Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

3at præp.

I. + dat. A. (loc. mobil.)

1) hen imod, mod, til ‖ against, towards, at, to
 ● at fram hen mod/til ‖ down along, towards
2) hen ad, ad ‖ along
3) (betegnende retning) med, efter ‖ (indicating direction) with
4) gennem ‖ through

I. + dat. B. (loc. stat.)

1) ved, i, på ‖ at, in
 ● sitja/vera at stóli beklæde et embede, være ved magten ‖ hold a position of authority, be in power
2)
 ● innan at inden for ‖ inside, on the inside of
 ● norðan/... at nord/... for ‖ north/... of
 ● utan at uden for, uden om ‖ outside, on the outside of
3) (som del af stednavn, især gårdnavn, oftest i forb. m. vb. kalla, heita, nefna ‖ as part of a place-name, esp. farm names, usually in conn. with vb. kalla, heita, nefna)
4) (i forb. m. begivenhed, sammenkomst, ting) ved, på ‖ (in conn. with an event, gathering, meeting) at, in connection with, on the occasion of
 ● at lǫgbergi på ‘lǫgberg’ (lovklippen på det isl. alting) ‖ at the ‘lǫgberg’ (law rock at the Icelandic Althing)
5) (stammende/kommende) fra, af ‖ (indicating where sby comes from) from
6) (betegnende herredømme) over, af ‖ (denoting dominion) over, of
7) (angivende legemsdel, hvorved ngt/ngn trækkes/føres) ved ‖ (denoting the part of the body by which sth./sby is gripped and tugged) by

I. + dat. C. (temp.)

1) til, om, ved ‖ at, in (e.g. in the autumn/...)
   ‖  (at + adj. svarende til adv.at + adj. as equivalent of adv.):
   ‖  (at + sb./pron. + præs. part.):
   ‖  (at + sb./pron. + præt. part.):
   ‖  (at (+ svá) + præt. part.):
 ● at ári/... til næste år/... ‖ next year/...
 ● at fornu ok nýju før og nu, traditionen tro ‖ both in times of old and in the present
 ● at ǫðru hverju fra tid til anden ‖ from time to time
2) (i forb. m. alder) ved ‖ (in conn. with age) at
3) (i forb. m. tidspunkt som nærmer sig) hen imod, til ‖ (in conn. with an approaching point in time) towards
4) (i forb. m. resterende del af periode ‖ in conn. with the remaining part of a period of time)
5) efter ‖ after
 ● at því derefter, så ‖ thereupon, after that
6) (betegnende sekvens/kontinuitet) (den ene ... / det ene ...) efter (den anden ... / det andet ...) ‖ (denoting sequence/continuity) one after the other

I. + dat. D. (div.)

1) hos, ved ‖ from, in (the person of sby)
2) (i forb. m. beskæftigelse, etc.) ved, i gang med, etc. ‖ (in conn. with activity, etc.) engaged on, at, etc.
3) med hensyn til, hvad angår ‖ with respect to, by (e.g. by sight, by trade, etc.)
 ● vel at sér (gǫrr) dygtig, initiativrig, i god form ‖ highly accomplished, full of initiative, in fine fettle
4) på (et sprog) ‖ in (a language)
5) i vejen med (ngn), galt med (ngn) ‖ wrong with (sby), troubling to (sby)
6) i overensstemmelse med, efter, ifølge ‖ in accordance with, according to
   ‖  (at + adj. svarende til adv.at + adj. as equivalent of adv.):
 ● at því er/sem efter hvad, således som ‖ according to, in accordance with
7) (betegnende det, som ngt skal regnes for el. hvortil ngt skal tjene) som, til ‖ (denoting what sth. is intended as or what sth. is to be used as) as
8) (angivende værdi) for, svarende til ‖ (indicating value) for, equivalent to
9) (angivende omstændigheder, vilkår, måde, etc.) ved, under ... omstændigheder, på ... vilkår, på ... måde ‖ (indicating the circumstances under which sth. happens, indicating the manner in which sth. is done, etc.) at, on, as, in
   ‖  (at + adj./pron. svarende til adv.at + adj./pron. as equivalent of adv.):
 ● at því/þessu
 ● at því at således at, så vidt ... at ‖ such that, in such a way that
10) i forhold til, i henseende til ‖ with respect to
 ● at því sem i forhold til, i forhold til hvordan ‖ by comparison with, in relation to how
  1 for mandfolk at regne, mandig (cf. Nygaard 1905, 131) ‖ as a man should be, masculine
  2 (svarende til gen., cf. Nygaard 1905, 138 ‖ equivalent of gen.)
12) på grund af ‖ because of
13) (instrum.) ved hjælp af ‖ (instrum.) with the help of
14) (betegnende overgang fra en tilstand til en anden) til ‖ (denoting transition from one state to another) to (often redundant in English)
15) foranledigende, førende til ‖ being the cause of, occasioning
16) med henblik på, for at (få fat i ngt) ‖ with a view to, in order to (obtain sth.)
17) (betegnende formål el. resultat) til, etc. ‖ (indicating purpose or result) to, etc.
18) (i forb. m. målet for en fjendtlig handling) imod ‖ (in conn. with the object of a hostile action) against
19) (betegnende samhørighed, at + styrelse ofte svarende til gen.) til, tilhørende, forbundet med ‖ (indicating affiliation/derivation, at + noun often the equivalent of a genitive construction) of, to, at

II. + acc. A. (loc. mobil.)

mod, hen imod, til ‖ against, to

II. + acc. B. (temp.)

efter (person der er død el. borte), ved tab af (ngn) ‖ after (sby who is dead or gone), in the loss of (sby)
   ‖  (at + sb./pron. + præt. part.):

II. + acc. C. (div.)

1) til ‖ towards
2)
 ● at mann for mandfolk at regne, mandig ‖ to be counted as a man, masculine

III. i forb. m. gen.

1)
 ● ganga at staðar søge et sted (for at forrette sin nødtørft) ‖ find a place (to relieve oneself)
2) (ellipt.; at e-rs = at e-rs húsi el. lign., cf. Nygaard 1905, 129 ‖ in conn. with ellipt. gen., at e-rs húsi or similar)
3) (ellipt.) ved ‖ (ellipt.) at
4)
 ● at manna for mandfolk at regne, mandig (cf. Nygaard 1905, 131) ‖ to be counted as a man, masculine

IV. adverbial. A. (loc. mobil.)

1) derhen, frem ‖ thereto, forward
  1 frem til ‖ up to
  2 fremad, frem ‖ forward
2) ind (mod land) ‖ in (towards the shore)
 ● at upp ind mod land, op på land ‖ ashore, onto land
3) (m. kvalificerende adv.) fra ‖ (with qualifying adv.) from
 ● at austan/... østfra/... ‖ from the east/...
 ● hvaðan at hvorfra ‖ where from, whence

IV. adverbial. B. (loc. stat.)

1) derved, derpå ‖ thereon
2)
 ● neðan/... at nedenfor/... ‖ below/...

IV. adverbial. C. (div.)

1) på færde, i gang ‖ in action, engaged (on sth.)
2) (foran compar.) derved, af den grund, så meget desto ‖ (before a compar.) thereby, for that reason, so much the more
   ‖  (ved compar. betegnende meget høj grad; spec. i lovtekster) af den grund (el. blot forstærkende i forh. til compar.) ‖ (with compar. indicating an extreme degree of sth.; spec. in legal texts) thereby (or simply as an intensifier of compar.):
 ● at ... at derved ... at, fordi, (efter nægtelse) selv om, så meget desto ... som, (ved compar. betegnende meget høj grad) så sandelig ... når ‖ for that reason ... that, because, (after negation) even though, so much (more ...) ... on account of ..., (with comparative indicating an extreme degree of sth.) especially ...
 ● at ... er/sem så meget desto ... som ‖ so much ... since
 ● at ... þó at derved ... selv om, selv om, derved ... at ‖ thereby ... even though, even though, thereby ... that
 ● at ... því at så meget desto ... som ‖ so much the (more ...) that
 ● þess at så meget desto ‖ so much
 ● þess at ... er/sem så meget desto ... som ‖ so much ... as
 ● því at så meget desto ‖ so much
 ● at heldr hellere, derimod ‖ preferably, on the contrary
 ● at heldr ... at så meget mere ... som, (m. nægtelse i eftersætningen) lige så lidt ... som ‖ so much the more ... that, (with negation in the consecutive clause) just as little ... as
  1 alligevel ikke ‖ nonetheless not
  2 ikke mindre, i høj grad ‖ in no less degree
 ● þó at heldr alligevel ‖ nonetheless
 ● eigi at minnr/minna ikke desto mindre ‖ nonetheless
 ● eigi at minna ... at selv når ‖ even when
 ● at síðr ... at så meget desto mindre ... som, så sandelig ikke ... idet, (m. nægtelse i eftersætningen) lige så lidt ... som ‖ so much the less ... that/since, certainly not ... in that, (with negation in the consecutive clause) just as little ... as
 ● eigi/aldri at síðr ikke desto mindre ‖ nonetheless
 ● eigi/aldri at síðr ... (þó) at ikke desto mindre ... selv om ‖ still ... even though

Forms: at (656); ad (31); ath (16); At (10); (6); att (5); aat (3); át (1); Ad (1); at (1); af (1);

Gloss.: ClV; Suppl2 præp. & conjunc.; Fr; Hertzb; HertzbTill; Suppl4præp. & inf. & conjunc.; Anm; Rím; LP; Med ad; AH præp. & adv.; AJ; deVr ²˜³at; Fr4; NO præp. & adv.; ÁBlM ¹að, ®at; Bl ¹að

Literature: Jacobsen 1980 [Gripla 4] ; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 44

Genre. (expected): religious works: 156 (193); family sagas: 136 (87); historical works: 128 (126); contemporary sagas: 85 (53); legal works: 73 (69); romances: 58 (75); charters: 34 (56); legendary sagas: 27 (31); learned works: 24 (22); þættir: 10 (16);