Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

3bera vb. [berr; bar, báru; borinn]

(cf. -borinn adj.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

A.

1) [e-t/e-n] bære (ngt/ngn) carry (sth./sby)

 ● bera járn [fyrir e-t / um e-t] bære (glødende) jern (som sandhedsbevis) (cf. def. 38) hold (red-hot) iron (as a test of truthfulness)

2) [e-t] bære/føre (våben) carry/wield (weapons)

 ● bera hǽrra skjǫld gå af med sejren be the victor

3) [e-t] være iført (tøj, sko, etc.) wear (clothes, shoes, etc.)

 ● ‖ præt. part.: borinn brugt, slidt used, worn

4) [e-t] (om skib) (kunne) bære/rumme (of a ship) (be able to) carry

5) [e-t] rumme contain

6) [e-t] holde på, holde tilbage retain, hold back

7) indebære, medføre, kræve entail, involve, demand

8) [e-t] understøtte, forsyne, præstere sustain, supply, provide for

9) [e-t] præstere (afgift) yield, realise (dues)

10) [e-t] opretholde, bestride maintain, discharge

11) [e-t] udholde, tåle bear, tolerate

 ● bera þungliga/... [e-t] tage (ngt) tungt/..., være ved dårligt mod take (sth.) badly/..., be in poor spirits

12) [e-t] holde (del af legemet i en vis stilling el. på en vis måde), have/opvise (fx. smukt udseende) (of posture) carry (part of one’s body in a particular way), have/bear (e.g. a beautiful appearance)

13) [e-t] bære (navn, titel), være udmærket med (titel) bear (name, title), be honoured with (a title)

14) [e-t] være i besiddelse af (magt, etc.) be possessed of (power, etc.)

 ● bera gǽfu saman komme lykkeligt ud af det med hinanden have the good fortune to get on well together

15) [e-t] rumme (i sit indre), nære/vise (følelse), udvise (adfærd, egenskab, etc.) accommodate (in one’s person), be possessed of or demonstrate (emotion), show (mode of behaviour, characteristics, etc.)

16) [e-t] (om ting) have/opvise (natur el. egenskab, fx. farve, lyd, lugt) (of an object) have/show (property, e.g. colour, sound, smell)

17) [e-m/e-u] [um e-t] klæde, være passende, anstå sig (for ngn/ngt) suit, befit, be becoming/proper (for sby/sth.)

 ● ‖ impers.: berr [e-t] [e-m/e-u / e-n] (ngn) skal/bør (ngt), (ngt) er passende (for ngn), (ngt) anstår sig (for ngn/ngt), (ngt) tilkommer (ngn) it is (sby’s) duty, (sby) should (do sth.), it is fitting/appropriate (for sby), (sby) has a right (to sth.)

18) [e-n] bære (barn), være gravid med carry (a child in one’s womb)

19) [e-t] (om jord/plantevækst) bære (frugt, etc.), frembringe (of earth/vegetation) bear (fruit, etc.), yield

20) [e-n / e-m] føde give birth to

 ● ‖ præt. part.: borinn [af e-m / frá e-m] [til e-s] født (af ngn) (med arveret til ngt) born of (directly descended from sby) (with the right to inherit sth.)

 ● vel borinn [compar. betr borinn] af god slægt, “velbåren”, højt placeret socialt of good family, “well-born”, of high social-standing

 ● viti/... borinn begavet intelligent

21) [e-t] afføde, fremkalde give rise to

22) [e-t/e-n] bære, føre, transportere, bringe carry, convey, transport, bring

 ● bera bein (sín) (cf. HHOrðt 54-55) die

 ● ‖ impers.: berr  1) [e-t/e-n] (ngt/ngn) føres/går/kommer (i en retning el. et sted hen) (sth./sby) is carried/goes (in a certain direction or to a specific place)

   2) [e-t] (ngt) ligger (i en vis stilling) (sth.) lies (in a certain position)

23) føre væk, fjerne take away, remove
 ● ‖ præt. part.: er borin ván [e-s] håbet (om ngt) er forsvundet, (ngt) er håbløst hope (of sth.) has vanished, (sth.) is beyond hope

24) [e-t] frembære, servere bring out, serve

25) [e-t] kaste throw

 ● bera fyrir borð  1) [e-t/e-n] kaste over bord throw overboard

   2) [e-t] tilsidesætte, ignorere disregard, ignore

26) [e-t] vise, varsle indicate, portend

27) (om lys) skinne (of light) shine

 ● ‖ impers.: berr [e-t] (lys) skinner/lyser (light) shines

28)
 ● ‖ impers.: berr [e-t] (ngt) ses (sth.) is seen

 ● berr hátt/... [e-t/e-n] (ngt/ngn) rager højt/... op (sth./sby) sticks up/... (from its/his surroundings)

 ● berr stóru/stórum/... [e-t] (ngt) er vidtgående/betydeligt/påfaldende (sth.) has far-reaching consequences, (sth.) is striking/remarkable

29)
 ● ‖ impers.: berr [e-t] [e-m/e-u] (ngt) sker, (ngt) går (på en vis måde) (for ngn/ngt) (sth.) happens, (sth.) turns out (a certain way) (for sth./sby)

 ● berr bráðum [e-t] (ngt) sker hurtigt/pludseligt (sth.) happens quickly/suddenly

 ● ‖ præt. part.: bráðum borinn overrumplet taken by surprise

30)
 ● ‖ impers.: berr [e-t] (dato, etc.) falder (date, etc.) falls

31) forsyne equip
 ● bera borði [e-t] opbygge (skibsside) med planker build up (a ship’s side) with planks

32) [e-t] [e-m] påføre inflict

33) udsætte (ngn/ngt) (for ngt) expose (sby/sth.) (to sth.)
 ● bera afli/magni [e-n/e-t] være stærkere (end ngn), overmande, belaste be stronger (than sby), overpower, overburden

 ● bera um megn [e-t] overvinde, gøre det af med overpower

 ● bera ofríki/ofrliði/... [e-n] udsætte for overmagt/vold, udsætte for overtallig styrke, overvinde prevail by force (of numbers), overcome

 ● bera ráðum [e-n] sætte sin vilje/beslutning igennem (over for ngn), tilsidesætte take decisions (for sby else), disregard (sby’s) opinion

 ● ‖ præt. part.: borinn medtaget worn out

34) [e-t] [e-m] tilkende award, adjudge

 ● ‖ impers.: berr [e-t] [e-m] (ngt) tilfalder (ngn) (sth.) falls to (sby’s) lot

35) [e-t] opnå achieve

 ● bera hǽrra hlut vinde, gå af med sejren be victorious

 ● bera lǽgra hlut [ór e-u] [fyrir e-m] lide nederlag (i sag) (over for ngn) lose (on an issue) (to sby)

 ● bera sigr/... [ór e-u / af e-u] vinde sejr, komme sejrrig (ud af ngt) win a victory, emerge victorious (from sth.)

 ● bera skerðan/skarðan hlut [fyrir e-m] lide fortræd (forvoldt af ngn) suffer harm (at sby’s hands)

36) [e-t] [e-m] formidle, overbringe, udbrede, fremføre, fortælle communicate, spread, convey, tell

 ● bera kveðju [e-rs] [e-m] overbringe hilsen (fra ngn) (til ngn) bring a greeting (from sby) (to sby)

 ● bera njósn  1) [e-m] [um e-t] videregive underretning (om ngt man har fået nys om) convey intelligence, spread news

   2) [um e-t / til e-s] spejde, drive spionage, indhente underretning, få nys (om ngt) spy, collect information, get wind (of sth.)

 ● bera vel/... (sǫguna) [e-m] tale godt/... om (ngns optræden) give a favourable account (of sby’s performance)

 ● ‖ præt. part.: borinn víða udbredt, spredt viden om carried far and wide

37) [e-t / um e-t] aflægge vidnesbyrd, bevidne, afgive kendelse bear witness, testify, deliver a verdict

 ● bera kvið [um e-t] afgive (nævninge)kendelse deliver a (panel) verdict

 ● kviðr berr [e-t] [um !] der afgives kendelse (ved nævningeret/jury), nævningeret/jury afgiver kendelse a (panel) verdict is delivered, the panel delivers a verdict

 ● bera máli [e-n] kende skyldig find guilty

 ● raun berr vitni [■] erfaringen viser experience shows

 ● bera sannan [e-n] [at e-u] erklære/kende (ngn) skyldig (i ngt) declare (sby) guilty (of sth.)

 ● bera skǫr afgive kendelse (cf. ámǽlisskǫr sb. f.) deliver a verdict

 ● bera vitni [■ / um e-t] [e-m/sér] aflægge vidnesbyrd (om ngt) (til fordel for ngn), bevidne bear witness (about sth.) (in favour of sby), testify

 ● ‖ impers.: berr [e-t] der afgives kendelse (om ngt) a verdict is delivered (about sth.)

 ● berr raunir [■] erfaringen viser experience shows

 ● berr vitni [um ■] det bevidnes it is witnessed

38) [til e-s] underkaste sig prøve (for at demonstrere/bevise ngt) (cf. def. 1: bera járn) undergo an ordeal (to demonstrate/prove sth.)

39) [e-n] [e-t / um e-t / fyrir e-t / e-u] klage (over ngt), beskylde/anklage (ngn) (for ngt, i sag) complain (about sth.), accuse/charge (sby) (of sth., in a case)

 ● bera sǫkum [e-n] rette beskyldning (mod ngn) accuse (sby)

 ● ‖ præt. part.: borinn máli (uretmæssigt) beskyldt i en sag (unrightfully) accused in a case

B. bera + præp./adv.

á: bera á

1) [!] [e-t] [fyrir e-n] servere serve

2) [e-n] [e-t] skænke for pour out for

3) [e-t] [e-t] strø på, øse/hælde på sprinkle, pour onto

4) [!] komme gødning på marken (cf. Jakob Benediktsson 1961 [KLNM 6], 23-24) spread manure

5) [e-n] [e-t] overøse (ngn) (med penge, etc.), ødsle på heap/squander (money, etc.) on (sby)

6) [■] [e-t] (om metalarbejde) beslå el. indlægge (of metal work) mount or inlay

7) [e-t] [e-t] smøre, bestryge rub on, smear

8)
 ● bera klǽði á vápn kaste stof over våben (med henblik på uskadeliggørelse, cf. Heinzel 1881 147) throw a piece of fabric over weapons (to render them harmless)

9) [sik] [e-t] tage over (sig), dække (sig) med cover (oneself) with

10) [e-n/sik] [e-t] iføre (sig), udstyre/smykke (ngn/sig) med clothe (oneself), equip/decorate (sby/oneself) with

11) [e-t] [e-t] binde om, binde fast til tie around, tie to

12)
 ● bera mál á [!] tage mål measure

13) [e-t] [e-t] føre (ngt) hen til (og støde ind i, og stikke ind i) (ngt) bring (sth.) up to (and ram into, and stick into) (sth.)

 ● bera vápn/... á [e-n] angribe med våben attack with weapons

14)
 ● ‖ impers.: berr á [e-t] [■] (ngt) føres/kommer imod (ngt), (ngt) driver i land (sth.) moves against (sth.), (sth.) is washed ashore

 ● berr á land [e-t] (ngt) driver i land (sth.) is driven ashore

15)
 ● ‖ impers.: berr á [e-t] [e-t] [af e-u] (skygge) falder på (ngt) (fra ngt) (a shadow) falls on (sth.) (from sth.)

16)
 ● ‖ impers.: berr á [e-n] [e-t] (ngt) træffer sig, (ngt) rammer (ngn) (sth.) comes about, (sth.) befalls (sby)

17)
 ● ‖ impers.: berr raun/raunir á [!] [e-m] erfaringen viser (om ngn) experience proves correct (of sby)

18) [e-t] indtræffe (i løbet af en tid), (om dato, etc.) falde på (tidspunkt) happen (during), (of date, etc.) fall on (a specific point in time)

 ● ‖ impers.: berr á [e-t] [e-t] (dato, etc.) falder på (tidspunkt) (date, etc.) falls on (a specific point in time)

19) [e-t] tilkomme, svare til be due to, correspond to

20) [e-n] [e-t] (verbalt) overøse (ngn) (med ngt), “smøre” (verbally) lavish (sth.) on (sby), “lay on thick”

21)
 ● bera vísdóm á [e-t] udtale sig med sikkerhed om pronounce with certainty (about sth.)

22)
 ● ‖ impers.: berr á góma [e-t] [e-jum] (ngt) kommer på tale (for ngn) (sth.) occurs to (sby) to say

23) [!] afgive kendelse imod (ngn) deliver a verdict against (sby)

 ● bera annat tveggja á eða af [!] afgive kendelse enten imod eller for, kende enten skyldig eller ikke skyldig (ved nævningekendelse) deliver a verdict either against or for, declare guilty or not guilty (in a panel verdict)

 ● bera kvið/kviðu á [e-n] [um e-t] afgive kendelse imod (ngn), erklære/kende (ngn) skyldig (i ngt) ved nævningekendelse deliver a verdict against (sby), declare (sby) guilty of (sth.) in a panel verdict

 ● bera kvið annat tveggja á eða af [!] afgive kendelse enten imod eller for, kende enten skyldig eller ikke skyldig ved nævningekendelse deliver a verdict either against or for, deliver a verdict of guilty or not guilty in a panel verdict

 ● kviðr berr á [e-n] [e-t / um e-t] der afgives kendelse (om ngt) imod (ngn) (ved nævningeret/jury) a verdict is delivered (about sth.) against (sby) (by a panel)

24) [e-n] [e-t] beskylde/anklage (ngn) (for ngt) charge (sby) (with sth.), accuse (sby) (of sth.)

 ● bera á brýnn [e-t] [e-m] anklage, bebrejde accuse, reproach

 ● bera á hǫnd/hendr [■] [e-m] bebrejde, beskylde, anklage reproach, accuse

 ● bera sakir á [e-n] [um e-t] rette beskyldning mod (ngn) (for ngt) charge (sby) with (sth.)

 ● ‖ impers.: berr á [!] [e-jum] ?der er uenighed (folk imellem) ?there is a disagreement (between people)

25) [sik] [e-t] vedkende (sig), påtage (sig) skyld for (ngt) confess to (sth.), take responsibility for (sth.)

 ● bera sǫk á baki være skyldig be guilty

26) [e-t] [e-t] gøre fordring (‘jarðarsókn’/‘jarðarbrigð’) i (jordejendom) lodge a claim (‘jarðarsókn’/‘jarðarbrigð’) to (property)

af: bera af

1) [e-u] [e-t] bære/føre bort, fjerne fra carry away, remove from

 ● bera af skipi [e-t] losse (skib) unload (a ship)

2) [e-u/e-m] [e-t/e-n] få til at glide/ryge væk fra (ngn/ngt), fjerne strike off, lift off, remove from (sby/sth.)

 ● ‖ impers.: berr af [e-m/e-u] [e-t] (ngt) glider væk fra (ngn/ngt), (vand) viger (sth.) slides/slips off (sth./sby), (water) recedes

3) [sér/e-m] [e-t] afparere (slag, etc.) parry (a blow, etc.)

4)
 ● ‖ impers.: berr af [e-m] [e-t] (ngn) er beskyttet (for vejr og vind), der er læ (sby) is protected (from the weather), there is shelter

5) [sér] [e-t] aflægge/afryste (følelse, smerte, etc.), komme sig (over ngt), komme ud af (situation) shake off (feeling, pain, etc.), recover (from sth.), come off unscathed

 ● ‖ impers.: berr af [!] (vanskelig situation) klares, der opnås (godt) resultat (a difficult situation) is succesfully tackled, a (good) result is obtained

6) [e-m/e-u] [e-t / um e-t / at e-u] være iøjnefaldende/imponerende, udmærke sig, overgå (ngn/ngt) (mht. ngt), besejre be outstanding/impressive, surpass/outdo (sby/sth.) (with regard to sth.), defeat

 ● ‖ impers.: berr af [!] (ngt) afviger (sth.) deviates

7)
 ● bera banaorð/banorð af [e-m/e-u] blive (ngns) banemand, dræbe be the slayer (of sby), kill

 ● bera sigr af [e-m] besejre defeat

8) [e-m] [e-t] [með e-u] fratage (ved kendelse), frakende take away (by verdict)

9) [e-m] [e-t] afgive kendelse til fordel for (ngn), frikende (ngn) (for ngt) deliver a verdict favourable to (sby), clear (sby) of (sth.)

 ● bera annat tveggja af eða á [!] afgive kendelse enten for eller imod, aflægge vidnesbyrd enten for eller imod deliver a verdict either for or against, testify either for or against

 ● bera kvið af [e-m] afgive kendelse til fordel for (ngn), få (ngn) frikendt ved nævningeret/jury deliver a verdict favourable to (sby), clear (sby) of (sth.) with a panel verdict

 ● kviðr berr af [e-m] (ngn) frikendes (ved kendelse afgivet af nævningeret/jury) (sby) is cleared (by a panel verdict)

 ● ‖ impers.: berr af [e-m] [e-t] (ngn) frikendes (for ngt) (sby) is acquitted (of sth.)

10) [sér] [e-t] fralægge (sig) (delagtighed i ngt), afvise (beskyldning) deny/disclaim (participation in sth.), refute (a charge)

 ● bera hvárki af sér né á sik [e-t] hverken frakende sig eller vedkende sig (skyld for ngt) declare oneself neither responsible nor not responsible (for sth.)

aftr: bera aftr

1) [e-t] føre/bringe tilbage, få til gengæld return, bring back, get in return

2) [e-t] [til e-rs] melde tilbage report back

at: bera at

1) [e-u] føre hen imod og støde ind i bear against and ram into

 ● bera eld at [e-u] sætte ild til set fire to

 ● bera lykil at [e-u] stikke nøgle i (ngt) put a key into (sth.)

 ● bera skjǫldu at [e-m] omringe og trænge med skjolde surround and force to submission with shields

2)
 ● bera klǽði at [e-m] kaste stof imod (ngn) (cf. bera klǽði á vápn) throw a piece of fabric at (sby)

3) [e-m] [e-t] lægge omkring wrap around

 ● bera bǫnd/fjǫtur at [e-u/e-m] binde, lægge i lænker tie up, put in irons

4)
 ● bera hendr at [■] bruge hænderne til, lægge hænder til (ngt forbryderisk) put (one’s) hands (to a misdeed)

5)
 ● bera skyndi at [!] [um e-t] fremskynde (ngt) hurry (sth.) up

6)
 ● ‖ impers.: berr at [e-u/e-m] [e-t/e-n] (ngt/ngn) føres/kommer hen til (ngt), (ngn) nærmer sig, (ngt) rammer (ngn) (sth./sby) is carried towards (sth.), (sby) approaches, (sth.) hits (sby)

 ● berr eigi at einum brunni (cf. HHOrðt 90-91) (ngt) er mystisk (sth.) is strange

 ● berr at fram [e-n] (ngn) kommer fremad, (ngn) når frem (sby) moves forward, (sby) arrives

7)
 ● ‖ impers.: berr at [e-u] [e-t] (lys) lyser hen mod/til (ngt) (light) carries/shines as far as (sth.)

8) [!] indtræffe, finde sted happen, occur

 ● ‖ impers.: berr at [e-m] [e-t] [um e-t] (ngt) tildrager sig (mht. ngt), (ngt) finder sted, (ngt) indtræffer (for ngn), (ngt) går (på en vis måde) (for ngn) (sth.) comes about (with regard to sth.), (sth.) happens (to sby), (sth.) goes (in a certain way) (for sby)

 ● berr bráðan/bráðum at [!] [e-n/e-t / um e-t] (ngn) kommer hurtigt, (ngt) sker pludseligt (sby) comes quickly, (sth.) suddenly happens

 ● berr at hendi/hǫndum [e-t] [e-m] (ngt) tilfalder (ngn), (ngt) hænder (sth.) befalls (sby), (sth.) happens

9)
 ● ‖ impers.: berr at orðum [e-jum] (nogle) kommer op at skændes (people) get into a quarrel

10) [e-m] [e-t] fortælle give a report

 ● bera at eyrum [e-t] [e-m] bringe (ngn) (ngt) for øre, lade høre bring (sth.) to (sby’s) ears

11) [e-m] [e-t] bebrejde, beskylde reproach, accuse

 ● bera kennsl at [e-m] rette beskyldninger/anklager mod (ngn) bring accusations/charges against (sby)

braut: bera (í) braut

[e-t/e-n / ?e-u] tage/føre bort, fjerne take away, remove

 ● ‖ impers.: berr braut [e-n] (ngn) fjerner sig (sby) takes himself off

eftir: bera eftir

1) [sér] (oftest iron.) slæbe rundt på (usually iron.) carry/drag around/along (with one)

2) [!] [■] (iron.) (om ngt legemligt) gå omkring med, slæbe rundt på (iron.) (of part of one’s body) go around with

3)
 ● ‖ impers.: berr eftir [!] [e-n] (ngn) indhenter (ngn) (sby) catches up with (sby)

frá: bera frá

1) [e-u] tage (foder) væk fra (dyr) take (fodder) away from (an animal)

2) [sér] [e-t] føre (ngt) ud/væk fra (sig) move (sth.) to one side

3)
 ● ‖ impers.: berr frá [!] [e-t] der er en afstand (af en vis størrelse) there is a distance (of a certain size)

4) [e-u/e-m] være påfaldende, afvige fra, overgå be remarkable, differ from, surpass

5) [!] [e-t] rapportere, fortælle videre, berette report, recount

fram: bera fram

1) [e-t] [fyrir e-n] bære frem, lægge frem, fremvise bring forth, lay out on display, show

2) [e-t] bære (mad) frem, servere bring out, serve (food)

3) bære ud (fra bordet) clear (the table)

 ● ‖ impers.: berr fram  1) [e-n] (ngn) føres frem (sby) is moved forward

   2) [e-m] (ngn) har fremgang, (ngn) har “vind i sejlene” (sby) makes good progress

 ● berr fram um [!] [e-n] (ngn) kommer forbi (sby) gets past

 ● berr undan fram [e-n] (ngn) kommer længere frem (sby) gets further ahead

5)
 ● ‖ impers.: berr fram [■] (ngt) rager frem (sth.) projects

 ● berr jafn fram [e-r(pl.)]

6) [e-t] lægge for dagen, udvise (egenskab/adfærd), udføre display (characteristic, type of behaviour), carry out, accomplish

 ● bera um fram [e-n] [e-t] overgå (ngn) (mht. ngt) surpass (sby) (with regard to sth.)

7) [e-t] avle, frembringe bring forth, produce

8) [e-t] [fyrir e-n] fremføre, udtale, fremlægge, forkynde recite, deliver, pronounce, recount, proclaim

9) [e-t] fremlægge (dokument/bog) (konkret og/el. ved oplæsning) present (document/book) (literally and/or by reading aloud)

10) [e-t] (jur.) fremlægge, fremføre (jur.) present

 ● bera fram vitni aflægge vidnesbyrd, fremføre vidner present testimony, bring witnesses

 ● bera fram vitnisburð aflægge vidnesbyrd bring testimony

fyrir: bera fyrir

1) [e-n] [e-t] servere (mad) (for ngn), bringe (foder) for (dyr) serve (food) (for sby), give (an animal) fodder

2) [e-t] [e-t] anbringe (ngt) foran (ngt), blokere (ngt) (med ngt) put (sth.) up against (sth.), block (sth.) with (sth.)

 ● ‖ impers.: berr fyrir [e-t] [e-t] (ngt) ligger i vejen, (ngt) blokerer for udsigten (til ngt) (sth.) lies in between, (sth.) blocks the view (of sth.)

3) [sik] [e-t] anbringe (ngt) foran (sig) (til modværge) put (sth.) in front of (oneself) (in defence)

4) [e-n] [e-t] vise show

 ● ‖ impers.: berr fyrir [e-t] [e-t] [e-m] (ngt) viser sig foran (ngt), (ngn) ser (ngt) (sth.) looms in front of (sth.), (sby) sees (sth.)

 ● berr fyrir augu [e-t/e-n] [e-m] (ngt/ngn) viser sig for (ngns) øjne, (ngn) ser (ngt/ngn) (sth./sby) appears before (sby’s) eyes, (sby) sees (sth./sby)

5)
 ● ‖ impers.: berr fyrir [e-n] [e-t] (ngt) viser sig for (ngn) (i drøm el. syn), (ngn) drømmer (ngt), (ngn) ser (ngt) (i et syn), (ngt) varsler (ngt) for (ngn) (sth.) appears to (sby) (in a dream or vision), (sby) dreams (sth.), (sby) sees (sth.) (in a vision), (sth.) forebodes (sth.) for (sby)

 ● berr draum/sýn ... fyrir [e-n] (ngn) har en drøm/vision... (sby) has a dream/vision...

6)
 ● ‖ impers.: berr fyrir eyru [e-t] [e-m] (ngt) lyder for (ngns) øren, (ngn) hører (ngt) (sth.) sounds in (sby’s) ears, (sby) hears (sth.)

7) [sik] [■] finde på (idet ngt falder en ind) let (sth.) occur to (one) (as an idea)

8) [!] [e-t] udmærke sig (ved ngt) be preeminent (in sth.)

9)
 ● bera fyrir brjósti [e-n] være gravid (med ngn) bear (a child) in one’s womb

10) [e-n] [e-t] forelægge (ofte sag der kræver stillingtagen) for (ngn), fremføre over for (ngn) put to, broach (often a problematic issue) to (sby), make known (to sby)

hjá: bera hjá

1) [!] [e-t] lægge ved, stille ved siden af (til sammenligning) lay alongside, place alongside (by way of contrast)

2)
 ● ‖ impers.: berr (fram) hjá [e-m/e-u] [e-n/e-t] (ngn/ngt) kommer forbi (ngn/ngt) (sby/sth.) passes by (sby/sth.)

í: bera í

1) [e-t] [e-t] [sér] anbringe/komme/dyppe (ngt) i (ngt), gnide/smøre i put in/on, dip (sth.) in (sth.), rub/smear

 ● ‖ impers.: berr í [e-t] [e-t] (ngt) kommer i (ngt) (sth.) gets into (sth.)

2)
 ● bera í átt [e-n] indlemme i slægt incorporate in a family

3)
 ● ‖ impers.: berr í bǿtr [e-t] [e-m] (ngt) råder bod (på ngt) (for ngn) (sth.) makes amends (for sth.) (to sby)

4) [!] gå til angreb attack, enter the fray

5)
 ● ‖ impers.: berr í [e-t] [e-t] (ngt) ses i/gennem (ngt), (lys) lyser på, (lys) oplyser, (skygge) falder på (sth.) is seen in/through (sth.), (light) shines on, (light) lights up, (a shadow) falls on

 ● berr í sjón [e-n] [við e-n] (ngn) viser sig for (ngns) øjne (sby) appears before (sby’s) eyes

6)
 ● ‖ impers.: berr í draum [e-n/■(e-t)] [e-m] (ngn/ngt) viser sig i drømme (for ngn), (ngn) drømmer (ngt) (sby/sth.) appears in a dream (to sby), (sby) dreams (sth.)