Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Info.

Forkortelser

abbrabbr_dabbr_e
12°duodecimo (format)duodecimo (size)
quarto (format)quarto (size)
octavo (format)octavo (size)
Calif.CaliforniaCalifornia
Conn.ConnecticutConnecticut
D.C.District of ColumbiaDistrict of Columbia
Ill.IllinoisIllinois
Ind.IndianaIndiana
Kan.KansasKansas
Kbh.KøbenhavnKøbenhavn
Kra.Christiania/KristianiaChristiania/Kristiania
Mass.MassachusettsMassachusetts
Md.MarylandMaryland
Mich.MichiganMichigan
Minn.MinnesotaMinnesota
N.Y.New YorkNew York
Pa.PennsylvaniaPennsylvania
Rvk.ReykjavíkReykjavík
Sth.StockholmStockholm
Strasb.StrasbourgStrasbourg
Upps.UppsalaUppsala
Wash.WashingtonWashington
Wis.WisconsinWisconsin
a.ante, førante, before
abbr.forkortelse, forkortetabbreviation, abbreviated
abs.absolutabsolute(ly)
acc.akkusativaccusative
act.aktivactive
add.tilføjelse, tilføjet (af)addition, added (by)
adj.adjektivadjective
adjectiv.adjektivisk, som adjektivadjectival(ly)
adv.adverbiumadverb
adverbial.adverbiel(t), som adverbiumadverbial(ly)
afv.afvigendedivergent
ags.angelsaksiskAnglo-Saxon
al.alii, andrealii, others
alien.alienus, fremmed(ord)alienus, foreign (word)
alm.almindelig, almindeligvisgeneral(ly)
ambig.ambiguøs(t)ambiguous(ly)
ang.angåendeconcerning
anglonorm.anglonormanniskAnglo-Norman
anteatidligereearlier
apogr.apograf, diplomafskriftapograph, copy of a diploma
app.apparatapparatus
apposition.appositionel(t), som appositionappositional(ly), in apposition
approx. approximately
art.artikelarticle
assim.assimilation, assimileretassimilation, assimilated
astron.astronomiskastronomical(ly)
attrib.attributiv(t)attributive(ly)
beg.begyndelsebeginning
bet.betydningmeaning
bibet.bibetydningsecondary sense
bibl.bibliografi, bibliografisk oplysningbibliography, bibliographical information
bis(om blad/side i håndskrift) anden(of folio/page in ms.) second
bl.a.blandt andetinter alia, among other things
c.spaltecolumn
c./ccirkacirca, about
ca.cirkacirca, about
cap.kapitel, kapiteloverskriftchapter, chapter heading
cardin.kardinal, grund-cardinal
carminavers, poesiverses, poetry
cas.kasusgrammatical case
cat.katalogcatalogue
cc.spalternecolumns
cet.øvrige (håndskrifter)the other (mss.)
cf.jævnførconfer, compare
cit.citat, citeretquotation, quoted
cogn.tilnavn, som tilnavnbyname, nickname, as a byname
cogn.elem.sammensætningsled i tilnavn,
tilnavneagtigt led (i proprium)
compound element in a byname,
byname-like element (in a proper noun)
col.spaltecolumn
coll.kollektiv(t)collective(ly)
collab.medarbejder, i samarbejde medcollaborator, in collaboration with
comm.kommentar(er) (ved)comment(s) (by)
comp.sammensætning, i sammensætning medcompound, compounded with
compar.komparativcomparative
compil.kompilator, kompileret (af)compilator, compiled (by)
cond.grundlægger, grundlagt afinitiator, initiated by
conj.konjunktivsubjunctive
conjunc.konjunktionconjunction
conn. connection, connected
contamin. contamination (with), contaminated (with)
cop.copyrightcopyright
corr.rettelse, rettet (af)correction, corrected (by)
corrupt.korruptcorrupt(ly)
cummedwith
da.danskDanish
dat.dativdative
dat.datering, dateretdating, dated
debil.debilis, svagt bøjetdebilis, weakly inflected
def.definition, forklaringdefinition, explanation
defin.definit, bestemtdefinite
dem.demonstrativ(t)demonstrative(ly)
derog.derogativ(t), nedsættendederogative(ly)
dial.dialekt, dialektal(t)dialect, dialectal(ly)
diall.dialekterdialects
dipl.diplomdiploma
dir.direktedirect(ly)
diss.disputats, afhandlingdissertation, thesis
distrib.distributiv(t)distributive(ly)
div.diversevarious
do.ditto, det sammeditto, the same
dual.dualisdual
dvs.det vil sigei.e., that is
e-aeinhverja (fem. acc. sg.)einhverja (fem. acc. sg.)
e-ateitthvat (neutr. nom. sg.; non hum.)eitthvat (neutr. nom. sg.; non hum.)
e-jaeinhverja (masc. acc. pl.; hum.)einhverja (masc. acc. pl.; hum.)
e-jumeinhverjum (dat. pl.; hum.)einhverjum (dat. pl.; hum.)
e-meinhverjum (masc. dat. sg.; hum.)einhverjum (masc. dat. sg.; hum.)
e-neinhvern (masc. acc. sg.; hum.)einhvern (masc. acc. sg.; hum.)
e-raeinhverra (gen. pl.; non hum.)einhverra (gen. pl.; non hum.)
e-rreinhverr (masc. nom. sg.; hum.)einhverr (masc. nom. sg.; hum.)
e-rraeinhverra (gen. pl.; hum.)einhverra (gen. pl.; hum.)
e-rrareinhverrar (fem. gen. sg.)einhverrar (fem. gen. sg.)
e-rrieinhverri (fem. dat. sg.)einhverri (fem. dat. sg.)
e-rseinshvers (masc. gen. sg.; hum.)einshvers (masc. gen. sg.; hum.)
e-r(f.)einhver (fem. nom. sg.)einhver (fem. nom. sg.)
e-r(pl.)einhver (neutr. nom./acc. pl.; non hum.)einhver (neutr. nom./acc. pl.; non hum.)
e-seinshvers (neutr. gen. sg.; non hum.)einshvers (neutr. gen. sg.; non hum.)
e-teitthvat (neutr. acc. sg.; non hum.)eitthvat (neutr. acc. sg.; non hum.)
e-ueinhverju (neutr. dat. sg.; non hum.)einhverju (neutr. dat. sg.; non hum.)
e-umeinhverjum (dat. pl.; non hum.)einhverjum (dat. pl.; non hum.)
e.g. exempli gratia, for example
econ. economical(ly)
ed.udgave (af), udgiver, udgivet (ved)edition (of), editor, edited (by)
ed. facs.faksimileudgavefacsimile edition
egtl.egentligliteral(ly)
el.elleror
elem.element, ledelement
ellipt.elliptiskelliptical(ly)
emend.emendation, rettelse, emenderet (af)emendation, emended (by)
emphat.emfatiskemphatical(ly)
enc.encyklopædiskencyclopaedic
eng.engelskEnglish
err.fejl, fejlagtig(t)error, erroneous(ly)
esp. especially
etc.et cetera, og så videreet cetera, and so on
etym.etymologisketymological(ly)
evt.eventuel(t)possible, possibly
ex.eksempel, eksemplificeretexample, exemplified
exx.eksemplerexamples
f.femininumfeminine
f.bladfolio, leaf
f.og følgende (sg.)and the following (sg.)
facs.(i) faksimile(in) facsimile
fasc.fascikel, hæftefascicle
fem.femininumfeminine
ff.bladenefolios, leaves
ff.og følgende (pl.)and the following (pl.)
fig.figurativ(t)figurative(ly)
fin.afsluttetfinished
firm.firmus, stærkt bøjetfirmus, strongly inflected
fl.flere, flesteseveral, more, most
flg.følgendefollowing
fol.folio (format), blad, folieringfolio (size), leaf, foliation
forb.forbindelse, forbundetconnection, connected
foreg.foregåendeprevious
forh.forholdrelation
form.formodet, formodentlig, formentligpresumed, presumably
forsk.forskellig(t)different(ly)
fort.fortis, stærkt bøjetfortis, strongly inflected
fr.franskFrench
frg.fragment, fragmentariskfragment, fragmentary
fut.futurum, (om) fremtidenfuturum, (of) the future
fx.for eksempele.g., for example
fær.færøskFaroese
g.gangtime
gen.genitivgenitive
geneal.genealogisk tavle, slægtstavlegenealogical table
geogr.geografiskgeographical(ly)
gl.gammelold
got.gotiskGothic
gramm.grammatiskgrammatical(ly)
hebr.hebræiskHebrew
henv.henvisningreference
hty.højtyskHigh German
hum.menneskelighuman
i.e. id est, that is
ibid.ibidem, samme stedibidem, same place
if.ifølgeaccording to
ill.illustrationillustration
imp.imperativimperative
impers.upersonlig(t)impersonal(ly)
impr.oplagimpression
iniin
in totoi altin all
incert.usikkeruncertain
incl.inklusiveincluding
ind.indikativindicative
indecl.ubøjeligindeclinable
indef.indefinit, ubestemtindefinite
indir.indirekteindirect(ly)
indl.indledningintroduction
inf.infinitivinfinitive
inf.oplysning (fra)information (from)
infirm.infirmus, svagt bøjetinfirmus, weakly inflected
infl.indflydelse, under indflydelse (af)influence, influenced (by)
infranedenforbelow
instrum.instrumental(t)instrumental(ly)
intens.intensiverende, forstærkendeintensifying
interj.interjektioninterjection
interlin.interlineær(t), mellem linjerneinterlinear, between the lines
interr.interrogativ, spørgendeinterrogative
intr.indledning (ved)introduction (by)
intrans.intransitiv(t)intransitive(ly)
iron.ironiskironic(ally)
isl.islandsk, islænderIcelandic, Icelander
itemligeledes, endviderelikewise, additionally
jur.juridisklegal
kons.konsonantconsonant
l.linjeline
lat.latin(sk)Latin
lectiolæsemådereading
lectio?tvivlsom læsemådedubious reading
legelæsread
lign.lignendesimilar
lit. literal(ly)
litt.litteraturhenvisning(er)reference(s) to secondary literature
liturg.liturgiskliturgical(ly)
ll.linjernelines
loc.localis, lokativ(t)localis, locative(ly)
m.maskulinummasculine
m.medwith
marg.margen, i margenen, marginalnotemargin, in the margin, marginal note
masc.maskulinummasculine
mat.matematiskmathematical(ly)
med.middelalderlig, middelalder-medieval
medic.medicinskin medicine
metat.metatesemetathesis
meton.metonymiskmetonymical(ly)
metr.metrisk, i metrikmetrical(ly)
mhp.med henblik påwith a view to
mht.med hensyn tilwith regard to
ml.mellembetween
mobil.mobilis, betegnende bevægelsemobilis, indicating movement
mod.moderne, nutids-modern
mods.modsat, i modsætning tilopposite, as opposed to
ms.håndskriftmanuscript
mss.håndskriftermanuscripts
mul.mulig, muligvispossible, possibly
n.neutrumneuter
n.note, fodnote, i note-/variantapparatetnote, footnote, in the apparatus
naut.nautisknautical(ly)
ned.nederlandskNetherlandish
neg.negativ, negerendenegative, privative
neutr.neutrumneuter
ngnnogensomebody
ngnsnogenssomebody’s
ngtnogetsomething
ngtsnogetssomething’s
no.norskNorwegian
nom.nominativnominative
nonikkenot
norr.norrøn (middelalderlig norsk-islandsk)Old Norse (medieval
Norwegian-Icelandic)
not.(i håndskrift) notits(in ms.) minor note
nov.nynew
nr.nummernumber
nty.nedertyskLow German
num.talordnumeral
num. cardin.kardinaltal, grundtalcardinal number
num. ordin.ordenstalordinal number
obj.objektobject
obl.oblik (kasus)oblique (case)
oecon.økonomiskeconomical(ly)
ol.og lignendeand the like
olimtidligerepreviously
om.udeladelse, udeladt (af)omission, omitted (by)
op.opus, arbejdeopus, work
opp.opposition, opponent (ved
disputats)
opposition, opponent (at public defence
of a dissertation)
opr.oprindeligoriginal(ly)
ordforb.ordforbindelsecollocation
ordin.ordinal, ordens-ordinal
orig.oprindelig, oprindelig tekstoriginal(ly), original text
orth.ortografiskorthographic(ally)
overf.overførttransferred
overfl.overflødig(t)superfluous(ly)
p.post, efterpost, after
p.sidepage
pag.side, pagineringpage, pagination
pal.palæografiskpalaeographic
pap./papp.papirpaper
parsdelpart
part.participiumparticiple
part.partikelparticle
partimdelvispartly
partit.partitiv(t), partitiviskpartitive(ly)
pass.passivpassive
passimhist og herhere and there
pejor.pejorativ(t), nedsættendepejorative(ly)
perf.perfektumperfect (tense)
perg.pergamentvellum
perh. perhaps
pers.person, personlig, personlig
meddelelse
person, personal(ly), private
communication
pga.på grund afbecause of
pl.pluralisplural
pleon.pleonastiskpleonastic(ally)
poet.poetisk, i poesi, kun registreret i
poesi
poetical, in poetry, only recorded in
poetry
pos.positiv (i gradbøjning)positive (first degree of comparison)
poss.possessivpossessive
poss. possible, possibly
posteasenerelater
postp.postpositionpostpositional
pp.sidernepages
pr.perper
pr.tryktprinted
pres. present
pret. preterite
prob. probably
pron.pronomenpronoun
propr.propriumproper noun
propr.comp.sammensætning med propriumcompound formed with a proper noun
proprial.proprialt appellativ, appellativ
brugt som proprium
common noun used as a proper noun
prov.proveniensprovenance
proverb.ordsprog, ordsprogsagtig(t)proverb, proverbial(ly)
præf.præfiks, forledprefix
præp.præpositionpreposition
præp.konstr.præpositionskonstruktionprepositional construction
præposition.præpositionel(t)prepositional(ly), as a preposition
præs.præsenspresent (tense)
præt.præteritumpreterite, past (participle)
publ.publikation, publiceret (af)publication, published (by)
q.v.quod vide, se dettequod vide, which see
quamquamimidlertidhowever
quater(om blad/side i håndskrift) fjerde(of folio/page in ms.) fourth
rrecto, forside (af blad)recto, the front (of a leaf)
rec.anmeldelsereview
recipr.reciprok(t)reciprocal(ly)
redig.redigeret (af)edited (by)
ref.henvisning, refererende tilreference, referring to
refl.refleksivreflexive
reg.register, indexindex
rel.relativrelative
relig.religiøs(t)religious(ly)
repr.genoptryk, genoptryktreprint, reprinted
resp.henholdsvisrespective(ly)
rev.revideret (af)revised (by)
s.sagasaga
s.a.sine anno, uden årsine anno, no year given
s.d.sine dato, uden datosine dato, without date
s.l.sine loco, uden stedsine loco, without place
saml.samlingcollection
sammenbl.sammenblanding, sammenblandetconfusion, confused
sands.sandsynlig, sandsynligvisprobable, probably
sb.substantivnoun
sby somebody
sby’s somebody’s
sc.scilicet, underforståetscilicet, that is to say, namely
sec.secundum, ifølgesecundum, according to
sec.sekundærsecondary
sg.singularissingular
sicsåledesthus
sign.signatursiglum
sj.sjælden(t)rare(ly)
sm.sammethe same
sm.sammentogether
spec.speciel(t), specifik(t), i specielle
forbindelser
special, especially, specifically, in special
constructions
stat.stationalis, betegnende stilstandstationalis, stationary, stationarily
sth’s something’s
sth. something
stk.stykitem(s)
str.strofestanza
strr.strofernestanzas
subunderunder
subj.subjektsubject
subst.substantivnoun
substantiv.substantivisknominally, as a noun
suff.suffiks, efterledsuffix
suffig.suffigeretsuffixed
summ.resumesummary
superfl. superfluous(ly)
superl.superlativsuperlative
suppl.supplement (ved/til), suppleret (af/fra)supplement (by/to), supplied (by/from)
supraovenforabove
sv.svenskSwedish
synon.synonym, synonym(t)synonym, synonymous(ly)
sål.såledesthus
temp.temporalis, temporal(t)temporalis, relating to time
ter(om blad/side i håndskrift) tredje(of folio/page in ms.) third
theol.teologisktheological(ly)
tidl.tidligereearlier, previously
tilsynel.tilsyneladendeapparent(ly)
tr.transskript, (bekræftet) afskrift
af diplom
transcript, (certified) copy of a diploma
trans.transitiv(t)transitive(ly)
transf.overførttransferred
transl.oversættelse, oversætter, oversat (af)translation, translator, translated (by)
ty.tyskGerman
typ.typografisktypographical
undt.undtagenexcept
usands.usandsynligimprobable
vverso, bagside (af blad)verso, the back (of a leaf)
v.vedby, in connection with
var.variant, parallel læsemådevariant, parallel reading
var.app.variantapparatvariant apparatus
varr.variantervariants
vb.verbumverb
vedr.vedrørendeconcerning
verb.verbumverb
vha.ved hjælp afby means of
vid.vidisse, bekræftet afskrift af et diplomvidisse, certified copy of a diploma
vol.bindvolume
vs.versusversus
y.yngre, senere (om eftermiddelalderlige
sprog, norsk efter ca. 1370, islandsk
efter 1540)
younger, later (of languages after the
Middle Ages, Norwegian after c. 1370,
Icelandic after 1540)
økon.økonomiskeconomical(ly)
øvr.øvrigremaining
þ.þáttrþáttr