Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Info

Abbreviations (Danish)

abbrmeaning
a.ante, før
abbr.forkortelse, forkortet
abs.absolut
acc.akkusativ
act.aktiv
add.tilføjelse, tilføjet (af)
adj.adjektiv
adjectiv.adjektivisk, som adjektiv
adv.adverbium
adverbial.adverbiel(t), som adverbium
afv.afvigende
ags.angelsaksisk
al.alii, andre
alien.alienus, fremmed(ord)
alm.almindelig, almindeligvis
ambig.ambiguøs(t)
ang.angående
anglonorm.anglonormannisk
anteatidligere
apogr.apograf, diplomafskrift
app.apparat
apposition.appositionel(t), som apposition
approx.
art.artikel
assim.assimilation, assimileret
astron.astronomisk
attrib.attributiv(t)
beg.begyndelse
bet.betydning
bibet.bibetydning
bibl.bibliografi, bibliografisk oplysning
bis(om blad/side i håndskrift) anden
bl.a.blandt andet
c./ccirka
c.spalte
ca.cirka
Calif.California
cap.kapitel, kapiteloverskrift
cardin.kardinal, grund-
carminavers, poesi
cas.kasus
cat.katalog
cc.spalterne
cet.øvrige (håndskrifter)
cf.jævnfør
cit.citat, citeret
cogn.tilnavn, som tilnavn
cogn.elem.sammensætningsled i tilnavn,
tilnavneagtigt led (i proprium)
col.spalte
coll.kollektiv(t)
collab.medarbejder, i samarbejde med
comm.kommentar(er) (ved)
comp.sammensætning, i sammensætning med
compar.komparativ
compil.kompilator, kompileret (af)
cond.grundlægger, grundlagt af
conj.konjunktiv
conjunc.konjunktion
conn.
Conn.Connecticut
contamin.
cop.copyright
corr.rettelse, rettet (af)
corrupt.korrupt
cummed
da.dansk
dat.dativ
dat.datering, dateret
D.C.District of Columbia
debil.debilis, svagt bøjet
def.definition, forklaring
defin.definit, bestemt
dem.demonstrativ(t)
derog.derogativ(t), nedsættende
dial.dialekt, dialektal(t)
diall.dialekter
dipl.diplom
dir.direkte
diss.disputats, afhandling
distrib.distributiv(t)
div.diverse
do.ditto, det samme
dual.dualis
dvs.det vil sige
e-aeinhverja (fem. acc. sg.)
e-ateitthvat (neutr. nom. sg.; non hum.)
econ.
ed.udgave (af), udgiver, udgivet (ved)
ed. facs.faksimileudgave
e.g.
egtl.egentlig
e-jaeinhverja (masc. acc. pl.; hum.)
e-jumeinhverjum (dat. pl.; hum.)
el.eller
elem.element, led
ellipt.elliptisk
e-meinhverjum (masc. dat. sg.; hum.)
emend.emendation, rettelse, emenderet (af)
emphat.emfatisk
e-neinhvern (masc. acc. sg.; hum.)
enc.encyklopædisk
eng.engelsk
e-r(f.)einhver (fem. nom. sg.)
e-r(pl.)einhver (neutr. nom./acc. pl.; non hum.)
e-raeinhverra (gen. pl.; non hum.)
e-rreinhverr (masc. nom. sg.; hum.)
err.fejl, fejlagtig(t)
e-rraeinhverra (gen. pl.; hum.)
e-rrareinhverrar (fem. gen. sg.)
e-rrieinhverri (fem. dat. sg.)
e-rseinshvers (masc. gen. sg.; hum.)
e-seinshvers (neutr. gen. sg.; non hum.)
esp.
e-teitthvat (neutr. acc. sg.; non hum.)
etc.et cetera, og så videre
etym.etymologisk
e-ueinhverju (neutr. dat. sg.; non hum.)
e-umeinhverjum (dat. pl.; non hum.)
evt.eventuel(t)
ex.eksempel, eksemplificeret
exx.eksempler
f.femininum
f.blad
f.og følgende (sg.)
facs.(i) faksimile
fasc.fascikel, hæfte
fem.femininum
ff.bladene
ff.og følgende (pl.)
fig.figurativ(t)
fin.afsluttet
firm.firmus, stærkt bøjet
fl.flere, fleste
flg.følgende
fol.folio (format), blad, foliering
forb.forbindelse, forbundet
foreg.foregående
forh.forhold
form.formodet, formodentlig, formentlig
forsk.forskellig(t)
fort.fortis, stærkt bøjet
fr.fransk
frg.fragment, fragmentarisk
fut.futurum, (om) fremtiden
fx.for eksempel
fær.færøsk
g.gang
gen.genitiv
geneal.genealogisk tavle, slægtstavle
geogr.geografisk
gl.gammel
got.gotisk
gramm.grammatisk
hebr.hebræisk
henv.henvisning
hty.højtysk
hum.menneskelig
ibid.ibidem, samme sted
i.e.
if.ifølge
ill.illustration
Ill.Illinois
imp.imperativ
impers.upersonlig(t)
impr.oplag
ini
incert.usikker
incl.inklusive
ind.indikativ
Ind.Indiana
indecl.ubøjelig
indef.indefinit, ubestemt
indir.indirekte
indl.indledning
inf.infinitiv
inf.oplysning (fra)
infirm.infirmus, svagt bøjet
infl.indflydelse, under indflydelse (af)
infranedenfor
instrum.instrumental(t)
intens.intensiverende, forstærkende
interj.interjektion
interlin.interlineær(t), mellem linjerne
interr.interrogativ, spørgende
in totoi alt
intr.indledning (ved)
intrans.intransitiv(t)
iron.ironisk
isl.islandsk, islænder
itemligeledes, endvidere
jur.juridisk
Kan.Kansas
Kbh.København
kons.konsonant
Kra.Christiania/Kristiania
l.linje
lat.latin(sk)
lectiolæsemåde
lectio?tvivlsom læsemåde
legelæs
lign.lignende
lit.
litt.litteraturhenvisning(er)
liturg.liturgisk
ll.linjerne
loc.localis, lokativ(t)
m.maskulinum
m.med
marg.margen, i margenen, marginalnote
masc.maskulinum
Mass.Massachusetts
mat.matematisk
Md.Maryland
med.middelalderlig, middelalder-
medic.medicinsk
metat.metatese
meton.metonymisk
metr.metrisk, i metrik
mhp.med henblik på
mht.med hensyn til
Mich.Michigan
Minn.Minnesota
ml.mellem
mobil.mobilis, betegnende bevægelse
mod.moderne, nutids-
mods.modsat, i modsætning til
ms.håndskrift
mss.håndskrifter
mul.mulig, muligvis
n.neutrum
n.note, fodnote, i note-/variantapparatet
naut.nautisk
ned.nederlandsk
neg.negativ, negerende
neutr.neutrum
ngnnogen
ngnsnogens
ngtnoget
ngtsnogets
no.norsk
nom.nominativ
nonikke
norr.norrøn (middelalderlig norsk-islandsk)
not.(i håndskrift) notits
nov.ny
nr.nummer
nty.nedertysk
num.talord
num. cardin.kardinaltal, grundtal
num. ordin.ordenstal
N.Y.New York
obj.objekt
obl.oblik (kasus)
oecon.økonomisk
ol.og lignende
olimtidligere
om.udeladelse, udeladt (af)
op.opus, arbejde
opp.opposition, opponent (ved
disputats)
opr.oprindelig
ordforb.ordforbindelse
ordin.ordinal, ordens-
orig.oprindelig, oprindelig tekst
orth.ortografisk
overf.overført
overfl.overflødig(t)
p.post, efter
p.side
Pa.Pennsylvania
pag.side, paginering
pal.palæografisk
pap./papp.papir
parsdel
part.participium
part.partikel
partimdelvis
partit.partitiv(t), partitivisk
pass.passiv
passimhist og her
pejor.pejorativ(t), nedsættende
perf.perfektum
perg.pergament
perh.
pers.person, personlig, personlig
meddelelse
pga.på grund af
pl.pluralis
pleon.pleonastisk
poet.poetisk, i poesi, kun registreret i
poesi
pos.positiv (i gradbøjning)
poss.possessiv
poss.
posteasenere
postp.postposition
pp.siderne
pr.per
pr.trykt
pres.
pret.
prob.
pron.pronomen
propr.proprium
propr.comp.sammensætning med proprium
proprial.proprialt appellativ, appellativ
brugt som proprium
prov.proveniens
proverb.ordsprog, ordsprogsagtig(t)
præf.præfiks, forled
præp.præposition
præp.konstr.præpositionskonstruktion
præposition.præpositionel(t)
præs.præsens
præt.præteritum
publ.publikation, publiceret (af)
quamquamimidlertid
quater(om blad/side i håndskrift) fjerde
q.v.quod vide, se dette
rrecto, forside (af blad)
rec.anmeldelse
recipr.reciprok(t)
redig.redigeret (af)
ref.henvisning, refererende til
refl.refleksiv
reg.register, index
rel.relativ
relig.religiøs(t)
repr.genoptryk, genoptrykt
resp.henholdsvis
rev.revideret (af)
Rvk.Reykjavík
s.saga
s.a.sine anno, uden år
saml.samling
sammenbl.sammenblanding, sammenblandet
sands.sandsynlig, sandsynligvis
sb.substantiv
sby
sby’s
sc.scilicet, underforstået
s.d.sine dato, uden dato
sec.secundum, ifølge
sec.sekundær
sg.singularis
sicsåledes
sign.signatur
sj.sjælden(t)
s.l.sine loco, uden sted
sm.samme
sm.sammen
spec.speciel(t), specifik(t), i specielle
forbindelser
stat.stationalis, betegnende stilstand
sth.
Sth.Stockholm
sth’s
stk.styk
str.strofe
Strasb.Strasbourg
strr.stroferne
subunder
subj.subjekt
subst.substantiv
substantiv.substantivisk
suff.suffiks, efterled
suffig.suffigeret
summ.resume
superfl.
superl.superlativ
suppl.supplement (ved/til), suppleret (af/fra)
supraovenfor
sv.svensk
synon.synonym, synonym(t)
sål.således
temp.temporalis, temporal(t)
ter(om blad/side i håndskrift) tredje
theol.teologisk
tidl.tidligere
tilsynel.tilsyneladende
tr.transskript, (bekræftet) afskrift
af diplom
trans.transitiv(t)
transf.overført
transl.oversættelse, oversætter, oversat (af)
ty.tysk
typ.typografisk
undt.undtagen
Upps.Uppsala
usands.usandsynlig
vverso, bagside (af blad)
v.ved
var.variant, parallel læsemåde
var.app.variantapparat
varr.varianter
vb.verbum
vedr.vedrørende
verb.verbum
vha.ved hjælp af
vid.vidisse, bekræftet afskrift af et diplom
vol.bind
vs.versus
Wash.Washington
Wis.Wisconsin
y.yngre, senere (om eftermiddelalderlige
sprog, norsk efter ca. 1370, islandsk
efter 1540)
þ.þáttr
økon.økonomisk
øvr.øvrig
quarto (format)
octavo (format)
12°duodecimo (format)
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk