Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2eiga, ega vb. [á/eigr (præs. pl. 3. pers. eigu/eiga); átti, áttu; átt]

(cf. eigandi sb. m., -eigandi adj.)

A.

1) [e-t] [at e-u / í e-u] [til e-s] eje, have/få som sin ejendom ‖ own, have/get as one’s property
 ● eiga mikit at sér være velbeslået, eje meget (ɔ: have meget at tabe) ‖ be wealthy, own a great deal (ɔ: have a lot to lose)
 ● ‖ præs. part.: eigandi [e-t]
2) [e-t] eje/besidde (land/rige) ‖ own/possess (land/kingdom)
3) [e-t] eje/indehave (godord) ‖ own/hold (chieftaincy)
4) [e-t] [af e-u] have ejendomsret til (ngt, del af ngt), have ret til (udnyttelse af ngt), have ret til (virksomhed) (cf. Halldór Halldórsson 1986, 180-187) ‖ have property rights to (sth., part of sth.), have the rights to (the use of sth.), have the rights to (an activity)
 ● eiga hǫgg í annars garði (egtl.) have ret til hugst hos en anden (cf. Halldór Halldórsson 1986, 185-186) ‖ (lit.) have felling rights on another person’s property
5) [e-n] (seksuelt) besidde, eje/have (frille, fæstemø, ægtefælle), være gift med, gifte sig med ‖ (sexually) possess, possess/have (a mistress, betrothed, marriage partner), be married to, marry
 ● eiga at bónda [e-n]
 ● eiga at konu [e-a] [sér]
 ● ganga (at) eiga [e-n] gifte sig med ‖ marry
6) [e-n] [með e-rri / við e-rri] eje/have (træl, barn, slægtning) ‖ own/have (a slave, child, relative)
 ● eiga at mág [e-n]
7) [e-n] [við e-a / sín í meðal/millum] få (barn), føde ‖ have (a child), give birth
 ● geta at eiga [e-n] [með e-rri] få (barn) ‖ have (a child)
 ● eiga í vánum [e-n] vente (barn) ‖ expect (a child)
8) [e-n] have knyttet til sig (som ven/undergiven), have/få i sin tjeneste, have ansvar (etc.) for (ngn) ‖ have associated with one (as a friend/subordinate), have in one’s service, receive into one’s service, have responsibility (etc.) for (sby)
9) [e-t] være genstand for dyrkelse ved (kirke/tempel), have (kirke/tempel) tilegnet sig ‖ be the object of worship at (a church/temple), have a church/temple dedicated to one
10) [e-t] være genstand for dyrkelse på (helligdag), have (helligdag) tilegnet sig ‖ be the object of celebration on (a holy day), have a holy day dedicated to one
11) [e-t] være den hvem (ngt) angår, være genstand for (aktion), være aktør i (begivenhed), være hovedperson i (historie), være den hvortil (ngt der siges/drømmes) sigter ‖ be the centre of (an event), be the protagonist of (an event, a story), be the person referred to (in speech or in a dream)
12)
 ● eiga ... enda få en ... afslutning ‖ reach a ... conclusion
 ● ‖ impers.: á ... enda [með e-jum] det ender på en ... måde ‖ it ends in a ... way
  1 [á e-u (etc.)] have hjemme, bo, høre hjemme, råde ‖ have one’s permanent abode (somewhere), live, belong (somewhere), be prevalent
  2 [e-s staðar] bero på (ngt) ‖ be based on (sth.)
 ● eiga stað (om drøm) få udfald ‖ (of a dream) have an outcome
13) [e-t] [í sér] rumme, indeholde ‖ contain
14) [e-t] bære (navn, betegnelse) ‖ have (a name), have (a term) applied to one
15) [e-t] nære (følelse, etc.), udvise (adfærd) ‖ be possessed of (an emotion, etc.), show (mode of behaviour)
16) [e-t] sidde inde med (autoritet), have (magt) ‖ be in a position of (authority), have (power)
 (+ inf.) have autoritet til, “have at” (cf. ODS ⁴have def. 5.4) ‖ have the authority to
17) [e-t] indtage (position/rolle) ‖ occupy (a position/role)
 (+ præt. part.) eiga varit [til e-s] (ved slægtskab) have arvet (visse) egenskaber ‖ (of kinship) have inherited (certain) characteristics
18) [e-t] [við e-n] have (et vist forhold) (til ngn) ‖ have (a certain relationship) (to sby)
 ● eiga gott/illt/mart [við e-n]
19) [e-t] [við e-n] føre (samtale, etc.) (med ngn), holde (møde, etc., gilde) ‖ have (a conversation, etc.), hold (a meeting, etc., feast)
 ● ‖ (+ inf.) eiga at tala/... være i gang med at tale/..., føre samtale/diskussion/... ‖ be talking/..., have a conversation/discussion/...
20) [e-t] [við e-n] foretage (transaktion) (med ngn) ‖ make/strike (a bargain) (with sby)
21) [e-t] [við e-n] have (mellemværende) (med ngn) ‖ have (a difference) (with sby)
22) [e-t] [við e-n / með e-n / móti e-m] holde (dyst), udkæmpe (kamp) (mod ngn) ‖ have (a joust), fight (a battle) (with sby)
23) [e-t] [við e-n] [til e-s] have (ngt) som (nødvendigt) anliggende ‖ have (sth.) as a (necessary) task
 (+ inf.) være nødt til, måtte ‖ have to, must
24) [e-t] [at e-m / hjá e-m / nǽr e-m / undir e-m] (oecon.) have (ngt) til gode (hos ngn), kunne gøre fordring på (ngt) (hos ngn), have krav på (ngt), fortjene ‖ (oecon.) be (sby’s) creditor, have (sth.) owed one (by sby), have a claim to (sth.), deserve
 (+ inf.)
25) [e-t] være berettiget til (ngt), have ret til ‖ be entitled to (sth.), have the right to
 (+ adj. n. sg.)
 (+ inf.) måtte ‖ may, be allowed to
26)
 ● eiga þar sem e-rr er [e-t] have (ngt) velforvaret under ngns bevågenhed, kunne nære tillid til ngn (mht. ngt) ‖ have (sth.) reassuringly placed in sby’s care, be confident in sby (with respect to sth.)
 ● ‖ (+ præt. part.) eiga mǽlt/skilit [e-t] [af e-m / við e-n / með sér] have (ngt) fastsat, have fast aftale (om ngt) ‖ have (sth.) stipulated, have a fixed agreement (about sth.)
27) [e-t] have (ngt) som mulighed ‖ have (sth.) as a possibility/chance
 (+ inf.) kunne ‖ be able to
 (+ præt. part.) kunne (få gjort ngt) ‖ be able to (get sth. done)
28) [e-t] komme ud for, være udsat for ‖ experience, have (sth.) happen to one, suffer be exposed to
 (+ adj. n. sg.)
 (+ inf.)
29) [e-t] [e-m] skylde (ngn) (ngt), være (ngn) (ngt) skyldig ‖ owe (sby) (sth.), be indebted (to sby) (for sth.)
 ● eiga skuld [e-m]
 (+ inf.) eiga at þakka/... [e-t] [e-m/e-u] have (ngn/ngt) at takke/... (for ngt), skylde tak/... ‖ have (sby) to thank/... (for sth.), owe thanks/...
 (+ præt. part.) eiga varlaunat [e-t] [e-m] skylde (ngn) (ngt) ‖ owe (sby) (sth.), be in debt to
30) [e-t] være forpligtet til (ngt) ‖ have (sth.) as one’s duty
 ● eiga eða mega [e-t]
 (+ inf.) skulle, burde (med rette, så det er passende) ‖ shall, must, ought to (by right, as appropriate)
 ● eiga at gera/... [e-t] have (ngt) at bestille ‖ have (sth.) to do
 ● eiga ok/eða mega [■]
 ● ‖ impers.: á (+ inf.) (ngt) skal/bør (gøres), det skal/bør (være på en vis måde), (ngt) bør sig ‖ (sth.) shall/must/ought (be done), it shall/must/ought to be (in a certain way), as (sth.) should
31) [e-t] have ansvar for (ngt), (spec.) varetage tjeneste ved (kirke/alter) ‖ be responsible for (sth.), (spec.) be responsible for service at (church/chantry)
 (+ inf.) stå for ‖ be responsible for
32) [e-t] (jur.) have ret til (at føre proces), have ansvar for (proces el. del af proces), være den hvem (ngt) påhviler, føre (sag) ‖ (jur.) have the right to (prosecute a case), be responsible for (a lawsuit or part of a suit), be the person with whom (sth./a case) lies, prosecute (a case)
 (+ inf.)
33) [e-t] [til e-s] (mht. tid/sted) have til rådighed, have foran sig, have tilbage ‖ (with relation to time/space) have at one’s disposal, have before one, have left
 (+ adj. n. sg.)
34)
 (+ inf.) kunne, skulle, komme til at, få at ‖ shall, be able to, have to, have the opportunity to
 ● ‖ impers.: á (+ inf.) der skal (gøres ngt) ‖ (sth.) shall (be done)
35) [e-t] stå for tur (mht. ngt) ‖ have one’s turn (in relation to sth.)
36) [e-t] få overtaget, være overlegen (i ngt) ‖ gain the upper hand, be in the lead (of sth.)
37)
 (+ inf.) formodes at, siges at ‖ be supposed to, be reported to

B. eiga + præp./adv.

á: eiga á

[e-u/e-m/sér] [e-t] være berettiget til (bod) for (overgreb/angreb på ngn) ‖ be entitled to (compensation) for (encroachment/assault on sby)

eftir: eiga eftir

1) [sik] [e-t/e-n] efterlade, (ved sin død) efterlade (sig) ‖ leave behind, (after one’s death) leave behind (one)
2) [e-t] have henstående, have tilbage ‖ have left to do, have left

í: eiga í

1) [e-u] [e-t] [með e-m] [at e-u] (sc. hlut?) eje del af (ngt), have andel i (ngt), have ejendomsret til del af (ngt), have ret til (en vis) del af (bod) ‖ own part of (sth.), have a share in (sth.), have property rights to part of (sth.), have rights to (a certain) portion of (compensation)
2) [!] (spec.) have andel i (barn), være faderen ‖ (spec.) have a part in (a child), be the father
3) [■] være forpligtet til at tage del i (ngt) ‖ be obliged to take part in (sth.)
4) [e-t] [e-t] være berettiget til at gøre fordring på (del af) (ejendom), fortjene ‖ be entitled to make a claim on (part of) (a property), deserve
 ● eiga í garð [e-rs] [e-t] [í e-t] have (ngt) til gode hos (ngn) ‖ have (sby) owe one (sth.)

með: eiga með

1) [e-m] [e-t] eje (ngt) i fællesskab med (ngn) ‖ own (sth.) jointly with (sby)
2) [e-m] [e-t] drive (gård) i fællesskab med (ngn) ‖ farm, run (a farm) together with (sby)
3) [e-m] [e-t] dele (ngt) med (ngn) ‖ share (sth.) with (sby)
4) [e-m] [e-t] have (ngt) til fælles med (ngn), høre sammen med ‖ have (sth.) in common with (sby), belong with
5)
 ● ‖ impers.: er at eiga með [e-t] (ngn) har at gøre med (ngt), det drejer sig om ‖ (sby) has to deal with (sth.), it is a case of

saman: eiga saman/samt

1) [e-t/e-n] eje/have (ngt/ngn) i fællesskab ‖ own/have (sth./sby) jointly
2) [e-t] drive (gård) i fællesskab ‖ farm, run (a farm) jointly
3) [e-t] være fælles om (ngt) ‖ share (sth.)
4) [e-t] have/opnå (tilstand) sammen, dele ‖ have/reach (a state) together, share
5) [e-t] have (ngt) til fælles, have samme ... ‖ have (sth.) in common, have the same ...
6) passe sammen ‖ fit together
7) [e-t] [í e-u] have (et vist forhold) til hinanden, have (mellemværende) med hinanden ‖ have (a certain relationship) to one other, have (differences) with each other
 ● eiga gott/illt/mart saman
8) have udestående med hinanden, slås ‖ be at odds with one another, fight one another
9) have med hinanden at gøre (seksuelt), have samleje ‖ have (sexual) dealings with one another, have intercourse

til: eiga til

1) [e-s / ! e-t] eje (ngt), have til rådighed ‖ own (sth.), have at one’s disposal
2) [!] [e-t] have (ngt) som mulighed ‖ have (sth.) as a possibility
3) [e-s] stå over for ‖ have before one
4) [e-s] [e-t] have (ngt) som (nødvendigt) anliggende, have (et vist) ærinde (et sted), skulle (ngt) et sted ‖ have (sth.) as a (necessary) task, have (a certain) errand (somewhere)
 ● ‖ (+ inf.) [!] være/blive nødt til, have lejlighed til ‖ have to, have the opportunity to
5) [e-s] være nødvendigt for (ngt), skulle til for ‖ be necessary for (sth.), be good for

um: eiga um

1) [e-t / ! við e-n/e-t] have med (ngn/ngt) at gøre, stå over for (ngn/ngt), være involveret i (ngt) ‖ have to deal with (sby/sth.), be involved in (sth.)
 ● eiga fátt um [!] [við e-n]
 ● eiga at vera um [e-t] have (ngt) med (ngt) at gøre, være involveret i (ngt) ‖ have (a part) to play in (sth.), be involved in (sth.)
 ● ‖ impers.: á um, er at eiga um [!] [við e-n] det drejer sig om, (ngn) har at gøre med (ngn), (ngn) står over for (ngn) ‖ it is a case of, (sby) has to deal with (sby)
2) [■] [við e-n] gå ind for (ngt), søge at påvirke (ngn) (til ngt) ‖ go in for/support (sth.), try to persuade (sby) (to do sth.)

undir: eiga undir

1) [e-n] [e-n] have kønslig omgang med (kvinde/mand) idet man snyder (egen ægtefælle) ‖ have sexual relations with (a woman/man) thereby cheating (one’s marriage partner)
2) [e-m/e-u] [e-t / um e-t] lade (ngt) være op til (ngn/ngt), lade (ngn) styre/bestemme (ngt), være afhængig af (ngn/ngt) (mht. ngt) ‖ leave (sth.) up to (sby), let (sby) control/decide (sth.), be dependent on (sby/sth.) (with respect to sth.)
 ● eiga undir sér [e-t] [um e-t / til e-s] [fyrir sakir e-s] være i en magtposition, have herredømme over situationen, kunne styre/bestemme (ngt), råde over (evne) ‖ occupy a powerful position, be in a determining position, be in a position to control/decide (sth.), be possessed of (an ability)
 ● eiga kost/... undir sér [■] have (al) mulighed/... (for ngt) ‖ have (every) possibility/... (of doing sth.)
 ● eiga traust undir [■] stole på (ngn) ‖ trust in (sby)

við: eiga við

1) [e-n] [e-t] eje (ngt) i fællesskab med (ngn) ‖ own (sth.) jointly with (sby)
2) [e-n] [e-t] drive (gård) i fællesskab med (ngn) ‖ farm, run (a farm) together with (sby)
3) [e-n] [e-t] være fælles med (ngn) (om ngt), dele ‖ share (sth.) with (sby)
4) [e-n/e-t] [um e-t] have med (ngn/ngt) at gøre, være i kontakt med, komme i clinch med, kæmpe med ‖ have to do with (sby/sth.), be in contact with, deal with, come to grips with, struggle with
5) [e-n] [með e-u] (om seksuel kontakt ‖ of sexual contact)
6) [!] være passende ‖ be suitable

C. eiga sér

1) [e-t] eje, have som sin ejendom ‖ own, have as one’s property
2) [e-t] drive (gård) ‖ run (a farm)
3) [e-n] eje/have (frille, ægtefælle) ‖ possess/have (a mistress, marriage partner)
4) [e-n] have (barn, slægtning) ‖ have (a child, relative)
5) [e-n] få (barn) ‖ have (a child)
6) [e-n] have knyttet til sig (som undergiven), have i sin tjeneste ‖ have associated with one (as a subordinate), have in one’s service
7) [e-t] have (ngt) som mulighed ‖ have (sth.) as a possibility

D. eigask

1) have/få hinanden (som ægtefæller), være/blive gift ‖ have/get each other (as marriage partners), be/get married
2) have samleje ‖ have intercourse

E. eigask + præp./adv.

með: eigask með

[■] kommunikere med hinanden om (ngt) ‖ communicate with each other about (sth.)

saman: eigask saman

møde hinanden i kamp, slås ‖ join battle, fight

við: eigask við

1) [!] have mellemværende med hinanden, møde hinanden i kamp, slås ‖ have differences with each other, meet each other in battle, fight
2) [!] have med hinanden at gøre seksuelt ‖ have sexual dealings with one other
3) [!] [e-t / e-u(StatJón 176¹⁵)] have (ngt) med hinanden at gøre, have (ordveksling) med hinanden, have (transaktion/mellemværende) med hinanden, have gang i (kamp), udkæmpe (kamp), udveksle (ord, hug) ‖ have (dealings) with one another, have (an exchange of words), be party to (a transaction/disagreement), be engaged in (fighting), carry out (a fight) with each other, exchange (words, blows)
 ● eigask gott/illt/mart/fátt við [!]

Forms: eiga (298); a (153); atti (90); átti (84); á (66); eigu (54); atte (44); ætti (37); átt (35); áttu (34); attu (32); att (31); eigo (26); æiga (24); eigv (23); (18); eigum (17); attv (16); atta (14); eigi (14); æigu (13); eigaz (9); ætte (7); eíga (6); attuz (6); eigha (6); eig (5); eighu (5); atto (5); eigir (5); átte (5); átta (5); eigvm (5); eigur (5); attar (4); eígu (4); æigande (4); aa (4); at (3); eigande (3); attum (3); áttusk (3); eigask (3); Eiga (3); eiguð (3); ꜳ̋ (3); ꜳ̋ (3); ꜳtt (3); ꜳtti (3); eigvt (3); áttuz (3); æíga (3); ætta (3); eigr (3); eigandi (3); æigum (3); attvz (3); attí (3); ati (3); ættiz (2); ættum (2); eigia (2); attvm (2); eigiz (2); ázk (2); eiger (2); æigha (2); ættim (2); eigit (2); etti (2); aatte (2); eigimz (2); atz (2); ættir (2); ato (2); æ̨íga (2); eigvz (2); Átti (2); ǽga (2); ꜳt (1); eighæ (1); aga (1); ate (1); æta (1); egha (1); Atti (1); eigið (1); ei▹ga◃ (1); attust (1); attann (1); æighande (1); eghande (1); áttr (1); ꜳ̈ttar (1); Atte (1); aattv (1); egu (1); eigim (1); eigomz (1); ættisk (1); attuzt (1); eigvmz (1); áatt (1); æígu (1); ẻiga (1); eige (1); Eigaz (1); eigomc (1); ȧttuzt (1); eigut (1); eigumst (1); æ̨igv (1); eigvr (1); ettir (1); éiga (1); Attv (1); atr (1); aáttr (1); áttom (1); eigom (1); ego (1); áá (1); áttv (1); ættizt (1); eigumz (1); azc (1); átzk (1); áttoz (1); eiguz (1); attoz (1); eigazst (1); eígum (1); ätt (1); ęigandi (1); áttar (1); aatti (1); Eig (1); eigimc (1); eigizk (1); æígazst (1); egr (1); Eigi (1); eigʀ (1); eighur (1); A (1); ęiga (1); attom (1); Attuzt (1); eígíz (1); eigist (1); egi (1); æigi (1); Áttu (1); eígo (1); ättu (1); ȧttv (1); atti (1); attost (1); ázt (1); áattuz (1); ættimz (1); Eigur (1); Eiguð (1); áttí (1); aatt (1); ǫ́tto (1); ẻtte (1); eghu (1); eigoþ (1); ættud (1); æighu (1); attir (1); eigazt (1); æiger (1);

Gloss.: EJ; ClV; Suppl2 eigandi; Finsen; Fr; Hertzb (cf. corr.); Anm; Rím; LP; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl

Literature: Bandle 1956 [BA 17] 31, 381, 386, 423-424; Breisch 1994 95; Dahlerup 1893 [ANF 9] 100; Ebel 1993 148; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 78; Gering 1897 [ANF 13] 374; Grøtvedt 1939 147; Grøtvedt 1954 [MM 1954] 64; Guðrún Ingólfsdóttir 1993 37; Halldór Halldórsson 1986 180-187; Helgi Sk. Kjartansson pers. 2004 (konsulent april 2004) //; Hægstad 1902 27; Hægstad 1915 199; Hægstad 1915 205; Hægstad 1915 87, 98; Iversen 2001 [CollMed 14] 94-99; Knudsen 1936 [MM 1936] 208; Kock 1934 [ANF 50] 335; Louis-Jensen 1979 [Opusc 7] 249f.; Lundahl 1940 [ANF 55] 78; Magnús Stefánsson 2000 79, 205; Seip 1927 [MM 1927] 17; Seip 1932 354; Seip 1955 16 37 39 48 54 66 68 252 321; Taranger 1913 172-173; Vilhjálmur Finsen 1883 579, 600, 604-605, 674

Genre. (expected): family sagas: 321 (169); legal works: 304 (133); historical works: 182 (243); religious works: 168 (373); contemporary sagas: 113 (103); romances: 95 (145); charters: 79 (108); learned works: 57 (43); legendary sagas: 52 (60); þættir: 32 (31); unclassified: 8 (5);