Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

3bera vb. [berr; bar, báru; borinn]

(cf. -borinn adj.)

A.

1) [e-t/e-n] bære (ngt/ngn) ‖ carry (sth./sby)
 ● bera járn [fyrir e-t / um e-t] bære (glødende) jern (som sandhedsbevis) (cf. def. 38) ‖ hold (red-hot) iron (as a test of truthfulness)
2) [e-t] bære/føre (våben) ‖ carry/wield (weapons)
 ● bera hǽrra skjǫld gå af med sejren ‖ be the victor
3) [e-t] være iført (tøj, sko, etc.) ‖ wear (clothes, shoes, etc.)
 ● ‖ præt. part.: borinn brugt, slidt ‖ used, worn
4) [e-t] (om skib) (kunne) bære/rumme ‖ (of a ship) (be able to) carry
5) [e-t] rumme ‖ contain
6) [e-t] holde på, holde tilbage ‖ retain, hold back
7) indebære, medføre, kræve ‖ entail, involve, demand
8) [e-t] understøtte, forsyne, præstere ‖ sustain, supply, provide for
9) [e-t] præstere (afgift) ‖ yield, realise (dues)
10) [e-t] opretholde, bestride ‖ maintain, discharge
11) [e-t] udholde, tåle ‖ bear, tolerate
 ● bera þungliga/... [e-t] tage (ngt) tungt/..., være ved dårligt mod ‖ take (sth.) badly/..., be in poor spirits
12) [e-t] holde (del af legemet i en vis stilling el. på en vis måde), have/opvise (fx. smukt udseende) ‖ (of posture) carry (part of one’s body in a particular way), have/bear (e.g. a beautiful appearance)
13) [e-t] bære (navn, titel), være udmærket med (titel) ‖ bear (name, title), be honoured with (a title)
14) [e-t] være i besiddelse af (magt, etc.) ‖ be possessed of (power, etc.)
 ● bera gǽfu saman komme lykkeligt ud af det med hinanden ‖ have the good fortune to get on well together
15) [e-t] rumme (i sit indre), nære/vise (følelse), udvise (adfærd, egenskab, etc.) ‖ accommodate (in one’s person), be possessed of or demonstrate (emotion), show (mode of behaviour, characteristics, etc.)
16) [e-t] (om ting) have/opvise (natur el. egenskab, fx. farve, lyd, lugt) ‖ (of an object) have/show (property, e.g. colour, sound, smell)
17) [e-m/e-u] [um e-t] klæde, være passende, anstå sig (for ngn/ngt) ‖ suit, befit, be becoming/proper (for sby/sth.)
 ● ‖ impers.: berr [e-t] [e-m/e-u / e-n] (ngn) skal/bør (ngt), (ngt) er passende (for ngn), (ngt) anstår sig (for ngn/ngt), (ngt) tilkommer (ngn) ‖ it is (sby’s) duty, (sby) should (do sth.), it is fitting/appropriate (for sby), (sby) has a right (to sth.)
18) [e-n] bære (barn), være gravid med ‖ carry (a child in one’s womb)
19) [e-t] (om jord/plantevækst) bære (frugt, etc.), frembringe ‖ (of earth/vegetation) bear (fruit, etc.), yield
20) [e-n / e-m] føde ‖ give birth to
 ● ‖ præt. part.: borinn [af e-m / frá e-m] [til e-s] født (af ngn) (med arveret til ngt) ‖ born of (directly descended from sby) (with the right to inherit sth.)
 ● vel borinn [compar. betr borinn] af god slægt, “velbåren”, højt placeret socialt ‖ of good family, “well-born”, of high social-standing
 ● viti/... borinn begavet ‖ intelligent
21) [e-t] afføde, fremkalde ‖ give rise to
22) [e-t/e-n] bære, føre, transportere, bringe ‖ carry, convey, transport, bring
 ● bera bein (sín) ‖ die
  1 [e-t/e-n] (ngt/ngn) føres/går/kommer (i en retning el. et sted hen) ‖ (sth./sby) is carried/goes (in a certain direction or to a specific place)
  2 [e-t] (ngt) ligger (i en vis stilling) ‖ (sth.) lies (in a certain position)
23)
 ● ‖ præt. part.: er borin ván [e-s] håbet (om ngt) er forsvundet, (ngt) er håbløst ‖ hope (of sth.) has vanished, (sth.) is beyond hope
24) [e-t] frembære, servere ‖ bring out, serve
25) [e-t] kaste ‖ throw
  1 [e-t/e-n] kaste over bord ‖ throw overboard
  2 [e-t] tilsidesætte, ignorere ‖ disregard, ignore
26) [e-t] vise, varsle ‖ indicate, portend
27) (om lys) skinne ‖ (of light) shine
 ● ‖ impers.: berr [e-t] (lys) skinner/lyser ‖ (light) shines
28)
 ● ‖ impers.: berr [e-t] (ngt) ses ‖ (sth.) is seen
 ● berr hátt/... [e-t/e-n] (ngt/ngn) rager højt/... op ‖ (sth./sby) sticks up/... (from its/his surroundings)
 ● berr stóru/stórum/... [e-t] (ngt) er vidtgående/betydeligt/påfaldende ‖ (sth.) has far-reaching consequences, (sth.) is striking/remarkable
29)
 ● ‖ impers.: berr [e-t] [e-m/e-u] (ngt) sker, (ngt) går (på en vis måde) (for ngn/ngt) ‖ (sth.) happens, (sth.) turns out (a certain way) (for sth./sby)
 ● berr bráðum [e-t] (ngt) sker hurtigt/pludseligt ‖ (sth.) happens quickly/suddenly
 ● ‖ præt. part.: bráðum borinn overrumplet ‖ taken by surprise
30)
 ● ‖ impers.: berr [e-t] (dato, etc.) falder ‖ (date, etc.) falls
31)
 ● bera borði [e-t] opbygge (skibsside) med planker ‖ build up (a ship’s side) with planks
32) [e-t] [e-m] påføre ‖ inflict
33)
 ● bera afli/magni [e-n/e-t] være stærkere (end ngn), overmande, belaste ‖ be stronger (than sby), overpower, overburden
 ● bera um megn [e-t] overvinde, gøre det af med ‖ overpower
 ● bera ofríki/ofrliði/... [e-n] udsætte for overmagt/vold, udsætte for overtallig styrke, overvinde ‖ prevail by force (of numbers), overcome
 ● bera ráðum [e-n] sætte sin vilje/beslutning igennem (over for ngn), tilsidesætte ‖ take decisions (for sby else), disregard (sby’s) opinion
 ● ‖ præt. part.: borinn medtaget ‖ worn out
34) [e-t] [e-m] tilkende ‖ award, adjudge
 ● ‖ impers.: berr [e-t] [e-m] (ngt) tilfalder (ngn) ‖ (sth.) falls to (sby’s) lot
35) [e-t] opnå ‖ achieve
 ● bera hǽrra hlut vinde, gå af med sejren ‖ be victorious
 ● bera lǽgra hlut [ór e-u] [fyrir e-m] lide nederlag (i sag) (over for ngn) ‖ lose (on an issue) (to sby)
 ● bera sigr/... [ór e-u / af e-u] vinde sejr, komme sejrrig (ud af ngt) ‖ win a victory, emerge victorious (from sth.)
 ● bera skerðan/skarðan hlut [fyrir e-m] lide fortræd (forvoldt af ngn) ‖ suffer harm (at sby’s hands)
36) [e-t] [e-m] formidle, overbringe, udbrede, fremføre, fortælle ‖ communicate, spread, convey, tell
 ● bera kveðju [e-rs] [e-m] overbringe hilsen (fra ngn) (til ngn) ‖ bring a greeting (from sby) (to sby)
  1 [e-m] [um e-t] videregive underretning (om ngt man har fået nys om) ‖ convey intelligence, spread news
  2 [um e-t / til e-s] spejde, drive spionage, indhente underretning, få nys (om ngt) ‖ spy, collect information, get wind (of sth.)
 ● bera vel/... (sǫguna) [e-m] tale godt/... om (ngns optræden) ‖ give a favourable account (of sby’s performance)
 ● ‖ præt. part.: borinn víða udbredt, spredt viden om ‖ carried far and wide
37) [e-t / um e-t] aflægge vidnesbyrd, bevidne, afgive kendelse ‖ bear witness, testify, deliver a verdict
 ● bera kvið [um e-t] afgive (nævninge)kendelse ‖ deliver a (panel) verdict
 ● kviðr berr [e-t] [um !] der afgives kendelse (ved nævningeret/jury), nævningeret/jury afgiver kendelse ‖ a (panel) verdict is delivered, the panel delivers a verdict
 ● bera máli [e-n] kende skyldig ‖ find guilty
 ● raun berr vitni [■] erfaringen viser ‖ experience shows
 ● bera sannan [e-n] [at e-u] erklære/kende (ngn) skyldig (i ngt) ‖ declare (sby) guilty (of sth.)
 ● bera skǫr afgive kendelse (cf. ámǽlisskǫr sb. f.) ‖ deliver a verdict
 ● bera vitni [■ / um e-t] [e-m/sér] aflægge vidnesbyrd (om ngt) (til fordel for ngn), bevidne ‖ bear witness (about sth.) (in favour of sby), testify
 ● ‖ impers.: berr [e-t] der afgives kendelse (om ngt) ‖ a verdict is delivered (about sth.)
 ● berr raunir [■] erfaringen viser ‖ experience shows
 ● berr vitni [um ■] det bevidnes ‖ it is witnessed
38) [til e-s] underkaste sig prøve (for at demonstrere/bevise ngt) (cf. def. 1: bera járn) ‖ undergo an ordeal (to demonstrate/prove sth.)
39) [e-n] [e-t / um e-t / fyrir e-t / e-u] klage (over ngt), beskylde/anklage (ngn) (for ngt, i sag) ‖ complain (about sth.), accuse/charge (sby) (of sth., in a case)
 ● bera sǫkum [e-n] rette beskyldning (mod ngn) ‖ accuse (sby)
 ● ‖ præt. part.: borinn máli (uretmæssigt) beskyldt i en sag ‖ (unrightfully) accused in a case

B. bera + præp./adv.

á: bera á

1) [!] [e-t] [fyrir e-n] servere ‖ serve
2) [e-n] [e-t] skænke for ‖ pour out for
3) [e-t] [e-t] strø på, øse/hælde på ‖ sprinkle, pour onto
4) [!] komme gødning på marken (cf. Jakob Benediktsson 1961 [KLNM 6], 23-24) ‖ spread manure
5) [e-n] [e-t] overøse (ngn) (med penge, etc.), ødsle på ‖ heap/squander (money, etc.) on (sby)
6) [■] [e-t] (om metalarbejde) beslå el. indlægge ‖ (of metal work) mount or inlay
7) [e-t] [e-t] smøre, bestryge ‖ rub on, smear
8)
 ● bera klǽði á vápn kaste stof over våben (med henblik på uskadeliggørelse, cf. Heinzel 1881 147) ‖ throw a piece of fabric over weapons (to render them harmless)
9) [sik] [e-t] tage over (sig), dække (sig) med ‖ cover (oneself) with
10) [e-n/sik] [e-t] iføre (sig), udstyre/smykke (ngn/sig) med ‖ clothe (oneself), equip/decorate (sby/oneself) with
11) [e-t] [e-t] binde om, binde fast til ‖ tie around, tie to
12)
 ● bera mál á [!] tage mål ‖ measure
13) [e-t] [e-t] føre (ngt) hen til (og støde ind i, og stikke ind i) (ngt) ‖ bring (sth.) up to (and ram into, and stick into) (sth.)
 ● bera vápn/... á [e-n] angribe med våben ‖ attack with weapons
14)
 ● ‖ impers.: berr á [e-t] [■] (ngt) føres/kommer imod (ngt), (ngt) driver i land ‖ (sth.) moves against (sth.), (sth.) is washed ashore
 ● berr á land [e-t] (ngt) driver i land ‖ (sth.) is driven ashore
15)
 ● ‖ impers.: berr á [e-t] [e-t] [af e-u] (skygge) falder på (ngt) (fra ngt) ‖ (a shadow) falls on (sth.) (from sth.)
16)
 ● ‖ impers.: berr á [e-n] [e-t] (ngt) træffer sig, (ngt) rammer (ngn) ‖ (sth.) comes about, (sth.) befalls (sby)
17)
 ● ‖ impers.: berr raun/raunir á [!] [e-m] erfaringen viser (om ngn) ‖ experience proves correct (of sby)
18) [e-t] indtræffe (i løbet af en tid), (om dato, etc.) falde på (tidspunkt) ‖ happen (during), (of date, etc.) fall on (a specific point in time)
 ● ‖ impers.: berr á [e-t] [e-t] (dato, etc.) falder på (tidspunkt) ‖ (date, etc.) falls on (a specific point in time)
19) [e-t] tilkomme, svare til ‖ be due to, correspond to
20) [e-n] [e-t] (verbalt) overøse (ngn) (med ngt), “smøre” ‖ (verbally) lavish (sth.) on (sby), “lay on thick”
21)
 ● bera vísdóm á [e-t] udtale sig med sikkerhed om ‖ pronounce with certainty (about sth.)
22)
 ● ‖ impers.: berr á góma [e-t] [e-jum] (ngt) kommer på tale (for ngn) ‖ (sth.) occurs to (sby) to say
23) [!] afgive kendelse imod (ngn) ‖ deliver a verdict against (sby)
 ● bera annat tveggja á eða af [!] afgive kendelse enten imod eller for, kende enten skyldig eller ikke skyldig (ved nævningekendelse) ‖ deliver a verdict either against or for, declare guilty or not guilty (in a panel verdict)
 ● bera kvið/kviðu á [e-n] [um e-t] afgive kendelse imod (ngn), erklære/kende (ngn) skyldig (i ngt) ved nævningekendelse ‖ deliver a verdict against (sby), declare (sby) guilty of (sth.) in a panel verdict
 ● bera kvið annat tveggja á eða af [!] afgive kendelse enten imod eller for, kende enten skyldig eller ikke skyldig ved nævningekendelse ‖ deliver a verdict either against or for, deliver a verdict of guilty or not guilty in a panel verdict
 ● kviðr berr á [e-n] [e-t / um e-t] der afgives kendelse (om ngt) imod (ngn) (ved nævningeret/jury) ‖ a verdict is delivered (about sth.) against (sby) (by a panel)
24) [e-n] [e-t] beskylde/anklage (ngn) (for ngt) ‖ charge (sby) (with sth.), accuse (sby) (of sth.)
 ● bera á brýnn [e-t] [e-m] anklage, bebrejde ‖ accuse, reproach
 ● bera á hǫnd/hendr [■] [e-m] bebrejde, beskylde, anklage ‖ reproach, accuse
 ● bera sakir á [e-n] [um e-t] rette beskyldning mod (ngn) (for ngt) ‖ charge (sby) with (sth.)
 ● ‖ impers.: berr á [!] [e-jum] ?der er uenighed (folk imellem) ‖ ?there is a disagreement (between people)
25) [sik] [e-t] vedkende (sig), påtage (sig) skyld for (ngt) ‖ confess to (sth.), take responsibility for (sth.)
 ● bera sǫk á baki være skyldig ‖ be guilty
26) [e-t] [e-t] gøre fordring (‘jarðarsókn’/‘jarðarbrigð’) i (jordejendom) ‖ lodge a claim (‘jarðarsókn’/‘jarðarbrigð’) to (property)

af: bera af

1) [e-u] [e-t] bære/føre bort, fjerne fra ‖ carry away, remove from
 ● bera af skipi [e-t] losse (skib) ‖ unload (a ship)
2) [e-u/e-m] [e-t/e-n] få til at glide/ryge væk fra (ngn/ngt), fjerne ‖ strike off, lift off, remove from (sby/sth.)
 ● ‖ impers.: berr af [e-m/e-u] [e-t] (ngt) glider væk fra (ngn/ngt), (vand) viger ‖ (sth.) slides/slips off (sth./sby), (water) recedes
3) [sér/e-m] [e-t] afparere (slag, etc.) ‖ parry (a blow, etc.)
4)
 ● ‖ impers.: berr af [e-m] [e-t] (ngn) er beskyttet (for vejr og vind), der er læ ‖ (sby) is protected (from the weather), there is shelter
5) [sér] [e-t] aflægge/afryste (følelse, smerte, etc.), komme sig (over ngt), komme ud af (situation) ‖ shake off (feeling, pain, etc.), recover (from sth.), come off unscathed
 ● ‖ impers.: berr af [!] (vanskelig situation) klares, der opnås (godt) resultat ‖ (a difficult situation) is succesfully tackled, a (good) result is obtained
6) [e-m/e-u] [e-t / um e-t / at e-u] være iøjnefaldende/imponerende, udmærke sig, overgå (ngn/ngt) (mht. ngt), besejre ‖ be outstanding/impressive, surpass/outdo (sby/sth.) (with regard to sth.), defeat
 ● ‖ impers.: berr af [!] (ngt) afviger ‖ (sth.) deviates
7)
 ● bera banaorð/banorð af [e-m/e-u] blive (ngns) banemand, dræbe ‖ be the slayer (of sby), kill
 ● bera sigr af [e-m] besejre ‖ defeat
8) [e-m] [e-t] [með e-u] fratage (ved kendelse), frakende ‖ take away (by verdict)
9) [e-m] [e-t] afgive kendelse til fordel for (ngn), frikende (ngn) (for ngt) ‖ deliver a verdict favourable to (sby), clear (sby) of (sth.)
 ● bera annat tveggja af eða á [!] afgive kendelse enten for eller imod, aflægge vidnesbyrd enten for eller imod ‖ deliver a verdict either for or against, testify either for or against
 ● bera kvið af [e-m] afgive kendelse til fordel for (ngn), få (ngn) frikendt ved nævningeret/jury ‖ deliver a verdict favourable to (sby), clear (sby) of (sth.) with a panel verdict
 ● kviðr berr af [e-m] (ngn) frikendes (ved kendelse afgivet af nævningeret/jury) ‖ (sby) is cleared (by a panel verdict)
 ● ‖ impers.: berr af [e-m] [e-t] (ngn) frikendes (for ngt) ‖ (sby) is acquitted (of sth.)
10) [sér] [e-t] fralægge (sig) (delagtighed i ngt), afvise (beskyldning) ‖ deny/disclaim (participation in sth.), refute (a charge)
 ● bera hvárki af sér né á sik [e-t] hverken frakende sig eller vedkende sig (skyld for ngt) ‖ declare oneself neither responsible nor not responsible (for sth.)

aftr: bera aftr

1) [e-t] føre/bringe tilbage, få til gengæld ‖ return, bring back, get in return
2) [e-t] [til e-rs] melde tilbage ‖ report back

at: bera at

1) [e-u] føre hen imod og støde ind i ‖ bear against and ram into
 ● bera eld at [e-u] sætte ild til ‖ set fire to
 ● bera lykil at [e-u] stikke nøgle i (ngt) ‖ put a key into (sth.)
 ● bera skjǫldu at [e-m] omringe og trænge med skjolde ‖ surround and force to submission with shields
2)
 ● bera klǽði at [e-m] kaste stof imod (ngn) (cf. bera klǽði á vápn) ‖ throw a piece of fabric at (sby)
3) [e-m] [e-t] lægge omkring ‖ wrap around
 ● bera bǫnd/fjǫtur at [e-u/e-m] binde, lægge i lænker ‖ tie up, put in irons
4)
 ● bera hendr at [■] bruge hænderne til, lægge hænder til (ngt forbryderisk) ‖ put (one’s) hands (to a misdeed)
5)
 ● bera skyndi at [!] [um e-t] fremskynde (ngt) ‖ hurry (sth.) up
6)
 ● ‖ impers.: berr at [e-u/e-m] [e-t/e-n] (ngt/ngn) føres/kommer hen til (ngt), (ngn) nærmer sig, (ngt) rammer (ngn) ‖ (sth./sby) is carried towards (sth.), (sby) approaches, (sth.) hits (sby)
 ● berr eigi at einum brunni (ngt) er mystisk ‖ (sth.) is strange
 ● berr at fram [e-n] (ngn) kommer fremad, (ngn) når frem ‖ (sby) moves forward, (sby) arrives
7)
 ● ‖ impers.: berr at [e-u] [e-t] (lys) lyser hen mod/til (ngt) ‖ (light) carries/shines as far as (sth.)
8) [!] indtræffe, finde sted ‖ happen, occur
 ● ‖ impers.: berr at [e-m] [e-t] [um e-t] (ngt) tildrager sig (mht. ngt), (ngt) finder sted, (ngt) indtræffer (for ngn), (ngt) går (på en vis måde) (for ngn) ‖ (sth.) comes about (with regard to sth.), (sth.) happens (to sby), (sth.) goes (in a certain way) (for sby)
 ● berr bráðan/bráðum at [!] [e-n/e-t / um e-t] (ngn) kommer hurtigt, (ngt) sker pludseligt ‖ (sby) comes quickly, (sth.) suddenly happens
 ● berr at hendi/hǫndum [e-t] [e-m] (ngt) tilfalder (ngn), (ngt) hænder ‖ (sth.) befalls (sby), (sth.) happens
9)
 ● ‖ impers.: berr at orðum [e-jum] (nogle) kommer op at skændes ‖ (people) get into a quarrel
10) [e-m] [e-t] fortælle ‖ give a report
 ● bera at eyrum [e-t] [e-m] bringe (ngn) (ngt) for øre, lade høre ‖ bring (sth.) to (sby’s) ears
11) [e-m] [e-t] bebrejde, beskylde ‖ reproach, accuse
 ● bera kennsl at [e-m] rette beskyldninger/anklager mod (ngn) ‖ bring accusations/charges against (sby)

braut: bera (í) braut

[e-t/e-n / ?e-u] tage/føre bort, fjerne ‖ take away, remove
 ● ‖ impers.: berr braut [e-n] (ngn) fjerner sig ‖ (sby) takes himself off

eftir: bera eftir

1) [sér] (oftest iron.) slæbe rundt på ‖ (usually iron.) carry/drag around/along (with one)
2) [!] [■] (iron.) (om ngt legemligt) gå omkring med, slæbe rundt på ‖ (iron.) (of part of one’s body) go around with
3)
 ● ‖ impers.: berr eftir [!] [e-n] (ngn) indhenter (ngn) ‖ (sby) catches up with (sby)

frá: bera frá

1) [e-u] tage (foder) væk fra (dyr) ‖ take (fodder) away from (an animal)
2) [sér] [e-t] føre (ngt) ud/væk fra (sig) ‖ move (sth.) to one side
3)
 ● ‖ impers.: berr frá [!] [e-t] der er en afstand (af en vis størrelse) ‖ there is a distance (of a certain size)
4) [e-u/e-m] være påfaldende, afvige fra, overgå ‖ be remarkable, differ from, surpass
5) [!] [e-t] rapportere, fortælle videre, berette ‖ report, recount

fram: bera fram

1) [e-t] [fyrir e-n] bære frem, lægge frem, fremvise ‖ bring forth, lay out on display, show
2) [e-t] bære (mad) frem, servere ‖ bring out, serve (food)
3) bære ud (fra bordet) ‖ clear (the table)
  1 [e-n] (ngn) føres frem ‖ (sby) is moved forward
  2 [e-m] (ngn) har fremgang, (ngn) har “vind i sejlene” ‖ (sby) makes good progress
 ● berr fram um [!] [e-n] (ngn) kommer forbi ‖ (sby) gets past
 ● berr undan fram [e-n] (ngn) kommer længere frem ‖ (sby) gets further ahead
5)
 ● ‖ impers.: berr fram [■] (ngt) rager frem ‖ (sth.) projects
 ● berr jafn fram [e-r(pl.)]
6) [e-t] lægge for dagen, udvise (egenskab/adfærd), udføre ‖ display (characteristic, type of behaviour), carry out, accomplish
 ● bera um fram [e-n] [e-t] overgå (ngn) (mht. ngt) ‖ surpass (sby) (with regard to sth.)
7) [e-t] avle, frembringe ‖ bring forth, produce
8) [e-t] [fyrir e-n] fremføre, udtale, fremlægge, forkynde ‖ recite, deliver, pronounce, recount, proclaim
9) [e-t] fremlægge (dokument/bog) (konkret og/el. ved oplæsning) ‖ present (document/book) (literally and/or by reading aloud)
10) [e-t] (jur.) fremlægge, fremføre ‖ (jur.) present
 ● bera fram vitni aflægge vidnesbyrd, fremføre vidner ‖ present testimony, bring witnesses
 ● bera fram vitnisburð aflægge vidnesbyrd ‖ bring testimony

fyrir: bera fyrir

1) [e-n] [e-t] servere (mad) (for ngn), bringe (foder) for (dyr) ‖ serve (food) (for sby), give (an animal) fodder
2) [e-t] [e-t] anbringe (ngt) foran (ngt), blokere (ngt) (med ngt) ‖ put (sth.) up against (sth.), block (sth.) with (sth.)
 ● ‖ impers.: berr fyrir [e-t] [e-t] (ngt) ligger i vejen, (ngt) blokerer for udsigten (til ngt) ‖ (sth.) lies in between, (sth.) blocks the view (of sth.)
3) [sik] [e-t] anbringe (ngt) foran (sig) (til modværge) ‖ put (sth.) in front of (oneself) (in defence)
4) [e-n] [e-t] vise ‖ show
 ● ‖ impers.: berr fyrir [e-t] [e-t] [e-m] (ngt) viser sig foran (ngt), (ngn) ser (ngt) ‖ (sth.) looms in front of (sth.), (sby) sees (sth.)
 ● berr fyrir augu [e-t/e-n] [e-m] (ngt/ngn) viser sig for (ngns) øjne, (ngn) ser (ngt/ngn) ‖ (sth./sby) appears before (sby’s) eyes, (sby) sees (sth./sby)
5)
 ● ‖ impers.: berr fyrir [e-n] [e-t] (ngt) viser sig for (ngn) (i drøm el. syn), (ngn) drømmer (ngt), (ngn) ser (ngt) (i et syn), (ngt) varsler (ngt) for (ngn) ‖ (sth.) appears to (sby) (in a dream or vision), (sby) dreams (sth.), (sby) sees (sth.) (in a vision), (sth.) forebodes (sth.) for (sby)
 ● berr draum/sýn ... fyrir [e-n] (ngn) har en drøm/vision... ‖ (sby) has a dream/vision...
6)
 ● ‖ impers.: berr fyrir eyru [e-t] [e-m] (ngt) lyder for (ngns) øren, (ngn) hører (ngt) ‖ (sth.) sounds in (sby’s) ears, (sby) hears (sth.)
7) [sik] [■] finde på (idet ngt falder en ind) ‖ let (sth.) occur to (one) (as an idea)
8) [!] [e-t] udmærke sig (ved ngt) ‖ be preeminent (in sth.)
9)
 ● bera fyrir brjósti [e-n] være gravid (med ngn) ‖ bear (a child) in one’s womb
10) [e-n] [e-t] forelægge (ofte sag der kræver stillingtagen) for (ngn), fremføre over for (ngn) ‖ put to, broach (often a problematic issue) to (sby), make known (to sby)

hjá: bera hjá

1) [!] [e-t] lægge ved, stille ved siden af (til sammenligning) ‖ lay alongside, place alongside (by way of contrast)
2)
 ● ‖ impers.: berr (fram) hjá [e-m/e-u] [e-n/e-t] (ngn/ngt) kommer forbi (ngn/ngt) ‖ (sby/sth.) passes by (sby/sth.)

í: bera í

1) [e-t] [e-t] [sér] anbringe/komme/dyppe (ngt) i (ngt), gnide/smøre i ‖ put in/on, dip (sth.) in (sth.), rub/smear
 ● ‖ impers.: berr í [e-t] [e-t] (ngt) kommer i (ngt) ‖ (sth.) gets into (sth.)
2)
 ● bera í átt [e-n] indlemme i slægt ‖ incorporate in a family
3)
 ● ‖ impers.: berr í bǿtr [e-t] [e-m] (ngt) råder bod (på ngt) (for ngn) ‖ (sth.) makes amends (for sth.) (to sby)
4) [!] gå til angreb ‖ attack, enter the fray
5)
 ● ‖ impers.: berr í [e-t] [e-t] (ngt) ses i/gennem (ngt), (lys) lyser på, (lys) oplyser, (skygge) falder på ‖ (sth.) is seen in/through (sth.), (light) shines on, (light) lights up, (a shadow) falls on
 ● berr í sjón [e-n] [við e-n] (ngn) viser sig for (ngns) øjne ‖ (sby) appears before (sby’s) eyes
6)
 ● ‖ impers.: berr í draum [e-n/■(e-t)] [e-m] (ngn/ngt) viser sig i drømme (for ngn), (ngn) drømmer (ngt) ‖ (sby/sth.) appears in a dream (to sby), (sby) dreams (sth.)
7)
 ● ‖ impers.: berr í erfð/arf [e-t] [e-m] [eftir e-n] (ngt) tilfalder (ngn) som arv (efter ngn) ‖ (sth.) is inherited (by sby) (from sby)
 ● berr í hendr [■] (ngt) tilfalder (ngn), (ngt) indtræffer ‖ (sth.) befalls (sby)
 ● berr veiði í hendr [e-m] (fig.) (ngn) får god fangst ‖ (fig.) (sby) gets a good catch
8)
 ● bera í eyru [e-t] [e-m] bringe (ngn) (ngt) for øre, lade (ngn) høre (ngt) ‖ bring (sth.) to (sby’s) ears, let (sby) hear (sth.)
 ● bera í róg/... [e-n] [við e-n] tale nedsættende om, bagtale ‖ backbite, slander

inn: bera inn

1) [e-t] bringe (hø) i hus ‖ bring (hay) in/under cover
2) [e-t] bringe (mad/drikke) ind ‖ bring in (food and drink)
3) [e-t] [e-m/e-u] bibringe, gavne, pådrage ‖ imbue, benefit, incur
4) [e-t] indvarsle, forkynde ‖ usher in, herald

inni: bera inni

[e-t] indeholde ‖ contain

með: bera með

1) [sér] [e-t] have på (sig) ‖ have on (one), carry with (one)
2) [sér] [e-t] være forlenet med ‖ be endowed with
3) [sér] [e-t] (gå og) tænke/pønse på, have på samvittigheden ‖ have on one’s mind, have on one’s conscience
4) [sér] [e-t] holde på, holde for sig selv ‖ hold back, keep to oneself

milli: bera (á/í) milli/...

1)
 ● ‖ impers.: berr (á/í) milli [e-ra/e-rra] [e-t] (ngt) ses el. rager op mellem (ngt/nogle) ‖ (sth.) is seen or sticks up in between (sth./people)
 ● berr jafnt á millum [e-rs ok e-s] [e-t] (ngt) ligger (i synsfeltet) lige mellem (ngn og ngt) ‖ (sth.) (in one’s field of vision) lies precisely between (sby and sth.)
2)
 ● ‖ impers.: berr (í) milli/millum [e-ra/e-rra / e-jum] [e-t] der er forskel, (ngt) udgør forskel mellem (ngt og ngt), (ngt) skiller (nogle) ad, (nogle) er uenige (om ngt) ‖ there is a difference, (sth.) constitutes a difference between (things), (people) disagree (about sth.)
3) [e-ra/e-rra] [e-t] formidle, bringe (løgn, bagvaskelse, mæglingsforsøg, etc.) fra (ngn) til (ngn) el. frem og tilbage mellem (nogle) ‖ convey, carry (lies, slander, settlement proposals, etc.) from (sby) to (sby) or backwards and forwards between (people)

mót: bera (í) mót(i)

1) [e-m] [e-t] føre (våben) imod ‖ set (a weapon) against
2)
 ● ‖ impers.: berr (á/at/í) mót(i) [!] [e-t] [e-jum] (ngt) sker, (ngt) indtræffer (for ngn), (ngt) træffer sig (således) ‖ (sth.) comes about (for sby), (sth.) falls out (in a certain way)
 ● berr vel at/í móti [e-t] [um e-t] (ngt) træffer sig heldigt ‖ (sth.) falls out well
3) [■] [e-t] fremføre (ngt) imod (ngt), argumentere imod ‖ put forward (an argument) against (sth.), argue against

niðr: bera niðr

1) [e-t] [í e-t] bevæge/føre ned ‖ move in a downward direction
 ● ‖ impers.: berr niðr/neðarr [e-n/e-t] (ngn/ngt) kommer ned, (ngt) rammer længere nede, (ngt) vender nedad ‖ (sby/sth.) comes down, (sth.) bears (further) down, (sth.) points down
2) [e-n] undertrykke ‖ oppress

nǽr: bera nǽr

1)
 ● ‖ impers.: berr nǽr/nǽrri [e-m] [e-t] (ngt) kommer nær ved (ngn), (lyd) lyder nær (ngn) ‖ (sth.) comes close to (sby), (a sound) is heard close to (sby)
2)
 ● ‖ impers.: berr nǽr/nǽst [e-m] [e-t] (ngt) vedrører/berører (ngn), (ngn) tager sig (ngt) nær ‖ (sth.) affects (sby) (closely), (sby) takes (sth.) to heart

ór: bera ór

 ● ‖ impers.: berr ór [!] [e-t] (ngt) kommer ud af (ngt), (ngt) slipper væk ‖ (sth.) gets out of (sth.), (sth.) escapes
 ● berr eigi ór einum brunni (ngt) er mystisk ‖ (sth.) is strange
 ● berr ǽ/mjǫk ór einum brunni [um e-t] (det) kommer altid fra en og samme kilde (ɔ: det er altid det samme) ‖ (it) always comes from the same source (ɔ: it is always the same)

saman: bera saman

1) [e-t] samle, stable op ‖ collect, pile up
2) [e-t] lave/fremstille (idet ngt samles) ‖ prepare/make (by combining things)
3) [e-jum] forbinde (i enighed) ‖ bring (people) together (in agreement)
4) (fig.) træffe sammen, mødes ‖ (fig.) come together
 ● ‖ impers.: berr saman [e-ja/e-r(pl.)] (nogle) støder sammen, (nogle/ngt) mødes ‖ (people) bump into each other, (people/things) meet
 ● berr saman fund/fundi [e-rra] (nogle) mødes ‖ (people) meet
 ● berr saman tal/... [e-rra] (nogle) kommer til at tale sammen, (nogle) taler sammen ‖ (people) enter into conversation, (people) talk to one other
5)
 ● ‖ impers.: berr saman [e-r(pl.)] (skibe) kommer til at ligge side om side ‖ (ships) come alongside each other
6)
 ● ‖ impers.: berr saman [e-t] (ngt) falder sammen i lige linje (i synsfeltet) ‖ (two points) coincide (in one’s line of vision), (two points) have the same bearing
7)
 ● ‖ impers.: berr saman [e-t] (lyde) “slår sammen” (ɔ: (ngt) lyder samlet) ‖ (sounds) combine (ɔ: (sth.) sounds as one)
8) [e-t ok e-t] ; [e-t] [við e-t] sammenligne ‖ compare
9) [með sér] rådslå (indbyrdes) ‖ confer (amongst themselves)
 ● bera saman ráð/... (sín) rådslå (indbyrdes) ‖ confer (amongst themselves)
10)
 ● ‖ impers.: berr saman [e-jum] [um e-t] (nogle) er enige (om ngt) ‖ (people) are agreed (on sth.)
11)
 ● ‖ impers.: berr saman [e-t / e-t ok e-t] (ngt) stemmer overens (med ngt), (ngt) svarer til (ngt) ‖ (sth.) corresponds (sth.), (sth.) fits with (sth.)
12)
 ● ‖ impers.: berr saman [e-t / e-r(pl.) / (e-t) ok e-t] der er et sammenfald/sammentræf (mht. ngt) (for ngn), (ngt) falder/træffer sammen, der er en forbindelse mellem (nogle/ngt), (ngt) i ‖ there is an overlap/coinciding (with regard to sth.) (for sby), there is a connection between (people/things), (things) happen simultaneously/concurrently
13) [e-t] [á/í mót(i) e-m] udtænke, “brygge sammen”, lægge (råd) op (imod ngn) ‖ think up, concoct (a plan) (against sby)
14) [e-t] forfatte ‖ compose

sundr: bera sundr

1)
 ● fundr berr sundr [e-rra] (nogle) mødes ikke ‖ (people) do not meet
 ● ‖ impers.: berr í sundr [með e-jum/e-um] (nogle/dyr) kommer på afstand af hinanden ‖ the distance between (people/animals) grows
 ● berr (í) sundr fund/fundi [e-rra] (nogle) mødes ikke, (nogle) skilles ad ‖ (people) do not meet, (people) are parted from one another
 ● berr hvárki sundr né saman [með e-jum] (nogle) kommer hverken på afstand af hinanden eller nærmer sig hinanden ‖ (people) get neither further from nor closer to one another
2)
 ● ‖ impers.: berr sundr [e-t] [e-jum / með e-jum] (ngt) skiller (nogle) ad, (nogle) bliver uvenner (over ngt) ‖ (sth.) gives rise to a difference (between people), (people) fall out with one another (over sth.)
3)
 ● ‖ impers.: berr í sundr [e-t] (forhold) går i stykker ‖ (a relationship) is broken
4)
 ● bera sundr frǽndsemi [e-rra] bevidne at (nogle) ikke er beslægtede ‖ testify that (people) are not related

til: bera til

1)
 ● bera gǽfu/... til [e-s] [um e-t] [við e-n] have held med/til (ngt), have det held (at ...), være heldig ‖ be fortunate (with sth.), have the good fortune (to ...), be lucky
 ● bera gǽfusamliga til [!] være heldig ‖ be fortunate
2) [■] [e-t] besidde (egenskab) som sætter en i stand til (ngt) ‖ possess (an attribute) which enables one to do (sth.)
3) [e-s / ! um e-t] [e-m] bevirke, være årsag til ‖ bring about, be the cause of
 ● ‖ impers.: berr til dvala [e-t] [e-m] (ngt) forårsager forsinkelse (for ngn), (ngt) forsinker (ngn) ‖ (sth.) causes (sby) a delay, (sth.) delays (sby)
4)
 ● nauðsyn/skylda/þǫrf berr til [e-s] [e-m] (ngn) er nødt/forpligtet til (ngt), der er brug (for ngt), (ngn) har brug (for ngt) ‖ (sby) is forced/required to (do sth.), (sth.) is needed, (sby) needs (sth.)
 ● nauðsynjar [e-rs] bera til [■]
5)
 ● ‖ impers.: berr til [!] [■] [e-m/e-u] (ngt) er muligt, (ngt) er passende, (ngt) anstår sig (for ngn/ngt), (ngt) angår (ngn) ‖ (sth.) is possible, (sth.) is suitable/appropriate/proper (for sby/sth.), (sth.) concerns (sby)
6) [!] pege på, indicere ‖ point to, indicate
 ● bera til handa [■(e-m)] (ved lodtrækning) tilkendegive, tilkende ‖ indicate, allot (by casting lots)
 ● ‖ impers.: berr til [!] [e-t] (lod, terning, etc.) tilkendegiver, tilkender ‖ (lot, dice, etc.) indicates, allots
 ● berr til handa [e-t] [e-m] (lod, terning, etc.) tilkender (ngn) (ngt) ‖ (lot, dice, etc.) allots (sby) (sth.)
7)
 ● bera til líka [við e-n] tåle sammenligning (med ngn) ‖ be comparable, bear comparison (to sby)
8) [!] [e-u/e-t] komme til ‖ enter into
9) [!] [e-m/e-u] indtræffe, tilfalde, tilkomme, være (ngns) pligt ‖ happen, occur, fall to sby (as a possession or responsibility)
 ● bera til handa [e-m] indtræffe (for ngn), hænde (ngn) ‖ befall (sby), happen (to sby)
 ● ‖ impers.: berr til [e-s] [e-t] [e-m] [um e-t] (ngt) tildrager sig, (ngt) indtræffer (for ngn), (ngt) rammer (ngn), (ngt) sker, det træffer sig, (ngt) går (på en vis måde) ‖ (sth.) comes about, (sth.) happens (for sby), (sth.) befalls (sby), (sth.) goes in a certain way
 ● berr ferð/fǫr/leið (dat.) svá til [!] [e-rra] (ngns) rejse forløber således, (ngns) rejserute ligger således ‖ (sby’s) journey goes in/by such a way, (sby’s) route leads (him) on a certain path
 ● berr giftuliga/... til [!] [e-m] det træffer sig så heldigt (for ngn), (ngn) er heldig ‖ it is fortunate (for sby), (sby) is lucky
10)
 ● bera til handa [e-m] tilfalde/tilkomme ‖ come to, fall to
 ● ‖ impers.: berr til eignar [e-t] [e-m] (ngt) tilfalder/tilkommer (ngn) ‖ ownership (of sth.) comes/falls (to sby)
 ● berr til erfðar [■] [e-n] [eftir e-n] (ngt) tilkommer/tilfalder (ngn) i arv (efter ngn) ‖ (sth.) comes/falls to (sby) as inheritance (from sby)
 ● berr til handa [e-t] [e-m] (ngt) tilfalder (ngn), (ngt) indtræffer (for ngn), (ngt) rammer (ngn), (ngt) sker (for ngn) ‖ (sth.) falls to (sby), (sth.) befalls (sby), (sth.) happens (to sby)
 ● berr til tíðenda/frétta/nýlundu/efnis [e-t] (ngt) indtræffer/hænder (egtl.: ngt af nyhedsværdi el. ngt, der er værd at berette om, indtræffer/hænder) ‖ (sth.) happens/occurs (lit.: (sth.) worth reporting happens)
 ● berr vel/illa til [!] [e-t] [e-m] [um e-t] (ngt) træffer sig heldigt/uheldigt (for ngn) ‖ (sth.) turns out fortunately/unfortunately (for sby)
11) [!] [e-t] [e-m] give/sende (ngn) (besked/hilsen fra ngn), komme med (udsagn) ‖ give/send (sby) (a message/greeting from sby), make a statement
 ● bera til eyrna [e-m] bringe (ngn) (ngt) for øre, fortælle ‖ bring (sth.) to (sby’s) ears, tell
 ● bera til skripta lægge frem ved skriftemål, skrifte ‖ confess to sth., confess
 ● ‖ impers.: berr til [!] [e-t] [um e-t] ?(ngt) fortælles ‖ ?(sth.) is told
12) [e-s] [e-m] afgive vidneudsagn om (straf/bøde), (ved vidneudsagn/bevisførelse) tilkende/fastsætte (skyldigt beløb) ‖ give testimony concerning (punishment/fine), (in conn. with means of legal proof) determine (extent of imposition)
 ● bera vitni til [■] [e-m] afgive vidneudsagn om (skyldigt beløb) ‖ testify about (sum of money owed)
13) [e-s] stå til (en vis bod) ‖ be liable to (a certain penalty)
 ● bera til bóta [e-t] gøre bod (for ngt), gøre bod og bedring ‖ make amends (for sth.), do penance
 ● ‖ impers.: berr til bóta [e-t] der rådes bod (på ngt) ‖ (sth.) recompenses (for sth.)

um: bera um

[e-t] [e-t] lægge rundt om, binde om ‖ put around, tie around

undan: bera undan

1)
 ● ‖ impers.: berr undan [e-n/e-t] [e-m] (ngn) undslipper, (ngn/ngt) slipper væk, (ngt) slipper (ngn) af hænde, (ngt) tilfalder ikke (ngn), (ngt) glipper ‖ (sby) gets away/escapes, (sth.) slips through (sby’s) fingers, (sth.) does not come/fall (to sby), (sth.) fails
2)
 ● ‖ impers.: berr undan [e-t] (ngt) undlades/undgås ‖ (sth.) is omitted/avoided
3) [e-u] [e-n] erklære (ngn) for ikke skyldig (i ngt), frikende ‖ declare (sby) innocent (of sth.), clear (sby) (of sth.)

undir: bera undir

1)
 ● bera fé undir [e-n] bestikke ‖ bribe
2) [!] [e-n] undertrykke ‖ oppress
 ● ‖ impers.: berr undir [!] [e-t] (ngt) domineres ‖ (sth.) is dominated
3)
 ● ‖ impers.: berr undir [e-n] [e-t] (ngt) tilfalder (ngn) ‖ (sth.) comes/falls to (sby)

upp: bera upp

1) [e-n] hæve ‖ raise
 ● ‖ impers.: berr upp [e-t] [yfir e-t] (ngt) rager op (over ngt) ‖ (sth.) looms (above sth.), (sth.) sticks up in the air
2) [e-t] bruge/svinge (våben) ‖ wield/swing (a weapon)
3) [e-t] [ór e-u] tage op (af ngt) ‖ take out (of sth.)
4) [e-t] stakke (hø), opføre (og antænde) bavne ‖ stack (hay), build up (and light) a beacon
5) [e-t] [af e-m] [fyrir e-t] modtage (penge, etc.) (fra ngn) (for ngt), indkassere (udestående, etc.) ‖ receive (money, etc.) (from sby) (for sth.), collect (dues, etc.)