Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

1einn num. cardin. [f. ein, n. eitt; pl. einir; superl. debil. -asti(Anna238(2001) 155³²)]

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

A.

1) tallet 1, en/et the number 1, one

2) (svarende til & i forb. m. num. ordin. annarr, þriði, etc.) en, den ene, nummer et, den første, (sg. & pl.) de første, den første gruppe, den ene gruppe/part (vs. den anden gruppe/part) (the equivalent of & in conn. with the ordinal numbers annarr, þriði, etc.) one, the one, number one, (sg. & pl.) the first, the first group, the one group/party (as opposed to the other group/party)

3) (svarende til & i forb. m. num. ordin. i sammensat talangivelse, fx. ‘en og tyvende’) (cf. Noreen 1923, 306) (the equivalent of & in conn. with the ordinal numbers in composite numbers, e.g. ‘twenty-first’)

4) en (vs. flere), en enkelt, (én og) kun én, én eneste one (vs. several), a single, (one and) only one, a sole

 ● aldri/... einn (m. overgang fra num. til pron.) aldrig/ikke en eneste (with transition from num. to pron.) never/not a single

 ● allir sem einn alle som en, hver og en each and every one

 ● einn ok einn den ene efter den anden, hver enkelt one after the other, each individual

 ● einn hverr [e-rra] (m. overgang fra num. til pron.) hver enkelt, den enkelte (with transition from num. to pron.) each (single) one, the individual

 ● hverr einn (m. overgang fra num. til pron.) hver enkelt, hver eneste, enhver (with transition from num. to pron.) each one (singly), each and every, any

 ● hverr einn ok annarr hver eneste each and every

 ● hverr einn ok einn hver eneste each and every

 ● hverr ok einn (m. overgang fra num. til pron.) hver enkelt, hver eneste, enhver (with transition from num. to pron.) each one (singly), each and every, any

 ● hverr sem einn [e-rra / af e-jum] (m. overgang fra num. til pron.) hver enkelt, hver eneste, hver og en, enhver (with transition from num. to pron.) each one (singly), each and every (one), every one, any one

 ● hverr einn sem annarr, hverr sem einn ok annarr hver eneste each and every

 ● eins (manns) munni, einum munni, einni rǫddu (som) med ét menneskes mund, med én mund/stemme (as if) with one mouth, with one voice

 ● sá einn er den eneste som, den ene hvor the only one who, the one when

 ● eitt sinn én gang, en enkelt gang, for en gangs skyld once, one single time, for once

 ● einn svá at den eneste som the only one who

5) [(sb. defin./indefin.) / e-ra/e-rra / af e-jum/e-u] (m. overgang fra num. til pron.) (partit.) en (af flere), en (som tilhører mængde/gruppe) (with transition from num. to pron.) (partit.) one (of several), one (belonging to a number/group)

     [(sb. defin.)] :

     [(sb. indefin.)] :

     [e-ra/e-rra] :

     [af e-jum/e-u] :

   ‖ eitt  (n. sg.) (om en af flere mænd/kvinder i gruppe of one out of several men/women in a group):

 ● sá einn er en (af flere/gruppe) som one (of several, of a group) that

6) (efter pron. pers.) for min/... del (after pron. pers.) for my/... part

7) en og samme, selvsamme, samme/fælles, samme slags, ens, enslydende one and the same, the very same, common/shared, same type, identical, unanimous

 ● einn ok/sem samme som same as

 ● allr einn  1) en og samme, selvsamme, samme, samme slags, ens one and the same, the very same, same, same kind, identical

 ● allr einn  2) (n. sg.) lige meget all the same

 ● allr einn ok den samme som, ligesom the same as, just like, just as

 ● allt eitt ok/sem  1) det samme som the same as

 ● allt eitt ok/sem  2) på samme måde som, ligesom in the same way as, just as

 ● at einu  1) ens identical

 ● at einu  2) alligevel, ikke desto mindre all the same, nevertheless

 ● at einu ok på samme måde som, ligesom in the same way as, just as

 ● allt at einu  1) lige med det samme, straks all at once, immediately

 ● allt at einu  2) lige meget hvad, ligefuldt, alligevel, ikke desto mindre no matter what, all the same, nevertheless

 ● allt at einu (þó) at selv om even though

 ● fara eina fǫr (ok allir aðrir) drage samme vej (som alle andre) (ɔ: dø) take the same road (as all the others) (ɔ: die)

 ● eitt skal yfir ganga/... [e-ja] et og det samme skal overgå (nogle) one and the same (fate) shall befall (some people)

 ● í einu på én gang, samtidig simultaneously

 ● allt kemr til eins, kemr fyrir (allt) eitt [e-m] (det kommer ud på et ɔ:) det ændrer ikke ved situationen, det kan være lige meget (it has one and the same result ɔ:) the situation will remain unchanged, it will make no difference

 ● eins konar af en (og samme) slags of one (and the same) kind

 ● allt á eina leið ok på samme måde som, ligesom in the same way as, just as

 ● verða á einu máli [um e-t] blive enige (om ngt) agree (about sth.)

 ● með einu med ét, med det samme at once

 ● einn ok (allr) (inn) sami [með e-m] en og (den) samme, samme (som ngn) one and the same, the same (as sby)

 ● verða/... á eitt sáttir [of e-t] [með sér] blive enige agree

 ● segja eitt til [!], tala eitt um [!] sige det samme (om ngt) say the same (about sth.)

 ● einn veg  1) ((á) einn veg) på samme måde in the same way

 ● einn veg  2) ligeledes likewise

 ● einn veg  3) alligevel, ikke desto mindre all the same, nevertheless

 ● (á) einn veg ok/sem  1) på samme måde som, ligesom in the same way as, just as

 ● (á) einn veg ok/sem  2) (einn veg sem) såvel som as well as

 ● þykkir/sýnisk einn veg [e-t] [e-jum] (nogle) mener det samme, (nogle) er enige (om ngt) (some) are of the same opinion, (some) are in agreement (about sth.)

 ● eins vegar på samme måde in the same way

 ● þykkir eins vegar [e-t] [e-jum] (nogle) mener det samme, (nogle) er enige (om ngt) (some) are of the same opinion, (some) are in agreement (about sth.)

8) som danner en helhed/enhed, kontinuerlig, én uafbrudt, én lang/stor, én samlet, som én, samdrægtig forming one whole/unit, continuous, one uninterrupted, one long/large, one combined, as one, concordant

 ● at einu kontinuerligt, hele tiden continuously, all the time

 ● í einu i én uafbrudt bevægelse, í ét stræk, i træk, kontinuerligt in one uninterrupted movement, in one go, in succession, continually

9) (om den treenige gud) én (of the Triune God) one

 ● einn saman

10) [yfir e-jum] enestående, suveræn sole, paramount

 ● inn eini dagr den enestående dag (ɔ: (ngns) dødsdag) the unique day (ɔ: (sby’s) dying day)

 ● einn sér [frá e-jum] [í e-u] enestående, ngt for sig selv unique, exceptional, singular

11) [e-rra/e-s / af e-jum] [til ! / at ! / á e-u] alene, som den eneste, ene og alene, suverænt alone, on one’s own, solely, exclusively

   ‖ einasti  (superl., debil.; evt. (all)einasta adj. indecl., cf. y. isl. (Blöndal)) :

 ● einn fyrir sér (som står) (socialt) alene, selvstændig, isoleret (who is) (socially) alone, independent, isolated

 ● láta eina/einn [e-ja/e-n] (lade ene ɔ:) forlade (kone/mand), lade sig skille fra (leave behind alone ɔ:) abandon (wife/husband), divorce

 ● mǽlask einn (saman/samt) við  1) [!] sige (alene) ved/til sig selv, tale (alene) med sig selv say to oneself, speak to oneself

 ● mǽlask einn (saman/samt) við  2) [!] tale uden (at få) modstand, være enerådende speak without being opposed

 ● einn saman/samt [e-rra] alene, for sig selv, ene og alene, suverænt alone, on one’s own, by oneself, solely

   ‖ einum samt  (dat.) alene, for sig selv alone, by oneself:

 ● fara einn saman være et enkeltstående/isoleret tilfælde, være den eneste be a unique/isolated occurrence, be the only one

 ● fara/vera eigi (kona) ein saman være gravid be pregnant

 ● einn (saman) sér alene, i ensomhed, for sig selv alone, in solitude, on one’s own, for oneself

 ● einn um sitt ?som holder sig for sig selv, ?som holder på sine ejendele ?who keeps to himself, ?who holds on to his belongings

 ● einn við sik  1) alene, i sig selv alone and unaided, in itself

 ● einn við sik  2) for sig selv for oneself

 ● einn ǿrinn sér [í e-u] (alene) sig selv nok self-sufficient, able to manage unaided

12) [e-rra / af e-jum/e-um] (ved superl.) (m. overgang fra num. til pron.) (intens.) ene og alene ɔ: suverænt (bedst, etc.), (den) aller(bedste, etc.) (cf. Nygaard 1905, 65), særdeles (god, etc.) (cf. Nygaard 1917, 12, Leijström 1934, 113 note 2), en af de (bedste, etc.) (cf. Nygaard 1905, 66, Mustanoja 1958, 45) (with superl.) (with transition from num. to pron.) (intens.) one and alone ɔ: supremely (best, etc.), the very (best, etc.), exceptionally (good, etc.), one of the (best, etc.)

13) [e-rra] (modificerende) alene, udelukkende, lutter, ikke andet end, ikke mere end, kun (cf. einn pron. def. 7 & 9) (modifying) alone, exclusively, merely, nothing other than, no more than, only

 ● af því einu at kun fordi (evt. einu adv., cf. D) only because

 ● at einu/eina  1) (cf. C eins: at eins) kun, blot only, solely

 ● at einu  2) kun lige akkurat only just

 ● eigi at einu ... heldr ikke blot ... men (også) not only ... but (also)

 ● svá at einu at (kun) på en sådan måde at, sådan at (only) in such a way that, such that

 ● því at einu at kun i det tilfælde at, kun hvis only in the event that, only if

 ● því at einu ef kun i det tilfælde at, kun hvis only in the event that, only if

 ● því at eina nema kun hvis only if

 ● nema því at einu/eina at undtagen hvis, medmindre except on condition that, unless

 ● fár einn (næsten ingen ɔ:) kun få (hardly any ɔ:) only (a) few

   ‖ fátt eitt  [af e-u/e-jum] (n. sg.) kun lidet, kun få only (a) little, only (a) few:

   ‖ fáir einir  (pl.) kun få only (a) few:

 ● halfr einn kun en halv only a half

 ● eins kostar kun only

 ● með því einu at kun på den betingelse at (evt. einu adv., cf. D) on condition that

 ● sá einn at kun den som er sådan at, kun en sådan som only one (who is such) that

 ● sá einn er/sem kun den som, kun en sådan som only the one that, only such ... that

 ● einn saman/samt alene, udelukkende, kun alone, exclusively, only

 ● sinn einn sin egen (alene) (exclusively) one’s own

 ● sumr einn (pl.) kun få only (a) few

 ● þat/... eitt/eina kun det/... only that/...

 ● þat eitt/eina at kun det at, kun det som er sådan at, kun så meget at only (the fact) that, only that which, only as much as

 ● þat eitt/eina er/sem  1) [e-s] kun det som, kun så meget som only that which, only as much as

 ● þat eitt/eina er/sem  2) kun så meget/længe at, kun for så vidt som only as much/long as, only in as far as

 ● til þess eina at kun med det formål at, kun for at with the sole aim that

 ● því eina/einu at kun fordi, kun hvis only because, only if

 ● því eina ef kun hvis, kun for så vidt som only if, only in so far as

14) (pl.) (i forb. m. talangivelse) som de eneste, ikke flere end, kun (pl.) (in conn. with numbers) no more than, only

15) (pl. einir) (m. overgang fra num. til pron.) et sæt/par (pl.) (with transition from num. to pron.) a set/pair

B. eins (gen. sg. = adj.?/adv.)

1) [fyrir e-jum] det samme, på samme måde, ens, enslydende the same, in the same way, unanimously

 ● eins ok på samme måde som, ligesom in the same way as, just as

 ● eins sem såvel som as well as

 ● allt eins ligesådan in the same way

 ● allt eins ok på samme måde som, ligesom in the same way as, just as

2) ?ligeledes, også ?likewise, also

3) alligevel, ikke desto mindre all the same, nevertheless

 ● allt eins lige meget hvad, ligefuldt, alligevel, ikke desto mindre no matter what, all the same, nevertheless

4) som danner en enhed, som én, samdrægtig as one, in accord

5) udelukkende, kun exclusively, only

 ● eigi eins ... heldr ikke blot ... men også not only ... but also

 ● svá eins at på en sådan måde at, sådan at in such a way that, such that

6) (ved superl.) (intens.) af alt, aller- (with superl.) (intens.) of all, the very ...

C. eins (gen. sg., efter præp.)

at: at eins (cf. A def. 13: at einu)

1) udelukkende, kun exclusively, only
 

 ● eigi at eins ... heldr (ok/...) ikke blot ... men (endog/også) not only ... but (even/also)

 ● eigi at eins ... nema/útan (ok/...) ikke blot ... men (også) not only ... but (also)

 ● nema at eins at med den ene undtagelse at with the sole exception that

 ● nema þar at eins er/ef undtagen hvis, medmindre except if, unless

 ● nema/útan því at eins at undtagen hvis, medmindre except if, unless

 ● sinn at eins sin egen (alene) (exclusively) one’s own

 ● svá at eins at på en sådan måde at, sådan at in such a way that, such that

 ● svá at eins at eigi næppe så ... at hardly so .. that

 ● því at eins at kun fordi, kun for så vidt som, kun hvis only because, only in so far as, only if

 ● því at eins ef/nema kun hvis only if

2) kun lige akkurat, lige akkurat, en smule only just, just a little, a fraction
 

 ● ódauðr at eins kun lige akkurat ikke død (ɔ: så godt som død) only just alive (ɔ: as good as dead)

 ● ókominn at eins kun lige akkurat ikke ankommet (ɔ: lige ved at være der) on the point of arriving (ɔ: just about to be there)

3) kontinuerligt, hele tiden continuously, all the time, continually
 

4) lige meget hvad, alligevel no matter what, all the same
 

 ● allt at eins alligevel, ikke desto mindre nevertheless, nonetheless

fyrir: fyrir eins

for alt i verden, absolut, ?straks for all the world, definitely, ?immediately
 

um: um eins

 ● vera um eins [með e-u] være enige agree

 ● verða um eins komme overens, blive enige reach agreement, agree

 ● allt um eins lige meget hvad, ligefuldt, alligevel regardless, all the same, nonetheless

undir: undir eins

1)
  samtidig simultaneously

2)
  i overensstemmelse (med ngt) in accordance (with sth.)

 ● verða undir eins [með e-n] [um e-t] blive enig (med ngn) (mht. ngt), blive enige come to an agreement (with sby) (concerning sth.), agree

yfir: yfir eins

 ● verða/koma yfir eins komme overens, blive enige reach agreement, agree

D. einu (dat. sg. = adv.)

udelukkende, kun, blot (cf. Nygaard 1905, 127) exclusively, only, alone

 ● þat einu er kun så meget at only so much that

E. eina (obl. cas. debil. = adv.; øvrige exx. redig. under A def. 13)

 ● þar eina er kun for så vidt som only in so far as

Form.: eins (327); einn (247); eitt (134); eina (85); einu (83); ein (76); einum (40); eiɴ (37); æinn (34); eíns (34); æins (29); eino (28); einir (23); æin (19); einv (17); æinu (15); eínu (15); einni (14); eínn (14); eítt (13); eín (12); éins (11); einar (11); æina (9); eirn (9); æino (8); einvm (8); eína (8); einom (7); Einn (7); æitt (7); éiɴ (6); einn veg (6); æíns (5); æinir (5); einnar (5); æinum (5); Eitt (4); einna (4); eiɴs (4); ęinn (4); einasta (4); eíno (4); æinv (4); eit (4); einer (4); Ein (3); æinni (3); æiner (3); eiɴi (3); éitt (3); ęina (3); éin (3); eít (2); eini (2); ęíno (2); Einir (2); eínnar (2); æinnar (2); eínír (2); eínar (2); hæina (2); éinom (2); ęin (2); enn (2); einnueg (2); Einar (1); ena (1); eínum (1); æín (1); eno (1); æinnæ (1); Eiɴ (1); éiᴛ (1); einn ueg (1); eiɴar (1); einns (1); Einum (1); æ̨ít (1); einueg (1); eiɴe (1); æína (1); æinz (1); æ̨ínv (1); eírn (1); ejrne (1); eíɴ (1); eiɴa (1); æit (1); eirnn (1); ꝍinn (1); einnu (1); ęitt (1); æinna (1); env (1); ens (1); einz (1); Einne (1); ęino (1); einne (1); Eit (1); einso (1); einnveg (1); eiɴɴ (1); enom (1); eijns (1); einꜱ (1); eínv (1); ęinv (1); æít (1); enu (1); en (1); éino (1); æínv (1);

Gloss.: EJ; ClV (all-) alleina; Fr adj./pron./num., item alleins adv.; Hertzb item einasta, einn saman; Rím; LP item eitthvat; Med pron./num.; WN; AH; AJ; deVr; Fr4 pron./num., item allein, einasta, eins; NO item alleins, eitthvat; ÁBlM num./pron./adj.; Bl item aleinn, einnsaman, cf. corr.

Litt.: Eiríkur Magnússon 1888 [ANOH 1888] 348; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 78; Kock 1937 [ANF 53] 107; Mustanoja 1958 45; Nygaard 1905 32; Nygaard 1905 65; Nygaard 1917 12; Reichborn-Kjennerud 1944 [MM 1944] 226; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 103, 106, 116, 333, 334, 366; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 334; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 62, 104, 334, 341, 366

Genre. (expected): religious works: 473 (408); historical works: 273 (266); legal works: 163 (146); family sagas: 156 (185); romances: 148 (158); contemporary sagas: 94 (112); legendary sagas: 69 (65); charters: 62 (118); learned works: 53 (47); þættir: 35 (34); unclassified: 18 (6);

...
...
...
...