Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Citation

segja vb.HómÍsl⁴⁴(1993) 74v9

ONP Reader

Holm perg 15 4° (c1200) 74r-77vHómilíur : Homiliae & sermones

(de Leeuw van Weenen 1993 [ÍH quarto 3], 74r⁴-77v)

[e-u/e-m/sér] [e-t] [með e-u] [e-m]

sagþi

citation slip

ms. photo folder: 71-75 76-80

74v01  eɴ ſpaki. at ꜵnd réttlátſ maɴz eſ ſes ſpeki. En pll poſtoli ſegir at criſtr ieſuſ eſ craptr
74v02  guþſ oc ſpeki. þat eſ oc ſýɴt aꝇz guþ eſ ſiálfr ſpekþin. en ꜵnd goþſ maɴz
74v03  eſ ſtóll ſpecþariɴar. at þa er ꜵnd góþſ maɴz ſtóll guþſ þat eſ aꝇt éitt
74v04  oc himin. ſem dauid ſegir i ſaꝇtera. At himnarnir boþa dýrþ guþſ. himnar ro cal-
74v05  laþir keɴimen góþir þeir er criſt bera i brióſti meþ gǿtſco. þat er aꝇt eit oc
74v06  þeir bera helga ſpecþ guþſ boþorþa í brióſti meþ aſtki. oc eigi at éinſ keɴe-
74v07  m ero ſva callaþir. heꝇdr allir trvfaſtir m oc ráþvandir. ſem dominuſ noſter ſagþi ſiálfr. At
74v08  glíct eſ himinriki conungmaɴi þéim eſ gerþi bruþcáup ſeoni ſínom. hveʀ eſ ſa
74v09  conung er brúþcaup gerþi ſeoni ſinom hveʀ nema ſa er ſálma ſcáꝇdit ſagþi fra.
74v10  ɢuþ gefþu dómþiɴ conungi. oc réttlǽti þiᴛ ſeoni conungſ. Sa gerþi brúþcáup ſyni
74v11  ſinom. þa gerþi guþ faþir bruþcáup guþi ſyni ſinom. eſ h ſamtengþi h maɴligo eþ-
74v12  li imeyiar quiþi. oc ſamtengþi honom ſiþan helga criſtni. Heilagr meyiar quiþr var
74v13  brúþhuíla þeſſa br&vacute;þguma. þaþan ſegir dauid. i ſólo ſetti h búþ ſína. oc ſvaſem
74v14  brúþgumi fór h fram ór brúþhuílo ſiɴe. H ſeɴde øreɴdreca ſína at bióþa
74v15  mꜵɴom til brúþcaupſ þeſſa. ſeɴdi h of ſiɴ oc i aɴat ſiɴ. þuiat fyrſt lét h ſpá-
74v16  men boþa hingat burþ ſiɴ. en ſiþan poſtola. en fyrþui at þeir er fyʀ var bóþit viꝇdo
74v17  eigi fara. þa vaſ ſva atqueþit i aɴat ſiɴ eſ mꜵnnonom var boþit. Se herna dǫ-
74v18  gorþ miɴ. bió ec til. griþungar minir oc alí foglar hǫgnir. oc allir hlutir búnir.
74v19  comiþ ér til boþinſ. Huat ſcal þar merkia i griþungom oc alífǫglom. hvat nema
74v20  helga feþr hvárſtueggia laga haꝇz fǫrnſ oc nýs. Þat vaſ lofat i lǫgom moy-
74v21  ſés at góþir men oc guþſvinir ſcyꝇdi reca fyrir efþeir mǽtti guþſ andſcota oc ſína.
74v22  oc báuþ ſvá ifǫrno laga haldi þui er moyſeſ tóc af guþi. at maþr ſcyꝇdi elſca
74v23  vin ſiɴ en hata óvini ſína. en þat er nu baɴat af guþi at hata óvini ſí-
74v24  na iþeſſom lǫgom nýiom er i guþſpiollonom ſtaɴda. ſem dominuſ noſter ſegir ſiálfr iguþs
74v25  pialli. elſkiþ ér ovini yþra. oc geriþ ér vel viþ þa. er yþr hata. oc biþiþ fyr
74v26  þeim er yþr bǫlva at ér geritſc ſeonir fǫþor yþvarſ. þeſſ er a himnom er oc
74v27  ſól ſína lǽtr ſkína iafnt yfir váɴda ſem goþa. oc ricnir ſlict yfir illa. oc
74v28  lǽtr gróa iarþir þeiʀa ſem góþra. oc ſva gerþi h ſialfr þa er h he a croſſenom fyr
74v29  órar ſacar. þa baþ h fyr óvinom ſinom. oc þéim at voro at pína h. oc mælti
74v30  ſva. Faþir fyr gefþu þeim. þuiat þeir vito eigi hvat þeir gera. eɴda ſýndi ⸌h⸍ ſva micla
74v31  miſcuɴ viþ þa er at voro at pina h. at h lét þa réttaſc. oc iþraſc oc yfir béo-
74v32  ta. Egi eſ þat nu óſcyꝇdra heꝇdr en imoiſéſ lǫgom at elſca vini ſína oc vera
74v33  þeim trúr. huat merkia griþungarnir. nema feþr enſ fǫrna laga haꝇdſ. þar eſ
74v34  þeim vaſ lofat i þéim lǫgonom at ſtanga andſcota guþſ. oc ſína meþ horni hat-
74v35  rſ. eþa hvat merkia alifǫglarnir nema feþr enſ nyia laga haꝇz. þeir er girnþir
74v36  ſínar hafa til guþſ. oc fliúga meþ helgom ſkilningom oc guþſ boþorþa óſt.
74v37  ſvaſem meþ vǽngiom til. ɢóþgerningar oc guþſ boþorþa haꝇd oc vili góþr hefr