Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

3at præp.

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

I. + dat. A. (loc. mobil.)

1) hen imod, mod, til against, towards, at, to

 ● at fram hen mod/til down along, towards

2) hen ad, ad along

3) (betegnende retning) med, efter (indicating direction) with

4) gennem through

I. + dat. B. (loc. stat.)

1) ved, i, på at, in

 ● sitja/vera at stóli beklæde et embede, være ved magten hold a position of authority, be in power

2) (med retningsangivende adv. with adv. denoting direction)
 ● innan at inden for inside, on the inside of

 ● norðan/... at nord/... for north/... of

 ● utan at uden for, uden om outside, on the outside of

3) (som del af stednavn, især gårdnavn, oftest i forb. m. vb. kalla, heita, nefna as part of a place-name, esp. farm names, usually in conn. with vb. kalla, heita, nefna)

4) (i forb. m. begivenhed, sammenkomst, ting) ved, på (in conn. with an event, gathering, meeting) at, in connection with, on the occasion of

 ● at lǫgbergi på ‘lǫgberg’ (lovklippen på det isl. alting) at the ‘lǫgberg’ (law rock at the Icelandic Althing)

5) (stammende/kommende) fra, af (indicating where sby comes from) from

6) (betegnende herredømme) over, af (denoting dominion) over, of

7) (angivende legemsdel, hvorved ngt/ngn trækkes/føres) ved (denoting the part of the body by which sth./sby is gripped and tugged) by

I. + dat. C. (temp.)

1) til, om, ved at, in (e.g. in the autumn/...)

     (at + adj. svarende til adv. at + adj. as equivalent of adv.):

     (at + sb./pron. + præs. part.):

     (at + sb./pron. + præt. part.):

     (at (+ svá) + præt. part.):

 ● at ári/... til næste år/... next year/...

 ● at fornu ok nýju før og nu, traditionen tro both in times of old and in the present

 ● at ǫðru hverju fra tid til anden from time to time

2) (i forb. m. alder) ved (in conn. with age) at

3) (i forb. m. tidspunkt som nærmer sig) hen imod, til (in conn. with an approaching point in time) towards

4) (i forb. m. resterende del af periode in conn. with the remaining part of a period of time)

5) efter after

 ● at því derefter, så thereupon, after that

6) (betegnende sekvens/kontinuitet) (den ene ... / det ene ...) efter (den anden ... / det andet ...) (denoting sequence/continuity) one after the other

I. + dat. D. (div.)

1) hos, ved from, in (the person of sby)

2) (i forb. m. beskæftigelse, etc.) ved, i gang med, etc. (in conn. with activity, etc.) engaged on, at, etc.

3) med hensyn til, hvad angår with respect to, by (e.g. by sight, by trade, etc.)

 ● vel at sér (gǫrr) dygtig, initiativrig, i god form highly accomplished, full of initiative, in fine fettle

4) på (et sprog) in (a language)

5) i vejen med (ngn), galt med (ngn) wrong with (sby), troubling to (sby)

6) i overensstemmelse med, efter, ifølge in accordance with, according to

     (at + adj. svarende til adv. at + adj. as equivalent of adv.):

 ● at því er/sem efter hvad, således som according to, in accordance with

7) (betegnende det, som ngt skal regnes for el. hvortil ngt skal tjene) som, til (denoting what sth. is intended as or what sth. is to be used as) as

8) (angivende værdi) for, svarende til (indicating value) for, equivalent to

9) (angivende omstændigheder, vilkår, måde, etc.) ved, under ... omstændigheder, på ... vilkår, på ... måde (indicating the circumstances under which sth. happens, indicating the manner in which sth. is done, etc.) at, on, as, in

     (at + adj./pron. svarende til adv. at + adj./pron. as equivalent of adv.):

 ● at því/þessu

 ● at því at således at, så vidt ... at such that, in such a way that

10) i forhold til, i henseende til with respect to

 ● at því sem i forhold til, i forhold til hvordan by comparison with, in relation to how

 ● at manni/...  1) for mandfolk at regne, mandig (cf. Nygaard 1905, 131) as a man should be, masculine

 ● at manni/...  2) (svarende til gen., cf. Nygaard 1905, 138 equivalent of gen.)

12) på grund af because of

13) (instrum.) ved hjælp af (instrum.) with the help of

14) (betegnende overgang fra en tilstand til en anden) til (denoting transition from one state to another) to (often redundant in English)

15) foranledigende, førende til being the cause of, occasioning

16) med henblik på, for at (få fat i ngt) with a view to, in order to (obtain sth.)

17) (betegnende formål el. resultat) til, etc. (indicating purpose or result) to, etc.

18) (i forb. m. målet for en fjendtlig handling) imod (in conn. with the object of a hostile action) against

19) (betegnende samhørighed, at + styrelse ofte svarende til gen.) til, tilhørende, forbundet med (indicating affiliation/derivation, at + noun often the equivalent of a genitive construction) of, to, at

II. + acc. A. (loc. mobil.)

mod, hen imod, til against, to

II. + acc. B. (temp.)

efter (person der er død el. borte), ved tab af (ngn) after (sby who is dead or gone), in the loss of (sby)

     (at + sb./pron. + præt. part.):

II. + acc. C. (div.)

1) til towards

2) (betegnende beskaffenhed indicating nature/character)
 ● at mann for mandfolk at regne, mandig to be counted as a man, masculine

III. i forb. m. gen.

1)
 ● ganga at staðar søge et sted (for at forrette sin nødtørft) find a place (to relieve oneself)

2) (ellipt.; at e-rs = at e-rs húsi el. lign., cf. Nygaard 1905, 129 in conn. with ellipt. gen., at e-rs húsi or similar)

3) (ellipt.) ved (ellipt.) at

4) (betegnende beskaffenhed indicating nature/character)
 ● at manna for mandfolk at regne, mandig (cf. Nygaard 1905, 131) to be counted as a man, masculine

IV. adverbial. A. (loc. mobil.)

1) derhen, frem thereto, forward

 ● at fram  1) frem til up to

 ● at fram  2) fremad, frem forward

2) ind (mod land) in (towards the shore)

 ● at upp ind mod land, op på land ashore, onto land

3) (m. kvalificerende adv.) fra (with qualifying adv.) from

 ● at austan/... østfra/... from the east/...

 ● hvaðan at hvorfra where from, whence

IV. adverbial. B. (loc. stat.)

1) derved, derpå thereon

2) (med retningsangivende adv. with adv. indicating direction)
 ● neðan/... at nedenfor/... below/...

IV. adverbial. C. (div.)

1) på færde, i gang in action, engaged (on sth.)

2) (foran compar.) derved, af den grund, så meget desto (before a compar.) thereby, for that reason, so much the more

     (ved compar. betegnende meget høj grad; spec. i lovtekster) af den grund (el. blot forstærkende i forh. til compar.) (with compar. indicating an extreme degree of sth.; spec. in legal texts) thereby (or simply as an intensifier of compar.):

 ● at ... at derved ... at, fordi, (efter nægtelse) selv om, så meget desto ... som, (ved compar. betegnende meget høj grad) så sandelig ... når for that reason ... that, because, (after negation) even though, so much (more ...) ... on account of ..., (with comparative indicating an extreme degree of sth.) especially ...

 ● at ... er/sem så meget desto ... som so much ... since

 ● at ... þó at derved ... selv om, selv om, derved ... at thereby ... even though, even though, thereby ... that

 ● at ... því at så meget desto ... som so much the (more ...) that

 ● þess at så meget desto so much

 ● þess at ... er/sem så meget desto ... som so much ... as

 ● því at så meget desto so much

 ● at heldr hellere, derimod preferably, on the contrary

 ● at heldr ... at så meget mere ... som, (m. nægtelse i eftersætningen) lige så lidt ... som so much the more ... that, (with negation in the consecutive clause) just as little ... as

 ● eigi at heldr  1) alligevel ikke nonetheless not

 ● eigi at heldr  2) ikke mindre, i høj grad in no less degree

 ● þó at heldr alligevel nonetheless

 ● eigi at minnr/minna ikke desto mindre nonetheless

 ● eigi at minna ... at selv når even when

 ● at síðr ... at så meget desto mindre ... som, så sandelig ikke ... idet, (m. nægtelse i eftersætningen) lige så lidt ... som so much the less ... that/since, certainly not ... in that, (with negation in the consecutive clause) just as little ... as

 ● eigi/aldri at síðr ikke desto mindre nonetheless

 ● eigi/aldri at síðr ... (þó) at ikke desto mindre ... selv om still ... even though

Form.: at (656); ad (31); ath (16); At (10); (6); att (5); aat (3); Ad (1); af (1); át (1); at (1);

Gloss.: ClV; Suppl2 præp. & conjunc.; Fr; Hertzb; HertzbTill; Suppl4præp. & inf. & conjunc.; Anm; Rím; LP; Med ad; AH præp. & adv.; AJ; deVr ²,³at; Fr4; NO præp. & adv.; ÁBlM ¹að, ⁴at; Bl ¹að

Litt.: Jacobsen 1980 [Gripla 4] ; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 44

Genre. (expected): religious works [rel]: 156 (193); family sagas [isl]: 136 (87); historical works [his]: 128 (126); contemporary sagas [bis]: 85 (53); legal works [jur]: 73 (69); romances [rom]: 58 (75); charters [dip]: 34 (56); legendary sagas [fas]: 27 (31); learned works [div]: 24 (22); þættir [tot]: 10 (16);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk