Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

dómr sb. m. [-s, dat. -i; -ar]

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

1) [yfir e-n] [e-s / á e-u / um e-t / yfir e-t] [fyrir e-t] (jur.) dom, kendelse, afgørelse, voldgiftsafgørelse (jur.) judgement, verdict, ruling, finding, award/decision by arbitration

 ● dǿma dóm [e-m / á milli e-rra] [um e-t] [til e-s] afsige dom pronounce judgement

   ‖ dómr dǿmðr  [af e-m] [yfir e-m / millim e-rra] [á !] :

 ● dómr fellr [á e-n / millum e-rra] [á e-t] der falder dom judgement/verdict is given, sentence is passed

 ● fella dóm [á !] fælde dom give judgement/verdict

 ● festa dóm [e-rs] [á e-u / fyrir e-t] [e-m/sér] overdrage (sag) til (ngns) dom, lade (ngn/sig selv) dømme (i sag) (cf. def. 8) submit (a case) to (sby’s) judgement, let (sby/oneself) arbitrate (in a case)

 ● festa í dóm [e-rs] [e-t] overdrage (ngt) til (ngns) dom submit (sth.) to (sby’s) judgement/verdict

 ● halda dóm [við e-n] rette sig efter dom comply with a judgement

 ● halla dómi [frá e-u / eftir e-u] dreje dom (i den ene el. den anden retning) ɔ: fælde partisk dom sway a judgement (in one direction or another) ɔ: give biased judgement

 ● dómr kemr [á hendr e-m] [á e-t] der falder dom judgement is given, sentence is passed

 ● leggja/setja dóm [á e-n / millum e-rra] [á e-t / upp á ■ / á ! um e-t] fælde dom pronounce judgement

 ● leggja í dóm [e-t] bringe til doms submit to a ruling

 ● lǫg ok/... dómr lov og dom (ɔ: retslig afgørelse) law and judgement (ɔ: legal ruling)

 ● rjúfa dóm misligholde dom, tilsidesætte jur. afgørelse violate a judgement/settlement, disregard a ruling

 ● skjóta dómi [á e-t / í e-t] anke domsafsigelse (til højere (jur.) instans) appeal a finding (to a higher (court) assembly)

 ● standa dóm/dómi [um e-t] acceptere dom, underkaste sig dom, anerkende en doms autoritet accept a judgement, submit to a judgement, recognise the authority of a ruling

 ● stefna dómi til rofs stævne dom til underkendelse, appellere (til højere instans) om at en dom kendes ugyldig summon a judgement to obtain its revocation, appeal (to a higher court) against a ruling

2) (om den yderste dom på dommedag of the Last Judgement on Doomsday)

 ● efsti/... dómr

3) (Guds) bestemmelse (God’s) ordinance

4) straf punishment/sentence

5) (idømt) bøde (imposed) fine/penalty

6) beslutning decision

7) bedømmelse, vurdering, mening assessment, opinion

8) [at !] (ofte sammenfaldende med def. 9) (item pl. dómar) domstol, ret, retshandlinger, rettergang, proces, retsmøde, sted/tid for retshandlinger (often converging with def. 9) (item pl.) court, legal proceedings, court session/hearing, place/time for legal preceedings

 ● bera fé í dóm gøre brug af bestikkelse i retten practise bribery in court

 ● fé ferr í dóm der bliver brugt bestikkelse i retten bribery is practised in court

 ● festa dóm [e-m] [fyrir !] give tilsagn (over for ngn) om at sag kommer for retten (cf. def. 9) give (sby) an undertaking that a case be submitted to a court

 ● ganga dóm deltage i retshandling, sidde til doms, fælde dom participate in legal proceedings, sit in judgement, pass judgement

 ● ganga at dómi/dómum [með e-u] gå til domstolen, rykke frem mod domstolen go to (the site of) the court, move towards the court

 ● ganga til dóms/dóma [með e-m] gå til domstolen go to (the site of) the court

 ● halda dóm/dómi afholde retsmøde hold a court hearing

 ● halda dóm/dóma [fyrir e-u] få (ejendomsret til ngt) prøvet ved domstol have (property rights to sth.) tested in court

 ● leggja dóm [á !] [við e-n] beramme retsmøde appoint a court meeting

 ● leggja/setja (lǫg ok) dóm [fyrir e-t] lade (ejendomsret til ngt) prøve ved domstol have (property rights to sth.) tested in court

 ● mál ferr/kemr í dóm [e-rs / undir e-n] sag kommer for domstol (til ngns afgørelse) a case is brought to a hearing (before sby)

 ● rjúfa dóm [við e-n] [með e-u] opløse (ngns) retsmøde break up (sby’s) court hearing

 ● ryðja dóm forkaste/annullere (tidligere) proces reject/nullify (previous) legal proceedings

 ● sitja dóm sidde til doms sit in judgement

 ● sitja í/at dómi, sitja í/á/yfir dómum [með e-m] (spec.: j domen HenKunReyk 52²⁴) sidde til doms (cf. def. 9) sit in judgement

 ● stefna til dóms [e-m] indstævne til retsmøde summon to a court hearing

 ● verðr dóms [fyrir e-u] [?fyrir e-t] berettiget til at få (ejendomsret til ngt) prøvet ved domstol entitled to a test (of property rights to sth.) in court

9) (ofte sammenfaldende med def. 8) nævn af domsmænd, dommerpanel (often converging with def. 8) panel of judges

 ● dómr ferr út [til e-s] dommerpanel træder sammen (ɔ: domsmænd indtager deres pladser) a court is convened (ɔ: the judges proceed to where the court is to sit)

 ● fullr dómr fuldtalligt dommerpanel complete panel of judges

 ● fǿra út dóma [til e-s] føre medlemmer af dommerpanel ud til deres pladser move panel of judges out to their seats

 ● ganga í dóm/dóma indtage sin plads i dommerpanel (på altinget), indgå i dommerpanel take one’s place on the panel of judges (at the althing), join a panel of judges

 ● hleypa upp dómi [fyrir e-m] sprænge dommerpanel ved at jage domsmændene væk break up the court by driving away the judges

 ● kveðja í dóm [e-n] tilkalde (ngn) til deltagelse i dommmerpanel call (sby) to sit on a panel of judges

 ● nefna dóm [yfir e-t] [fyrir e-t] udnævne domsmænd nominate judges to a panel

 ● nefna dóm halfan udnævne halvdelen af dommerpanel nominate half the judges on a panel

 ● nefna í dóm, nefna til dóms [e-n] [■] [yfir ■ / um e-t] [fyrir e-t] udnævne domsmænd nominate judges to a panel

 ● rísa (upp) ór dómi rejse sig og forlade dommerpanel, trække sig ud af dommerpanel stand up and leave a panel of judges, withdraw from a panel

 ● ryðja dóm [at e-u] [um e-t] gøre indsigelser mod domsmand i et dommerpanel, erklære domsmand i dommerpanel for inhabil challenge a member of a panel of judges, declare a member of a panel of judges disqualified

 ● ryðja/rengja/nema ór dómi [e-n] forkaste en af modparten valgt domsmand reject a judge appointed by the opposing party to a panel

 ● setja dóm (saman) [á móti e-m/e-u] [um e-t] [með e-u] nedsætte domstol (ɔ: dommerpanel), fremsætte begæring om at domstol nedsættes establish/appoint a court (ɔ: panel of judges), request that a court be established/appointed

 ● setja (niðr) dóm sinn [á/í gegn !] nedsætte sit dommerpanel, nedsætte sin halvdel af dommerpanel appoint one’s own panel, appoint one’s own half of a panel of judges

 ● setja dóm (sinn) halfan [við e-n / móti e-m] nedsætte sin halvdel af dommerpanel appoint one’s own half of a panel of judges

 ● setja í dóm [e-n] [með sér] indsætte i dommerpanel appoint to a panel of judges

 ● sitja í dómi/dómum, sitja á/at dómum have sæde i dommerpanel, sidde til doms (cf. def. 8) have a seat on a panel of judges, sit in judgement

10) [á ■ / yfir e-m/e-n/■] domsmyndighed, jurisdiktion judicial authority, jurisdiction

 ● heiðinn dómr (cf. heiðindómr sb. m.) hedenskab heathendom

 ● kristinn dómr (cf. kristindómr sb. m.) kristendom, kristning christendom, christianity, christianization

11) styre, regering rule, reign

12) tilstand, ?skæbne condition, ?destiny

 ● fátǿkr dómr (cf. fátǿkdómr sb. m.) fattigdom poverty

13) ?(værdifuld) genstand ?(valuable) object

 ● heilagr dómr (cf. helgidómr sb. m.) helgens jordisk(e) levning(er), relikvie mortal remains of a saint, relic

Form.: dom (148); dóm (79); domr (60); dome (55); doma (33); domi (32); doms (27); dómr (23); domum (21); dómi (19); domar (17); dóms (15); (13); dóma (11); dóminn (8); dómar (8); dómum (5); dóme (5); dominn (5); domiɴ (4); dóminum (4); domrinn (4); dominum (4); domom (4); doom (3); domsins (3); domriɴ (3); domm (3); dómsins (3); domer (3); Domr (3); domen (2); dỏm (2); domrenn (2); dỏmar (2); dominvm (2); dỏmi (2); domanna (2); dominom (2); domenn (2); dom sins (2); domenum (2); domenom (2); domenvm (2); domvm (2); döminum (2); ðome (1); dǫmi (1); dómur (1); ðoma (1); domber (1); domren (1); domns (1); domínum (1); Dóms (1); ðom (1); domana (1); domur (1); dommz (1); dȯma (1); domunum (1); domumm (1); dömi (1); domvr (1); döma (1); döm (1); domenumm (1); dőm (1); Doms (1); Domar (1); domeɴ (1); domí (1); ðomm (1); dombær (1); dooms (1); dómrinn (1);

Comp.: ábóta- (4), á·falls- (29), á·fellis- (3), af·réttar- (4), af·setningar- (1), alls·herjar- (2), á·lykðar- (9), al·þingis- (6), al·þýðu- (1), al·þýðu·manna- (1), arin- (1), at·fara(r)- (4), aust·firðinga- (2), banns- (1), barn- (37), blót- (1), breið·firðinga- (1), bruna- (1), byskup- (21), byskups- (50), dándi·manna- (6), dándi·presta- (2), dauða- (8), djǫfla·þrǽl- (1), dróttningar- (3), dura- (5), ekkju- (12), elli- (11), engi- (4), engja- (1), falls- (1), falsara- (14), fá·tǿk- (19), fá·tǿki- (2), fá·tǿkis- (1), fé·ráns- (31), festar- (1), fimmtar- (9), fjórðungs- (16), for·boðs- (1), frelsi- (1), frelsis- (2), frí- (1), frǽgðar·vís- (1), fullnaðar- (3), full·réttis- (2), goð- (14), greifa- (2), greinar- (1), guð- (47), guðs- (16), hefndar- (1), heiðin- (7), heiðins·manns- (1), heilag- (2), helgi- (4), heraðs- (4), herra- (44), her·toga- (20), hirðar- (2), hór- (66), hreppa- (3), hugar- (3), hǫfðingja- (10), jafnaðar- (7), jarl- (46), jarls- (12), jung·frú- (10), jung·frúr- (8), keisara- (19), kenni- (13), kenni·manns- (4), kirkju- (2), klerk- (46), konung- (135), konungs- (35), krank- (26), kristin- (24), kristni- (2), kvenna·sjúk- (1), kvǫðu- (1), laga- (31), leik- (3), leik·manna- (16), leik·manns- (1), líf·láts- (2), lǽki- (15), lǽkis- (6), lǽkni- (13), lǽknis- (20), lǽr- (45), lǽri- (4), lǫg- (10), lǫg·manns- (4), lǫg·réttu·manna- (4), mann- (97), meistara- (51), mey- (53), mis·kunnar- (19), mjúk- (2), norð·lendinga- (5), ógnar- (2), ór·skurðar- (2), ó·virðingar- (1), páfa- (16), patríarka- (1), postula- (3), presta- (4), prest- (7), ráða- (1), ráðs·manna- (1), rang·lǽtis- (1), rang·ǽinga- (4), refsingar- (4), réttenda- (1), rétt·lǽtis- (7), ríðara- (1), riddara- (11), rík- (77), ríki- (3), ríkis- (2), rǫk·semðar- (1), sáttar- (2), sekðar- (1), sex·manna- (11), sex·presta- (1), sjúk- (21), skila- (21), skulda- (9), skuldar- (2), skylda- (1), skyn·semðar- (4), sleitu- (1), spá- (26), spekðar- (1), svein- (3), svikara- (2), svik- (1), tolf·manna- (30), tolf·presta- (1), tolf·þegna- (2), troll- (19), ung- (4), út·legðar- (4), valds- (1), veðjaðar- (2), veðjanar- (1), veik- (1), veraldar·rík- (3), vís- (89), yfir- (1), þinga- (10), þing·manna- (7), þrǽl- (44)

Gloss.: EJ; ClV; Finsen; Fr; Hertzb; Fischer -dómr; Rím; LP; AH; AJ item -dómr; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl item cf. corr.

Litt.: Andersen 1996 32; Dennis, Foote & Perkins 2000 382-383; Grøtvedt 1939 139; Gunnar F. Guðmundsson 2000 37, 294-295; Guðbjörg Kristjánsdóttir 2000 155, 162, 194; Halvorsen 1958 [KLNM 3] 214-218; Halvorsen 1958 [KLNM 3] 219; Halvorsen 1959 [KLNM 4] 262; Hamre 1958 [KLNM 3] 159-161; Hamre 1958 [KLNM 3] 163-165; Hamre 1958 [KLNM 3] 510; Holm 2010 118; Housken 1954 [ANF 69] 32; Hægstad 1899 75-76; Jakobsen 1966 [MM 1966] 18; Karker 1967 [KLNM 12] 639; Kjartan G. Ottósson 1983 111-112; Kock 1946 [ANF 61] 20; Kuhn 1994-1997 [SB 24] 251; Maurer 1907Ï 324; Maurer 1907ÏÏ 30; Maurer 1908 (Verw) 542; Maurer 1909 335, 373-383; Maurer 1910 423; Nordling 1930-1931 [NB 18] 163; Seip 1934 60-63; Seip 1955 205, 241; Seip 1955 81, 116, 139, 184, 299, 329; Sturtevant 1916 [JEGP 15] 261-262; Tamm 1897 8; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 126; Vilhjálmur Finsen 1883 707; Ásdís Egilsdóttir 2000 70; Åkerblom 1920 [ANF 36] 62-65

Genre. (expected): legal works [jur]: 295 (63); religious works [rel]: 97 (176); historical works [his]: 69 (115); family sagas [isl]: 62 (80); charters [dip]: 61 (51); contemporary sagas [bis]: 54 (48); romances [rom]: 21 (68); þættir [tot]: 10 (14); learned works [div]: 9 (20); unclassified [ ]: 5 (2); legendary sagas [fas]: 2 (28);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk