Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

binda vb. [bindr; batt/bant(cf. Seip 1938, 172), bundu; bundinn]

(cf. -bundinn adj.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

A.

1) [e-t / e-u] [í e-t / í e-u / fyrir e-t / um/of e-t] [e-u / með e-u] [sér] binde, snøre, binde/snøre sammen, pakke sammen, pakke ind, svøbe bind, tie, bind/tie in a bundle, pack in, wrap

 ● binda ok leysa húðfat sitt (snøre og løsne sin vadsæk ɔ:) tage ophold (et sted) (tie and untie one’s travelling sack ɔ:) reside (somewhere)

2) [e-t] (spec. om hø/korn) binde (spec. of hay/corn) bind

3) [e-t] [á e-n/e-t / við e-t / at e-u / um e-t] binde fast, surre fast, binde (ngt) (på/til/ved/om ngt) tie tightly, tie (sth.) (onto/around sth.)

 ● binda byrði/... [e-m / á e-n/sik/e-t] (fig.) lægge byrde (på ngn/sig) (fig.) impose a burden (on sby/oneself)

 ● binda byrði á bak [e-m] (fig.) lægge byrde (på ngn) (fig.) impose a burden (on sby)

4) (spec.) binde fast (ved beskyldning for tyveri, cf. Wennström 1936, 476-479) (spec.) tie fast (in conn. with accusations of theft)
     [e-t] [á e-n] binde (tyvekoster) til (tyv) tie (stolen goods) to (a thief):

     [e-n] [á e-u] binde (tyv) til (tyvekoster) tie (a thief) to (stolen goods):

 ● binda á bak [e-m] [e-t/e-n] binde (spec. tyvekoster) på ryggen (af ngn) (cf. Wennström 1936, 476-479) tie (esp. stolen goods) on (sby’s) back

5) [e-t / um e-t] forbinde, lægge forbinding (om ngt) bandage, place a bandage (on sth.)

6) [með e-u] (i skrift) “binde sammen”, forkorte (med forkortelsestegn) (in writing) “bind together”, abbreviate (with an abbreviation symbol)

7) [■] [við ■ / með e-u] lægge (skriftstykke) ved (andet skriftstykke) attach (a document) to (another document)

8) [e-t] [út á ?e-t] forsyne med snørebånd (cf. Hertzb ermr) equip with laces

9) [e-n/e-t] [á e-t] [e-u / með e-u] binde (som fange), lægge i bånd, lænke, tøjre tie up (as a prisoner), fetter, chain, tether

10) [e-n] [e-u / í e-u] binde (juridisk), straffe (med ngt) bind (legally), punish (with sth.)

 ● binda ok leysa [e-n/e-t] pålægge straf og fritage for straf, (i forb. m. band) binde og løse (cf. band sb. n. def. 9) impose punishment and release from punishment, (in conn. with excommunication) bind and loose

11) (om bandlysning) være bindende (of excommunication) have validity

12) [e-n] [við e-t] [með e-u] (overnaturligt) fastholde, tryllebinde (supernaturally) bind (by force of words, by sorcery, etc.)

13) [e-t] [e-m] pålægge, påføre impose

   ‖ bundinn  [með e-u] belastet encumbered:

14) [e-n/e-t] [við e-n/sik / at sér] [í e-t] [■ / til ■] [í e-u] knytte (ngn/ngt) (til ngn/sig), inddrage (ngn) (i forbund, etc.), involvere (ngn) (i ngt), forpligte (ngn) (til ngt) attach (sby/sth.) (to sby/oneself), incorporate (sby) (in an association, etc.), involve (sby) (in sth.), place (sby) under obligation (to sth.)

   ‖ bundinn  [við e-n] [e-u] forpligtet (over for ngn) (ved ngt), bundet under obligation (to sby) (by virtue of sth.), bound:

   ‖ bundinn  [e-u(Rémˣ 84⁴) / í e-u] involveret (i ngt), forpligtet (i sag) involved (in sth.), under obligation (in an issue):

 ● vera bǫrnum bundin være knyttet til hinanden ved (at have) børn (sammen) be attached to one another by (having) children (with each other)

 ● binda á hendi [e-m] [e-t/e-n] undergive, stille (ngt/ngn) under (ngns) beskyttelse subject, place (sth./sby) under (sby’s) protection

15) [e-t] [við e-n / með e-n / með sér / (í) milli e-rra / (á) meðal e-rra] [í mót e-m] [e-u / með e-u / í e-u] stadfæste, bekræfte, aftale, indgå (aftale, forbund, etc.), knytte (venskab, etc.) affirm, confirm, make an agreement, enter (into a contract, fellowship/association, etc.), establish (friendship, etc.)

B. binda + præp./adv.

inn: binda inn

1) [e-t] (tøjre indendørs ɔ:) sætte (husdyr) på stald (tether indoors ɔ:) put (livestock) in a stable

2) [e-n] [í e-t] knytte (ngn) (til ngt) ved giftermål bind (sby) (to sth.) by marriage

3) [með sér] [í móti e-m] indgå forbund, slutte sig sammen enter into an association, join together

saman: binda saman

1) [e-t] [með e-u] binde sammen, knytte sammen tie together, connect

   ‖ bundinn saman  [e-u] :

 ● vera/... bǫrnum saman bundin være/... knyttet til hinanden ved (at have) børn (sammen) be/... attached to one another by (having) children (with one another)

2) holde sammen med bånd bind together

3) [e-t] [með sér] [til e-s] [með e-u] indgå (forbund, etc.), aftale, være enige om enter into (an association, etc.), make an agreement, be in agreement on

 ● binda hjúskap saman indgå ægteskab get married

4)
 ● verða saman bundin [at e-u] knyttes sammen (ved fæstemål), forloves be bound together (by betrothal), be betrothed

undir: binda undir

[!] forpligte place under obligation

upp: binda upp

[e-t] [með e-u] binde (ngt) (så det holdes oprejst) tie up (sth.) (so it is held upright)

C. binda sér

 ● binda sér byrði (fig.) lægge byrde på sig (fig.) impose a burden on oneself

D. binda sik

1) [■] [e-u] binde (ngt) på sig (med ngt) tie (sth.) onto oneself (with sth.)

2) [við e-n/e-t] [í e-t / í e-u] [með e-u] [til e-s] knytte/binde sig (til ngn/ngt), gifte sig, involvere/indvikle sig (i ngt), forpligte sig (til ngt), underkaste sig (ngt) bind oneself (to sby/sth.), get married, involve oneself (in sth.), become obliged (to sth.), subject oneself (to sth.)

E. binda sik + præp./adv.

á: binda sik á

 ● binda sik á hendi [e-m] undergive sig (ngn), stille sig i (ngns) tjeneste place oneself under (sby’s) authority, place oneself at (sby’s) service

inn: binda sik inn

[í e-t] forpligte sig (i ngt) undertake (binding) obligation (in sth.)

saman: binda sik saman

[með e-m] [■] slutte sig sammen, indgå forbund (med ngn) (om ngt) enter into an association (with sby) (about sth.)

undir: binda sik undir

[e-t] forpligte sig (til ngt) undertake an obligation (to do sth.)

F. bindask

1) [við e-t] bindes (til/om ngt) be tied (to/around sth.)

2) [í millum e-rra] fanges, fastholdes be captured, be caught

3) [af e-u] (jur.) bindes (af ngt) (jur.) be bound (by sth.)

4) [við e-n] [í e-u] [með e-m] [í móti e-u] [e-u] binde/knytte sig (til ngn), indgå (forbund, etc.) (med ngn), slutte sig sammen, forpligte sig, blive indviklet (i ngt) bind/tie oneself (to sby), enter (into an association, etc.) (with sby), join together, place oneself under obligation, become involved (in sth.)

5) [í e-t] undergive sig (ngt), gå ind i (ngns tjeneste) subject oneself (to sth.), enter into (sby’s service)

6) [í e-t] stadfæstes, aftales be confirmed, be agreed

7)
 ● hjónskapr/... bindsk [millum e-rra] ægteskab indgås marriage is entered into

8) [e-s] afholde sig (fra ngt), holde sig tilbage refrain (from sth.), restrain oneself

G. bindask + præp./adv.

á: bindask á

 ● bindask á hendi/... [e-m] undergive sig (ngn), gå i (ngns) tjeneste subject oneself (to sby), enter (sby’s) service

af: bindask af

[e-u] afholde sig (fra ngt) refrain (from sth.)

at: bindask at

[e-u] [með e-m] indgå forbund (om ngt) (med ngn), tilslutte sig enter into an association (about sth.) (with sby), join

fyrir: bindask fyrir

[e-m/e-u / e-t / ! um e-t] stille sig i spidsen (for ngn/gruppe/ngt), overtage styringen (af ngt) place oneself at the forefront (of sby/group/sth.), take over direction (of sth.)

í: bindask í

[e-u] forpligte sig til, love place oneself under an obligation to (do sth.), undertake, promise

með: bindask með

1) [!] (om skriftstykke) ?lægges i bind med, lægges ved (of a document) ?be bound with, be attached

2) [!] indgå forbund, tilslutte sig enter into an association with, join

saman: bindask saman

1) [■] indgå forbund, slutte sig sammen (om ngt) enter into an association, join with one another (on sth.)

2)
 ● hjúskapr bindsk saman [með e-u] ægteskab indgås marriage is entered into

 ● ‖ impers.: bindsk saman der indgås ægteskab marriage is entered into

um: bindask um

1) [e-t] vikle sig om (ngt) get wrapped around (sth.)

2) afholde sig fra refrain from
 ● bindask orða um [■] afholde sig fra at tale om (ngt) refrain from talking about (sth.)

undir: bindask undir

[■] forpligte sig til (ngt), love place oneself under an obligation to (do sth.)

við: bindask við

1) [e-t/e-n] tilslutte sig (ngt), indgå forbund med (ngn) join forces on (sth.), enter into an association with (sby)

2) [e-n/!] afholde sig fra (ngn/ngt), holde sig tilbage refrain from (sby/sth.), restrain oneself

Form.: binda (101); batt (42); bundit (34); bundu (26); bindr (23); bundinn (21); bundin (17); bindaz (17); binnda (13); bvndit (11); bundiz (9); bundnir (9); bindazst (7); bundo (7); bindazt (6); bindi (6); binndr (5); bínda (5); bindur (5); bindask (4); bundnar (4); bundet (4); binndaz (4); bvndv (4); bunnar (3); bindiz (3); bunduz (3); bvndo (3); bvnna (3); bundner (3); buɴdiɴ (3); bvndna (3); baz (3); binz (3); bijnda (3); bindast (3); bit (3); bvndiɴ (3); bunndu (2); Binda (2); Bundu (2); bvnndv (2); bindum (2); bazt (2); bunded (2); bvnndit (2); binðaz (2); binðr (2); bunnir (2); binndazt (2); bíndr (2); bunduzt (2); bitt (2); bundínn (2); bundenn (2); binnz (2); bindz (2); bindit (2); Bind (2); bíndaz (2); bazk (2); binst (2); batz (2); bant (2); bundna (2); Bittu (1); bvnden (1); bunndnar (1); bvndin (1); bunðið (1); bvɴdo (1); Bundv (1); bvnndizt (1); bitzst (1); Bundust (1); binndur (1); bvndnvm (1); bvnnir (1); bindið (1); bvnndo (1); binnða (1); bindumst (1); binndazc (1); byndisk (1); biɴdaz (1); bynðiz (1); binnr (1); buɴdeɴ (1); bvɴdit (1); bynde (1); bundid (1); bindir (1); bind (1); bat (1); bvnir (1); bundín (1); binnd (1); bundith (1); bundez (1); bast (1); bindizt (1); bittz (1); bizk (1); bundusk (1); biɴdasc (1); bvnɴar (1); bindandi (1); bvɴɴar (1); bundv (1); bunndit (1); bunndiɴ (1); bindande (1); bíndizst (1); bizc (1); bunnduzt (1); Bindaz (1); binndast (1); bundut (1); bvnndu (1); byndi (1); bindimz (1); byndíz (1); bittu (1); bunndinni (1); Bindo (1); Bindi (1); bid (1); Bindeþ (1); bvɴɴdiɴɴ (1); bvndni (1); bvndeɴ (1); bı̉nda (1); biɴdiþ (1); Bvndv (1); bunndnir (1); bundizt (1); byndizt (1); bundunst (1); Bitt (1); Bindu (1); bundið (1); bíndi (1); bvnndinn (1); bvndít (1); bunnðin (1); bindim (1); bvɴdvz (1); bundizk (1); bazst (1); baðzt (1); bundest (1);

Comp.: bak- (1), hand- (1), lǫg- (1), múl- (1), sam- (12), skyld- (17), trú- (1), undir- (22)

Gloss.: EJ; ClV; ClVAdd; Fr; FrErr1; Hertzb; HertzbTill; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4 item undirbinda; NO; Walter -sk; ÁBlM; Bl item cf. corr.; LMNL

Litt.: Falk 1919 131; Finnur Jónsson 1927-1928 [APS 2] 78; Halldór Halldórsson 1991 210; Hægstad 1915 86; Kaiser 1998 89; Poulsen 1968 [MSc 1] 222; Reichborn-Kjennerud 1928 163; Seip 1931 [MM 1931] 59-60; Seip 1938 172; Vogt 1936 [ANF 52] 335-339; Wadstein 1892 [ANF 8] 85; Wennström 1936 476-479

Genre. (expected): historical works: 129 (98); religious works: 126 (150); legal works: 78 (54); family sagas: 65 (68); contemporary sagas: 53 (41); romances: 41 (58); charters: 35 (43); legendary sagas: 14 (24); learned works: 14 (17); þættir: 8 (12); unclassified: 3 (2);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk