¹⁴⁻²⁶
(c1460-1500)
DI V (1463-1470: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 402-403    4r¹⁻¹⁸
(c1460-1500)
DI V ([c1463-1470]: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 400    5r²²⁻²⁴
(c1460-1500)
DI V ([c1463-1470]: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 401    5r²⁵⁻²⁸
(c1460-1500)
DI V ([c1463-1470]: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 401-402    5v
(c1460-1500)
DI V ([c1463-1470]: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 404    3v¹¹⁻¹²
(c1460-1500)
DI V ([c1463-1470]: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 405    3v¹³⁻¹⁷
(c1460-1500)
DI V ([c1463-1470]: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 405    3v¹⁹⁻²³, 2r¹⁻⁶
(c1460-1500)
DI V ([c1463-1470]: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 406    1r¹⁻⁶
(c1460-1500)
DI V ([c1463-1470]: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 409    1v²⁷⁻²⁸
(c1460-1500)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XV 28
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 393-394    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 409-410    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 410-411    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 17
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 415-416    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 419-420    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 420-421    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 16
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 421    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 423-424    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 425    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 431-432    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 432    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 432-433    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 19
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 433-434    
(*1464)
DI V (1464)  AM dipl isl fasc XVI 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 434-435    
(*1464)
DI V (1464: AM 679)  AM 679 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 411-412    59r²⁶⁻⁴⁸
(*1464)
DI V (*1464›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 464ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 416-417    
(c1700)
DI V (*1464›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4067ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 417    
(c1700)
DI V (*1464›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2277ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 428-430    
(c1700)
DI V (*1464›tr 1465)  AM dipl isl fasc XVI 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 430-431    
(*1465)
DI V (*1464›tr 1548)  AM dipl isl fasc LXVII 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 426    
(*1548)
DI V ([1464]: AM 679)  AM 679 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 413-414    1r¹⁻¹⁵
(c1464)
DI V ([1464]: AM 680 a)  AM 680 a 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 414-415    1r⁶⁻²⁵
(c1464)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 422-423    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 427    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 20
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 435-436    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 21
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 436-439    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 22
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 439-440    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 28
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 441    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI ad 29
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 442-443    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 24
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 446-447    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 447    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 27
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 448-449    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc LXV 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 449-450    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc LXXII 1 a
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 450-451    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 25
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 451    
(*1465)
DI V (1465)  AM dipl isl fasc XVI 26
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 455-456    
(*1465)
DI V (1465: AM 315 c)  AM 315 c fol
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 448    1v
(*1465)
DI V (*1465›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5759ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 443-444    
(*1733)
DI V (*1465›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4469ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 452-453    
(c1700)
DI V (*1465›tr 1468)  AM dipl isl fasc XVI 30
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 456    
(*1468)
DI V (*1465›1479)  AM dipl isl fasc XXIV 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 445-446    1v
(*1479)
DI V ([1465])  AM dipl isl fasc XVI 29
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 442    
(c1465)
DI V (1466)  AM dipl isl fasc XVI 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 458    
(*1466)
DI V (1466)  AM dipl isl fasc XVII 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 458-460    
(*1466)
DI V (1466)  AM dipl isl fasc XVII 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 460-461    
(*1466)
DI V (1466)  AM dipl isl fasc XVII 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 462-463    
(*1466)
DI V (1466)  AM dipl isl fasc XVII 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 463-464    
(*1466)
DI V (1466)  AM dipl isl fasc XVII 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 464-465    
(*1466)
DI V (1466)  AM dipl isl fasc XVII ad 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 465-466    
(*1466)
DI V (1466)  AM dipl isl fasc XVI 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 466    
(*1466)
DI V (1466)  AM dipl isl fasc XVII 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 467    
(*1466)
DI V (1466)  Bps A I fasc V 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 467-468    
(*1466)
DI V (*1466›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 121ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 457-458    
(c1700)
DI V (*1466›ÍB 67ˣ)  ÍB 67 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 396    46r-46v
(c1720-1740)
DI V (*1466›tr c1485)  AM dipl isl fasc LXV 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 469    
(c1485)
DI V (1467)  Bps A I fasc V 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 470-471    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 16
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 471-472    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 21
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 474-475    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 17
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 475-476    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 477-478    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 478-479    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 20
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 479-480    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 480-481    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 19
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 482-483    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc LXVI 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 483-484    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 22
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 486-487    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 493-494    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 494-495    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 499-503    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 505-506    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 506-507    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII 23
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 509-510    
(*1467)
DI V (1467)  AM dipl isl fasc XVII ad 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 511-512    
(*1467)
DI V (*1467›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 513    105¹⁶⁻²⁷
(c1600-1700)
DI V (*1467›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2325ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 491    
(*1710)
DI V (*1467›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 963ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 492    
(c1700)
DI V (*1467›apogr 1704ˣ)  Þjskjs Rentukammersskjöl I 3 : Jarðabókarskjöl : Barðastrandarsýsla 3ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 495-497    
(*1704)
DI V (*1467›ÍB 125 aˣ)  ÍB 125 a 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 507-509    56r-57r
(c1675-1700)
DI V (*1467›JS 66ˣ)  JS 66 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 473    17r-18r
(*1729-1741)
DI V (*1467›tr 1476)  AM dipl isl fasc XVII 18
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 487-490    
(*1476)
DI V (*1467›tr 1526)  Bps A I fasc III 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 510-511    
(*1526)
DI V (*1467›c1700ˣ)  ? cf. ed. cit., 474
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 474    
DI V (*1467›1704ˣ)  ? cf. ed. cit., 490
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 490-491    
DI V ([1467])  AM dipl isl fasc LXIV 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 484-486    
(c1467)
DI V ([1467])  AM dipl isl fasc XVII ad 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 503-504    
(c1467)
DI V (*[c1467]›AM 262ˣ)  AM 262 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 512    1r(1)-1v(2)
(c1600)
DI V (1468)  Bps A I fasc XVI 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 388    
(*1468)
DI V (1468)  AM dipl isl fasc XVIII 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 513-514    
(*1468)
DI V (1468)  Bps A I fasc XVI 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 516-517    
(*1468)
DI V (1468)  AM dipl isl fasc XVI 30
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 518    
(*1468)
DI V (1468)  Þjskjs K 30 : Norðurþingeyjarþing : Klifshagi Öxarfjörður
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 519    
(*1468)
DI V (1468)  AM dipl isl fasc XVIII 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 523    
(*1468)
DI V (1468)  AM dipl isl fasc XVIII 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 525-526    
(*1468)
DI V (1468)  Bps A I fasc XVI 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 526-527    
(*1468)
DI V (1468)  AM dipl isl fasc XVIII 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 527-528    
(*1468)
DI V (1468)  AM dipl isl fasc XVIII 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 528-529    
(*1468)
DI V (1468)  AM dipl isl fasc XVIII 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 530-531    
(*1468)
DI V (1468)  AM dipl isl fasc XVIII 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 533-534    
(*1468)
DI V (1468)  AM dipl isl fasc XVIII 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 534    
(*1468)
DI V (*1468›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 516    128v¹⁴⁻²⁵
(c1570)
DI V (*1468›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 531    159²³⁻²⁶
(c1600-1700)
DI V (*1468›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 596ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 454-455    
(c1700)
DI V (*1468›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 747ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 515-516    
(c1700)
DI V (*1468›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 511ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 519-520    
(*1712)
DI V (*1468›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 524-525    275⁴⁻²⁰
(c1600-1700)
DI V (*1468›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 531-532    274¹⁵-275³
(c1600-1700)
DI V (*1468›tr 1468)  AM dipl isl fasc XVIII 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 521-522    
(*1468)
DI V (*1468›tr 1468)  AM dipl isl fasc XVIII 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 529-530    
(*1468)
DI V (1469)  AM dipl isl fasc XVIII 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 517-518    
(*1469)
DI V (1469)  AM dipl isl fasc XVIII 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 520-521    
(*1469)
DI V (1469)  AM dipl isl fasc XVIII 19
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 539-540    
(*1469)
DI V (1469)  AM dipl isl fasc XVIII 17
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 541-542    
(*1469)
DI V (1469)  AM dipl isl fasc XVIII 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 546    
(*1469)
DI V (1469)  Bps A I fasc XVI 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 549-550    
(*1469)
DI V (1469)  AM dipl isl fasc XVIII 18
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 553    
(*1469)
DI V (1469)  AM dipl isl fasc XVIII 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 553-554    
(*1469)
DI V (1469)  AM dipl isl fasc XVIII 16
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 554-555    
(*1469)
DI V (1469: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 556-557    3r¹⁻²⁴
(c1460-1500)
DI V (*1469›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 975ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 535    
(*1707)
DI V (*1469›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 975ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 537    
(*1707)
DI V (*1469›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 975ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 538-539    
(*1707)
DI V (*1469›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 313ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 540-541    
(c1700)
DI V (*1469›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 900ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 545    
(c1700)
DI V (*1469›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2341ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 547-548    
(c1700)
DI V (*1469›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3570ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 551-552    
(c1700)
DI V (*1469›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1160ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 552    
(c1700)
DI V (*1469›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 536    275²¹-276¹⁴
(c1600-1700)
DI V (*1469›tr 1605)  Bps A I fasc XIV 12³
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 544    
(*1605)
DI V (*1469›1704ˣ)  ? cf. ed. cit., 550
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 550-551    
DI V (1470)  AM dipl isl fasc XVIII 22
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 557-558    
(*1470)
DI V (1470)  AM dipl isl fasc XIV 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 566    
(*1470)
DI V (1470)  AM dipl isl fasc XVIII 20
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 567    
(*1470)
DI V (1470)  Bps A I fasc XVI 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 567-568    
(*1470)
DI V (1470)  AM dipl isl fasc XVIII 21
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 571-572    
(*1470)
DI V (1470)  AM dipl isl fasc XVIII 24
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 576    
(*1470)
DI V (1470)  AM dipl isl fasc XVIII 23
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 576-577    
(*1470)
DI V (1470)  Bps A I fasc XVI 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 581-582    
(*1470)
DI V (1470)  AM dipl isl fasc XVIII 25
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 584-585    
(*1470)
DI V (1470: AM 266)  AM 266 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 582-583    1r¹⁻¹²
(*1470)
DI V (*1470›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 583-584    31r¹⁸-31v⁵
(c1570)
DI V (*1470›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4213ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 246-247    
(*1726)
DI V (*1470›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1734ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 562-564    
(c1700)
DI V (*1470›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5793 bˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 573-574    
(c1700)
DI V (*1470›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1734ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 574-575    
(c1700)
DI V (*1470›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5759ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 575-576    
(*1733)
DI V (*1470›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 980ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 577-579    
(c1700)
DI V (*1470›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1160ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 581    
(c1700)
DI V (*1470›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2342ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 587    
(*1708)
DI V (*1470›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 579-580    273¹-274¹⁴
(c1600-1700)
DI V (*1470›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 561    200-202
(c1700)
DI V (*1470›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 565-566    317-318
(c1700)
DI V (*1470›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 560-561    121v
(c1600-1625)
DI V (*1470›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 569-571    399-404
(c1700-1750)
DI V (*1470›tr 1476)  AM dipl isl fasc XVIII 26
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 572-573    
(*1476)
DI V (*1470›1704ˣ)  ? cf. ed. cit., 585
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 585-586    
DI V (*[1470]›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 559    312
(c1700)
DI V (*[1470]›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 559    313
(c1700)
DI V (*[1470]›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 560    313-314
(c1700)
DI V ([c1470]: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 596    4r¹⁹⁻³⁴
(c1460-1500)
DI V ([c1470]: AM 649 a)  AM 649 a 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 589    48v¹²⁻¹⁸
(c1470)
DI V (*[c1470]›AM 135)  AM 135 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 590    110v(220)b²⁵-111r(221)a⁸
(c1490)
DI V (*[c1470]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 595    74¹⁷⁻¹⁹
(*1598)
DI V (*[c1470]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 595    74²⁰⁻²⁴
(*1598)
DI V (*[c1470]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 592    115r
(*1601)
DI V (*[c1470]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 593    116r
(*1601)
DI V (*[c1470]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 593    116r
(*1601)
DI V (*[c1470]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 593-595    83v-84v
(*1601)
DI V (*[c1470]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 596-597    116r
(*1601)
DI V (*[c1470]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 597    115v
(*1601)
DI V (*[c1470]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 598    115v
(*1601)
DI V (*[c1470]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 598    116r
(*1601)
DI V (*[c1470]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 599    82r
(*1601)
DI V (*[c1470]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 599    116v
(*1601)
DI V (*[c1470]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 591-592    322²¹-323¹⁵
(c1600-1700)
DI V (*[p1470]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1730ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 587-588    
(c1700)
DI V (*[p1470]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1731ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 588-589    
(*1700)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XVI 18
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 418-419    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XVIII 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 555-556    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 600-601    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc VII 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 603-604    
(*1471)
DI V (1471)  Bps A I fasc XVI 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 608-609    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 610-611    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 611-612    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 612-613    
(*1471)
DI V (1471)  Bps A I fasc XVI 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 614-615    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc LXV 3 a
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 616-617    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc LXV 3 b
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 617-618    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 618-620    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX ad 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 620    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 621-622    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 622    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 625-626    
(*1471)
DI V (1471)  Bps B I fasc III 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 627    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc X 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 628    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc X 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 629    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 635    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 642-643    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 644-645    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc LXV 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 645    
(*1471)
DI V (1471)  AM dipl isl fasc XIX 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 648-649    
(*1471)
DI V (*1471›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3575ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 602-603    
(c1700)
DI V (*1471›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3573ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 605-606    
(c1700)
DI V (*1471›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 123ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 606-607    
(c1700)
DI V (*1471›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 314ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 613    
(c1700)
DI V (*1471›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 122ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 627-628    
(c1700)
DI V (*1471›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2003ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 629-632    
(c1700)
DI V (*1471›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2862ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 646    
(*1708)
DI V (*1471›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 637-642    10v-15r
(c1600-1620)
DI V (*1471›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 601-602    320-323
(c1700)
DI V (*1471›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 615-616    318-320
(c1700)
DI V (*1471›tr 1472)  AM dipl isl fasc XIX 24
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 649-650    
(*1472)
DI V (*1471›tr 1508)  AM dipl isl fasc LXVII 1³
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 646-647    
(*1508)
DI V (*1471›1471)  Bps A I fasc XVI 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 604-605    
(*1471)
DI V (*[1471]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1991ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 632-634    
(c1700)
DI V (*[1471]›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 624-625    158v-159r
(c1600-1620)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 651-652    
(*1472)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 16
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 656-657    
(*1472)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 20
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 664    
(*1472)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 22-23 & 24
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 664-665    
(*1472)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 665-666    
(*1472)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 666-667    
(*1472)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 19
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 670-672    
(*1472)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 17
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 676-679    
(*1472)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 18
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 680    
(*1472)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 21
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 681    
(*1472)
DI V (1472)  JS dipl 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 684-685    
(*1472)
DI V (1472)  AM dipl isl fasc XIX 25
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 685    
(*1472)
DI V (1472: AM 257 I)  AM 257 I 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 674-675    4v
(c1460-1500)
DI V (*1472›AM 354)  AM 354 fol
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 672-673    46r⁵⁻¹⁹
(c1500)
DI V (*1472›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5513ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 655-656    
(c1700)
DI V (*1472›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4106ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 658-659    
(c1700)
DI V (*1472›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3750ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 659-660    
(*1708)
DI V (*1472›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4068ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 669-670    
(c1700)
DI V (*1472›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3751ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 674    
(*1708)
DI V (*1472›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1433ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 683    
(c1700)
DI V (*1472›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 675    82v
(*1601)
DI V (*1472›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 652-653    372-373
(*1641-1642)
DI V (*1472›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 668-669    159, 160
(*1641-1642)
DI V (*1472›ÍB 125 aˣ)  ÍB 125 a 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 686-688    64v-65v
(c1675-1700)
DI V (*[1472]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1433ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 683    
(*1700)
DI V (*[1472]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 676    118v
(*1601)
DI V (*[p1472]›AM 260ˣ)  AM 260 folˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 688    33²⁻⁶
(c1600-1700)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 689    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XIII ad 19
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 690    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 690-691    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 700-701    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 705-706    
(*1473)
DI V (1473)  Lbs dipl 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 706-707    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 708-709    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 711    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 718-719    
(*1473)
DI V (1473)  Bps A I fasc XVI 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 721    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 721-722    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 722-723    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 723    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 724    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XXIV 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 724-725    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 725-727    
(*1473)
DI V (1473)  AM dipl isl fasc XX 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 727-728    
(*1473)
DI V (1473: AM 80 b)  AM 80 b 8°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 728-729    1r-1v: rød tekst
(*1473)
DI V (1473: AM 266)  AM 266 4°
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 701-702    1r¹³⁻²²
(*1473)
DI V (*1473›AM 255ˣ)  AM 255 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 623    178r(323)-178v(324)¹⁰
(*1687ff.)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1120ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 667-668    
(c1700)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1071ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 691-692    
(*1707)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3570ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 693    
(c1700)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1122ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 696    
(c1700)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2862ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 697    
(*1708)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1123ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 697-698    
(c1700)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3570ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 707-708    
(c1700)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1121ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 712-713    
(c1700)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1434ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 713    
(c1700)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 901ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 714-715    
(*1710)
DI V (*1473›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4069ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 719-720    
(c1700)
DI V (*1473›apogr 1704ˣ)  Þjskjs Rentukammersskjöl I 2 : Hnappadalssýsla 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 698-699    
(*1704)
DI V (*1473›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 703-704    53v-55r
(c1600-1620)
DI V (*1473›Lbs 389ˣ)  Lbs 389 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 717-718    224-226
(c1750-1780)
DI V (*1473›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 693-694    475-476
(c1700-1750)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XVIII 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 532-533    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XX 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 715-716    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 730    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 732-733    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 738-741    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc LXVI 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 742    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 743    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 743-744    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 17
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 744-745    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI ad 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 745    
(*1474)
DI V (1474)  Bps A I fasc XVI 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 749-751    
(*1474)
DI V (1474)  Bps A I fasc XVI 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 751-752    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 10
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 753-754    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 8
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 754-755    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 755-756    
(*1474)
DI V (1474)  Bps A I fasc XVI 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 756-757    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc LXVI 15
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 758-759    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 3
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 760    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 11
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 763-764    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc LXV 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 764-765    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 765    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 18
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 768-769    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 770-772    
(*1474)
DI V (1474)  AM dipl isl fasc XXI 5
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 772-773    
(*1474)
DI V (*1474›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3581ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 682    
(c1700)
DI V (*1474›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3583 aˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 729    
(c1700)
DI V (*1474›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3952ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 746-747    
(c1700)
DI V (*1474›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 655ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 752-753    
(c1700)
DI V (*1474›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1435ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 757-758    
(c1700)
DI V (*1474›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3570ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 759    
(*1721)
DI V (*1474›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 387ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 761-762    
(c1700)
DI V (*1474›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 653ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 762-763    
(c1700)
DI V (*1474›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3583 bˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 766    
(c1700)
DI V (*1474›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3582ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 766-767    
(c1700)
DI V (*1474›JS 66ˣ)  JS 66 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 768    13r¹⁻⁹, 15r¹⁰-15v
(*1729-1741)
DI V (*1474›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 746    174-176
(c1700)
DI V (*1474›tr 1474)  AM dipl isl fasc XXI 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 731-732    
(*1474)
DI V (*1474›tr 1474)  AM dipl isl fasc XXI 1
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 734-735    
(*1474)
DI V (*1474›tr 1492)  AM dipl isl fasc XXI 9
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 747-748    
(*1492)
DI V (*1474-1475›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2176ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 773-775    
(c1700)
DI V (1475)  AM dipl isl fasc XX 12
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 709-710    
(*1475)
DI V (1475)  AM dipl isl fasc XXI 4
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 748-749    
(*1475)
DI V (1475)  AM dipl isl fasc XXI 26
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 776-777    
(*1475)
DI V (1475)  Bps A I fasc XVI 14
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 779    
(*1475)
DI V (1475)  AM dipl isl fasc XXI 24
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 781    
(*1475)
DI V (1475)  Bps A I fasc XI 13
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 782    
(*1475)
DI V (1475)  AM dipl isl fasc XXI 19
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 782-783    
(*1475)
DI V (1475)  Bps A I fasc XIV 16
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 784-785    
(*1475)
DI V (1475)  AM dipl isl fasc XXI 27
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 787-788    
(*1475)
DI V (1475)  AM dipl isl fasc XXI 22
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 789-790    
(*1475)
DI V (1475)  Bps A I fasc XIV 17
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 796-797    
(*1475)
DI V (1475)  AM dipl isl fasc XXI 25
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 799-800    
(*1475)
DI V (1475)  AM dipl isl fasc XXI 23
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 801-802    
(*1475)
DI V (1475)  AM dipl norv fasc XLVI 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 802    
(*1475)
DI V (*1475›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 792-793    35v¹⁵⁻²³, 36v²¹⁻²⁴
(c1570)
DI V (*1475›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 757ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 769-770    
(*1729)
DI V (*1475›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3585ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 778-779    
(c1700)
DI V (*1475›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4181ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 786    
(c1700)
DI V (*1475›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 351ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 788-789    
(c1700)
DI V (*1475›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2158ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 790-792    
(*1711)
DI V (*1475›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 86ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 793-794    
(c1700)
DI V (*1475›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 388ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 807-808    
(c1700)
DI V (*1475›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4425ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 808    
(c1700)
DI V (*1475›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 775    179-180
(c1700)
DI V (*1475›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 777-778    176-178
(c1700)
DI V (*1475›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 780    128-129
(c1700-1750)
DI V (*1475›tr 1475)  AM dipl norv fasc XLVI 2
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 783    
(*1475)
DI V (*1475›tr 1480)  AM dipl isl fasc XXI 20
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 803-804    
(*1480)
DI V (*1475›tr 1480)  AM dipl isl fasc XXI 20
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 805-806    
(*1480)
DI V (*1475›tr 1504)  AM dipl isl fasc XXXVII 7
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 806-807    
(*1504)
DI V (*1475›1704ˣ)  ? cf. ed. cit., 548
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 548-549    
DI V (*[1475]›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 809    159r-159v
(c1600-1620)
DI V (1476)  AM dipl isl fasc XXII 6
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 811    
(*1476)
DI V (*1476›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1436ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 795-796    
(c1700)
DI V (*1476›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3584ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 812    
(*1712)
DI V (*1476›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3595ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 812-813    
(c1700)
DI V (*1476›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3596ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 813-815    
(c1700)
DI V (*1476›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 352ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 815-816    
(c1700)
DI V (*1476›apogr 1704ˣ)  Þjskjs Rentukammersskjöl I 2 : Hnappadalssýsla 1ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 810    
(*1704)
DI V (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2276ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 387    
(c1700)
DI V (*1483›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1899-1902 [DI 5] 800-801    27v⁸⁻²⁶
(c1570)
DI VI (*[c1245]›apogr Jarð1ˣ)  Þjskjs Jarðaskjöl : Dalasýsla : Dagverðarnes og Dímonarklakkar 1245-1713ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 3    
(a1752)
DI VI (*[c1245]›apogr Jarð1ˣ)  Þjskjs Jarðaskjöl : Dalasýsla : Dagverðarnes og Dímonarklakkar 1245-1713ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 4    
(a1752)
DI VI (*1302›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 6    157r
(c1600-1625)
DI VI (*1357›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 9    151r
(c1600-1625)
DI VI (*[1358]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 9-10    148v-149r
(c1600-1625)
DI VI (*[1358]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 11    151r-151v
(c1600-1625)
DI VI (*[1360]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 12-13    152v
(c1600-1625)
DI VI (*[c1360]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 11-12    137v
(c1600-1625)
DI VI (*1362›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 14-15    152r
(c1600-1625)
DI VI (*1362›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 15-16    152v-153r
(c1600-1625)
DI VI (*[1362]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 13-14    151v
(c1600-1625)
DI VI (*1364›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 16-17    150r-150v
(c1600-1625)
DI VI (*[1364]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 17-18    142r
(c1600-1625)
DI VI (*1365›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 18-19    142v
(c1600-1625)
DI VI (*1365›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 19-20    156v
(c1600-1625)
DI VI (*1365›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 20    147v
(c1600-1625)
DI VI (*[1365]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 21-22    147v-148r
(c1600-1625)
DI VI (*[a1367]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 22-23    152v
(c1600-1625)
DI VI (*1367›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 23-24    142v-143r
(c1600-1625)
DI VI (*[c1370]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 25    155r-155v
(c1600-1625)
DI VI (*[c1370]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 25-26    156r-156v
(c1600-1625)
DI VI (*1371›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 26-27    150v-151r
(c1600-1625)
DI VI (*[1375]›AM 262ˣ)  AM 262 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 27-28    22r(43)-22v(44)
(c1600)
DI VI (*1377›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 28-29    149r-149v
(c1600-1625)
DI VI (*1386›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 29-30    144v-145r
(c1600-1625)
DI VI (*1387›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 30    145r-145v
(c1600-1625)
DI VI (*1390›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 31    145r
(c1600-1625)
DI VI (*1391›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 31-32    141r
(c1600-1625)
DI VI (*1397›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3606ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 34-35    
(c1700)
DI VI (*1397›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 32-33    154r-154v
(c1600-1625)
DI VI (*1397›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 33-34    154v
(c1600-1625)
DI VI (*1398›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 35    154v
(c1600-1625)
DI VI (*1399›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 36    140r-140v
(c1600-1625)
DI VI (*1399›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 37    141r-141v
(c1600-1625)
DI VI (*1399›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 37    141v
(c1600-1625)
DI VI (*1399›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 38    141v
(c1600-1625)
DI VI (*[c1400]›AM 262ˣ)  AM 262 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 38-39    20r(39)
(c1600)
DI VI (*1407›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 39-40    154r
(c1600-1625)
DI VI (*1417›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 40    157r
(c1600-1625)
DI VI (*1428›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 42-43    296-300
(c1700)
DI VI (*1428›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 44    143v
(c1600-1625)
DI VI (*1431›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 45    143v-144r
(c1600-1625)
DI VI (*1431›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 46    144r
(c1600-1625)
DI VI (*1431›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 46-47    142r
(c1600-1625)
DI VI (*[1431]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 47    141v
(c1600-1625)
DI VI (*1440›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 48    137v
(c1600-1625)
DI VI (*[c1440]›AM 264ˣ)  AM 264 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 48-49    4v(7)¹⁻¹¹
(*1606)
DI VI (*1448›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 49-50    153r, 153v
(c1600-1625)
DI VI (*1450›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 51    136r
(c1600-1625)
DI VI (*[1450]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 50-51    143v
(c1600-1625)
DI VI (*[c1450]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 52    136r
(c1600-1625)
DI VI (*1451›apogr K 15ˣ)  Þjskjs K 15 : Dalasýsla : Snóksdalur í Miðdölumˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 52-53    3r
(a1752)
DI VI (*1453›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 53-54    a: 129v-130r, b: 144r-144v
(c1600-1625)
DI VI (*1454›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 54    157v, 158r
(c1600-1625)
DI VI (*1464›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 54-55    136v-137r
(c1600-1625)
DI VI (*1464›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 55-56    136r-136v
(c1600-1625)
DI VI (*1465›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 56-57    136v
(c1600-1625)
DI VI (*1465›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 57-58    135r-135v
(c1600-1625)
DI VI (*1467›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 58    135v
(c1600-1625)
DI VI (*1472›apogr K 15ˣ)  Þjskjs K 15 : Dalasýsla : Snóksdalur í Miðdölumˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 59    3r-3v
(a1752)
DI VI (*1474›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 60-62    234-36
(*1641-1642)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 68    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 70-71    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 4
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 71-72    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 73-74    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XVIII 26
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 84    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 85    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 85    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 86    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 12
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 87    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XVII 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 88    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 89-90    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 90-91    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 13
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 91-92    
(*1476)
DI VI (1476)  AM dipl isl fasc XXII 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 93-94    
(*1476)
DI VI (1476: AM 680 a)  AM 680 a 4°
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 86²⁴⁻²⁵    97v: marg¹⁻³
(*1476)
DI VI (*1476›AM 242ˣ)  AM 242 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 92-93    54v(98)
(c1550-1600)
DI VI (*1476›AM 261ˣ)  AM 261 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 94    16r(31), 16v(32)
(c1600)
DI VI (*1476›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3586ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 69    
(c1700)
DI VI (*1476›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2176ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 72-73    
(c1700)
DI VI (*1476›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 747ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 74-75    
(c1700)
DI VI (*1476›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2362ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 75    
(c1700)
DI VI (*1476›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3594ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 76-79    
(c1700)
DI VI (*1476›apogr Jarð3ˣ)  Þjskjs Jarðaskjöl : Rangárvallasýsla : Þjórsártungur Holta- og Landmannaafrétturˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 81-82    
(c1820-1830)
DI VI (*1476›apogr 1704ˣ)  Þjskjs Rentukammersskjöl I 2 : Hnappadalssýsla 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 88-89    
(*1704)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 94-95    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 95-96    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 100    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII ad 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 107    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 27
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 108    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 14 a
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 109-110    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 15
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 112-113    
(*1477)
DI VI (1477)  Bps A I fasc XVI 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 114    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 23
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 115    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 25
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 117-118    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 24
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 118    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 26
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 120    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 22
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 120-121    
(*1477)
DI VI (1477)  AM dipl isl fasc XXII 21
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 122    
(*1477)
DI VI (*1477›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 748ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 98    
(*1729)
DI VI (*1477›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4467ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 98-99    
(*1729)
DI VI (*1477›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5875 a-bˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 104-107    
(c1700)
DI VI (*1477›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 353ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 111-112    
(p1731)
DI VI (*1477›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4293ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 119    
(c1700)
DI VI (*1477›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 122-123    121v
(*1601)
DI VI (*1477›ÍB 125 aˣ)  ÍB 125 a 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 101-102    54v-55r
(c1675-1700)
DI VI (*1477›tr 1477)  AM dipl isl fasc XXII 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 96-97    
(*1477)
DI VI (*1477›tr 1477)  AM dipl isl fasc XXII 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 99-100    
(*1477)
DI VI (*[1477]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 126    64¹⁵⁻²¹
(*1598)
DI VI (*[1477]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 127    64²²⁻²⁷
(*1598)
DI VI (*[1477]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 123    121v
(*1601)
DI VI (*[1477]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 123    121v-122r
(*1601)
DI VI (*[1477]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 124    122r
(*1601)
DI VI (*[1477]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 124-125    122v-123r
(*1601)
DI VI (*[1477]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 125-126    122r-122v
(*1601)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 127-128    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 21
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 129-131    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 132-133    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 13
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 133    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 137    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 143-144    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 4
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 145    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 146-147    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 148    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 149-150    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 6
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 150-151    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 12
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 152    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 155-156    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 158    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 159-160    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 15
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 161    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 162    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 168    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 169-170    
(*1478)
DI VI (1478)  AM dipl isl fasc XXIII 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 170    
(*1478)
DI VI (*1478›Adv 21 8 5ˣ)  Adv 21 8 5ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 138-140    70v-71r
(c1620)
DI VI (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5625ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 113-114    
(c1700)
DI VI (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 465ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 115-117    
(*1712)
DI VI (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2277ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 131-132    
(c1700)
DI VI (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5584ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 134-135    
(c1700)
DI VI (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5603ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 135-136    
(c1700)
DI VI (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4107ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 145-146    
(c1700)
DI VI (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 406ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 154    
(c1700)
DI VI (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2278ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 165-166    
(c1700)
DI VI (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2628ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 166-167    
(c1700)
DI VI (*1478›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 735ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 167    
(c1700)
DI VI (*1478›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 172    82v¹⁹⁻²³
(*1601)
DI VI (*1478›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 128-129    355-357⁶
(c1700)
DI VI (*1478›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 140    254-56
(c1700)
DI VI (*1478›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 138    121v-122r
(c1600-1625)
DI VI (*1478›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 164    126r-126v
(c1600-1625)
DI VI (*1478›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 164-165    126v
(c1600-1625)
DI VI (*1478›tr 1490)  AM dipl isl fasc LXV 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 141    
(*1490)
DI VI (*[1478]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 176    70¹¹⁻¹³
(*1598)
DI VI (*[1478]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 173-174    119r-119v
(*1601)
DI VI (*[1478]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 174    119v-120r
(*1601)
DI VI (*[1478]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 175-176    120r-120v
(*1601)
DI VI (*[1478]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 177    120v
(*1601)
DI VI (*[1478]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 177-178    120v-121r
(*1601)
DI VI (*[1478]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 178    121r
(*1601)
DI VI (*[1478]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 178-179    121r-121v
(*1601)
DI VI (*[1478]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 172    362¹³⁻¹⁷
(c1600-1700)
DI VI (*[1478]›tr 1490)  AM dipl isl fasc LXV 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 142-143    
(*1490)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc LXV 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 179-180    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XIV 23
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 181-182    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc LXV 6
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 183-184    
(*1479)
DI VI (1479)  Bps B I fasc IV 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 186-187    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 189    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 193-195    1r
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 195-196    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 13
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 200-201    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 202-203    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 23
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 204    
(*1479)
DI VI (1479)  Bps B I fasc IV 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 205-206    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc V 24
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 208    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 209    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 212-213    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 21
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 214-215    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 215    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 216-217    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 4
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 218-221    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 24
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 221    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 25
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 222-223    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 15
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 223    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 224-225    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 22
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 229    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 231    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 6
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 232    
(*1479)
DI VI (1479)  AM dipl isl fasc XXIV 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 232-233    
(*1479)
DI VI (1479: AM 266)  AM 266 4°
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 203    1r²³⁻²⁷
(*1479)
DI VI (*1479›Alþingi1ˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Dómabók 1263-1635 úr búi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 224    187r, 188r
(c1580-1635)
DI VI (*1479›Alþingi1ˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Dómabók 1263-1635 úr búi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 226-227    186v-187r
(c1580-1635)
DI VI (*1479›AM 168 b)  AM 168 b 4°
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 209-211    12v(24)³-13r(25)⁹
(c1475-1500)
DI VI (*1479›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 185-186    44r¹⁵-44v⁴
(c1570)
DI VI (*1479›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5604ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 160-161    
(c1700)
DI VI (*1479›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5560ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 184-185    
(c1700)
DI VI (*1479›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4428ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 189-190    
(c1700)
DI VI (*1479›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3868ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 190-191    
(c1700)
DI VI (*1479›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5566ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 192-193    
(c1700)
DI VI (*1479›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4182ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 214    
(c1700)
DI VI (*1479›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5621ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 217    
(c1700)
DI VI (*1479›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3597ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 233-234    
(c1700)
DI VI (*1479›apogr 1704ˣ)  Þjskjs Rentukammersskjöl I 2 : Hnappadalssýsla 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 207    
(*1704)
DI VI (*1479›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 183    161r
(c1600-1620)
DI VI (*1479›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 182    196-197
(c1700)
DI VI (*1479›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 211    172-174
(c1700)
DI VI (*1479›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 225-226    272-275
(c1700)
DI VI (*1479›Lbs 58ˣ)  Lbs 58 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 236    82r
(c1726)
DI VI (*1479›Lbs 115 Iˣ)  Lbs 115 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 235     52
(c1700-1800)
DI VI (*1479›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 208    18v
(c1600-1625)
DI VI (*1479›tr 1479)  AM dipl isl fasc XXIV 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 213    
(*1479)
DI VI (*1479›tr 1481)  AM dipl isl fasc XXIV 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 187-188    
(*1481)
DI VI (*1479›tr 1504)  AM dipl isl fasc XXXVII 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 230    
(*1504)
DI VI (*[1479]›AM 234ˣ)  AM 234 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 198-199    265
(c1575-1600)
DI VI (*[1479]›JS 308ˣ)  JS 308 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 238-247    sidste 12 folios
(c1750)
DI VI (1480)  Bps A I fasc XIV 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 248-249    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 14
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 253    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XVII ad 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 255-257    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 260-261    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 261-262    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 263-264    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXIV 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 266-267    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 285-286    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XII 13
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 286-287    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 287-288    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXI 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 288    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 289-290    
(*1480)
DI VI (1480)  Bps A I fasc III 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 290-291    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 6
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 292    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 295-296    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 300    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 302-304    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 304-305    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 13
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 307-308    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 308    
(*1480)
DI VI (1480)  AM dipl isl fasc XXV 12
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 310    
(*1480)
DI VI (*1480›Alþingi1ˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Dómabók 1263-1635 úr búi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 279-280    228v-229r
(c1580-1635)
DI VI (*1480›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 153    22r¹⁹-22v⁸
(c1570)
DI VI (*1480›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1155ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 257-258    
(c1700)
DI VI (*1480›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5607ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 258    
(c1700)
DI VI (*1480›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1324ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 280-281    
(*1726)
DI VI (*1480›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 736ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 294    
(c1700)
DI VI (*1480›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5891ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 296-297    
(c1700)
DI VI (*1480›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2176ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 314    
(c1700)
DI VI (*1480›apogr K 12ˣ)  Þjskjs K 12 : Reykholt 1480-1878ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 298-299    
(*1666)
DI VI (*1480›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 264    494, 500
(*1641-1642)
DI VI (*1480›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 265    258, 261
(*1641-1642)
DI VI (*1480›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 297    243
(*1641-1642)
DI VI (*1480›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 298    243-244
(*1641-1642)
DI VI (*1480›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 309    244
(*1641-1642)
DI VI (*1480›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 248    345-347
(c1700)
DI VI (*1480›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 249-252    335-345
(c1700)
DI VI (*1480›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 252    358-359
(c1700)
DI VI (*1480›Lbs 101ˣ)  Lbs 101 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 269-270    366-367
(c1700-1730)
DI VI (*1480›Lbs 1974ˣ)  Lbs 1974 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 271-272    87-88
(c1595-1660)
DI VI (*1480›Lbs 1974ˣ)  Lbs 1974 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 273    88-89
(c1595-1660)
DI VI (*1480›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 254    131r-131v
(c1600-1625)
DI VI (*1480›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 275-276    119r-119v
(c1600-1625)
DI VI (*1480›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 277-278    120v-121r
(c1600-1625)
DI VI (*1480›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 289    109r, 119v
(c1600-1625)
DI VI (*1480›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 306-307    130r-130v
(c1600-1625)
DI VI (*1480›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 311    130r
(c1600-1625)
DI VI (*1480›NKS 1945ˣ)  NKS 1945 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 312-313    118v-119r
(*1666)
DI VI (*1480›tr 1492)  AM dipl isl fasc XXI 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 196-198    
(*1492)
DI VI (*1480›tr 1504)  AM dipl isl fasc XXXVII 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 267-268    
(*1504)
DI VI (*1480›c1550ˣ)  DRA dipl D 11 : Island suppl II 20ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 282-285    
(c1550)
DI VI (*[1480]›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 301     246
(*1641-1642)
DI VI (*[1480]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 268-269    448-449
(c1720-1780)
DI VI ([c1480])  AM dipl isl fasc XXV 8 : seglremme
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 301-302    
(c1480)
DI VI ([c1480]: GKS 1812)  GKS 1812 4°
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 314-315    5rb⁷⁻¹⁵
(c1480)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 319    54⁶⁻⁸
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 319-320    54⁹⁻¹²
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 320    54¹³⁻¹⁹
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 320    54²⁰⁻²⁴
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 321    54¹⁻⁵
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 323-327    40-42
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 327-328    39-40
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 328-329    39²²⁻³¹
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 329-330    38-39
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 331    38¹⁵⁻²⁹
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 331-332    38⁹⁻¹⁴
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 332    37-38
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 333-334    37⁷⁻²⁸
(*1598)
DI VI (*[c1480]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 334-335    14²⁹⁻⁴⁵
(*1598)
DI VI (*[c1480]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 319    123r
(*1601)
DI VI (*[c1480]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 321    126r
(*1601)
DI VI (*[c1480]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 322    123v
(*1601)
DI VI (*[c1480]›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 293    252
(*1641-1642)
DI VI (*[c1480]›GKS 3269 a)  GKS 3269 a 4°
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 315-316¹⁴    87rb¹⁸⁻²⁵
(*1498-1520)
DI VI (*[1480-1490]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 317    138r
(c1600-1625)
DI VI (*[1480-1494]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 318    100v-101r
(c1570)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXIV 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 228-229    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXV 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 259-260    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 335¹⁸⁻¹⁹, 336³-337    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 337-339    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 4
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 339-340    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXIV 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 340-341    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 24
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 341-342    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 22
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 343-345    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 21
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 349    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 354-355    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 355-356    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 369    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 23
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 371    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 373-374    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 6
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 379-381    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 381-384    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 387-388    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 389-391    
(*1481)
DI VI (1481)  Bps A I fasc XVI 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 393-394    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 25
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 394-395    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 411    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 414-415    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 13
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 416    
(*1481)
DI VI (1481)  AM dipl isl fasc XXVI 14
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 417-418    
(*1481)
DI VI (*1481›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 375-376    23r¹⁻²⁰
(c1570)
DI VI (*1481›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 387    23r²⁰⁻²⁹
(c1570)
DI VI (*1481›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 388-389    22v⁸⁻³³
(c1570)
DI VI (*1481›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 411-412    118r-118v
(c1570)
DI VI (*1481›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1088ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 342-343    
(c1700)
DI VI (*1481›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1459ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 350    
(*1712)
DI VI (*1481›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3599ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 353-354    
(a1721)
DI VI (*1481›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1437ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 368    
(c1700)
DI VI (*1481›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1471ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 407-408    
(c1700)
DI VI (*1481›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2360ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 417    
(*1704)
DI VI (*1481›apogr Jarð1ˣ)  Þjskjs Jarðaskjöl : Dalasýsla : Dagverðarnes og Dímonarklakkar 1245-1717ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 415    
(a1752)
DI VI (*1481›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 372-373    247-248
(*1641-1642)
DI VI (*1481›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 374-375    244-245
(*1641-1642)
DI VI (*1481›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 384    245
(*1641-1642)
DI VI (*1481›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 385    245-246
(*1641-1642)
DI VI (*1481›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 386    243, 257-258
(*1641-1642)
DI VI (*1481›K XIII 1ˣ)  Þjskjs K XIII 1 B 1 : Bréfa- og skjalabók 1333-1708ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 392    329
(c1680)
DI VI (*1481›Lbs 62ˣ)  Lbs 62 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 420-421    apogr CXLVII
(c1720-1730)
DI VI (*1481›Lbs 115 IIˣ)  Lbs 115 II 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 346-347    26, 27-28
(c1700-1800)
DI VI (*1481›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 347-348    121r-121v
(c1600-1625)
DI VI (*1481›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 348-349    120r
(c1600-1625)
DI VI (*1481›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 350-351    120r-120v
(c1600-1625)
DI VI (*1481›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 370    124v-125r
(c1600-1625)
DI VI (*1481›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 413    122r-122v
(c1600-1625)
DI VI (*1481›NKS 1945ˣ)  NKS 1945 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 377-379    336v-337r
(*1666)
DI VI (*1481›tr 1482)  AM dipl isl fasc XXVI 27
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 395²⁴-397    
(*1482)
DI VI (*1481›tr c1485)  AM dipl isl fasc LXV 12
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 395¹¹⁻²³    
(c1485)
DI VI (*1481›tr 1488)  AM dipl isl fasc XXVI 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 335²⁰-336²    
(*1488)
DI VI (*1481›tr 1489)  AM dipl isl fasc XXVI 12
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 365-366    
(*1489)
DI VI (*1481›tr 1491)  AM dipl isl fasc XXVI 15
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 345-346    
(*1491)
DI VI (*1481›tr 1492)  AM dipl isl fasc XXI 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 351-353    
(*1492)
DI VI (*1481›tr 1495)  AM dipl isl fasc XXV 15
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 265-266    
(*1495)
DI VI (*1481›1703ˣ)  ? cf. ed. cit., 278
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 278-279    
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXIII 14
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 154-155    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc LXVI 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 367-368    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 391-392    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 12
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 409-410    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 422-423    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 423-424    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 424-425    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 427-428    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 430    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 13
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 436-438    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 444    
(*1482)
DI VI (1482)  Bps A I fasc XVI 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 444-445    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl norv fasc XXV 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 445    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVI 27
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 446    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 447-448    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 14
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 448-449    
(*1482)
DI VI (1482)  Lbs dipl 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 449-450    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 450-451    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 453    
(*1482)
DI VI (1482)  AM dipl isl fasc XXVII 4
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 456-457    
(*1482)
DI VI (*1482›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1471ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 421    
(c1700)
DI VI (*1482›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1471ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 422    
(c1700)
DI VI (*1482›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2043ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 442-443    
(*1705)
DI VI (*1482›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 438-439    117v-119r
(c1600-1620)
DI VI (*1482›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 431    353-355
(c1700)
DI VI (*1482›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 432    348¹³-351
(c1700)
DI VI (*1482›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 432-433    351-352
(c1700)
DI VI (*1482›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 443    178-179
(c1700)
DI VI (*1482›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 429-430    47-48
(c1720-1780)
DI VI (*1482›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 425-426    158v
(c1600-1625)
DI VI (*1482›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 427    159r-159v
(c1600-1625)
DI VI (*1482›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 435-436    122v
(c1600-1625)
DI VI (*1482›tr 1483)  Bps A I fasc VIII 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 453-456    
(*1483)
DI VI (*1482›varia I 4ˣ)  Þjskj varia I 4ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 433-434    140
(c1650)
DI VI (*[1482]›AM 381 5ˣ)  AM 381 5 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 458-468    (sub 1482)
(c1600-1800)
DI VI (*[c1482]›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 434    314-316
(c1700)
DI VI (*[c1482]›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 435    323-325
(c1700)
DI VI (1483)  AM dipl isl fasc XXVII 15
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 451-452    
(*1483)
DI VI (1483)  Bps B I fasc III 4
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 479    
(*1483)
DI VI (1483)  AM dipl isl fasc XXVII 21
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 483-485    
(*1483)
DI VI (1483)  AM dipl isl fasc XXVII 22
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 487-488    
(*1483)
DI VI (1483)  AM dipl isl fasc XXVII 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 488-490    
(*1483)
DI VI (1483)  AM dipl isl fasc XXVII 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 490-491    
(*1483)
DI VI (1483)  AM dipl isl fasc XXV 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 491    
(*1483)
DI VI (1483)  AM dipl isl fasc XXVII 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 495-496    
(*1483)
DI VI (1483)  AM dipl isl fasc XXVII 24
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 499-501    
(*1483)
DI VI (1483)  AM dipl isl fasc LXVI 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 502-503    
(*1483)
DI VI (1483)  AM dipl isl fasc XXVII 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 503-504    
(*1483)
DI VI (*1483›AM 232ˣ)  AM 232 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 482-483    80v-81r
(*1540-1548)
DI VI (*1483›AM 242ˣ)  AM 242 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 498-499    90v(166), 95r(167)
(c1550-1600)
DI VI (*1483›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5759ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 468-469    
(*1733)
DI VI (*1483›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5759ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 474    
(*1733)
DI VI (*1483›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4214ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 475    
(*1726)
DI VI (*1483›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2179ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 475-476    
(c1700)
DI VI (*1483›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4215ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 477    
(*1726)
DI VI (*1483›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5759ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 477-478    
(*1733)
DI VI (*1483›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4216ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 482    
(*1726)
DI VI (*1483›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5759ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 491-492    
(*1733)
DI VI (*1483›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2010ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 493-495    
(p1703)
DI VI (*1483›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1160ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 504-505    
(c1700)
DI VI (*1483›tr 1484)  AM dipl isl fasc XXVII 25
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 470-471    
(*1484)
DI VI (*1483›tr 1526)  Bps A I fasc III 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 486-487    
(*1526)
DI VI ([1483])  AM dipl isl fasc XXVII 26
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 471-473    
(c1483)
DI VI ([1483])  Bps B I fasc V 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 485    
(c1483)
DI VI (1483-1484)  Bps A I fasc VIII 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 481    
(*1483-1484)
DI VI (1484)  Bps A I fasc VIII 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 492-493    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 33
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 507-508    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 29
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 508-509    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 30
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 509    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 35
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 510-511    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 28
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 512-513    
(*1484)
DI VI (1484)  Bps A I fasc V 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 515    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 31
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 517-518    
(*1484)
DI VI (1484)  Bps A I fasc XVI 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 518-519    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 25
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 519    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 32
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 521    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 34
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 522    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 36
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 523-524    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc LXV 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 524    
(*1484)
DI VI (1484)  Þjskjs K 21 : Staðarbakkaskjöl
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 525    
(*1484)
DI VI (1484)  AM dipl isl fasc XXVII 37
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 526    
(*1484)
DI VI (*1484›AM 232ˣ)  AM 232 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 516-517    114v-115r
(*1540-1548)
DI VI (*1484›AM 280ˣ)  AM 280 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 526-527    33v(66)-34r(67)
(c1600-1700)
DI VI (*1484›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1156ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 501-502    
(c1700)
DI VI (*1484›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3870ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 511-512    
(c1700)
DI VI (*1484›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3870ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 514    
(c1700)
DI VI (*1484›apogr 1704ˣ)  Þjskjs Rentukammersskjöl I 4 : Húnavatnssýsla 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 514    
(c1704)
DI VI (*1484›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 509-510    277
(c1600-1700)
DI VI (*1484›tr 1484)  AM dipl isl fasc LXV 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 513    1r³⁻⁵, ²⁰⁻²²
(*1484)
DI VI ([1484]: AM 679)  AM 679 4°
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 530-531    60v¹⁻¹⁹
(c1400-1500)
DI VI ([1484]: AM 679)  AM 679 4°
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 531    60v²⁰⁻³⁶
(c1400-1500)
DI VI ([c1484]: AM 679)  AM 679 4°
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 528-530    60r
(c1400-1500)
DI VI (1485)  AM dipl isl fasc XXVII 41 b
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 534-535    
(*1485)
DI VI (1485)  AM dipl isl fasc XXVII 38
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 537    
(*1485)
DI VI (1485)  AM dipl isl fasc XXVII 40
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 541    
(*1485)
DI VI (1485)  AM dipl isl fasc XXVII 43
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 541-542    
(*1485)
DI VI (1485)  AM dipl isl fasc XXVII 44
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 556    
(*1485)
DI VI (*1485›AM 63ˣ)  AM 63 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 549-550    57r(105)-57v(106)
(c1600-1625)
DI VI (*1485›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4470ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 535-536    
(c1700)
DI VI (*1485›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4429ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 538-539    
(c1700)
DI VI (*1485›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4294ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 539-540    
(c1700)
DI VI (*1485›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5626ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 545-546    
(c1700)
DI VI (*1485›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3895ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 550-551    
(c1700)
DI VI (*1485›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3895ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 553    
(c1700)
DI VI (*1485›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3895ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 553-554    
(c1700)
DI VI (*1485›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3752ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 554-555    
(*1708)
DI VI (*1485›Lbs 1974ˣ)  Lbs 1974 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 532-534    76-78
(c1595-1660)
DI VI (*1485›1703ˣ)  ? cf. ed. cit., 544
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 544    
DI VI (*[1485?]›Lbs 63ˣ)  Lbs 63 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 542-543    37v
(c1640)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc XXVII 42
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 546-547    
(*1486)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc XXVII 45
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 547-549    
(*1486)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc XXVII 39
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 551-552    
(*1486)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc XXVIII 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 555-556    
(*1486)
DI VI (1486)  Bps A I fasc VIII 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 557-558    
(*1486)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc XXVIII 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 562-563    
(*1486)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc XXVIII 4
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 564-565    
(*1486)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc LXV 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 565-566    
(*1486)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc XXVIII 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 567-568    
(*1486)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc XXVIII 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 568-569    
(*1486)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc XXVIII 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 569-572    
(*1486)
DI VI (1486)  AM dipl isl fasc XXVIII 6
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 581    
(*1486)
DI VI (1486)  Bps A I fasc XII 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 586-587.    
(*1486)
DI VI (*1486›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1354ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 558-559    
(c1700)
DI VI (*1486›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 390ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 563-564    
(c1700)
DI VI (*1486›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3870ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 566    
(c1700)
DI VI (*1486›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2343ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 567    
(a1708)
DI VI (*1486›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 468ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 572    
(c1700)
DI VI (*1486›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4430ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 577-578    
(c1700)
DI VI (*1486›apogr K 15ˣ)  Þjskjs K 15 : Dalasýsla : Staðarhóll í Saurbæˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 560-562    
(*1772)
DI VI (*1486›JS 66ˣ)  JS 66 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 574-575    19r-21v
(*1729-1741)
DI VI (*1486›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 572-574    19r-20r
(c1600-1625)
DI VI (*1486›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 576    125r
(c1600-1625)
DI VI (1487)  AM dipl isl fasc XXVIII 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 588    
(*1487)
DI VI (1487)  AM dipl isl fasc V 23
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 590    
(*1487)
DI VI (1487)  AM dipl isl fasc XXVIII 13
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 591-592    
(*1487)
DI VI (1487)  AM dipl isl fasc XXVIII 14
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 597-598    
(*1487)
DI VI (1487)  AM dipl isl fasc VI 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 598    
(*1487)
DI VI (1487)  Bps A I fasc VIII 6
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 602-604    
(*1487)
DI VI (1487)  Bps A I fasc VIII 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 604-605    
(*1487)
DI VI (1487)  Bps A I fasc XVI 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 605-606    
(*1487)
DI VI (1487)  AM dipl isl fasc IV 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 608    
(*1487)
DI VI (*1487›AM 234ˣ)  AM 234 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 600-601    264-265
(c1575-1600)
DI VI (*1487›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 608    37v³³⁻¹¹
(c1570)
DI VI (*1487›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 609    37v¹²⁻²⁵
(c1570)
DI VI (*1487›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 160ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 582-586    
(c1700)
DI VI (*1487›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 835ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 588-589    
(c1700)
DI VI (*1487›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1928ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 589-590    
(c1700)
DI VI (*1487›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4108ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 598-599    
(c1700)
DI VI (*1487›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1161ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 607    
(c1700)
DI VI (*1487›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2305ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 609-610    
(c1700)
DI VI (*1487›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 601-602    79, 80
(*1641-1642)
DI VI (*1487›Lbs 1974ˣ)  Lbs 1974 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 606-607    83
(c1595-1660)
DI VI (*1487›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 593    150r
(c1600-1625)
DI VI (*1487›tr 1508)  AM dipl isl fasc VI 17-19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 599-600    
(*1508)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVII 27
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 528    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 15
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 611-612    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 612    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 26
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 621-622    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 622-623    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 22
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 624-625    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 23
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 625    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc LXV 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 626    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 25
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 626    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVI 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 627    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 631-632    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 12
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 632    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 633-634    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 24
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 634    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 21
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 635    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 27
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 637-638    
(*1488)
DI VI (1488)  Bps A I fasc XVI 21
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 638-639    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc LXVI 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 639-640    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 30
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 640-641    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 29
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 643-644    
(*1488)
DI VI (1488)  AM dipl isl fasc XXVIII 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 645-646    
(*1488)
DI VI (*1488›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 646    42v¹³⁻³⁰
(c1570)
DI VI (*1488›AM 258ˣ)  AM 258 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 620    93v(202)-94r(203)
(*1643)
DI VI (*1488›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 628-631    28¹-29²³
(*1598)
DI VI (*1488›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3871ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 614-618    
(c1700)
DI VI (*1488›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2335ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 627-628    
(c1700)
DI VI (*1488›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5608ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 642-643    
(c1700)
DI VI (*1488›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3603ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 644-645    
(a1721)
DI VI (*1488›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2180ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 647-648    
(c1700)
DI VI (*1488›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 613-614    125r-125v
(c1600-1625)
DI VI (*1488›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 618    159r
(c1600-1625)
DI VI (*1488›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 619    150r
(c1600-1625)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 648-649    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 649-650    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXVI 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 650-651    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 6
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 651    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXVI 12
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 652    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XV 24
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 653    
(*1489)
DI VI (1489)  Bps A I fasc VIII 4
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 654    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 654-655    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 655-656    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 656    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 659-660    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 675-676    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXVIII 28
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 676    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 677-678    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 4
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 682    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXIX 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 682-683    
(*1489)
DI VI (1489)  AM dipl isl fasc XXVIII 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 685    
(*1489)
DI VI (*1489›Alþingi1ˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Dómabók 1263-1635 úr búi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 663-664    134v-135r
(*1580-1635)
DI VI (*1489›Alþingi2ˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Dóma- og bréfabók úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 666    74-75
(c1630-1640)
DI VI (*1489›AM 170 a)  AM 170 a 4°
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 662-663    19r(37)a¹⁴-19r(37)b²⁰
(c1550-1600)
DI VI (*1489›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 610-611    119r²⁵-119v²⁰
(c1570)
DI VI (*1489›AM 354)  AM 354 fol
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 660-661    44v¹⁵-45r¹⁰
(c1600)
DI VI (*1489›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2942ˣ (sec. ed. cit., 657)
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 657-658    
(c1700)
DI VI (*1489›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1325ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 678    
(*1726)
DI VI (*1489›ÍB 125 bˣ)  ÍB 125 b 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 669-670    55r nr. 60
(c1675-1700)
DI VI (*1489›ÍB 309ˣ)  ÍB 309 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 665    107v-108r
(c1600-1620)
DI VI (*1489›Lbs 67ˣ)  Lbs 67 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 664-665    79r-79v
(c1650)
DI VI (*1489›Lbs 68ˣ)  Lbs 68 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 688    129
(c1690)
DI VI (*1489›Lbs 789ˣ)  Lbs 789 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 679-682    83-86
(c1620-1640)
DI VI (*1489›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 652-653    129r-129v
(c1600-1625)
DI VI (*1489›c1490)  AM dipl isl fasc XXIX 13
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 688    
(c1490)
DI VI (*1489›1776ˣ)  Magnús Ketilsson 1776 (cf. bibl.)
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 674-675    389-390
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXVI 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 409    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 23
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 684-685    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 22
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 690-691    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 691-692    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 26
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 693    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXII 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 696    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 17
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 696-697    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc LXXIII 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 697-698    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 25
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 699    
(*1490)
DI VI (1490)  Bps B I fasc V 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 702    
(*1490)
DI VI (1490)  Bps A I fasc VIII 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 707-708    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 21
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 709    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXVIII 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 709-710    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc LXV 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 710    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 15
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 711    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 16
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 712    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc LXVI 20
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 713-714    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 13
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 720-722    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 14
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 725-727    
(*1490)
DI VI (1490)  AM dipl isl fasc XXIX 18
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 727-728    
(*1490)
DI VI (*1490›Alþingi2ˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Dóma- og bréfabók í 4to úr safni Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 723-725    160-161
(c1630-1640)
DI VI (*1490›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 717-718    111r-111v
(c1570)
DI VI (*1490›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4109ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 706-707    
(c1700)
DI VI (*1490›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 836ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 714-715    
(c1700)
DI VI (*1490›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4110ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 722-723    
(c1700)
DI VI (*1490›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 3763ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 734-735    
(c1700)
DI VI (*1490›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 700-701    53v
(c1500-1600)
DI VI (*1490›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 695-696    359-362
(c1700)
DI VI (*1490›Kr 2ˣ)  Kr 2ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 708    348, 357⁶⁻¹³
(c1700)
DI VI (*1490›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 694-695    130v-131r
(c1600-1625)
DI VI (*1490›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 728-729    126v-127r
(c1600-1625)
DI VI (*1490›Steph 27ˣ)  Steph 27ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 716-717    467-469
(c1700-1750)
DI VI (*1490›tr 1491)  Bps A I fasc XVII 22
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 715-716    
(*1491)
DI VI (*1490›tr 1544)  DRA dipl D 11 : Island 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 703-705    
(*1544)
DI VI (*1490›c1850ˣ)  ? cf. ed. cit., 731
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 731    
DI VI (*[1490]›BLAdd 11242ˣ)  BLAdd 11242ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 719-720    69r
(c1500-1600)
DI VI (*[1490]›Lskjs 94 IIIˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Skjalabók (olim Lskjs 94 III 4°) úr dánarbúi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 730-731    131r
(c1600-1625)
DI VI ([c1490]: AM 241 b)  AM 241 b VII fol
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 732-733    1r-1v
(c1490)
DI VI (*[c1490]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2213ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 733    
(*1711)
DI VI (1491)  AM dipl isl fasc XXX 1
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 735-737    
(*1491)
DI VI (1491)  AM dipl isl fasc XXX 11
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 738    
(*1491)
DI VI (1491)  AM dipl isl fasc XXX 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 738-739    
(*1491)
DI VI (1491)  AM dipl isl fasc XXX 2
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 739-743    
(*1491)
DI VI (1491)  Bps A I fasc XVII 23
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 743-744    
(*1491)
DI VI (1491)  AM dipl isl fasc XXX 3
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 744-745    
(*1491)
DI VI (1491)  Bps A I fasc XVII 24
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 746    
(*1491)
DI VI (1491)  AM dipl isl fasc XXX 4
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 747-748    
(*1491)
DI VI (1491)  Bps A I fasc XVII 22
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 749    
(*1491)
DI VI (1491)  AM dipl isl fasc XXVI 15
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 750    
(*1491)
DI VI (1491)  AM dipl isl fasc XXX 7
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 750-751    
(*1491)
DI VI (1491)  Bps A I fasc XII 5
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 751-752    
(*1491)
DI VI (1491)  AM dipl isl fasc XXX 8
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 758-759    
(*1491)
DI VI (1491)  AM dipl isl fasc XXX 6
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 764-765    
(*1491)
DI VI (*1491›AM 232ˣ)  AM 232 8°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 757-758    88v-89v
(*1540-1548)
DI VI (*1491›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 686    23r³⁰-23v¹⁵
(c1570)
DI VI (*1491›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 765-766    29²⁴⁻³⁸
(*1598)
DI VI (*1491›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 766    87³³⁻⁴⁹
(*1598)
DI VI (*1491›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 4431ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 749    
(c1700)
DI VI (*1491›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 5611ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 760-762    
(c1700)
DI VI (*1491›Bps B I 13ˣ)  Bps B I 13ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 751    97, 99
(*1641-1642)
DI VI (*1491›Lbs 1974ˣ)  Lbs 1974 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 752-753    97-98
(c1595-1660)
DI VI (*1491›1608ˣ)  Morðbréfabæklingur Guðbrands biskups Þorlákssonar IIIˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 763    Bj
(*1608)
DI VI (1492)  Bps A I fasc VIII 10
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 687    
(*1492)
DI VI (1492)  AM dipl isl fasc XXIX 19
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 729-730    
(*1492)
DI VI (1492)  AM dipl isl fasc XXX 9
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 759-760    
(*1492)
DI VI (*1493›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 446-447    4⁸⁻²⁰
(*1598)
DI VI (*1494›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1166ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 291    
(c1700)
DI VI (1499)  AM dipl isl fasc XXVII 41 a
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 543-544    
(*1499)
DI VI (1503)  AM dipl isl fasc XXIX 12
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 683    
(*1503)
DI VI (*1518›Alþingi1ˣ)  Þjskjs Skjalasafn Alþingis hins forna : Dómabók 1263-1635 úr búi Jóns Péturssonar háyfirdómaraˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 767-768    185v-186r
(*1580-1635)
DI VI (*1537›AM 262ˣ)  AM 262 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1900-1904 [DI 6] 578-580    12v(24)-13v(26)
(c1600)
DI VII (*[c1170]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 1-2    70v-71v
(*1601)
DI VII (*[1285-c1440]›K VIII 1ˣ)  Þjskjs K VIII 1 A 3 : Visitazíu- og úttektabók Hannesar prófasts Halldórssonar 1705-30ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 3    2-3
(*1710)
DI VII (*1339›apogr K 30ˣ)  Þjskjs K 30 : Norðurþingeyjarþing : Garður í Kelduhverfiˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 4    152
(c1600-1620)
DI VII (*1384›Umboðˣ)  Þjskjs Skjalasafn umboðanna IX 2 : Máldagabók Arnarstapaumboðs c1250-1823ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 5-6    
(c1736)
DI VII (*1446›apogr p1776ˣ)  Þjskjs Einkaskjalasafn E 2 : Skarðverjarˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 6-7    159
(c1776-1803)
DI VII (*1457-1479›K XVII 6ˣ)  Þjskjs K XVII 6 A 2 : Mælifell 1457-1782ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 7-8    14
(*1752)
DI VII (*1484›varia I 50ˣ)  Þjskjs varia I 50ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 12-13    
(c1750)
DI VII (*[a1490]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 1668ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 14    
(c1700)
DI VII (*[c1491]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 67    82v
(*1601)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 17    6r¹⁶⁻¹⁸
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 19    6r¹⁻⁶
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 19-20    3r²⁰⁻²²
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 20    3r²³⁻²⁴
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 20    6r⁷⁻¹⁵
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 21    2v¹⁻⁴
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 21    3v¹⁰⁻¹²
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 23-24    4r¹⁹⁻³⁰
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 25    5r¹⁻⁴
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 26    5r⁵⁻¹⁴
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 26-27    3v⁵⁻⁹
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 27    3r²⁵⁻²⁸
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 27-28    3v¹⁻⁴
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 28    2v¹²⁻¹⁵
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 30    2v⁵⁻¹¹
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 35    1v¹⁹ (?) (nu bortsmuldret)
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 36    3v¹³⁻²⁵
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 37    4r¹²⁻¹⁸
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 40    1v¹⁸
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 43    4v¹⁻²⁴
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 44    3v²⁶⁻²⁸
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 44    7r¹¹⁻¹³
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 45    1r²⁷⁻²⁸
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 46    3v²⁹⁻³², 4r³¹⁻³²
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 47    3r⁴⁰⁻⁴²
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 47-48    5v⁵⁻⁹
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 55    1v¹⁻⁶
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 55    1v⁷⁻¹¹
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 57-58    1v¹²⁻¹⁷
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 60    5v¹⁰⁻¹³
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 61    1r¹¹⁻¹⁴
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 62    5v¹⁻⁴
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 62    7r¹⁻⁴
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 66-67    1r¹⁵⁻²³
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 80    7r⁵⁻¹⁰
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 81    2r¹⁻⁵
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 81    2r⁶⁻⁸
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 81    2r⁹⁻¹¹
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 83    5r¹⁵⁻¹⁶
(*1491-1518)
DI VII ([1491-1518]: AM 257 II)  AM 257 II 4°
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 84    5r¹⁷
(*1491-1518)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 48-49    48r²⁵-48v²⁴
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 50    47r¹⁶⁻²²
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 51-52    47r⁵⁻¹⁶
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 53-54    159v⁹⁻²¹
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 54    165r³⁻⁸
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 54    159r⁹⁻¹²
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 55    146v¹⁶⁻¹⁹
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 55-56    146v⁴⁻⁹
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 56    142v¹⁻⁹
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 56-57    146r¹⁻²⁴
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 58    146r²⁵⁻²⁹
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 58    146v¹⁰⁻¹⁵
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 238ˣ)  AM 238 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 61    146v¹⁻³
(c1570)
DI VII (*[1491-1518]›AM 259 Iˣ)  AM 259 I 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 37-38    135r-135v
(c1600)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 16    2¹¹⁻¹²
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 17-18    4²⁶⁻³⁰
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 18    4²¹⁻²⁵
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 19    1³⁷⁻⁴¹
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 20    4³¹⁻³⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 21    5³³⁻³⁷
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 21-22    7³⁴⁻³⁷
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 22    8¹⁻³
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 22    8⁴⁻⁵
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 22-23    8⁶⁻⁸
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 23    8⁹⁻¹⁰
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 23    8¹¹⁻¹²
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 24    8¹³⁻¹⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 24    6¹⁻³
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 25    6⁸⁻¹¹
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 25-26    7⁴⁻⁷
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 27    8¹⁵⁻¹⁶
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 28    10³³⁻³⁶
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 28    8¹⁷⁻²⁰
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 29    6¹²⁻¹⁵
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 29    7¹⁻³
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 29-30    8²¹⁻²⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 30    8²⁵⁻³¹
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 31    8³²⁻³⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 31    8³⁵⁻⁴⁰
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 31    9⁸⁻⁹
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 32    10²⁷⁻³⁰
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 32-33    11¹⁻²⁵
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 33    9⁵⁻⁷
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 33    9¹⁻⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 34    10³¹⁻³²
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 34    9¹⁰⁻¹⁵
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 34-35    9¹⁶⁻¹⁹
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 35    98⁴¹
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 35    99¹³⁻¹⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 39    31³⁷⁻⁴⁰
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 41-42    92²⁵⁻⁴⁷
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 45    55²⁴⁻²⁶
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 45    55²⁷
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 46-47    55²⁸⁻³⁰
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 47    55³⁴⁻³⁶
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 48    55³¹⁻³³
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 50-51    66¹⁻¹⁹
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 51    66²⁰⁻²⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 62    71¹⁶⁻¹⁹
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 63    70¹⁻⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 65    75⁴¹⁻⁴³
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 65    75⁴⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 65-66    76³⁻⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 66    76¹⁻²
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 66    75³⁸⁻⁴⁰
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 70    75³⁶⁻³⁷
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 71-72    73³⁹⁻⁴²
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 72    73⁴³⁻⁴⁸
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 75    74¹⁻²
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 75-76    74¹⁰⁻¹⁶
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 76    74³¹⁻³⁷
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 78    80¹⁰⁻¹²
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 78    80²⁰⁻²⁷
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 79    80¹³⁻¹⁴
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 81    80¹⁵⁻¹⁶
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 82    80¹⁷⁻¹⁹
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 86    80¹⁻⁵
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›AM 263ˣ)  AM 263 folˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 86    80⁶⁻⁹
(*1598)
DI VII (*[1491-1518]›apogrˣ)  AM dipl isl apogr 2052cˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 77-78    
(c1620)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 17    140v
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 18-19    140v
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 39-40    152v-153r
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 44    128r
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 45-46    127v
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 48    138r
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 67-68    86r-86v
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 68-69    85v-86r
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 69-70    113r
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 71    113v
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 72-73    110r-110v
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 73    139v
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 73-75    110v-111v
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 76-77    113v-114r
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 1ˣ)  Bps A II 1ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 85-86    114v
(*1601)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 2ˣ)  Bps A II 2ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 52    139r-139v
(c1750)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 2ˣ)  Bps A II 2ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 59    142v-143r
(c1750)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 2ˣ)  Bps A II 2ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 60    143v⁶⁻¹⁴
(c1750)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 2ˣ)  Bps A II 2ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 64    141v-142r
(c1750)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 2ˣ)  Bps A II 2ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 64    143²⁰⁻²²
(c1750)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 2ˣ)  Bps A II 2ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 65    143v¹⁻⁵
(c1750)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 2ˣ)  Bps A II 2ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 69    139v
(c1750)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 2ˣ)  Bps A II 2ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 83    139v-140r
(c1750)
DI VII (*[1491-1518]›Bps A II 2ˣ)  Bps A II 2ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 83    140v
(c1750)
DI VII (*[1491-1518]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 61    362
(c1600-1700)
DI VII (*[1491-1518]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 63    332
(c1600-1700)
DI VII (*[1491-1518]›JS 143ˣ)  JS 143 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 80    243
(c1600-1700)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 38    560
(c1720-1780)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 38    559-560
(c1720-1780)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 39    559
(c1720-1780)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 40    560
(c1720-1780)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 40    559
(c1720-1780)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 41    560
(c1720-1780)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 62-63    423-424
(c1720-1780)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 79    427
(c1720-1780)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 79    428
(c1720-1780)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ
Jón Þorkelsson 1903-1907 [DI 7] 82    562-563
(c1720-1780)
DI VII (*[1491-1518]›Lbs 108ˣ)  Lbs 108 4°ˣ