Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2eiga, ega vb. [á/eigr (præs. pl. 3. pers. eigu/eiga); átti, áttu; átt]

(cf. eigandi sb. m., -eigandi adj.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

A.

1) [e-t] [at e-u / í e-u] [til e-s] eje, have/få som sin ejendom own, have/get as one’s property

 ● eiga mikit at sér være velbeslået, eje meget (ɔ: have meget at tabe) be wealthy, own a great deal (ɔ: have a lot to lose)

 ● ‖ præs. part.: eigandi [e-t]

2) [e-t] eje/besidde (land/rige) own/possess (land/kingdom)

3) [e-t] eje/indehave (godord) own/hold (chieftaincy)

4) [e-t] [af e-u] have ejendomsret til (ngt, del af ngt), have ret til (udnyttelse af ngt), have ret til (virksomhed) (cf. Halldór Halldórsson 1986, 180-187) have property rights to (sth., part of sth.), have the rights to (the use of sth.), have the rights to (an activity)

 ● eiga hǫgg í annars garði (egtl.) have ret til hugst hos en anden (cf. Halldór Halldórsson 1986, 185-186) (lit.) have felling rights on another person’s property

5) [e-n] (seksuelt) besidde, eje/have (frille, fæstemø, ægtefælle), være gift med, gifte sig med (sexually) possess, possess/have (a mistress, betrothed, marriage partner), be married to, marry

 ● eiga at bónda [e-n]

 ● eiga at konu [e-a] [sér]

 ● ganga (at) eiga [e-n] gifte sig med marry

6) [e-n] [með e-rri / við e-rri] eje/have (træl, barn, slægtning) own/have (a slave, child, relative)

 ● eiga at mág [e-n]

7) [e-n] [við e-a / sín í meðal/millum] få (barn), føde have (a child), give birth

 ● geta at eiga [e-n] [með e-rri] få (barn) have (a child)

 ● eiga í vánum [e-n] vente (barn) expect (a child)

8) [e-n] have knyttet til sig (som ven/undergiven), have/få i sin tjeneste, have ansvar (etc.) for (ngn) have associated with one (as a friend/subordinate), have in one’s service, receive into one’s service, have responsibility (etc.) for (sby)

9) [e-t] være genstand for dyrkelse ved (kirke/tempel), have (kirke/tempel) tilegnet sig be the object of worship at (a church/temple), have a church/temple dedicated to one

10) [e-t] være genstand for dyrkelse på (helligdag), have (helligdag) tilegnet sig be the object of celebration on (a holy day), have a holy day dedicated to one

11) [e-t] være den hvem (ngt) angår, være genstand for (aktion), være aktør i (begivenhed), være hovedperson i (historie), være den hvortil (ngt der siges/drømmes) sigter be the centre of (an event), be the protagonist of (an event, a story), be the person referred to (in speech or in a dream)

12) (abstrakt) have, få, opnå (abstractly) have, reach, obtain
 ● eiga ... enda få en ... afslutning reach a ... conclusion

 ● ‖ impers.: á ... enda [með e-jum] det ender på en ... måde it ends in a ... way

 ● eiga heima  1) [á e-u (etc.)] have hjemme, bo, høre hjemme, råde have one’s permanent abode (somewhere), live, belong (somewhere), be prevalent

   2) [e-s staðar] bero på (ngt) be based on (sth.)

 ● eiga stað (om drøm) få udfald (of a dream) have an outcome

13) [e-t] [í sér] rumme, indeholde contain

14) [e-t] bære (navn, betegnelse) have (a name), have (a term) applied to one

15) [e-t] nære (følelse, etc.), udvise (adfærd) be possessed of (an emotion, etc.), show (mode of behaviour)

16) [e-t] sidde inde med (autoritet), have (magt) be in a position of (authority), have (power)

 (+ inf.) have autoritet til, “have at” (cf. ODS ⁴have def. 5.4) have the authority to

17) [e-t] indtage (position/rolle) occupy (a position/role)

 (+ præt. part.) eiga varit [til e-s] (ved slægtskab) have arvet (visse) egenskaber (of kinship) have inherited (certain) characteristics

18) [e-t] [við e-n] have (et vist forhold) (til ngn) have (a certain relationship) (to sby)

 ● eiga gott/illt/mart [við e-n]

19) [e-t] [við e-n] føre (samtale, etc.) (med ngn), holde (møde, etc., gilde) have (a conversation, etc.), hold (a meeting, etc., feast)

 ● ‖ (+ inf.) eiga at tala/... være i gang med at tale/..., føre samtale/diskussion/... be talking/..., have a conversation/discussion/...

20) [e-t] [við e-n] foretage (transaktion) (med ngn) make/strike (a bargain) (with sby)

21) [e-t] [við e-n] have (mellemværende) (med ngn) have (a difference) (with sby)

22) [e-t] [við e-n / með e-n / móti e-m] holde (dyst), udkæmpe (kamp) (mod ngn) have (a joust), fight (a battle) (with sby)

23) [e-t] [við e-n] [til e-s] have (ngt) som (nødvendigt) anliggende have (sth.) as a (necessary) task

 (+ inf.) være nødt til, måtte have to, must

24) [e-t] [at e-m / hjá e-m / nǽr e-m / undir e-m] (oecon.) have (ngt) til gode (hos ngn), kunne gøre fordring på (ngt) (hos ngn), have krav på (ngt), fortjene (oecon.) be (sby’s) creditor, have (sth.) owed one (by sby), have a claim to (sth.), deserve

 (+ inf.)

25) [e-t] være berettiget til (ngt), have ret til be entitled to (sth.), have the right to

 (+ adj. n. sg.)

 (+ inf.) måtte may, be allowed to

26) (om forvisning of assurance)
 ● eiga þar sem e-rr er [e-t] have (ngt) velforvaret under ngns bevågenhed, kunne nære tillid til ngn (mht. ngt) have (sth.) reassuringly placed in sby’s care, be confident in sby (with respect to sth.)

 ● ‖ (+ præt. part.) eiga mǽlt/skilit [e-t] [af e-m / við e-n / með sér] have (ngt) fastsat, have fast aftale (om ngt) have (sth.) stipulated, have a fixed agreement (about sth.)

27) [e-t] have (ngt) som mulighed have (sth.) as a possibility/chance

 (+ inf.) kunne be able to

 (+ præt. part.) kunne (få gjort ngt) be able to (get sth. done)

28) [e-t] komme ud for, være udsat for experience, have (sth.) happen to one, suffer be exposed to

 (+ adj. n. sg.)

 (+ inf.)

29) [e-t] [e-m] skylde (ngn) (ngt), være (ngn) (ngt) skyldig owe (sby) (sth.), be indebted (to sby) (for sth.)

 ● eiga skuld [e-m]

 (+ inf.) eiga at þakka/... [e-t] [e-m/e-u] have (ngn/ngt) at takke/... (for ngt), skylde tak/... have (sby) to thank/... (for sth.), owe thanks/...

 (+ præt. part.) eiga varlaunat [e-t] [e-m] skylde (ngn) (ngt) owe (sby) (sth.), be in debt to

30) [e-t] være forpligtet til (ngt) have (sth.) as one’s duty

 ● eiga eða mega [e-t]

 (+ inf.) skulle, burde (med rette, så det er passende) shall, must, ought to (by right, as appropriate)

 ● eiga at gera/... [e-t] have (ngt) at bestille have (sth.) to do

 ● eiga ok/eða mega [■]

 ● ‖ impers.: á (+ inf.) (ngt) skal/bør (gøres), det skal/bør (være på en vis måde), (ngt) bør sig (sth.) shall/must/ought (be done), it shall/must/ought to be (in a certain way), as (sth.) should

31) [e-t] have ansvar for (ngt), (spec.) varetage tjeneste ved (kirke/alter) be responsible for (sth.), (spec.) be responsible for service at (church/chantry)

 (+ inf.) stå for be responsible for

32) [e-t] (jur.) have ret til (at føre proces), have ansvar for (proces el. del af proces), være den hvem (ngt) påhviler, føre (sag) (jur.) have the right to (prosecute a case), be responsible for (a lawsuit or part of a suit), be the person with whom (sth./a case) lies, prosecute (a case)

 (+ inf.)

33) [e-t] [til e-s] (mht. tid/sted) have til rådighed, have foran sig, have tilbage (with relation to time/space) have at one’s disposal, have before one, have left

 (+ adj. n. sg.)

34) (fut.)
 (+ inf.) kunne, skulle, komme til at, få at shall, be able to, have to, have the opportunity to

 ● ‖ impers.: á (+ inf.) der skal (gøres ngt) (sth.) shall (be done)

35) [e-t] stå for tur (mht. ngt) have one’s turn (in relation to sth.)

36) [e-t] få overtaget, være overlegen (i ngt) gain the upper hand, be in the lead (of sth.)

37) (om ngt der formodentlig/angiveligt forholder sig på en vis måde of sth. that is supposedly/allegedly correct)
 (+ inf.) formodes at, siges at be supposed to, be reported to

B. eiga + præp./adv.

á: eiga á

[e-u/e-m/sér] [e-t] være berettiget til (bod) for (overgreb/angreb på ngn) be entitled to (compensation) for (encroachment/assault on sby)

eftir: eiga eftir

1) [sik] [e-t/e-n] efterlade, (ved sin død) efterlade (sig) leave behind, (after one’s death) leave behind (one)

2) [e-t] have henstående, have tilbage have left to do, have left

í: eiga í

1) [e-u] [e-t] [með e-m] [at e-u] (sc. hlut?) eje del af (ngt), have andel i (ngt), have ejendomsret til del af (ngt), have ret til (en vis) del af (bod) own part of (sth.), have a share in (sth.), have property rights to part of (sth.), have rights to (a certain) portion of (compensation)

2) [!] (spec.) have andel i (barn), være faderen (spec.) have a part in (a child), be the father

3) [■] være forpligtet til at tage del i (ngt) be obliged to take part in (sth.)

4) [e-t] [e-t] være berettiget til at gøre fordring på (del af) (ejendom), fortjene be entitled to make a claim on (part of) (a property), deserve

 ● eiga í garð [e-rs] [e-t] [í e-t] have (ngt) til gode hos (ngn) have (sby) owe one (sth.)

með: eiga með

1) [e-m] [e-t] eje (ngt) i fællesskab med (ngn) own (sth.) jointly with (sby)

2) [e-m] [e-t] drive (gård) i fællesskab med (ngn) farm, run (a farm) together with (sby)

3) [e-m] [e-t] dele (ngt) med (ngn) share (sth.) with (sby)

4) [e-m] [e-t] have (ngt) til fælles med (ngn), høre sammen med have (sth.) in common with (sby), belong with

5) have at gøre med have to deal with
 ● ‖ impers.: er at eiga með [e-t] (ngn) har at gøre med (ngt), det drejer sig om (sby) has to deal with (sth.), it is a case of

saman: eiga saman/samt

1) [e-t/e-n] eje/have (ngt/ngn) i fællesskab own/have (sth./sby) jointly

2) [e-t] drive (gård) i fællesskab farm, run (a farm) jointly

3) [e-t] være fælles om (ngt) share (sth.)

4) [e-t] have/opnå (tilstand) sammen, dele have/reach (a state) together, share

5) [e-t] have (ngt) til fælles, have samme ... have (sth.) in common, have the same ...

6) passe sammen fit together

7) [e-t] [í e-u] have (et vist forhold) til hinanden, have (mellemværende) med hinanden have (a certain relationship) to one other, have (differences) with each other

 ● eiga gott/illt/mart saman

8) have udestående med hinanden, slås be at odds with one another, fight one another

9) have med hinanden at gøre (seksuelt), have samleje have (sexual) dealings with one another, have intercourse

til: eiga til

1) [e-s / ! e-t] eje (ngt), have til rådighed own (sth.), have at one’s disposal

2) [!] [e-t] have (ngt) som mulighed have (sth.) as a possibility

3) [e-s] stå over for have before one

4) [e-s] [e-t] have (ngt) som (nødvendigt) anliggende, have (et vist) ærinde (et sted), skulle (ngt) et sted have (sth.) as a (necessary) task, have (a certain) errand (somewhere)

 ● ‖ (+ inf.) [!] være/blive nødt til, have lejlighed til have to, have the opportunity to

5) [e-s] være nødvendigt for (ngt), skulle til for be necessary for (sth.), be good for

um: eiga um

1) [e-t / ! við e-n/e-t] have med (ngn/ngt) at gøre, stå over for (ngn/ngt), være involveret i (ngt) have to deal with (sby/sth.), be involved in (sth.)

 ● eiga fátt um [!] [við e-n]

 ● eiga at vera um [e-t] have (ngt) med (ngt) at gøre, være involveret i (ngt) have (a part) to play in (sth.), be involved in (sth.)

 ● ‖ impers.: á um, er at eiga um [!] [við e-n] det drejer sig om, (ngn) har at gøre med (ngn), (ngn) står over for (ngn) it is a case of, (sby) has to deal with (sby)

2) [■] [við e-n] gå ind for (ngt), søge at påvirke (ngn) (til ngt) go in for/support (sth.), try to persuade (sby) (to do sth.)

undir: eiga undir

1) [e-n] [e-n] have kønslig omgang med (kvinde/mand) idet man snyder (egen ægtefælle) have sexual relations with (a woman/man) thereby cheating (one’s marriage partner)

2) [e-m/e-u] [e-t / um e-t] lade (ngt) være op til (ngn/ngt), lade (ngn) styre/bestemme (ngt), være afhængig af (ngn/ngt) (mht. ngt) leave (sth.) up to (sby), let (sby) control/decide (sth.), be dependent on (sby/sth.) (with respect to sth.)

 ● eiga undir sér [e-t] [um e-t / til e-s] [fyrir sakir e-s] være i en magtposition, have herredømme over situationen, kunne styre/bestemme (ngt), råde over (evne) occupy a powerful position, be in a determining position, be in a position to control/decide (sth.), be possessed of (an ability)

 ● eiga kost/... undir sér [■] have (al) mulighed/... (for ngt) have (every) possibility/... (of doing sth.)

 ● eiga traust undir [■] stole på (ngn) trust in (sby)

við: eiga við

1) [e-n] [e-t] eje (ngt) i fællesskab med (ngn) own (sth.) jointly with (sby)

2) [e-n] [e-t] drive (gård) i fællesskab med (ngn) farm, run (a farm) together with (sby)

3) [e-n] [e-t] være fælles med (ngn) (om ngt), dele share (sth.) with (sby)

4) [e-n/e-t] [um e-t] have med (ngn/ngt) at gøre, være i kontakt med, komme i clinch med, kæmpe med have to do with (sby/sth.), be in contact with, deal with, come to grips with, struggle with

5) [e-n] [með e-u] (om seksuel kontakt of sexual contact)

6) [!] være passende be suitable

C. eiga sér

1) [e-t] eje, have som sin ejendom own, have as one’s property

2) [e-t] drive (gård) run (a farm)

3) [e-n] eje/have (frille, ægtefælle) possess/have (a mistress, marriage partner)

4) [e-n] have (barn, slægtning) have (a child, relative)

5) [e-n] få (barn) have (a child)

6) [e-n] have knyttet til sig (som undergiven), have i sin tjeneste have associated with one (as a subordinate), have in one’s service

7) [e-t] have (ngt) som mulighed have (sth.) as a possibility

D. eigask

1) have/få hinanden (som ægtefæller), være/blive gift have/get each other (as marriage partners), be/get married

2) have samleje have intercourse

E. eigask + præp./adv.

með: eigask með

[■] kommunikere med hinanden om (ngt) communicate with each other about (sth.)

saman: eigask saman

møde hinanden i kamp, slås join battle, fight

við: eigask við

1) [!] have mellemværende med hinanden, møde hinanden i kamp, slås have differences with each other, meet each other in battle, fight

2) [!] have med hinanden at gøre seksuelt have sexual dealings with one other

3) [!] [e-t / e-u(StatJón 176¹⁵)] have (ngt) med hinanden at gøre, have (ordveksling) med hinanden, have (transaktion/mellemværende) med hinanden, have gang i (kamp), udkæmpe (kamp), udveksle (ord, hug) have (dealings) with one another, have (an exchange of words), be party to (a transaction/disagreement), be engaged in (fighting), carry out (a fight) with each other, exchange (words, blows)

 ● eigask gott/illt/mart/fátt við [!]

Form.: eiga (296); a (154); atti (96); átti (79); á (66); eigu (54); atte (44); ætti (37); átt (35); attu (34); áttu (32); att (31); eigo (26); æiga (24); eigv (23); (18); eigum (17); attv (16); eigi (14); atta (14); æigu (13); eigaz (9); eíga (7); ætte (7); eigha (6); attuz (6); eighu (5); eigir (5); eigvm (5); eig (5); eigur (5); átte (5); atto (5); átta (5); æigande (4); aa (4); eígu (4); attar (4); eigandi (3); eigvt (3); áttusk (3); ꜳtti (3); Eiga (3); æíga (3); eigr (3); ætta (3); ꜳ̋ (3); eigask (3); eigande (3); attí (3); attum (3); ꜳtt (3); æigum (3); eiguð (3); ꜳ̋ (3); attvz (3); áttuz (3); at (3); ati (3); ættir (2); ázk (2); eigimz (2); æigha (2); eigia (2); æ̨íga (2); eigvz (2); eigit (2); ato (2); ættum (2); etti (2); aatte (2); ættiz (2); eiger (2); ǽga (2); attvm (2); atz (2); ættim (2); eigiz (2); aattv (1); Eig (1); eigomc (1); Atte (1); Átti (1); áttr (1); áttom (1); eighur (1); eigoþ (1); eigið (1); attost (1); ættisk (1); ȧttuzt (1); attust (1); Attuzt (1); eigvmz (1); eigumst (1); egr (1); eighæ (1); ate (1); eigut (1); ättu (1); áttv (1); eigim (1); Atti (1); ei▹ga◃ (1); ættud (1); attoz (1); eígíz (1); eigimc (1); eigist (1); ættimz (1); Eigur (1); eigʀ (1); ätt (1); Eiguð (1); áttí (1); eigom (1); ǫ́tto (1); ego (1); eigumz (1); Eigaz (1); eigazt (1); eigizk (1); æ̨igv (1); aga (1); ęigandi (1); eigvr (1); æígu (1); egha (1); ęiga (1); egu (1); æighu (1); ættizt (1); azc (1); áttoz (1); brot (1); ꜳ̈ttar (1); aáttr (1); æta (1); æiger (1); ẻiga (1); atti (1); attuzt (1); attann (1); áá (1); ẻtte (1); eghu (1); eige (1); attir (1); átzk (1); Eigi (1); eígum (1); ꜳt (1); áatt (1); eghande (1); egi (1); éiga (1); æigi (1); Attv (1); Áttu (1); aatti (1); áttar (1); atr (1); eígo (1); aatt (1); attom (1); ȧttv (1); eigomz (1); ázt (1); eigazst (1); eiguz (1); áattuz (1); æígazst (1); æighande (1); ettir (1);

Gloss.: EJ; ClV; Suppl2 eigandi; Finsen; Fr; Hertzb (cf. corr.); Anm; Rím; LP; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl

Litt.: Bandle 1956 [BA 17] 31, 381, 386, 423-424; Breisch 1994 95; Dahlerup 1893 [ANF 9] 100; Ebel 1993 148; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 78; Gering 1897 [ANF 13] 374; Grøtvedt 1939 147; Grøtvedt 1954 [MM 1954] 64; Guðrún Ingólfsdóttir 1993 37; Halldór Halldórsson 1986 180-187; Helgi Sk. Kjartansson pers. 2004 (konsulent april 2004); Hægstad 1902 27; Hægstad 1915 199; Hægstad 1915 205; Hægstad 1915 87, 98; Iversen 2001 [CollMed 14] 94-99; Knudsen 1936 [MM 1936] 208; Kock 1934 [ANF 50] 335; Louis-Jensen 1979 [Opusc 7] 249f.; Lundahl 1940 [ANF 55] 78; Magnús Stefánsson 2000 79, 205; Seip 1927 [MM 1927] 17; Seip 1932 354; Seip 1955 16 37 39 48 54 66 68 252 321; Taranger 1913 172-173; Vilhjálmur Finsen 1883 579, 600, 604-605, 674

Genre. (expected): family sagas [isl]: 321 (169); legal works [jur]: 304 (133); historical works [his]: 182 (243); religious works [rel]: 168 (373); contemporary sagas [bis]: 113 (103); romances [rom]: 95 (145); charters [dip]: 79 (108); learned works [div]: 57 (43); legendary sagas [fas]: 52 (60); þættir [tot]: 32 (31);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk