Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2búa vb. [býr (1. pers. býg NjM 330²⁴); bjó/bjuggi/bjǫggi/byggi, bjuggu/bjǫggu (præt. conj. byggi); búinn (n. sg. búit/bút)]

(cf. -búinn adj.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

A.

1) være bosat med egen husholdning, drive gård/landbrug, føre husholdning have one’s own land and household, run a farm, be a householder

 ● búa búi drive gård/landbrug, føre husholdning run a farm, maintain a household

2) [e-u] (spec.) (iron.) holde hus (med ngt) (på en slet måde ɔ: handle ilde med), husere (spec.) (iron.) look after, deal with (in a poor fashion ɔ: mismanage)

 ● búa búi (iron.) holde hus (iron.) manage a household

3) (i indledningsformel til fortælling, svarende til “Der var engang ...” in the introduction to a tale, the equivalent of “Once upon a time ...”)

4) [á e-u (etc.)] [með e-m / við e-n] bo (et sted) (gerne med egen husholdning/gårdsdrift, cf. def. 1), holde til, opholde sig, befinde sig live (somewhere) (often as the householder), stay, dwell, have one’s being, be

5) [á e-u (etc.)] (om bord på skib) holde til, have plads (on board a ship) be, have a station

6) [e-m / hjá e-m / með e-m / við e-m / við e-n] bo/leve sammen (med ngn), ligge sammen (med ngn), have seksuel omgang (med ngn) live conjugally (with sby), lie (with sby), have sexual intercourse (with sby)

7) [e-t/e-n] [til e-s] [e-m/e-u / í mót e-m / í hendr e-m] [með e-u / við e-u] forberede, berede, sørge for, klargøre, gøre i stand, indrette, udstyre prepare, make ready, equip

 ● búa borð [e-m] [með e-u] (stille frem og) dække bord (put up and) lay a table

 ● búa reiðskjóta/... [e-m] [til e-s] klargøre transportmiddel (fx. sadle og lægge seletøj på hest) make some form of transport ready (e.g. saddle and harness a horse)

 ● búa rekkju/... [e-m] rede seng make a bed

 ● búa skip/... [til e-s / í e-t] klargøre skib, udruste skib make a ship ready, fit out a ship

 ● ‖ præt. part.: búinn [compar. búnari, superl. búnastr] [e-s / til e-s] rede, beredt, færdig, parat, beredvillig, indstillet (på ngt) ready, prepared, finished, willing, favourably disposed (towards sth.)

 ● boðinn ok búinn [■ / til e-s / undir e-t] [e-m] fuldstændig parat, særdeles beredvillig all prepared, poised and ready

 ● albúin sǽng fuldt udstyret seng fully-furnished bed

8) [e-t] [á hendr e-m] [um e-t/e-n] [til e-s] [til e-s] (jur.) forberede (sag) (mod ngn) (med påstand om ngt, med påstand om ngn) (for ting/forsamling) (med henblik på ngt) (jur.) prepare (a case) (against sby) (with a charge of sth., with a charge against sby) (for a thing/assembly) (with a view to sth.)

9) gøre forberedelser til, forberede, foranstalte make preparations for, make ready, arrange
 ● búa ferð/... [á hendr e-m] [at e-u]

 ● búa grǫft [e-rs]

 ● búa veizlu [móti e-m]

10) [e-t] [e-m] tilberede/lave (mad) prepare/make (food)

11) [e-t] [e-m] arrangere, anbringe, bygge, lave place in position, build, make

 ● ‖ præt. part.: búinn (bygget) færdig, (lavet) færdig completed (completely built/made)

12) [e-n] [■ / til e-rs] [með e-u] udruste (ngn) (til kamp, rejse, etc.), udruste og sende (af sted) arm/equip (sby) (for battle, journey, etc.), equip and send (on his way)

 ● ‖ præt. part.: búinn [til e-s / at e-u] [at e-u / með e-u] forsynet, udrustet (til kamp, rejse, etc.) (mht. ngt), parat til at drage (af sted) supplied, equipped (for battle, journey, etc.) (with regard to sth.), prepared, ready to depart

 ● búinn ferðar

13)
 ● ‖ præt. part.: búinn [á e-t / at e-u / við e-u] udstyret/begavet (med ngt), i stand (til ngt) endowed/gifted (with sth.), capable (of sth.)

 ● vel at sér búinn [of e-t] dygtig, med mange færdigheder highly accomplished

14) [e-n/e-t] [e-u / með e-u] klæde, smykke, udsmykke, forsyne, indlægge/belægge (med metal) clothe, adorn, decorate, equip, inlay/cover (with metal)

 ● ‖ præt. part.: búinn [e-u / með e-u] klædt, smykket, udsmykket, dekoreret (beslået, belagt (med sølv/guld), indlagt, damasceret, broderet (med sølv/guld?)) dressed, adorned, decorated, ornamented (mounted/fitted (with metal), covered (with silver/gold), inlaid, damascened, embroidered (with silver/gold?))

15) (være klædt ɔ:) leve (cf. búnaðr sb. m. def. 6) (be dressed ɔ:) live

16)
 ● ‖ præt. part.: búinn i (en vis) tilstand, (ilde) tilredt in a (certain) condition, in a (poor) state

 ● svá búinn

     (substantiv.?) sligt, sådanne forhold, sådanne omstændigheder such a state of affairs, such circumstances:

     (adverbial.) under (disse, sådanne) omstændigheder, sådan, sådan som sagerne står, nu, hermed under (these, such) circumstances, with things as they are, as things stand, now:

 ● segja/... svá búit, segja til svá búins [e-m] fortælle hvorledes sagerne står, fortælle dette relate how matters stand, report this

 ● at (svá) búnu sådan som sagerne står, efterhånden, nu, hermed with things as they are, now

 ● við/með (svá) búit sådan som sagerne står, hermed with things as they are

17)
 ● ‖ præt. part.: búinn [■] nær (ved ngt), lige ved, “sikker og vis” close (to sth.), certain, “in the bag”

 ● er búit [■] [e-m] det er nær (ved ngt) (for ngn), det er lige før, der er risiko (for ngt) (for ngn) it is close (to sth.) (for sby), it is close to happening, there is an imminent risk (of sth.) (for sby)

 ● búit [■] det kan nok/vel være (at ...), det ser ud til (at ...), mon ikke it may well be (that ...), it is likely (that ...)

*18 (bio (ms. hio 34r¹³) Mork 424¹) → hǫggva vb.

B. búa + præp./adv.

af: búa af

[e-u] leve af live off

at: búa at

1) [e-u] behandle treat

2) [e-u] klargøre, bidrage til klargøring make ready, contribute to making ready

braut: búa (í) braut

[e-t/e-n] gøre rejseklar, udstyre/udruste og sende bort prepare for a journey, equip and send off

 ● ‖ præt. part.: búinn (á/í) braut/burt klar til at drage bort, rejseklar ready to leave

fyrir: búa fyrir

1) [!] bo (der i forvejen), opholde sig, befinde sig live (there already), be (present)

2) [e-t/e-n] [e-m/sér/e-u] berede, klargøre/indrette (bolig, opholdssted, plads, etc.) (til ngn), forberede/etablere (forsvar, etc.), sørge for, skaffe, indebære prepare, make ready, furnish (dwelling, site, etc.) (for sby), establish (defence, etc.), provide, have in store

 ● ‖ præt. part.: búinn fyrir [e-m] forberedt, parat, etableret prepared, ready, established

3) [e-t] [með e-u] [e-m] tilberede prepare

í: búa í

[e-u/e-m] ligge (gemt) i (ngt/ngn), ligge bag be contained/concealed in (sth./sby), lie behind

 ● búa í skapi/... [e-m] [um e-t] [við e-n] være i (ngns) tanker/sind, ligge (ngn) på sinde be in (sby’s) thoughts, be on (sby’s) mind

milli: búa (á) milli/millum

[■] stå (hindrende) i vejen stand in the way

saman: búa saman

1) [í e-u] bo sammen, have fælles husholdning, leve sammen (som mand og kone) live together, share householding/a livelihood, live conjugally

2) komme ud af det med hinanden (på en bestemt måde) have a (certain) relationship with one another

til: búa til

1) [!] [e-t] gøre klar, udruste make ready, equip

 ● ‖ præt. part.: búinn til [■] gjort klar, klar, parat made ready, prepared

2) [e-s] [sér] gøre forberedelser til, etablere make preparations for, set up/establish

3) [!] [e-t] tilberede prepare

 ● búa til matar/... [e-t] [e-m] tilberede (mad) (til ngn), lave mad prepare (food) (for sby), cook

 ● ‖ præt. part.: búinn til [!] tilberedt, forarbejdet prepared

4)
 ● ‖ præt. part.: búinn til [e-s] egnet/god til, i stand til suited to, fit for, capable of

5)
 ● ‖ præt. part.: búinn til [e-s] nær ved, lige ved close to, just about to

 ● er búit til [e-s] [e-m / með e-m] det er nær ved (ngt) (for ngn), det er lige før, der er risiko for (ngt) it is close (to sth.) (for sby), there is an imminent risk of (sth.)

um: búa um

1) [e-t/adj.n.sg.] leve takket være, leve under (visse omstændigheder), have i vente live on the basis of, live in (certain circumstances), live in expectation of

2) [e-t/adj.n.sg.] [við e-n] have for, have i sinde, pønse på, nære have in mind, mediate, nourish (a feeling, etc.)

3) [e-t/e-n/sik] [fyrir e-u] [með e-u] drage omsorg for (fx. ved at lægge klæde til rette om, berede leje for, slå lejr, lejre, placere, indrette/udstyre el. konstruere), sørge for, gøre i stand, sikre look after (e.g. by wrapping warmly, preparing somewhere to sleep (in the open), placing, equipping or constructing), provide, arrange, prepare, secure

 ● búa um lík

 ● búa um skip

undir: búa undir

1) [e-u/e-m] leve under (vilkår, etc.), være underkastet, være undergivet, være udsat for live under (a condition, etc.), be subject (to sth.), be the victim of

2) [e-u] [e-m / með e-m] [í e-u] ligge under, ligge bag, stikke under lie behind, be at the bottom of

3) [e-t] [með e-u] sørge for (i det skjulte), lægge planer arrange (secretively), contrive

upp: búa upp

[e-t] rede (seng) make up (a bed)

út: búa út

[e-n/e-t] [til e-s] udruste, (udruste og) udsende (ngn/hær) equip, (equip and) send (sby/army) on their way

við: búa við

1) [e-t] leve af, leve med (visse vilkår), udholde, nøjes med live off, live with (certain conditions), tolerate, make do with

2) [e-t/e-n] handle (ilde) med, behandle, opføre sig over for (ngn) (på en vis måde) (mis)handle, treat, behave (in a certain way) towards (sby)

3) [e-u] gøre forberedelser (til ngt), træffe foranstaltninger (til imødegåelse af ngt) make preparations (for sth.), take precautions (against sth.)

 ● ‖ præt. part.: búinn við [e-u] rede, forberedt på, parat til (at møde), udrustet, rustet til, indstillet på prepared for, ready to face, equipped, mentally prepared for

4)
 ● ‖ præt. part.: búinn við [■] i stand til capable of

5)
 ● ‖ præt. part.: búinn við [!] potentiel potential

 ● er búit við [e-u] [e-m / með e-m] det er nær ved (ngt) (for ngn), det er lige før, der er risiko for (ngt) it is close (to sth.) (for sby), it is close to happening, there is the risk (of sth.)

 ● er búit við sjalft/sjalfu [■] det er lige før (at ...), der er risiko for (sth.) is on the verge (of happening), there is an imminent risk of

 ● búit við [■] det kan nok/vel være (at ...), mon ikke it may well be (that ...)

yfir: búa yfir

1) [e-u] indeholde, rumme contain

2) [e-u] holde skjult, ruge over, pønse på keep hidden, have in mind, meditate

3) [!] [með e-u] dække til cover up

C. búa sik

1) [e-s / til e-s / í móti e-u] forberede sig, gøre sig klar, gøre sig klar (til at drage af sted) prepare oneself, make oneself ready, make ready (to leave)

2) [til e-s / í e-t] [móti e-u] [með e-u] udruste sig, ruste sig arm oneself, prepare oneself (for battle)

3) [e-u / við e-t] iklæde sig, smykke sig (med ngt) dress oneself, decorate oneself (with sth.)

D. búa sik + præp./adv.

fyrir: búa sik fyrir

[!] [til e-s] forberede sig prepare oneself

undir: búa sik undir

[e-t] indstille sig på prepare oneself for

út: búa sik út

?gøre sig klar til at gå ud, ?klæde sig på el. ud ?get ready to go out, ?put on clothes or dress up

E. búask

1) bo (side om side) live (side by side), co-exist

2) disponere manage

3) [til e-s (etc.)] berede sig, forberede sig, gøre sig klar, gøre sig klar (til at drage af sted), drage af sted prepare oneself, get oneself ready (to leave), set out

 ● búask ferðar sinnar gøre sig klar til at rejse get ready to depart

 ● búask sinn veg gøre sig klar til at drage bort, begive sig af sted get ready to leave, set off

4) [til e-s / í e-t] [at e-u / við e-u] [í móti e-m] udruste sig, ruste sig prepare oneself (for battle), arm oneself

5) klæde sig på, gøre sig i stand dress oneself, array oneself

6) tilberedes be prepared

F. búask + præp./adv.

at: búask at

[e-u] gøre forberedelser til, foranstalte make preparations for, arrange

braut: búask (í) braut

gøre sig klar til at drage bort, drage bort get ready to leave, set off

fyrir: búask fyrir

1) [!] være bosat med egen husholdning, drive gård/landbrug have one’s own householding, run a farm

 ● búask búi fyrir [!] drive gård/landbrug, føre husholdning run a farm, be a householder

2) [!] [e-s] gøre forberedelser make preparations

3) [!] [móti e-u] slå sig ned, etablere sig, etablere forsvarsposition, berede/ruste sig til forsvar settle in, establish oneself, set up a defensive position, prepare for defence

4)
 ● láta búask fyrir [sér] etablere opholdssted/forsvar establish stronghold/defence post

til: búask til

1)
 ● ‖ impers.: býsk til [e-s] det trækker op til (ngt), der kan forventes (ngt), der er risiko for (ngt) (sth.) is building up, (sth.) can be expected, there is a risk of (sth.)

2) [!] gøre sig i stand, klæde sig på dress oneself up, array oneself

3)
 ● búask til matar lave mad prepare food, cook

um: búask um

1) [!] slå sig ned, slå lejr, indrette sig, indtage position, etablere sig, berede/ruste sig (til forsvar) set up camp, booth, etc., settle in/down, prepare oneself (for defence)

 ● búask um vistir indrette opholdssted, indrette sig set up one’s dwelling, settle in

2) [!] [svá at ...] sørge for (at ...), mage det (således at ...) arrange (such that ...)

 ● ‖ impers.: býsk um [!] [svá at ...] det forholder sig således at ... it so happens that ...

3) [!] gøre sig i stand, klæde sig på, smykke sig dress oneself up, ornament oneself

undir: búask undir

[e-t] gå ind på be prepared to accept

við: búask við

1) [e-u/e-m] [um e-t] berede sig til, gøre forberedelser til, forberede sig til, træffe foranstaltninger til imødegåelse af, ruste sig (imod), etablere forsvarsposition, berede/ruste sig til forsvar/kamp, belave sig på, indstille sig på prepare oneself for, make preparations for, take measures against, prepare/arm oneself (against), set up a defensive position, prepare for defence/fight, mentally prepare oneself for

 ● búask við veizlu/...

2) [e-u] [um !] have i sinde, pønse på have in mind, meditate

Form.: bua (147); buit (121); bio (89); buinn (77); byr (71); búit (67); búa (66); búinn (50); bva (50); bjó (42); bvit (33); buin (31); bvinn (30); býr (27); bunir (23); búnir (20); bioz (16); buaz (16); bvnir (15); biuggu (13); bunu (13); buet (11); buner (11); buid (11); buna (10); bvin (10); búask (9); buno (9); buiz (9); búin (9); buiɴ (9); biuggi (8); búaz (8); bunum (7); buenn (7); bvno (7); byzt (7); bui (7); bjuggu (7); bioggv (6); byggi (6); bjoggu (6); buen (5); buins (5); bioɢv (5); bjuggusk (5); buít (5); byrr (5); bvaz (5); bued (5); buizt (5); biosc (4); byz (4); bu (4); búi (4); búast (4); bió (4); bvið (4); búnar (4); búins (4); bjóz (4); bioggu (4); bviɴ (4); buasc (4); bvnar (4); buazt (4); búð (3); búiz (3); bioɢuz (3); búnu (3); bjoggusk (3); buínn (3); bviz (3); bv (3); bijr (3); býsk (3); biozt (3); biỏggu (3); bunar (3); buín (3); bvnv (2); bivggi (2); búizk (2); buim (2); bijst (2); bústu (2); bioɢo (2); bvna (2); bunv (2); bwit (2); buazst (2); bjugguz (2); bvet (2); bvner (2); bvins (2); bjósk (2); bioggiz (2); bívggv (2); bűinn (2); buinni (2); bvnu (2); biost (2); byggit (2); bysc (2); biotz (2); bioɢvz (2); byggiz (2); buez (2); búazt (2); by (2); bioɢu (2); bjóst (2); biogu bv́in (2); bío (2); bvínn (2); búna (2); bven (2); bioggez (2); biugguz (2); biøgguzt (2); biot (2); buast (2); bivggivz (1); buzt (1); Biỏgguz (1); bjogguz (1); bv▹a◃z (1); bjögguz (1); buz (1); bvggiosc (1); búest (1); biøggv (1); bwin (1); búnastir (1); Bvin (1); buir (1); bv̈inna (1); biuggit (1); byɢva (1); Biøgguzt (1); bioggvz (1); byggvir (1); býst (1); búizt (1); bvz (1); bwist (1); byggíz (1); bví (1); biuggiu (1); biǫggio (1); biauggu (1); bvnare (1); Bva (1); bviþ (1); bvith (1); buda (1); bwner (1); buið (1); býg (1); byʀʀ (1); bvi (1); bivggia (1); bydz (1); bioɢust (1); biogguzt (1); bjoggi (1); buanda (1); bunæ (1); beó (1); bunom (1); bűïns (1); bvnnv (1); biꜹɢi (1); bwa (1); biogu (1); Buid (1); Búsk (1); bvíz (1); biøɢu (1); bvtt (1); biugi (1); buadh (1); bunari (1); büinn (1); büner (1); büed (1); buat (1); bvi▹t◃ (1); bia (1); biogge (1); bygge (1); bvazt (1); byggist (1); búasc (1); bv́az (1); býz (1); bor (1); byghi (1); bjoggív (1); bioɢiv (1); Bvinn (1); bvnari (1); byʀ (1); Biøggu (1); buith (1); biǫɢuz (1); byggizst (1); biozc (1); bioggi (1); (1); bujt (1); buenni (1); biøɢe (1); bẏr (1); búner (1); búið (1); bvð (1); biauggi (1); biǫɢu (1); Bu (1); bivggiv (1); buandi (1); Bui (1); biuggiz (1); bíuggíuz (1); byðz (1); byguz (1); biugguzt (1); büast (1); Bústu (1); bvande (1); buggu (1); (1); biauggv (1); Buit (1); biuggio (1); bueɴ (1); bwnir (1); bvít (1); bvr (1); buande (1); bvnvm (1); byggið (1); (1); byggvz (1); bums (1); biuggizt (1); bivggiuz (1); bvatz (1); bvasc (1); biyɢoz (1); buist (1); biỏggv (1); bioge (1); búenn (1); búum (1); beyɢi (1); butt (1); Búð (1); buí (1); bvandi (1); búanda (1); búnum (1); bvid (1); boen (1); bjóttu (1); bivggvz (1); bjoggjuz (1); biuggisc (1); byggez (1); Byzt (1); Biozt (1);

Comp.: endr- (1), full- (1), mat- (41), mis- (1)

Gloss.: EJ; ClV item (jafn) jafnbúinn; Fr item brottbúinn, búð adv.; Hertzb item albúa, svábúit adv.; HertzbTill; Suppl4 item jafnbuinn, svábuinn; Rím; LP; Med -u-; AH; AJ; deVr; Fr4 item bút adv., jafnbúinn adj.; NO item albúinn, brottbúinn, búit adv.; ÁBlM ³búa; Bl ²búa, item brottbúinn, cf. corr.; LMNL

Litt.: Falk 1913 2; Falk 1914 23, 25, 156; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 73; Gering 1916 [ANF 32] 7; Grøtvedt 1939 101; Grøtvedt 1954 [MM 1954] 61, 64; Hægstad 1915 87, 99, 200, 204; Jón Helgason 1927 [ANF 43] 93; Kreutzer 1977 146; Lundeby 1947 [ANF 62] 86; Reichborn-Kjennerud 1928 7; Sigurður Sigurðarson 1881 [ANOH 1881] 58; Sturtevant 1933-1935 [SS 13] 71; Wadstein 1892 [ANF 8] 87; Wührer 1966 [KLNM 11] 319

Genre. (expected): family sagas [isl]: 330 (189); historical works [his]: 315 (271); religious works [rel]: 289 (416); romances [rom]: 162 (161); contemporary sagas [bis]: 126 (114); legal works [jur]: 122 (149); legendary sagas [fas]: 113 (66); charters [dip]: 44 (120); þættir [tot]: 36 (34); learned works [div]: 27 (48); unclassified [ ]: 8 (6);

...
...
...
...