Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2draga, drega (cf. Seip 1955 203) vb. [dregr; dró, drógu; dreginn/droget(Hirð NKS 1642 4° 146v²⁹; cf. Seip 1955, 326)]

(cf. -dreginn adj.)

A.

1) [e-t/e-n] [um e-t / í milli e-ra / eftir e-u/sér / ór e-u / í e-t / at e-m] [til e-s/sín] [á e-u] [með e-u] trække (efter sig), slæbe, bevæge (ud af stedet), transportere, (om hest) trække el. bære, (om skib) rumme ‖ draw, drag (behind one), move, set in motion, transport, (of a horse) haul or carry, (of a ship) carry
 ● draga á dyrr [e-n] slæbe ud, smide ud ‖ drag (sby) out, throw out
 ● draga skip/... [e-t / um e-t (etc.)] [eftir sér] slæbe skib (en vis strækning, over land, etc.) ‖ haul a ship (a certain distance, over land, etc.)
 ● draga á vǫll bære el. lade hest bære/trække (gødning) ud på marken (cf. Jakob Benediktsson 1961 [KLNM 6], 24) ‖ carry or have a horse carry/haul (manure) onto a field
2) [e-n/e-t] [um e-t] (spec. i forb. m. maltraktering af lig ‖ spec. in conn. with the maltreatment of corpses)
3) [e-t] (spec. om straf) slæbe (cf. Carlsson 1970 [KLNM 15], 396-397 & Hedberg 1972 [KLNM 17], 287) ‖ (spec. of punishment) drag
4) [e-t] bære (tøj) ‖ wear (clothes)
5) [e-t] [eftir sér / um e-t / á e-u] lade (legemsdel, del af dragt, etc.) slæbe (langs jorden) ‖ drag (part of the body, part of an article of clothing, etc.) (along the ground)
  1 [eftir sér] slæbe slæb ‖ drag a trail
  2 have konsekvens(er) (cf. HHOrðt1954, 343-344; cf. item A def. 8) ‖ have consequences
 ● ‖ præs. part.: dragandi som slæbes (langs jorden) ‖ which drags (along the ground)
6) [e-t] [eftir e-u] maltraktere (sprog) (idet det underordnes et andet sprog) ‖ abuse (a language) (by subordinating it to another language)
7) [e-t] [eftir hǫnd e-rra] [yfir e-n] trække (fiskenet/vod) ‖ drag (a fishing net/dragnet)
 ● draga (upp) á trække (net/vod) i vandløb (med henblik på fiskefangst) ‖ draw (a fishing net/dragnet) in a watercourse (for fish)
8) trække (ngt) efter sig, føre til (cf. A def. 5: draga slóða) ‖ drag (sth.) in its trail, lead to
9) [e-t] [með e-jum] fremkalde, befordre, bære (frugt) ‖ produce, further, bear (fruit)
10) [e-t] nære/vise (følelse, etc.) ‖ nourish/show (feelings, etc.)
 ● ‖ impers.: dregr ván [■] det kan forventes ‖ it is to be expected
11) [e-t/e-n] [af e-u / ór e-u / at sér / til e-rs/sín / í e-t / gegnum e-t / yfir !(e-t)/sik] [með e-u] trække/rykke (til sig, op/ud/væk, gennem ngt, over ngt/sig) ‖ draw/pull/heave (towards one, up, out of sth., off, through sth., over sth./oneself)
 ● draga sauð/sauði trække får ud (under sortering) ‖ pick out sheep (when sorting)
 ● draga á vetr [e-t] ?trække/udvælge (husdyr) til vinterfodring, fodre vinteren igennem (cf. Blöndal, setja fénað á hey/vetur/guð og gaddinn; evt. med bibet. ‘holde gående’, cf. def. 29) ‖ ?pick out (farm animals) for feeding through the winter, feed through the winter (poss. with sec. sense ‘keep alive’)
12) [e-t/e-n] [af e-u / ór e-u / út í e-u] [til e-s] [með e-u] (spec.) trække (fisk, etc.) op (af vandet), få på krogen, få i nettet, fiske ‖ (spec.) draw (fish, etc.) out (of the water), hook, net, fish
13) [e-t] [af e-u] tappe (blod) ‖ draw (blood)
14) [e-t] [frá e-u / af e-u / ór e-u / til sín] (medic.) trække ud/væk, fjerne ‖ (medic.) extract, draw out, remove
15) [e-t] [ór e-u] [yfir e-t] [á sik] trække (sværd) (af skeden), drage (sværd), svinge (sværd), slå/ramme (med sværd) ‖ draw (a sword) (out of its sheath), swing (a sword), slash/smite (with a sword)
16) [e-t] [í e-t] stikke (sværd) (i skeden) ‖ sheathe (a sword)
17) ?sætte sejl ‖ ?hoist sail
 ● draga segl [við e-t] trække sejl til vejrs, sætte sejl ‖ hoist sail
18) [e-t] [af e-u/e-m] [at sér / í e-t / um e-t] [í e-u] [með e-u] drage (ånde), trække (vejret), indånde, indsnuse ‖ draw (one’s breath), breathe, inhale
 ● draga nasar [af e-u] snuse (efter ngt) ‖ snoop about (for sth.)
19) [e-t] [at sér / til sín] [með e-u] (fysisk/magnetisk) tiltrække ‖ attract (physically/magnetically)
20) (om vandløb/sø) tiltrække, opsamle ‖ (of a watercourse/lake) attract, collect
 ● svá langt/hátt sem vǫtn draga så langt/højt som vandløb/søer trækker (vand fra mindre vandløb, cf. BlöndalViðb, dragá) ‖ as far/high as watercourses/lakes draw water (from smaller watercourses)
 ● ‖ impers.: dregr [e-t] [af e-u] (vandløb) trækker (vand fra mindre vandløb) ‖ (a watercourse) draws (water from smaller watercourses)
21) [e-t/e-n] [í e-t] [af e-u] [e-m/sér] skaffe, erhverve, tjene, inddrage, tilvende sig ‖ procure, earn, appropriate, take (possession of)
22) [e-t] [af e-u] [at e-m / á hendr e-m / í mót(i) e-m/e-u] samle/mobilisere (tropper), iværksætte (planer, etc.) ‖ gather (troops), raise (an army), put (plans, etc.) into effect
23) [e-t] [fram um e-t] fremholde, hævde, anføre ‖ hold forth, maintain, bring forward
 ● draga dǿmi anføre eksempel ‖ give an example
 ● draga til dǿmis [e-t] [um ■] anføre som eksempel/bevis ‖ give as an example, bring forward as proof
24)
 ● draga dǿmi [e-s / af e-u] [til e-s] [sér] hente/bruge (ngt) som eksempel/forbillede ‖ derive an example (from sth.), use as an example
 ● draga til dǿmis [e-t] [sér] bruge som eksempel/forbillede ‖ use as an example
 ● draga til nytsemðar [e-t] [sér] drage nytte (af ngt) ‖ derive benefit (from sth.)
 ● draga dǿmi til nytsemðar/nytja [sér] bruge (ngt) som nyttigt forbillede ‖ derive a beneficial example (from sth.)
25) [e-n/e-t / e-m] [(út) í e-t / til e-s / ■ / frá e-u] [með sér] [um e-t] [sakir e-s] [með e-u] bringe (ngn) (til ngt), bevæge, drive, trække (ngn) (ind i ngt, væk fra ngt), presse ‖ bring (sby) (into sth.), move, impel, draw (sby) (into sth., away from sth.), coerce
 ● dregit verðr [fyrir e-t] det udvirkes ‖ it is brought about
 ● draga í dauða, draga til heljar/dauða/bana/dráps [e-n/e-t / e-m] [með e-u] trække/drive i døden, føre til (ngns) død/... ‖ drag to death, lead to (sby’s) death/...
 ● ekki dregr [e-n] [til !] intet presser/tvinger (ngn) (til ngt), (ngt) er ikke tvingende nødvendigt (for ngn) ‖ nothing presses/forces (sby) (to do sth.), (sth.) is not absolutely necessary (for sby)
 ● nauðsyn/skylda dregr [e-n] [■ / til e-s] nødvendighed/pligt driver (ngn) (til ngt) ‖ necessity drives (sby) (to sth.)
 ● draga á tálar [e-n] besvige, føre (ngn) bag lyset ‖ deceive, pull the wool over (sby’s) eyes
 ● ‖ impers.: dregr til dauða/bana [e-m] (ngt) fører til (ngns) død, (ngn) trækkes i døden ‖ (sth.) leads to (sby’s) death, (sby) is dragged into death
26) [e-m] trænge hårdt, svække, afkræfte ‖ press hard, weaken
 ● ‖ impers.: dregr [e-m/e-u] [e-t / um e-t] [í e-u] (ngn) trænges hårdt (mht. ngt), (ngn) lider nød, (ngt) svækkes ‖ (sby) is hard pressed (with respect to sth.), (sby) suffers, (sth.) is weakened
 ● ‖ præt. part.: dreginn [af e-u] svækket, afkræftet, udmattet ‖ weakened, worn out
27) [e-t] [at e-u] trække til (med en snor) (om ngt), snøre sammen ‖ pull (a cord) tight (around sth.)
 ● ‖ impers.: dregr [■] (ngt) trækker sig sammen ‖ (sth.) contracts
28) [e-t/e-n] [til e-s] trække i, trække i hver sin ende af (ngt/ngn), strække, strække (ords betydning) (ɔ: ?fordreje), forlænge, udtale (vokal) som lang, få (tid) til at gå ‖ pull on, heave at, heave at both ends of (sth./sby), stretch, stretch (the meaning of a word) (ɔ: ?distort), draw out, pronounce (a vowel) long, make (time) pass
 ● draga ár/árar trække i åre/årer, ro ‖ heave on an oar/the oars, row
 ● draga boga spænde bue ‖ draw/bend a bow
 ● draga (boga) fyrir odd spænde buen så den står foran pilespidsen ‖ draw a bow to the tip of an arrow
 ● draga reip við ramman trække tov med en stærk modstander (cf. HHOrðt1954, 308-309) ‖ tug a rope against a strong opponent
  1 trække pil an ‖ draw back an arrow
   draga ǫr fyrir odd  trække pilen tilbage så den står inden for buen ‖ pull an arrow so far back that it is inside the arc of the bow:
  2 sende pil ‖ send an arrow
29) (blive ved at) leve ‖ (continue to) live
30) strække ud, ?folde (stof) ud (for at måle) ‖ stretch out, ?fold out (material) (in order to measure it)
31) [e-t] [til e-s / at e-u] [fyrir e-m] [með e-u] tilbageholde, trække i langdrag, forsinke, udsætte ‖ hold back, drag (sth.) out, prolong, delay, postpone
32) [e-t] stryge (streng på instrument) ‖ draw (a bow on the string of an instrument)
33) [e-t] bestryge med (fernis, etc.) ‖ coat with (varnish, etc.)
34) [e-t] [á e-t / í ?e-t / yfir e-t] [eftir e-u] [með e-u] tegne (streg), afbilde, male, lægge (stof som yderlag) (over ngt) ‖ draw (a line), depict, paint, place (material as an outer layer) (over sth.)
 ● draga slóð trække spor ‖ form a trail
 ● ‖ præt. part.: dreginn [e-u / með e-u / við e-u / með e-t] bemalet, dekoreret, belagt, betrukket, dækket (med ngt) ‖ painted, decorated, overlaid, lined, covered (with sth.)
35) [e-n] [e-t] [um e-t / við e-t] [e-m] slå (lussing) (cf. da. drag/stryg) ‖ strike (a blow)
36)
 ● draga kvarða [við e-t] anlægge alenmålestok, måle (‘vaðmál’) i alen ‖ use a yardstick, measure (‘vaðmál’) in ells
37) [af ?e-u / frá e-m] [at e-u/e-m / til e-s] bevæge sig (i en vis retning), drage ‖ move (in a certain direction)
 ● draga í fylgi [með e-m] slå følge (med ngn), gå i ledtog (med ngn) ‖ join company (with sby), join up (with sby)

B. draga + præp./adv.

á: draga á

1) [!] [e-t] slæbe op ‖ drag up
2) [e-t] [e-t] [e-m/sér] trække (ring, etc.) på (arm, finger, våben, etc.), hænge om, sætte på, trække på (maddingen ɔ: krogen) ‖ pull/place (a ring) (on an arm, finger, weapon, etc.), hang (sth.) around (sth.), place on, draw onto (the bait ɔ: the hook)
3) [sik] [e-t] iføre (sig) (tøj), tage på ‖ put on (one’s clothes)
4) [sik/e-t] [e-t] [fyrir sakir e-s] (fig.) iklæde (sig/...) (ngt), anlægge, tillægge sig, pådrage sig ‖ (fig.) clothe (oneself/...), assume, ascribe (to oneself), take on oneself
5) [e-t] [e-t] kaste (skær, skygge, etc.) over ‖ cast (a shadow, etc.) over
 ● ‖ impers.: dregr á [e-t/e-n] [e-t] [fyrir e-m] [af e-u] [fyrir e-u] (uvejr) trækker op, (uvejr) står på, (skær, mørke, skygge, etc.) trækker ind over (ngt) (med neg. virkning for ngn) (pga. ngt) (som varsel om ngt), der kastes (smuds) på (ngn), (ngt) formørkes, der kastes skygge (over ngt) ‖ (a storm) gathers, (a storm) strikes, (a colouring of light, darkness, a shadow, e□□□
6)
 ● ‖ impers.: dregr á auga/augun ?der trækker en hinde (el. lign.) for øjet, ?synet formørkes ‖ ?a film (or similar) forms over (sby’s) eyes, ?(sby’s) sight fails
7)
 ● draga grun/mistrúnað á [■ / ! um e-t] vække/nære mistanke (om ngt), nære mistillid (til ngt), så tvivl om ‖ arouse suspicion (about sth.), mistrust (sth.), harbour mistrust (about sth.), cast doubt on
8) [e-t] ?tvivle på (sc. fx. efa vb.? cf. def. 7) ‖ ?cast doubt upon

af: draga af

1) [e-u] slæbe væk ‖ haul away
2) [e-m/sér/e-u] [e-n/e-t] [með e-u] fravriste, flå fra, frarane, aftvinge ‖ seize, wrest (from sby), take possession of, extort
3) [e-u] [e-t] [fyrir e-n] [til e-s] [e-m/sér] trække fra ‖ subtract
 ● ‖ impers.: dregr af [!] [e-t] [e-t] (ngt) fratrækkes (ngt) ‖ (sth.) is subtracted from (sth.)
4)
 ● ‖ impers.: dregr af [e-u] (ngt) indskrænkes ‖ curtailments are made on (sth.)
5)
 ● ‖ impers.: dregr af [e-u / ! af e-u] [e-t] (ngt) reduceres (i forh. til ngt) ‖ (sth.) is reduced (in relation to sth.)
6) [!] tømme ‖ empty
7) [e-u/e-m/sér] [e-t] trække (ring) af (arm/finger) ‖ draw (a ring) off (an arm/finger)
8) [e-m/sér/e-u] [e-t] trække (tøj, etc.) af (ngn/ngt), tage af ‖ pull (clothes, etc.) off (sby/sth.), remove
9)
 ● ‖ impers.: dregr af [!] [e-t] (sky) trækker bort ‖ (a cloud) draws away
10)
 ● draga grun/efa af [!] fjerne mistanke/tvivl (om ngt) ‖ remove suspicion/doubt (about sth.)
 ● ‖ impers.: dregr grun/efa/tvímǽli af [e-u / ! af e-m] (ngns) mistanke/tvivl forsvinder, (ngn) holder op med at nære mistanke/tvivl ‖ (sby’s) suspicion/doubt disappears, (sby) ceases to harbour suspicion/doubt
11) [e-u] [e-t] (i versekunst) aflede af ‖ (in prosody) derive from
12) [e-u/e-m] [e-t] (spec.) aflede (navn) af (ngt, ngns navn), overtage (navn) fra (ngn) ‖ (spec.) derive (a name) from (sth., sby’s name)
13) [!] [e-t / um e-t] [e-m / við e-n] holde tilbage, forholde (ngn) (ngt), spare (på ngt) ‖ hold back, withhold (sth.) (from sby), be stinting with (sth.)

aftr: draga aftr

1)
 ● ‖ præt. part.: aftr dreginn [í e-t] tilbagefalden (i sygdom) ‖ relapsed (into illness)
2)
 ● ‖ impers.: dregr aftr [e-t] ?(ngt) sakker agterud ‖ ?(sth.) falls behind

áleiðis: draga áleiðis

[e-t] [til e-s] bringe fremad (mod ngt) ‖ bring forward on the path (to sth.)

at: draga at

1) [!] [e-t] ?trække (fiskegarn) ind ‖ ?pull in (a fishing net)
2) [sér] [e-t] slæbe sammen, skaffe (forsyninger/varer) ‖ heap up, gather (supplies/wares)
3) [■] (om fisk) ?lokke til, ?fange ‖ (of fish) ?lure to, ?catch
4) [!] (om søer) trække (vand fra mindre vandløb) ‖ (of lakes) draw (water from smaller watercourses)
 ● ‖ impers.: sem lengst dregr vatn at [!] så langt som vandløb/sø trækker (vand fra mindre vandløb) ‖ as far as a watercourse/lake draws water (from smaller watercourses)
5) [sér] [e-n/e-t] [ór e-u / um e-t] [til e-s] [í móti e-m] tiltrække (folk), samle (tropper/skibe), mobilisere (ngn/tropper) ‖ attract (people), gather (troops/ships), mobilise (sby/troops)
6)
 ● draga spott/glott/skaup at [e-u] gøre nar af ‖ make fun of
 ● draga tál/vél at [e-m] [■] besvige, føre (ngn) bag lyset (mht. ngt) ‖ deceive, pull the wool over (sby’s) eyes (about sth.)
7)
 ● ‖ impers.: dregr at [e-u] [e-t] (ngt) bevæger sig mod (ngt), (ngt) nærmer sig (ngt), det nærmer sig (ngt, tiden for ngt), det bærer hen imod, det kommer dertil (at ...) ‖ (sth.) approaches (sth.), it approaches (sth., the time of sth.), it comes to the point (that ...)
8) [e-m] (om sygdom) trænge ind på, trænge hårdt ‖ (of sickness) intensify, afflict severely
 ● ‖ impers.: dregr at [e-m/e-u / ! um e-t] [af e-u] (ngn/ngt) trænges hårdt (af sygdom, etc.), det er ved at være slut (med ngt) ‖ (sby/sth.) is hard pressed (by illness, etc.), it is drawing towards the end (of sth.)
9) [!] [e-u] trække (bue) an, spænde (bue) ‖ brace (a bow), draw (a bow)

braut: draga (á) braut

1) [e-t/e-n] [af e-u / ór e-u] trække ud, slæbe væk, tage væk ‖ draw/pull out (of), take away
2) drage bort, forsvinde ‖ go away, disappear
3) [af e-u / ór e-u] sive ud, svinde ‖ ooze out, dwindle
 ● ‖ impers.: dregr braut [e-t] (ngt) forsvinder ‖ (sth.) disappears

eftir: draga eftir

1) [!] [e-t] trække på (ben) ‖ drag (a leg)
2) [!] [■] (iron.) gå omkring med (ngt legemligt) ‖ (iron.) (of part of one’s body) go around with
3) [e-m] [um e-t] hale ind på, (fig.) komme i nærheden af, komme op på siden af ‖ catch up on, (fig.) come up alongside

frá: draga frá

1) [!] [e-t] trække (klæde) til side ‖ draw (a piece of cloth) to one side
2)
 ● ‖ impers.: dregr frá [!] (skyer) trækker bort ‖ (clouds) draw away
3)
 ● ‖ impers.: dregr frá [e-u] [e-n] (ngn) bæres væk fra (ngt), (ngn) driver væk fra (ngt) ‖ (sby) is carried away (from sth.) (by a current)
4) [!] trække fra ‖ detract

fram: draga fram

1) [e-t] [e-t] [ór e-u] slæbe (skib) ned (i vandet), søsætte ‖ haul (a ship) down (into the water), launch
2) (i skak) rykke (brik) frem, gøre et træk ‖ (in chess) move (a piece) forward, make a move
3) [e-t] trække frem, trække ud ‖ draw out, pull out
4) [e-t] [af e-u] [móti e-u] [til e-s] fremføre, fremholde, hævde ‖ bring forward (as authority for sth., as an argument), maintain
5) [e-t] (medic.) fremkalde ‖ (medic.) induce
6) [e-n] opfostre ‖ bring up
7) [e-n/e-t / með e-m] [fyrir e-n / yfir e-t] [við e-n] [til e-s] [um e-t] fremdrage, fremhæve, befordre, støtte, promovere, tale til fordel for ‖ bring out, emphasise, further, support, promote, speak in favour of
8) bevæge sig fremad ‖ move ahead

fyrir: draga fyrir

1) [e-t] [e-t] [sér] trække (beklædningsgenstand) op foran (ansigtet) ‖ draw (a piece of clothing) up over (one’s face)
2) [e-t] dække (ngt) ‖ cover (sth.)
3) [e-t] (om tåge) trække ind foran, formørke ‖ (of mist/fog) draw in across, obscure
 ● ‖ impers.: dregr fyrir [e-t] (skyer/mørke) trækker for (sol/måne), (sol/måne) formørkes ‖ (clouds/darkness) draw across (the sun/moon), (the sun/moon) is eclipsed
4) [!] [■] samle sammen ‖ accumulate

í: draga í

1)
 ● draga í hendr [e-m] [e-t] give i hænde, aflevere til, levere ‖ hand over to
2)
 ● draga í (ó)venju/vanda [e-t] [um e-t] få for (u)vane, gøre (ngt) til sin (u)vane ‖ turn into a (bad) habit, make a (bad) habit (of sth.)
3)
 ● draga í orð [■] formulere, få over sine læber ‖ formulate, say in (so many) words
4)
 ● ‖ impers.: dregr í [!] [e-t] (byger) trækker nærmere ‖ (showers) draw closer
5)
 ● ‖ impers.: dregr fram í [e-t] det fører til ‖ it leads to
6)
 ● ‖ impers.: dregr í [e-t] det nærmer sig (ngt) (i antal) ‖ it approaches (sth.) (in number)
7)
 ● ‖ impers.: dregr í ǽtt sína [e-n] ((ngn) nærmer sig sin slægt ɔ:) (ngn) ligner sin slægt, (ngn) slægter sine egne på ‖ ((sby) approaches his kin ɔ:) (sby) takes after his family

inn: draga inn

[e-n/e-t] [í e-t] [til ■] [móti e-u] slæbe ind, trække ind, indføre ‖ heave in, drag in, introduce

niðr: draga niðr

[e-n/e-t] [með sér] trække ned ‖ drag down
 ● ‖ impers.: dregr niðr [e-n] (ngn) trækkes ned ‖ (sby) is dragged down

nǽr: draga nǽr

[e-m] (under forfølgelse) komme (ngn) nær ‖ (during a chase) close in on (sby)

ofan: draga ofan

[á e-t] ?lægge oven (i ngt), fordele (over ngt) ‖ ?add as a supplement (to sth.), distribute (among sth.)

ór: draga ór

1)
 ● draga ór hǫndum [e-t] [e-m] rive (ngt) ud af hænderne (på ngn), berøve ‖ seize (sth.) out of (sby’s) hands, wrest (sth.) (from sby)
 ● ‖ impers.: dregr ór hendi/hǫndum [e-t] [e-m] (ngt) forsvinder ud af hænderne (på ngn), (ngt) går (ngn) af hænde ‖ (sth.) slips through (sby’s) fingers, (sth.) slips out of (sby’s) possession
2) [e-u] [■] lave (ekstrakt) på (urter) ‖ make (an extract) from (herbs)
3)
 ● ‖ impers.: dregr ór [e-u/e-m] [e-t] (ngt) trækker bort fra (ngt/ngn), (ngt) forsvinder fra (ngt/ngn) ‖ (sth.) drains from (sth./sby), (sth.) disappears (from sby/sth.)

saman: draga saman

1) [e-t/e-n] slæbe sammen, samle sammen, drive (vildt), drive (dyr) sammen ‖ pile up, gather together, collect (game), round up (animals)
2) [e-t / e-u] [til e-s] [á e-u / með e-u] [e-m] (spec. om formue) samle sammen, akkumulere, erhverve, tjene, inddrive (skat) ‖ (spec. of wealth) accumulate, acquire, earn, collect (taxes)
3) [e-n/e-t] [(út) um e-t] [til e-s] (spec.) samle (folk), mobilisere (tropper) ‖ (spec.) gather (people), mobilise (troops)
 ● ‖ impers.: dregr saman [e-t] (hær) samles ‖ (an army) assembles
4) [með e-jum] bringe (nogle) sammen (i kærlighed), forene ‖ bring (people) together (in love), unite
 ● ‖ impers.: dregr saman [e-r(pl.)] (sind) nærmer sig hinanden (i kærlighed) ‖ (minds) are brought closer to one another (in love)
5)
 ● ‖ impers.: dregr saman [?e-ja / með e-jum/e-um] (nogle) kommer hinanden nærmere og nærmere (idet den ene part haler ind på den anden), (nogle) når hinanden ‖ (people/things) get closer and closer to each other (as one catches up on the other), (people/things) catch up with one another
6)
 ● ‖ impers.: dregr saman [e-r(pl.)] (øjne) lukker sig ‖ (eyes) close
7) [e-t] trække (sår) sammen, få (sår) til at hele ‖ make (wounds) close up, make (wounds) heal
8)
 ● ‖ impers.: dregr saman [e-t] (ngt) trækker sig sammen ‖ (sth.) contracts
9) (om tåge) trække sammen, blive tæt ‖ (of fog) draw in, become dense
 ● ‖ impers.: dregr saman [e-t] (tåge) trækker sammen, (tåge) bliver tæt ‖ (fog) draws in, (fog) becomes dense
10) [e-t] [með e-jum] bringe (forhold, etc.) i stand, etablere (aftale/forlig) ‖ bring (a relationship, etc.) into being, establish (an agreement, a settlement)
 ● draga saman líking [e-s ok e-s / til e-rs ok e-s] etablere lignelse (på grundlag af ngt), ligne (ngt ved ngt) ‖ establish a comparison/likeness (on the basis of sth.), make a comparison between (sth. and sth.)
 ● ‖ impers.: dregr saman [e-t] [með e-jum] (forbund/aftale) etableres ‖ (pact/agreement) is established
11) [e-r(pl.)] sammenholde ‖ relate, compare
 ● ‖ impers.: dregr saman [e-r(pl.)] (ting) ligner hinanden ‖ (things) look like one another
12) [e-t] konkludere, lægge to og to sammen ‖ conclude, put (facts) together

sundr: draga (í) sundr

1) [e-ja/e-r(pl.)] trække væk fra hinanden, skille ad ‖ pull away from each other, pull apart
 ● ‖ impers.: dregr (í) sundr [e-ja / með e-jum] (nogle) kommer (længere og længere) væk fra hinanden (idet den ene part sakker agterud), (nogle) skilles ad ‖ (people) get further and further away from each other (because one party falls behind), (people) part company
 ● dregr hvárki sundr né saman [með e-jum] (under forfølgelse) afstanden (mellem nogle) bliver hverken større eller mindre ‖ (during a chase) the distance (between people) grows neither larger nor smaller
2) [e-n/e-t] [í e-t] sønderrive, splitte, opsplitte ‖ tear apart, split (up)
3) [e-t] opløse (forlig, venskab) ‖ disrupt, break up (a settlement, a friendship)

til: draga til

1)
 ● ‖ impers.: dregr til [!] (skyer) trækker for ‖ (clouds) draw across
2)
 ● ‖ impers.: dregr til [e-s] [ór e-u] (ngt) føres/siver (et sted) hen ‖ (sth.) is carried/drained (somewhere)
3)
 ● ‖ impers.: dregr til [e-s] [e-t/e-n / um e-t/e-n / við e-n] [e-m] det bærer (et sted) hen (med ngn/ngt), det udvikler sig (til ngt), det går (på en vis måde) ‖ it goes (in a certain direction) (with respect to sby/sth.), it develops to (sth.), it turns out (in a certain way)
 ● dregr til mikils [um e-t] [e-m] der er ngt alvorligt på spil, (ngt) har alvorlige konsekvenser ‖ there is sth. serious at stake, (sth.) has serious consequences
4) [sín] [e-t] [af e-u] tilvejebringe, tilvende (sig) ‖ procure, appropriate
5)
 ● draga til handa [e-n] [e-m] overgive til ‖ hand over to
6) [e-s / ! um e-t] [e-t] [e-m] bidrage (med ngt) til (ngt) (for ngn), gøre (ngt) for (ngt), føre til, være årsag til ‖ contribute (sth.) to (sth.) (for sby), do (sth.) for (sth.), lead to, be the cause of

um: draga um kring

[í e-t] drage omkring, drive rundt ‖ drift in various directions

undan: draga undan

1) [e-m] [e-t/e-n] trække væk fra, fratage ‖ draw away from, pull away from, deprive
 ● draga undan dauða [e-n] redde fra døden ‖ save from death
2)
 ● draga rót undan [e-u] uddrage (kvadrat/kubik)roden (af tal) ‖ extract the (square/cubic) root (of a number)
3) [e-t / um e-t] [til e-s] [við e-n / fyrir e-m] [fyrir e-t] forholde (ngn) (ngt), holde tilbage, være tilbageholdende (mht. ngt), undgå, undlade, afslå ‖ withhold (sth.) from (sby), hold back, show modesty (with respect to sth.), omit, be reluctant, decline, turn down
4) [e-t] [til e-s] trække i langdrag, udskyde, udsætte ‖ prolong, delay, postpone
5) [e-m] få forspring, få overtaget ‖ gain the lead, get the upper hand
 ● ‖ impers.: dregr undan [e-n/e-t] (ngn/ngt) får forspring ‖ (sby/sth.) gains the lead
6) [e-m] [í e-t] flygte, komme/slippe væk, undslippe (ngn), slippe (med livet i behold), overleve ‖ flee, get away, escape (from sby), get away (with one’s life), survive
 ● ‖ impers.: dregr undan [e-n] [e-m / við e-n] (ngn) undslipper (ngn), (ngn) slipper (med livet i behold), (ngn) overlever ‖ (sby) escapes (from sby), (sby) gets away (with his life), (sby) survives

undir: draga undir

1) [e-t/e-n] [e-n/e-t] [ór e-u] slæbe hen til og udsætte for (maltraktering), underkaste, undergive ‖ drag to and subject to (maltreatment), subject to, submit to
 ● draga undir dóm [e-n] trække for domstol ‖ drag to court
 ● draga undir glósu [■] gøre til genstand for tolkning, tolke ‖ make the subject of interpretation, interpret
 ● ‖ impers.: dregr undir [e-t] [e-n] (ngn) udsættes for (ngt) ‖ (sby) is subjected to (sth.)
 ● dregr undir dóm [e-n] (ngn) føres til (sin) dom ‖ (sby) is lead to (his) judgement/sentence
2)
 ● ‖ impers.: dregr undir [e-t] [e-n] (ngn) kommer ind under (land) ‖ (sby) comes in under (the lea of the land)
3) [e-n/sik/e-t] [e-t] [með e-u] bringe ind under, underlægge (sig), tilvende (sig) ‖ bring under (sby’s power), bring into (sby’s hands), arrogate (to oneself)
4) [sik] [e-n/e-t] [til e-s] [með e-u] samle/bringe (mandskab) ind under (sig / sin kommando), få (folk) over på (sin) side ‖ gather/bring (personnel) under (one’s command), bring (people) over to (one’s) side
5) [sik] [e-t] indoptage, akkumulere ‖ absorb, accumulate
6) [e-u] [e-t] uddrage (roden af kubiktal) ‖ extract (the root of a cubic number)

upp: draga upp

1) [e-t] [undir e-m] slæbe/hale (skib) op (på land) ‖ haul (a ship) ashore
2) [e-n/e-t] [ór e-u / í e-t] trække op ‖ pull up
 ● draga upp akkeri [með e-u] trække anker op ‖ heave up an anchor
 ● draga upp net trække fiskegarn op ‖ draw in a fishing net
3) [e-t] [ór e-u / at e-u] (spec.) trække (fisk, etc.) op (af vandet), fange ‖ (spec.) draw (fish, etc.) (out of the water), catch
4) [■] (spec.) (ved pløjning) trække (et stykke land) op ‖ (spec.) plough up (a piece of land)
5) (i forb. m. krigsudrustning) drage (sværd/våben), ?tage på (handsker/hjelm), ?slå op (hjelm ɔ: visir) ‖ (in conn. with battle gear) draw (a sword/weapon), ?put on (gloves/helmet), ?open (a helmet ɔ: the visor)
6) [e-t] [á e-t / undir e-t] trække til vejrs, hejse ‖ heave up, hoist
 ● draga upp ljós trække lygte/... til vejrs (cf. Schröder 1917 [ASB 15], 104.08 note) ‖ lift a lamp/... into position
 ●draga upp segl [í e-t] [á e-u] sætte sejl ‖ hoist sail
7) [e-t/e-n] [af e-u] [til e-s] hæve (mht. niveau, mht. status) ‖ raise (with respect to level/status)
8) [e-n] [til e-s] opdrage ‖ bring up
9) [e-t] spænde (bue) ‖ draw (a bow)
10)
 ● ‖ impers.: dregr upp [e-t] [ór e-u / af e-u / með e-u / á e-t / í e-t / yfir e-t] (sky, tåge, etc.) trækker op/sammen ‖ (cloud, fog, etc.) thickens, (cloud, fog, etc.) draws in
11) [e-t] [e-n] overdrage ‖ hand over
12) [e-t] [af e-m/e-u] [vegna e-rs] [fyrir e-t] oppebære, modtage, udsættes for ‖ receive, suffer
13) [e-t] beslaglægge ‖ confiscate

út: draga út

1) [e-t/e-n] [af e-u / ór e-u / um e-t] [með e-u] slæbe ud, trække ud, pille ud ‖ haul out, pull out, pluck out
 ● draga út myki bære møg ud ‖ “muck out”, clear out dung
 ● draga út sauði/geldinga trække får/væddere ud (under sortering) ‖ pick out sheep/wethers (when sorting)
 ● draga út skip trække/slæbe skib ud ‖ tow/haul out a ship
2) [e-t] drage (sværd) ‖ draw (a sword)
3) [e-t] [ór e-u] (medic.) trække ud/væk ‖ (medic.) extract, draw out
4) [e-t] [af e-u] trække (legemsdel) ud (efter sig) ‖ drag (part of one’s body) (behind one)
5) [e-t] [af e-u] tage (del) ud (af tekst), plukke ud ‖ extract (part of a text)
6)
 ● ‖ impers.: dregr út [e-n] [ór e-u] [at e-u] (ngn) trækkes ud, (ngn) driver (til havs), (ngn) kommer/slipper ud ‖ (sby) is dragged out, (sby) is carried out (to sea), (sby) gets away
7)
 ● ‖ impers.: dregr út [móti e-u] det lakker (mod ngt), det nærmer sig (tiden for ngt) ‖ the time (for sth.) draws on

við: draga við

1) [!] hugge til (med svingende sværd) ‖ slash (with a swinging sword)
2) [■] ?bidrage ‖ ?contribute

yfir: draga yfir

1) [e-t] [e-t] (i forb. m. beklædning/udrustning) trække (ngt) over (ngt) ‖ (in conn. with clothing/armour) pull (sth.) over (sth.)
2) [e-t] [e-t] [af e-u] kaste (smuds/skygge/tåge) over (ngt), tilsmudse, formørke ‖ cast (dirt/shadow/fog) over (sth.), sully, cloud
 ● ‖ impers.: dregr yfir [!] [e-t] det bliver overskyet, (sky/tåge) trækker op, (sky/tåge) driver hen over (ngt) ‖ it becomes overcast, (a cloud/fog) draws in, (a cloud/fog) passes over (sth.)

C. draga sik

1) [ór e-u / (í) frá e-u] trække sig tilbage (fra ngt) ‖ withdraw (from sth.)
2) [ór e-u] trække sig, bevæge sig ‖ move, move oneself

D. draga sik + præp./adv.

braut: draga sik braut

[af e-u / ór e-u] [sakir e-s] bevæge sig væk (fra ngt), flytte ‖ move away (from sth.)

fram: draga sik fram

1) [með e-u] slæbe sig fremad, bevæge sig fremad ‖ heave oneself forward, move ahead
2) [í mót e-m / hjá e-m] [til e-s / undir e-t] føre sig frem, trænge sig frem (for at opnå ngt) ‖ push oneself forward, force oneself into the forefront (to achieve sth.)

til: draga sik til

[e-s] fremholde/insistere på sin ret til, påberåbe sig ‖ hold forth/insist on one’s right (to sth.), claim a right to

undan: draga sik undan

[e-u] holde sig tilbage (fra ngt), unddrage sig, nægte ‖ exempt oneself (from doing sth.), shirk, refuse

E. dragask

1) [í e-t] slæbes, smides ‖ be dragged, be thrown
2) [at e-u] (om fisk) trækkes op ‖ (of fish) be drawn up
3) [e-m] erhverves, akkumuleres ‖ be acquired, be accumulated
4) [af e-u / ór e-u / frá e-m / yfir e-t / með e-u / (upp) á e-t / undir e-t / at e-m / til e-s/e-rs] [yfir e-t] slæbe sig, bevæge sig (langsomt, med besvær), komme (med besvær), krybe, (derog.) “skride”, forsvinde, (om hær/skibe) rykke, trække ‖ make one’s way, move (slowly, with difficulty), get somewhere (with difficulty), crawl, (derog.) “take oneself off”, disappear, (of an army/ships) draw off
 ● ‖ impers.: dregsk [e-n] [á e-t] (ngn) slæber sig, (ngn) kommer (med besvær) ‖ (sby) makes his way, (sby) gets somewhere (with difficulty)
5) [af e-u / ór e-u / um e-t] [e-m / til e-rs] (om folk/tropper) samles, fylkes ‖ (of people/troops) be gathered, flock
6) [í e-t / á e-t / til e-s] [fyrir sakir e-s] lade sig trække (ind i ngt, med til ngt), blive involveret, involvere sig, bringe sig (ind i ngt) ‖ let oneself be drawn (into sth.), become involved (in sth.), involve oneself, bring oneself (into sth.)
7) skride fremad, udvikle sig ‖ move ahead, develop
 ● dregsk aldr [e-m] (ngn) bliver ældre ‖ (sby) gets older
8) [um e-t] trækkes (om ngt), slås (om ngt) ‖ contest (about sth.), struggle (over sth.)
9) [í e-u] [við e-t] trække sig, blive mere tilbageholdende ‖ go into retreat, be more retiring
10) [af e-u] afkræftes, udmattes, ?fortage sig ‖ grow feeble, be worn out, ?lessen

F. dragask + præp./adv.

á: dragask á

1)
 ● dragask á hendr [e-m] tiltrækkes af, samles hos/om (ngn) ‖ be attracted to, be gathered around (sby)
2)
 ● dragask á hendr [e-n/e-t] samle (folk) hos/omkring sig ‖ gather (people) around one
3)
 ● dragask á legg vokse til ‖ grow up
4) [■] være tilbageholdende med, afslå ‖ be reluctant (to do sth.), decline

af: dragask af

1) [e-u / ! af e-u] fratrækkes ‖ be subtracted
2) [!] fratages, fjernes ‖ be removed
3) [!] reduceres ‖ be reduced

aftr: dragask aftr

1) trække sig baglæns, tage tilbage ‖ retreat, turn back
2) [á e-t] sakke agterud ‖ fall behind
 ● ‖ impers.: dregsk aftr [ór e-u] der sker en tilbagegang (i forh. til ngt) ‖ there is a regression (in relation to sth.)

áleiðis: dragask áleiðis

skride fremad, udvikle sig ‖ move ahead, develop

at: dragask at

1) [e-u] nærme sig ‖ approach
2) [e-m] samles, fylkes (om ngn) ‖ gather, flock (to sby)
 ● ‖ impers.: dregsk at [!] [e-t] [e-m] (tropper) fylkes (om ngn) ‖ (troops) flock (to sby)
3) [!] [e-t] samle/mobilisere (hær) ‖ gather/mobilise (an army)

braut: dragask (á/í) braut

[ór e-u / af e-u / frá e-m/e-u] trække sig væk, (item derog.) forsvinde ‖ move away from, (item derog.) disappear

eftir: dragask eftir

[e-u] [með e-u] lade sig forlede af, følge, lægge sig op ad ‖ let oneself be led by, follow in the path of, take as one’s model

fram: dragask fram

1) føre sig frem ‖ put oneself in the forefront
2) [við e-t] nyde fremgang, udvikle sig, blive til ngt ‖ make positive progress, develop, materialise
 ● ‖ impers.: dregsk fram [ór e-u] der sker en fremgang (i forh. til ngt) ‖ there is a progression (in relation to sth.)

í: dragask í

1) [e-t] bevæge sig (i en bestemt retning) ‖ move (in a certain direction)
2) [e-t] [af e-u] udvikle sig til ‖ develop into
 ● dragask í vanda blive til en vane ‖ become a habit

með: dragask með

[e-t] skalte og valte med ‖ do as one pleases with

mót: dragask í mót

[e-m] [með e-u] drage imod ‖ set off against

niðr: dragask niðr

[í e-t] trækkes ned ‖ be pulled down

nǽr: dragask nǽr

[e-u] komme nærmere, nærme sig ‖ get nearer, approach

saman: dragask saman

1) [í e-u] (om formue) samles, akkumuleres ‖ (of wealth) be collected, be accumulated
2) [e-m] (om tropper/folk) tørne sammen, samles, slutte sig sammen ‖ (of troops/people) clash, be gathered together, amalgamate
3) etableres, konsolideres ‖ be established, be consolidated

sundr: dragask sundr

 ● ‖ impers.: dregsk sundr [með e-jum] (ngn) fjerner sig fra hinanden ‖ (people) draw away from each other

til: dragask til

1) [e-s] bæres i (land), drive i (land) ‖ be carried (in to land) (by the current)
2) [e-s] udvikle sig til ‖ develop towards
 ● ‖ impers.: dregsk til [e-s] det bærer hen imod (ngt), det udvikler sig (i en vis retning) ‖ it moves towards (sth.), it develops (in a certain direction)

undan: dragask undan

1) fratages ‖ be taken away
2) trækkes i langdrag, lade vente på sig, udsættes, udskydes, ikke blive til ngt ‖ take longer than expected, be postponed, come to nothing
 ● ‖ impers.: dregsk undan (ngt) trækker i langdrag, (ngt) lader vente på sig ‖ (sth.) takes a longer time than expected
3) [e-u] [fyrir e-t] undslippe ‖ escape

undir: dragask undir

1) [e-n] samles, akkumuleres (hos ngn), underlægges, komme i (ngns) besiddelse ‖ be gathered, be accumulated (to sby’s benefit), come into (sby’s) possession
2) [!] [e-t] tage i besiddelse, tilvende sig ‖ take over, appropriate
3) [!] [e-t] samle (tropper) under (sin kommando) ‖ collect (troops) under (one’s command)
4) [!] [e-t] lade sig omfatte, antage ‖ let oneself be included, take upon oneself, assume

út: dragask út

1) [með e-u] føres ud ‖ be carried out
2) [frá e-u] [of e-t] bevæge sig væk, trække sig ud, (item derog.) forsvinde ‖ move away, remove oneself, (item derog.) disappear

.

Forms: draga (331); dro (172); dregr (149); dregit (109); dró (104); dreginn (34); drogu (32); dregin (30); dragaz (25); dregur (22); dragi (21); drega (19); droz (15); dregz (15); drogv (15); drógu (14); dragha (13); drogo (13); dregnir (11); droguz (11); drægi (10); drott (9); dragast (8); dregiz (8); drósk (7); dragandi (7); dreigit (7); dragazt (6); drag (6); dræga (6); dragiz (6); dreigid (5); dróz (5); dregha (5); drage (5); dregner (4); Dró (4); drogvz (4); dragist (4); dragande (4); dragim (4); dreiginn (4); dreg (3); dreigin (3); dragit (3); draganndi (3); dragazst (3); dręgi (3); Dragz (3); droguzt (3); dregsc (3); dragz (3); dregnar (3); Dregr (3); dróguz (3); drœgi (3); dragir (2); droguzst (2); dragem (2); Drógu (2); dregzst (2); drotz (2); drozt (2); dragh (2); dregzt (2); dragstu (2); dragask (2); dragíz (2); drægr (2); dregizst (2); dregít (2); drager (2); drægí (2); dregvr (2); drægit (2); dregst (2); dregi (2); dregen (2); drogum (2); Dro (2); dregiɴ (2); dregið (2); dra (2); dregid (2); dreget (2); Dragztv (1); drozck (1); drozk (1); Droguz (1); dragsk (1); dræginn (1); ðraga (1); dreyged (1); draghe (1); draghin (1); dregiɴɴ (1); dreghum (1); drægest (1); drogozt (1); (1); drȯ (1); Drogv (1); ▹dræ◃gi (1); Drag (1); dregsk (1); dregez (1); Dross (1); dregz (1); dröst (1); drózt (1); drægno (1); drógo (1); drekr (1); dregher (1); dragí (1); dragið (1); drꜹgo (1); Drozst (1); dregir (1); draghen (1); Draga (1); drægie (1); drꜹgvm (1); dregna (1); Drỏgu (1); dragst (1); Droz (1); drægizt (1); drögust (1); Dróz (1); Dragsktu (1); dregizk (1); drǫtz (1); dragur (1); drogvm (1); dræghr (1); Drogu (1); drósc (1); drosc (1); Dragit (1); Dregur (1); dræge (1); dreghinn (1); dræget (1); droga (1); Dræghr (1); dreygid (1); dræghnar (1); drægnum (1); dregnum (1); dragizt (1); dragez (1); dragv (1); draganda (1); dregr (1); drogh (1); drogom (1); droghom (1); drøgit (1); dræghin (1); drœge (1); dragztu (1); dróust (1); drégs (1); Drags (1); Dragstv (1); dreghít (1); dreghin (1); dregith (1); drou (1); dræghir (1); draghazt (1); drozst (1); drogst (1);

Gloss.: EJ (cf. corr.); ClV; ClVSuppl; Fr draga, drega; FrErr3; Hertzb draga, drega; Fischer; Rím; LP; Med; WN; AH; AJ; deVr draga, drega; Fr4 item aptrdreginn, framdragandi; NO aptrdreginn, draga, drega; ÁBlM; Bl

Literature: Bandle 1956 [BA 17] 34, 134-135; Beckman 1923 [ANF 35] hele art. 321-332; Beckman 1934 [ANF 50] 211 el. hele art. 197-217; Björn Bjarnason 1905 61; Falk 1914 94; Falk 1919 28; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 75; Finnur Jónsson 1929 [ANF 45] 140; Finnur Jónsson 1929 [ANF 45] 255; Grøtvedt 1939 121; Grøtvedt 1939 47-49; Hægstad 1899 49; Hægstad 1902 19; Jón Þorkelsson 1865 20 n. 31; Noreen 1922 66-76; Nygaard 1917 40; Olsen 1932 [MM 1932] 144; Seip 1955 121 146 138 185 203 255 275; Stefán Karlsson 2001 [MM 2011:1] 154; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 336; Wadstein 1892 [ANF 8] 88

Genre. (expected): historical works: 357 (254); religious works: 298 (390); family sagas: 222 (177); contemporary sagas: 162 (107); romances: 157 (151); legal works: 72 (139); legendary sagas: 66 (62); charters: 64 (113); þættir: 38 (32); learned works: 30 (45); unclassified: 6 (6);